กระชายดำ

ลบ แก้ไข

กระชายดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Kaempferia parviflora Wall. Ex Baker
ชื่อวงศ์ ZINGIBERACEAE
ส่วนที่ใช้ เหง้า / หัว

การปลูก
ใช้หัวพันธุ์ที่แก่จัดมีอายุประมาณ 11-12 เดือน แยกหัวโดยหักออกเป็นข้อ ๆ ตามรอยต่อของหัว ฝังกลบดินให้มิดแต่ไม่ลึก
โดยใช้ระยะปลูกระหว่างแถวและระหว่างหลุมเท่ากับ 0.20 X 0.25 เมตร หรือ 0.25 X 0.30 เมตร ปลูกเสร็จแล้วใช้แกลบหว่าน
กลบบาง ๆ อีกชั้นหนึ่ง เนื่องจากกระชายดำเป็นพืชดั้งเดิมของชาวเขา จึงเชื่อกันว่ากระชายดำที่ดีมีคุณภาพ จะต้องปลูกบนพื้นที่
ที่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 500 – 700 เมตร เจริญเติบโตและลงหัวได้ดีในดินร่วนทราย มีการระบายน้ำดี ไม่ชอบน้ำขัง ไม่
่ชอบแดดจัด ชอบแดดร่มรำไร เกษตรกร จึงนิยมปลูกกระชายดำระหว่างแถวไม้ยืนต้น

การเก็บเกี่ยว
ควรเก็บเกี่ยวในช่วงที่พืชเจริญเติบโตเต็มที่ อายุเก็บเกี่ยวของกระชาย ประมาณ 8-9 เดือน ซึ่งจะเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคม-มกราคม ในช่วงนี้จะสังเกตดูใบจะเริ่มแก่มีสีเหลืองและแห้งตายลงในที่สุด การเก็บเกี่ยวเร็วกว่ากำหนดอาจมีผลต่อคุณภาพ โดยเฉพาะสีของหัวจะไม่เข้ม ซึ่งเป็นกระชายดำที่ตลาดไม่ต้องการ
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
การขุดหัวกระชาย
ถ้ายกเป็นแปลงตอนปลูก จะเก็บเกี่ยวได้ง่าย โดยใช้จอบหรือเสียมขุดหัวขึ้นมาแล้วเคาะดินให้หลุดออกจากหัวและราก เกษตรกรนิยมนำหัวกระชายที่ขุดได้ใส่ถุง แล้วนำไปทำความสะอาดที่บ้าน โดยการปลิดรากออกจากหัว ให้หมดให้เหลือแต่หัวล้วน ๆ โดยเฉลี่ยหัวพันธุ์ 1 กิโลกรัม สามารถให้ผลผลิตได้ 5-8 กิโลกรัม ดังนั้น 1 ไร่ จะได้ผลผลิต ประมาณ 1,000-2,000 กิโลกรัม
สารสำคัญ
สารที่พบในเหง้ากระชาย ได้แก่ borneol, sylvestrene ซึ่งแสดงฤทธิ์ต้านจุลชีพ และสาร 5,7 –ไดเมธอกซีฟลาโวน (5,7- dimethoxyflavone = 5,7 DMF) ซึ่งแสดงฤทธิ์ต้านอักเสบ นอกจากนี้ รายงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นปี 2547 พบสารพวกฟลาโวนอยด์ 9 ชนิด เช่น สาร 5,7,4’-trimethoxyflavone, 5,7,3’,4’-tetramethoxyflavone , 3,5,7,4’ –tetramethoxyflavone เป็นต้น

ผลการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
1. ฤทธิ์ต้านอักเสบ
สาร 5,7 –ไดเมธอกซีฟลาโวน (5,7-DMF) ที่แยกได้จากเหง้ากระชายดำ มีฤทธิ์ต้านการอักเสบเทียบได้กับยามาตรฐานหลายชนิด คือ แอสไพริน , อินโดเมธาซิน, ไฮโดรคอร์ติโซน และเพรดนิโซโลน จากการศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบของสารนี้ในสัตว์ทดลองด้วยวิธีการต่าง ๆ พบว่าสาร 5,7-DMF สามารถต้านการอักเสบแบบเฉียบพลันได้ดีกว่าแบบเรื้อรัง โดยแสดงฤทธิ์ยับยั้งการบวมของอุ้งเท้าหนูขาวจากสารคาราจีนแนนและเคโอลินได้ดีกว่าฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง granuloma จากการฝังสำลีใต้ผิวหนัง นอกจากนี้ พบว่า สาร 5,7-DMF มีฤทธิ์ยับยั้งการเกิด exudation และการสร้างสาร prostaglandin อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบในช่องปอดของหนูขาว (rat pleurisy)

2. ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์
สาร 5,7,4’-trimethoxyflavone และ 5,7,3’,4’ –tetramethoxyflavone แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อ Plasmodium falciparum ที่เป็นสาเหตุของโรคมาลาเรีย ส่วนสาร 3,5,7,4’-tetramethoxyflavone และ 5,7,4’-trimethoxyflavone แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อ Candida albicans และแสดงฤทธิ์ต้านเชื้อ Mycobacterium อย่างอ่อน
3. พิษต่อเซลล์มะเร็ง (cytotoxic activity)
จากการทดสอบผลของฟลาโวนอยด์ 9 ชนิดของกระชายดำต่อเซลล์มะเร็ง เช่น KB , BC หรือ NCI-H187 ไม่พบว่ามีสารใดทำให้เกิดพิษต่อเซลล์มะเร็งที่ทดสอบ
4. ฤทธิ์ขยายหลอดเลือดแดง
มีรายงานการวิจัยว่า สารสกัดด้วยเอธานอลของกระชายดำมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ (aorta)ละลดการหดเกร็งของ
ลำไส้เล็กส่วนปลาย (ileum) ของหนูขาว และยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดของคน

การศึกษาทางพิษวิทยา
การศึกษาพิษเรื้อรังระยะเวลา 6 เดือน ของผงกระชายดำในหนูขาว ในขนาด 20 , 200 , 1000 และ 2000 มก/กก./วัน เทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับน้ำ พบว่า หนูที่ได้รับกระชายดำทุกกลุ่มมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อาการและสุขภาพไม่แตกต่างจากลุ่มควบคุมหนูที่ได้รับกรายดำขนาด 2000 มก./กก. มีน้ำหนักสัมพันธ์ของตับสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ อาจเนื่องจากมีน้ำหนักตัวที่ต่ำกว่ากลุ่มควบคุม และมีเม็ดเลือดขาวอิโอสิโนฟิสต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ แต่ยังคงอยู่ในช่วงค่าปกติ ในหนูเพสเมียที่ได้รับกระชายดำขนาด 2000 มก./กก. มีระดับโคเลสเตอรอลสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ หนูทั้งสองเพสที่ได้รับกระชายดำ 2000 มก./กก. มีระดับซีรั่มโซเดียมสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญแต่ยังอยู่ในช่วงค่าปกติ ผลการตรวจอวัยวะทางจุลพยาธิวิทยานั้นไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่บ่งชี้ว่าเกิดจากความเป็นพิษของกระชายดำ
รายงานการวิจัยทางคลินิก
ยังไม่มีรายงานศึกษาวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิผลของกระชายดำในคน
ขนาดที่ใช้ และวิธีใช้
ตามตำรายาแผนโบราณ กระชายดำมีสรรพคุณแก้โรคบิด ปวดท้อง ลมป่วงทุกชนิด และเป็นยาอายุวัฒนะ ซึ่งมีวิธีใช้ดังนี้
กระชายดำแบบหัวสด ใช้เหง้า (หัวสด) ประมาณ 4-5 ขีด ต่อสุราขาว 1 ขวด ดองสุราขาวดื่มก่อนรับประทานอาหารอาหารเย็นปริมาณ 30 ซีซี. หรือฝานเป็นแว่นบาง ๆ แช่น้ำดื่ม หรือจะดองกับน้ำผึ้ง ในอัตราส่วน 1: 1
กระชายดำแบบหัวแห้ง หัวแห้งดองกับน้ำผึ้งแท้ในอัตราส่วน 1:1 นาน 7 วัน แล้วนำมาดื่มก่อนนอน
กระชายดำแบบชาชง ผงแห้งกระชายดำ 1 ซอง ชงน้ำร้อน 1 แก้ว (ประมาณ 120 ซีซี.) แต่งรสด้วยน้ำตาล หรือน้ำผึ้งตามต้องการ
http://ittm.dtam.moph.go.th/product_champion/herb1.htm
