คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
SoMjEeD
ข่าวการศึกษา กิจกรรม ความรู้รอบตัว สัพเพเหระ
จำนวนผู้ติดตาม 1 คน

สอบตรง [ No. 5857 ]

พี่คะ  พอจามีแนวข้อสอบ สอบตรงคณะพยาบาลมั๊ยคะ

ไม่งั้นก็ช่วยแนะนำเว็บไซต์แนวข้อสอบให้หน่ยนะคะ

 อยากได้พยาบาลมหิดลมากกกกกกกกกค่ะ

ขอบคุณค่ะพอใจ ( อ่าน 5756 | ตอบ 3 ) ( 2008-11-02 15:27:39 ) แจ้งลบ

ความคิดเห็นที่ 3

จะ สอบตรงพยาบาล ค่ะ 

 

อยากทราบถึง ราย ละเอียดต่าง ในการเตรียมสอบ และ เเนวข้อสอบค่ะ

gu_pat_zaa@hotmail.com

แพท ( 2009-06-17 19:03:56 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2

คณะพยาบาล  ม.สยาม  สอบตรงวันที่ 8 เมษายน 2552

 

สอบถามรายละเอียดwww.siam.edu

รพีภัทร ( 2009-03-31 19:38:28 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1

ลองเข้าไปดูรายละเอียดที่นี่นะครับ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้วิวัฒนาการมาจาก โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์ และการพยาบาลไขได้รับพระราชทานกำเนิดขึ้นในปี พ . ศ .2439 โดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นโรงเรียนผดุงครรภ์และหญิงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย

          สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงเห็นว่าวิชาแพทย์ผดุงครรภ์มีความจำเป็นแก่ชีวิตของสตรี เนื่องจากในสมัยนั้นสตรีต้องเสียชีวิตเป็นจำนวนมากจากการคลอดบุตร จึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งโรงเรียนเพื่ออบรมผดุงครรภ์ขึ้นในบริเวณโรงพยาบาลศิริราชเริ่มเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ . ศ .2539 โดยใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้ ” สังกัดกรมศึกษาธิการ

          ซึ่งต่อมาเรียกว่ากระทรวงธรรมการ และทรงโปรดเกล้าฯให้ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เป็นผู้อำนวยการคนแรก การศึกษาวิชาการพยาบาลจึงได้เริ่มต้นตั้งแต่บัดนั้น ในระยะต่อมาโรงเรียนได้พัฒนามาเป็นลำดับจนเป็น “ โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะ แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ” ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานนามเป็น “ มหาวิทยาลัยมหิดล ” ในปี พ . ศ . 2512

          พ . ศ . 2515 โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ได้รับอนุมัติให้ยกวิทยฐานะเป็น “ คณะพยาบาลศาสตร์ ”เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน นับเป็นคณะที่ 13 ของ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 18 เล่ม 89 ตอนที่ 103 ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 7 กรกฎาคม 2515 โดยมีนางสงวนสุข ฉันทวงศ์ เป็นคณบดีคนแรก และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ความก้าวหน้าทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ. 2499  เปิดสอนระดับปริญญาตรีเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยรับผู้สำเร็จ การศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 8 หรือชั้นเตรียมอุดมศึกษาในขณะนั้น ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี ผู้สำเร็จ การศึกษาได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต ( พยาบาล ) สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเรียนวิชาผดุงครรภ์ จะต้องเรียนต่ออีก 6 เดือน และได้รับประกาศนียบัตรผดุงครรภ์
พ.ศ. 2521  คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ปรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยรวมหลักสูตรอนุปริญญาพยาบาลและอนามัย หลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภ์
และหลักสูตรปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต ( พยาบาล ) เข้าด้วยกัน ใช้เวลาการศึกษา 4 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต ( พยาบาลและผดุงครรภ์ )
พ.ศ. 2530  คณะพยาบาลศาสตร์ และภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีของทั้งสองสถาบันให้มีความ เหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ระดับวิชาชีพ ที่กำหนดโดยทบวงมหาวิทยาลัย มีระยะเวลาการศึกษา 4 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาพยาบาล ศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2540  มีการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ โดยการเพิ่มรายวิชาที่จำเป็น ได้แก่ วิชาการส่งเสริมสุขภาพ วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

