คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
smith
smith
จำนวนผู้ติดตาม 9 คน

สิงคโปร์ สำนักงานการขนส่งทางบก (Land Transport Authority) [ No. 5414 ]

สำนักงานการขนส่งทางบก (Land Transport Authority) ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ.๑๙๙๕ ภายใต้อาณัติของกระทรวงการขนส่ง (Ministry of Transport) โดยรวมสี่หน่วยงานเดิม ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับ การจดทะเบียนควบคุมยานพาหนะ การวางแผนการขนส่ง ขยายผิวจราจร สร้างโครงข่ายการเชื่อมโยงของถนน บริหารอุปสงค์ (ความต้องการ) และอุปทาน (การสนองความต้องการ) ของการใช้รถ ใช้ถนน ควบคุมการขนส่งมวลชนทั้งระบบราง รถโดยสารประจำทาง รถรับจ้างสาธารณะ และการขนส่งทางบกทั้งหมด โดยให้นำความรู้ วิทยากรใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ ในปัจจุบัน สิงคโปร์มีถนนยาวราว ๓,๑๔๙ กิโลเมตร เพิ่มขึ้น ๒,๕๔๙ กิโลเมตร ในระยะเวลา ๓๕ ปี ประชาชนรวมทั้งผู้เดินทางจากนอกประเทศเป็นจำนวนกว่า ๕ ล้านคน ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ในเขตธุรกิจ และชุมชนมีรถไฟฟ้า (Urban Heavy Rai Mass Rapid Transit) บริการ ๓ สายด้วยกัน คือ สายเหนือใต้ (North-South Line) สายตะวันออกตะวันตก (East-West Line) และสายตะวันออกเฉียงเหนือ (North-East Line, NEL) รวม ๖๗ สถานี ระยะทาง ๑๑๐ กิโลเมตร ขนผู้โดยสารวันละหนึ่งล้านสี่แสนคน มีการก่อสร้างระบบรางอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ปัจจุบันกำลังก่อสร้างสายวงกลม (Circle Line, CCL) ระยะทาง ๓๓ กิโลเมตร จะมีสถานีให้บริการผู้โดยสาร ๒๙ สถานี กำหนดแล้วเสร็จใน ค.ศ.๒๐๑๐ นอกจากนี้ ยังมีรถไฟฟ้าไล้ท์เรล (Light Rail System) เล็กๆอีกสามระบบให้บริการ ในเขตอยู่อาศัยของชุมชนที่หนาแน่น ในเมืองบูกิตปันยัง เซงกังและปังโกล (Bukit Panjang, Sengkang,& Punggol) เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าระบบใหญ่ของสายเหนือใต้ และสายตะวันออกเฉียงเหนืออย่างสะดวกอีกด้วย สิงคโปร์เป็นตัวอย่างในการพัฒนาการขนส่งที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในกรอบของงบประมาณที่จำกัดโดยสำนักงานการขนส่งทางบก ซึ่งมีนโยบายบริการประชาชนโดยให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด การจัดการด้านการขนส่งของสิงคโปร์นี้ กระทรวงการขนส่ง (Ministry of Transportation, MOT) ของสิงคโปร์มอบอำนาจและหน้าที่ ให้สำนักงานการขนส่งทางบก (Land Transport Authority, LTA) จัดการออกแบบก่อสร้างพัฒนาการขนส่งมวลชนระบบราง ทั้งโครงสร้างและระบบ จัดหาอุปกรณ์ทั้งหมด แล้วจึงให้สัมปทาน พร้อมความช่วยเหลือด้านการเงินแก่บริษัทเอกชนชื่อเอสเอมอาร์ที (SMRT