Canon 40 Black Ink Cartridge (PG-40)Canon No 41 Colour Ink Cartridge (CL-41, CL41)Canon Black Ink Cartridge (PGI-5BK)Canon CLI-8M - Chromalife 100 - Magenta Ink CartridgeCanon No 8 Cyan Ink Cartridge (Chromalife 100 Ink, CLI-8C )Canon No 8 Yellow Ink Cartridge (Chromalife 100 Inks, CLI-8Y)Canon Original CLI-521 Multipack (cyan, Magenta, Yellow)Canon Original PGI-520 Black Ink CartridgeCanon No. 8 Black Ink Cartridge (Chromalife 100 Inks, CLI-8BK)Canon Original CLI-521 Black Ink CartridgeCANON CL-38 CLR INK CART 2146B001CANON PG-37 BLK INK CART 2145B001Canon Original Ink Multi-Pack BCI-6C, 6M, 6YCANON INK CARTRIDGE SET OF ALL 5 - CLI-8BK PGI-5BK CLI-8M CLI-8Y CLI-8C SET IP4200 IP4300 IP 5300 IP5300 MP500 MP530 MP600 MP800 MP810 MP830 MP960 / CLI8BK CLI8M CLI8Y CLI8C PGI5BKCanon PG-50 high yield PG50 50 black ink cartridge PIXMA ip2200 MP150 MP160 MP170 MP180 MP450 MP460Canon BCI-6bk Black Ink CartridgeCanon PG-40 PG40 40 Inkjet Cartridge Black Ref 0615B001 IP2200 / IP1600 / MP150 / MP170 / MP450 / MP460 PIXMA IP 2200 IP 1600 MP 150 MP 170 MP 450 MP 460Canon Original BCI-3eBK - Black Ink CartridgeCanon CL-51 high yield CL51 51 ink cartridge PIXMA iP2200 iP6120D iP6220D MP150 MP160 MP170 MP180 MP450 MP460Canon Original PG-510 Black Ink CartridgeCLI-8PM photo magenta Ink cartridge (8PM)Canon Original CLI-8Y Yellow CartridgeCanon Original CLI-8PC Photo Cyan Ink Cartridge - 8PCCanon Original CLI-521 Black Ink CartridgeCanon PGI-5BK Inkjet Cartridge Black Ref 0628B001Canon Original CL-511 Colour Ink CartridgeCanon Original CL-41 Colour CartridgeCanon KP108IP 10x15 KP-108IP Value cartridge pack - 108 Prints with Post-Card logo o­n reverse, CP-100 CP-200 CP-300 CP-220 CP-330 CP400 CP500 CP600 CP510 CP710Set of 5 Canon Original PGI-5BK & CLI-8BK to CLI-8Y [5BK, 8BK, 8C, 8M, 8Y] Black & Colour CartridgesCanon GP 501 Glossy Photo Paper, 100 x 150 mm, 100 SheetsCanon Original PGI-520 Black Ink CartridgeCanon Easy Photo Pack E-P100 for The Selphy ES1,ES2,ES20,ES3 and ES30 PrinterCanon Original BCI-6PM - Photo Magenta Ink Cartridge - 6Canon Original CLI-8C Cyan CartridgeCANON PG 37 Black Ink Cartridge for Canon PIXMA MP 210, 220Canon Original PG-512 Black Ink CartridgeCanon Original BCI-6PC PhotoCyan Ink Cartridge - 6Canon Original CLI-8BK Black CartridgeCanon PGI-5BK Ink Cartridge 26ml (Black) for PIXMA iP5200/iP5200R/iP4200/MP800/MP500 (PGI-5BK)Canon BCI-24 - Black Ink Cartridge Bci24BDUO PACK - Canon black & colour ink cartridge for various printers ( click to view printers)Canon black ink tank cartridge BCI 15 BCI15 for the Portable Colour Bubble Jet Printer i70 i80 i90 (Twin Pack) BCI15BK BCI 15BKCanon Original BCI-6Y - Yellow Ink Cartridge - 6Canon Original CLI-521 Cyan Ink CartridgeCanon Original PP-201 