ทักษะของครูในศตวรรษที่ 21

ลบ แก้ไข

สกัดความรู้จากโครงการ "สรอ. ขอความรู้" ทักษะของครูในศตวรรษที่ 21

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม ครู.pdf

 

ทักษะของครูในศตวรรษที่ 21

 

ผู้ที่ได้ชื่อว่า “ครู” เป็นบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งต่อภารกิจในการพัฒนาเยาวชนของชาติ โดยครูนอกจากจะต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครูแล้ว ครูยังต้องเป็นผู้ทรงความรู้ในเนื้อหาที่ต้องถ่ายทอดสู่ผู้เรียน และครูยังต้องจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูจะต้องพัฒนาศิษย์ให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ทักษะการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น

เนื่องในโอกาสวันครูในปีใหม่ 2556 นี้ โครงการ สรอ. ขอความรู้ ขอเชิญชวนสมาชิก GotoKnow ร่วมกันบันทึกเพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ในหัวข้อ “ทักษะของครูในศตวรรษที่ 21” เป็นประเด็นที่สิบห้าขึ้น ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 16-30 มกราคม 2556  ซึ่งมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านบล็อกเป็นจำนวนมาก โดยสามารถรวบรวมและสรุปประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้

แนวทางการพัฒนาทักษะครูไทยในศตวรรษที่ 21 

ครูยุคใหม่จำเป็นต้องมีทักษะในการเป็นผู้อำนวยความรู้ให้เด็ก แทนที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เหมือนก่อน ได้แก่ 

1) ทักษะในการตั้งคำถาม เพื่อช่วยให้ศิษย์กำหนดรู้เป้าหมายและคิดได้ด้วยตนเอง          

2) ทักษะที่สอนให้เด็กหาความรู้ได้ด้วยตัวเองและด้วยการลงมือปฏิบัติ 

3) ทักษะในการคัดเลือกความรู้ ตามสภาพแวดล้อมจริง 

4) ทักษะในการสร้างความรู้ ใช้เกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องอย่างไร เพื่อทำให้ศิษย์เกิดความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง 

5) ทักษะให้ศิษย์คิดเป็น หรือตกผลึกทางความคิด 

6) ทักษะในการประยุกต์ใช้  

7) ทักษะในการประเมินผล  

8) มีจิตวิญญาณความเป็นครู  

9) ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เนื่องจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครูจึงต้องไม่หยุดนิ่งที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมเสมอเพื่อพัฒนาตนเองและเพื่อไว้สั่งสอนศิษย์ 

10) เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลง เพราะสังคมที่เปลี่ยนไป หลายๆ สิ่งหลายๆ อย่างไม่เหมือนในอดีต ครูต้องทำใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง และไตร่ตรองเพื่อนำสิ่งใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 

11) สร้างกำแพงคุณธรรม อีกประการที่สำคัญไม่แพ้จิตวิญญาณความเป็นครู คือครูต้องเป็นผู้มีคุณธรรม ซึ่งจะเป็นคำสั่งสอนด้วยแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ได้เป็นอย่างดีเพราะผู้มีคุณธรรมย่อมเป็นผู้เจริญ 

12) โน้มนำความดีแก่ศิษย์ ครูไม่เพียงให้วิชาความรู้เท่านั้น แต่การเป็นที่พึ่งทางใจ สามารถเป็นที่ปรึกษาของลูกศิษย์ ยิ่งหากเป็นที่พึ่งทางจิตวิญญาณหรือมโนธรรมด้วยแล้ว ยิ่งทรงคุณค่ามหาศาล  

13) มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity, Creation, Creating, Creative Thinking) เป็นหนึ่งในทักษะสำคัญของครู ที่ได้รับการกำหนดให้เป็นทักษะที่จำเป็นจะต้องนำไปใช้ ในกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในช่วงศตวรรษที่  

14) ครูต้องทำตนให้ศิษย์รัก หนักแน่นในจริยา พัฒนาความรู้ อุตส่าห์สร้างศิษย์ตน อดทนต่อคำหยาบคาย ขยายคำลึกซึ้ง ไม่ดึงศิษย์ไปในทางเสียหาย  และ 

15) บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ โตตามสังคมรอบข้าง รู้จักคำว่า ขอโทษ รู้จักคำว่า ให้อภัย รู้จักคำว่าผู้น้อยไหว้ผู้ใหญ่ ดิฉันอยากให้สังคมไทยกลับมาสู่ความเป็นประเทศแห่งคุณธรรม

ครูจึงนับเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมาก ในการให้การศึกษาเรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ ส่งเสริมให้ศิษย์มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเป็นผู้มีความเสียสละ ดูแลเอาใจใส่ สั่งสอนอบรมให้เด็กได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา อันเป็นหนทางแห่งการประกอบอาชีพที่สุจริต เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว รวมทั้งนำพาสังคมประเทศชาติ ก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง 

สถิตของรายการบันทึกทั้งหมดที่ใส่คำสำคัญ  “ครู ”

•จำนวนบันทึกรวม        2,033  รายการ

•จำนวนการอ่านรวม       1,720,364  ครั้ง

•จำนวนการให้ดอกไม้  (ให้ความชอบ) รวม      1,934  ครั้ง

•จำนวนความคิดเห็นรวม      10,140   รายการ 


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย จันทวรรณ


ที่มา : โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ
 โดย schoolpr ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 ก.ย. 56 23:30 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,276 ครั้ง

แชร์หน้านี้


เรื่องที่เกี่ยวข้อง