Corporation) ซึ่งแยกตัวออกจากสำนักงานการขนส่งทางบกมาตั้งเป็นหน่วยธุรกิจเดินรถไฟฟ้าสายเหนือใต้ และสายตะวันออกตะวันตก (North-South and East-West Lines) ทั้งสองสายมีระยะทางรวมกัน ๙๐ กม. ๕๑ สถานี และให้อีกสัมปทานหนึ่งแก่บริษัทเอสบีเอส ทรานสิท จำกัด (SBS Transit Ltd.) ซึ่งปกติทำธุรกิจเดินรถโดยสารประจำทางอยู่ ให้เดินรถไฟฟ้าสายตะวันออกเฉียงเหนือ (North East Line, NEL) ซึ่งเป็นสายล่าสุด เปิดบริการ ๒๐ มิถุนายน ค.ศ.๒๐๐๓ ระยะราง ๒๐ กม.๑๖ สถานี เป็นระบบเดินรถอัตโนมัติปราศจาก พนักงานควบคุม (Driverless, Fully Automated Operation) โดยสำนักการขนส่งทางบก LTA เป็นผู้ตั้งกรอบมาตรฐานของคุณภาพ ในการปฏิบัติ บำรุงรักษา และการให้บริการ เพื่อให้ความปลอดภัยเชื่อถือได้ และความสะดวกสบายแก่ประชาชน และผู้โดยสาร ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการการขนส่งสาธารณะ ซึ่งเกิดใน ค.ศ.๑๙๘๗ ก่อน LTA อยู่ภายใต้อาณัติของกระทรวงการขนส่งของสิงคโปร์ (MOT) เช่นกัน PTC นี้ มีหน้าที่สร้างดุลยภาพของการขนส่งสาธารณะทั้งหมด ดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายเกี่ยวกับการขนส่งมวลชน สถานะทางเศรษฐกิจการเงิน ค่าตอบแทน รายได้ รายจ่ายของผู้ประกอบการ พิจารณา วางแผน จัดโครงข่ายการส่งต่อผู้โดยสาร ของรถประจำทาง ควบคุมค่าโดยสารให้อยู่ในอัตราที่พอสมควร มีอำนาจและหน้าที่ครอบคลุมไปถึงธุรกิจการขนส่งมวลชนของระบบราง ทั้งหมด สัมปทานเดินรถไฟฟ้า (LOA) เป็นระยะเวลา ๓๐ ปี เริ่มจาก ๑ เมษายน ค.ศ.๑๙๙๘ ดำเนินธุรกิจการขนส่ง อยู่ในตลาดหุ้นของสิงคโปร์ตั้งแต่ ค.ศ.๒๐๐๐ ในปีที่ผ่านมา เมื่อ ค.ศ.๒๐๐๔ มีรายได้ทั้งหมด ๖๖๗.๓ ล้านเหรียญสิงคโปร์ มีกำไรที่แบ่งให้ผู้ถือหุ้น ๘๙.๕ ล้านเหรียญสิงคโปร์ ส่วนรถไฟฟ้าระบบรางสองสาย คือสายตะวันออก-ตะวันตกกับสายเหนือ-ใต้ ซึ่งมีระยะรางรวมกัน ๙๐ กม.๕๑ สถานีนั้น มีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละหนึ่งล้านคน มีรายได้ทั้งหมด ๓๖๖.๑ ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ลดลงจากปีที่แล้ว เพราะต้องแบ่งเฉลี่ยให้ตั๋วต่อตั๋วร่วมของสายตะวันออกเฉียงเหนือที่เปิดใหม่) รถไฟฟ้าทั้งสองสายได้กำไร ๕๙.๕ ล้านเหรียญสิงคโปร์ ส่วนระบบไล้ท์เรล (Bukit Panjang LRT)ซึ่งอยู่ในอาณัติของเอสเอมอาร์ทีมีระยะราง ๗.๘ กม. ๑๔ สถานี ผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ ๓,๗๐๐ คน มีรายได้ทั้งหมด ๗.๕ ล้านเหรียญสิงคโปร์ ขาดทุน ๔.๓ ล้านเหรียญสิงคโปร์ เพราะเพิ่มการบำรุงรักษา ซ่อม เพื่อปรับปรุงคุณภาพของอุปกรณ์ และระบบอาณัติสัญญาณ สุขนิรันดาวเรืองดร์

สุขนิรันดร์ ดาวเรือง ( อ่าน 4627 | ตอบ 0 ) ( 2008-08-05 10:13:41 ) แจ้งลบ

 

เสนอความคิดเห็น
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 200 KB)
*กรุณา Login ก่อนโพส