Bubblejet Media Photo Paper 4x6 50SHCanon Photo Paper Pro II - Heavy-weight high-gloss photo paper - A4 (210 x 297 mm) - 245 g/m2 - 20 sheet(s)Canon Original BCI-3e C/M/Y Bubblejet Cartridge MultipackCanon ink cartridges 37/38Canon Original CLi-521 Grey Bubblejet Ink CartridgeCanon Inkjet Cartridge Twin Pack Black BCI-3ECanon Original BCI-6R - Red Ink Cartridge - 6Canon CLI8 and GP-501 pack - Ink tank / paper kitCanon Original CLI-36 Colour Ink CartridgeCanon Black ink tank (twin pack) BCI24BKTWINCanon Original BCI 6G - Ink tank - 1 x greenCanon Original PG-510 Black Ink CartridgeCanon BCI-16 Colour TwinpackCanon KP108IP Colour Ink & Postcard size Paper (108 prints) [Electronics]Canon Original PGI-35 Black Ink CartridgeCanon Original CLI-8 Green Ink CartCanon Bci-24 Colour ink cartridge BCI24CCanon FX 10 FX-10 fax laser toner cartridge for L100 / L120 Fax MF 4120 / 4140 / 4150 black FX10Canon Original PG-37 Black CartridgeCanon BCI-6C BCi6 BCI-6 BCi6c cyan blue Ink cartridgeCanon Original CLI-8M Magenta CartridgeCanon KP-36IP Ink/ paper set for CP-100, CP200 & CP300Canon Easy Photo Pack E-P50 for The Selphy ES1,ES2,ES20,ES3 and ES30 PrinterCanon CLI-521 Cyan Magenta and Yellow Ink Cartridges (2934B007)Canon BCI-6m BCi6 BCI-6 BCi6m magenta red Ink cartridgeCanon Original CL-513 Colour Ink CartridgeCanon BCI-6BK Ink Tank Cartridge Black Ref 4705A002Canon Original CLI-521 Grey Ink CartridgeCanon Original Red Ink CartCanon Original CLI-521 Yellow Ink CartridgeCanon BCI-15C Bci15c BCi 15 BCi15 Colour Ink cartridge (Twin Pack) BCI15C ip90 i70 i80 i90 pixmaCanon Original BCI-24 - Colour Ink Cartridge - 24 (Twin Pack)Canon Original BCI-6PC Photo Cyan CartridgeCanon Original CL-51 Colour CartridgeCanon CL-513 Inkjet Cartridge Colour Ref 2971B001AACanon Original CLI-521 Magenta Ink CartridgeCanon 703 - LBP2900 LBP3000 LBP 2900 LBP 3000 laser toner cartridge - 1 x black - 2000 pagesCanon CL-41 FINE Ink Cartridge (Colour) for PIXMA iP6220D/iP6210D/iP2200/iP1600/MP450/MP170/MP150 (CL-41)Canon Original CL-52 photo Ink cartridge (52)Canon Original CL-511 Colour CartridgeCanon Inkjet Cartridge Multi Pack CMY BCI-6Canon EP 27 - Toner cartridge - 1 x black - 2500 pagesCanon Original PGI7BK Black Bubblejet Ink CartridgeCANON CL38 Ink Cartridge for Canon PIXMA MP MP210, MP220 Printer cartridge Printer cartridgeTWIN PACK - Original Canon ink cartridges PG37CL38Canon Original PG-512 High Yeild Black Ink CartridgeCanon i-SENSYS LBP-5000 LBP5000 707 CRG707C CRG707 C - laser toner cartridge - 1 x cyan blueCanon CLI-521Y Inkjet Cartridge Yellow [for iP3600/4600] Ref 2936B001AACanon Original CLI-8Y