ปรัชญา
           คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความเชื่อว่าประเทศชาติจะเจริญพัฒนา ได้ดีนั้น ประชาชนจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคม และการได้รับบริการที่ดีด้านสุขภาพ ในสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวไทย พยาบาลเป็นบุคลากรกลุ่มหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีบทบาทสำคัญ ในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาวะสุขภาพของระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ตั้งแต่ก่อนเกิดจนกระทั่งตาย บทบาทดังกล่าว ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขเต็มศักยภาพ

           คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สาขาพยาบาลศาสตร์ที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพงาน บริการพยาบาล การบริการ วิชาการแก่สังคม ครอบคลุมบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาล และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการศึกษาอบรมบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ แก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ

           ในการจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ใช้หลักประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีบุคลิกภาพ ที่เหมาะสม มีความเจริญพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ มีความรักและเจตคติที่ดีต่อคุณค่าและความสำคัญของชีวิตมนุษย์เท่าเทียมกัน สามารถประเมินตนเองและพัฒนาตนเองได้ ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาพยาบาล ทุกระดับ จึงประกอบด้วยความรู้จากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ สิ่งแวดล้อมและศาสตร์ทางการพยาบาล

           อาจารย์ผู้สอนในคณะพยาบาลศาสตร์ ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ ที่ทันสมัย เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการปฏิบัติการพยาบาล และด้านคุณธรรม จริยธรรม วิธีการจัดการเรียนการสอนและแหล่งฝึกต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สร้างเสริมให้บัณฑิตแต่ละระดับ มีความรู้ ความสามารถทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีความเป็นผู้นำ สามารถติดต่อร่วมมือประสานงานกับคนอื่นได้ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

           บัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ในระดับปริญญาตรี ต้องมีความรู้และทักษะในการให้การพยาบาลทั่วไปแก่ผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี บัณฑิตในระดับปริญญาโทต้องมี ความรู้ลึกซึ้ง และทักษะ ในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สามารถให้การพยาบาลที่ซับซ้อนในผู้ป่วยวิกฤติและเรื้อรังแก่ผู้ป่วยเฉพาะสาขาอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ผลการวิจัย หรือทำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา สุขภาพได้บัณฑิตในระดับปริญญาเอกต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการศึกษาวิจัย เพื่อ สร้างองค์ความรู้ทางการพยาบาล เป็นที่ปรึกษา ทางวิชาการแก่บุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ และเป็น ผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ

วิสัยทัศน์

       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำทางการพยาบาลระดับประเทศ และนานาชาติ เป็นแกนนำในการสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม

ปณิธาน

ปณิธาน
พระราชดำรัสของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ผู้ทรงวางรากฐานการพยาบาลไทย 10 พฤษภาคม ร.ศ. 130
 

พันธกิจ

สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นพลังทางสติปัญญา ในการสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม
ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย การเรียนการสอน เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคมอย่างยั่งยืน
บริการวิชาการเพื่อสร้างสติปัญญาให้กับสังคม โดยเน้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ
สร้างเอกลักษณ์และค่านิยมที่ดีต่อวิชาชีพ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยอย่างบูรณาการเพื่อนำไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน

Thailand Web Stat

 

เว็บของคณะพยาบาล มหิดล

http://www.ns.mahidol.ac.th/th/about_th.html

 

 

อ.น้อง ( 2009-03-19 18:10:52 ) แจ้งลบ
 

เสนอความคิดเห็น
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 200 KB)
*กรุณา Login ก่อนโพส