Yellow CartridgeCanon Original CL-513 High Yeild Colour CartridgeTWIN PACK - Original Canon ink cartridges black & colour for pixma MP190, IP1800, IP1900, IP2500, IP2600, MP210, MP140, MP220, MP470, MX300, MX310 mini260Canon Original BJ CRG PGI-9 GREY Ink CART 1042B001Canon Original BJ CRG PGI-9 YEL CLR Ink 1037B001Canon CLI 8PM - Ink tank - 1 x photo magenta - 450 pagesCanon Original PP-201A4 Bubblejet Media Photo Paper A4 20SHCanon PG-40 FINE Ink Cartridge (Black) for PIXMA iP2200/1600/MP450/MP170/MP150 (0615B001)Canon Original CLI-521 Cyan Ink CartridgeCanon bc-02 black ink cartridge bc02Canon Original PG-40 Black CartridgeCANON INKJET CART CL-41 COLOUR [ STAT_CO27343 ]Canon Original CLI-8C Cyan CartridgeCanon Multipass Smartbase & Pixma BCI-3eY - yellow cartridge Bci-3Canon BCI-3eC - cyan blue ink inkjet cartridge BCi3 BCi-3 BCi 3Canon black ink cartridge (x3) BCi10 Bci 10 BCi10BK BCi 10BK BJ-30 BJ-35 BJ-35V BJC-35 BJC-50 BJC-55 BJC-70 BJC-80 BJC-85 BJC-85W LR1 Print Station Notejet IIIcx Apple Color Stylewrite 2200Canon Original CLI-8M Magenta CartridgeCanon BJC55/70/80/85 Colour Cart & PrintheadCanon i-SENSYS LBP-5000 LBP5000 707 CRG707BK CRG707 BK - laser toner cartridge - 1 x blackCanon i-SENSYS FAX-L140 Laser Fax MachineCANON 10x15 Paper + Colour Ink Kit for 36 Photos (KP-36IP) for Canon SELPHY CP- 100, 200, 220, 300, 330, 400, 500, 510, 600, 700, 710 Printer cartridge Printer cartridgeCanon Easy Photo Pack E-L50 for The Selphy ES1,ES2,ES20,ES3 and ES30 PrinterCanon Original CLI-521 Magenta Ink CartridgeCanon i-SENSYS LBP-5000 LBP5000 707 CRG707M CRG707 M - laser toner cartridge - 1 x red magentaCanon Pixma MX 300 Printer, Low Cost All-in-One (4-in-1) with PictBridge Direct Photo PrintingInk cartridge BCI-3EBKCanon Ink Cartridge Black BCI-15BK Pack of 2Canon BCI 3eBK - Ink tank - 1 x black - 500 pagesCanon Photo Paper Pro II - Heavy-weight high-gloss photo paper - 100 x 150 mm - 245 g/m2 - 50 sheet(s)Canon BCI 6PM BCi6PM Bci-6 BCi6 - Ink tank cartridge - photo magenta redCanon Original Black Ink Cartridge (3 per box) BCI11BKCanon Original BCI-6M Magenta CartridgeBULK PACK - 5 cartridges - Original Genuine Canon ink cartridge tank CartridgePgi520 black black CartridgeCLi521 cyan magenta yellow black for PIXMA MP980/MP630/MP620/MP540/IP3600/IP4600Canon Original BC-10 Black Printhead for BCI-10BKCanon - BX 20 black original ink & fax faxphone inkjet multipass printer print cartridge.Canon BC-02 Black Ink CartridgeCanon Original E-P100 Selphy ES-Series Ink with 100 Sheets 100x150mm (Postcard Size) Photo PaperCanon BC-01 Black Ink CartridgeCanon Original PGI-9C Cyan CartridgeCanon 716Bk Black Toner Cartridge Ref 1980B002AACanon i-SENSYS LBP-5000 LBP5000 707 CRG707Y CRG707 Y - laser toner cartridge - 1 x yellowCANON BJ CRG PGI-9 PHOTO BLK 1034B001Canon - BX 3 black original ink & fax faxphone inkjet multipass printer print cartridge.Canon Fine Art Paper Premium Matte FA-PM1 - Fine art matte paper - A4 (210 x 297 mm) - 210 g/m2 - 20 sheet(s)DalerRowney Series A Cartridge Pad A2CANON BJ CRG PGI-9 GREEN INK CART 1041B001Canon Multipass Smartbase & Pixma BCI-3eM - magenta red ink cartridge Bci-3Canon Original CLI-521 Yellow Ink CartridgeCANON BJ CRG PGI-9 RED INK CART 1040B001Canon Bci-21 Bci21 Bci-21Bk Bci21Bk Black Ink CartridgeCanon Original PGI-9M Magenta CartridgeCanon Bubblejet BCI-24BK and BCI-24C BL Cartridge MultipackCANON BJ CRG PGI-9 MATTE BLK 1033B001Canon PG-50 Inkjet Cartridge Black Ref 0616B001Canon MP510 Single Ink All-in-One Photo Printer with 4.7cm Colour LCD ScreenCanon T-shirt Transfers TR-301 - Iron-on transfers - A4 (210 x 297 mm) - 10 pcs.Canon BC-10 - Black Ink Cartridge - BC10Canon FC E30 E3 E16 E31 - photocopier copier fax laser toner cartridge black E-30Canon Fine Art Paper Photo Rag FA-PR1 - Fine art photo rag paper - A3 (297 x 420 mm) - 188 g/m2 - 20 sheet(s)Canon Original CL-51 Colour CartridgeCanon Pro PR-101 - Photo paper - 101.6 x 152.4 mm - 20 sheet(s)Original Genuine Canon ink cartridge tank CartridgeCLi521 grey/gray for PIXMA MP980//MP630/MP620/MP540/IP3600/IP4600Canon BC 20 black original ink & fax faxphone inkjet multipass printer print cartridge.Inkrite NG Printer Ink for Canon I70 I80 Pixma, IP90, IP90V, Mini220 - BCI-15C BCI-16C Colour - NGSCC016UCANON BCI-24 Black and Colour ink cartridge for Canon PIXMA iP iP1000, iP1500, iP2000, MP110, MP130, 200, 200X, 300, 330 Photo, 250, 320, 350, 450, 450X, 455, 470D, 475D, for Canon SmartBase MP 360, 370, 390, 190, 200 Photo Printer cartridge Printer cartridgeCanon PG-40 FINE Ink Cartridge (Black) for PIXMA iP2200/1600/MP450/MP170/MP150 (PG-40)CANON BJ CRG PGI-9 CYN CLR INK 1035B001Inktcartridge BCI-6 zwartCanon Original BCI-16C Colour Cartridge TwinpackCanon Original CLI-8PM Photo Magenta CartridgeCanon 711 i-sensys LBP 5300 LBP5300 - laser toner cartridge - 1 x black - 6000 pagesCanon Original Colour Ink tank (3 per box) BCI11CCanon PG-40 Black Twin Pack (0615B013)Canon Bci-21 Bci21 Bci-21C Bci21C Colour Ink Cartridge BJC-4100 BJC-4200 BJC-4200P BJC-4300 BJC-4304 BJC-4310 BJC-4400 BJC-4500 BJC-4550 BJC-4650 BJC-5000 BJC-5100 BJC-5500 BJC-C20 BJC-C3000 BJC-C5000Canon CLI-521 Ink Cartridge (Grey)Canon Original EP-22 Black Toner CartridgeCanon Original PGI-9GY Grey CartridgeDUO PACK - Colour and Black Original Canon Standard Capacity ink cartridge for Pixma MP480Canon Fine Art Paper Photo Rag FA-PR1 - Fine art photo rag paper - A4 (210 x 297 mm) - 188 g/m2 - 20 sheet(s)Canon Pgi-9Y Inkjet Cartridge Yellow [For Pro 9500] Ref 1037B001Canon Ep22 Black Laser Toner CartridgeCANON BJ CRG PGI-9 MAG CLR INK 1036B001Canon T - Black Laser Toner/Drum Cartridge For Fax L 380 400 170 Imageclass D 320D 340, Laser Class 510 Pc-D 320 Pc-D 340Canon BX3 Black Ink Cartridge B100/MP10/B155FaxCanon Original CLI-8BK Black CartridgeCanon Photo Paper Pro II - Heavy-weight high-gloss photo paper - A3 (297 x 420 mm) - 245 g/m2 - 20 sheet(s)CANON CLI-521GY Ink Cartridge - grey for Canon PIXMA MP MP980 Printer cartridge Printer cartridge CONSUMABLESCanon 716 Toner for LBP5050/5050n - CyanCanon 711 i-sensys LBP 5300 LBP5300 - laser toner cartridge - 1 x cyan - 6000 pagesCanon CL 51 - Ink tank - 1 x colour (cyan, magenta, yellow) - 330 pagesCanon 716 Toner for LBP5050/5050n - MagentaCanon Original PGI-9PBK Photo Black CartridgeCanon KC 36IP - Print cartridge / paper kit - 1 x yellow, cyan, magenta - 36 pages - 86 x 54 mmCanon Original CLI-8C/M/Y plus 50 Sheets 100x150mm (Postcard Size) Gloss Photo PaperCanon - PGI 9M - Ink tank - 1 x pigmented magentaCanon Ink Cartridge CL-51 ColourCanon CL-41 FINE Ink Cartridge (Colour) for PIXMA iP6220D/iP6210D/iP2200/iP1600/MP450/MP170/MP150 (CL-41)Canon Photo Paper Plus II PP-201 - Glossy photo paper - A3 plus (329 x 423 mm) - 20 sheet(s)CANON BJ CRG PGI-9 PM PHO CLR INK CART 1039B001Canon Pixma MP 220, Affordable All-in-One with photo quality (3-in-1) with PictBridge and Memory Card direct printingCanon BCI 6C - Ink tank - 1 x cyan - 270 pagesCANON CLI-521BK Ink Cartridge - black for Canon PIXMA iP iP3600, iP4600, MP540, MP620, MP630, MP980 Printer cartridge Printer cartridgeCanon Original BCI-6R Red CartridgeCanon Original PGI-9 Clear Bubblejet Ink CartridgeCanon PGI-35 Ink Cartridge (Black) for Pixma iP100 (1509B001)Canon E30 - FC-100, FC-120, FC-200, FC-200S, FC-204, FC-204S FC100 FC120 FC200, FC200S FC204 FC204S FC 100 120 200 200S 204 204S photocopier copier fax laser toner cartridge blackCanon Original Colour Print Head and Colour Ink tanks BC31ECanon PGI-9PM Inkjet Cartridge Photo Magenta [for Pro 9500] Ref 1039B001Canon 716 Toner for LBP5050/5050n - Yellow
 โดย nangnangchai ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 ก.พ. 53 13:11 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 5,522 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 5,522 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement