ประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา

ลบ แก้ไข

 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมร่วมกันทำความดี

และการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำรัสแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

สนับสนุนโครงการโดย
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)
สำนักนายกรัฐมนตรี บริษัท ฟาติมา บรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ดำเนินโครงการโดยบริษัท ซาด้า-วี จำกัด

คำถาม การส่งเรียงความเรื่อง “ชีวิตดีเพราะมีวินัย ...แรงบันดาลใจจากคำพ่อสอน” จำกัดว่าคน

การประกวดเรื่องราว “๘ คนดีผู้มีคุณธรรมอย่างเพียงพอ”


วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่ประพฤติดีและมีคุณธรรม ให้มีกำลังใจในการทำความดี และ เป็นคนดีต่อไป

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

ให้ผู้สนใจ (ประชาชนทั่วไป) ที่ได้พบเห็นหรือรู้จักเยาวชนผู้ประพฤติดี หรือ มีความดีตามคุณธรรม
(
อย่างใดอย่างหนึ่งใน ๘ ประการ ต่อไปนี้ ขยัน, ประหยัด, ซื่อสัตย์, มีวินัย, สุภาพ, สามัคคี, มีน้ำใจ, กตัญญู) เขียนเล่าเรื่องราวของเยาวชนผู้ประพฤติดี หรือ มีคุณธรรมผู้นั้น พร้อมแฝงการดำรงชีวิต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้คณะกรรมการพิจารณา เช่น

ท่านได้พบเห็น เด็กหญิง ก. ซึ่งเป็นผู้ที่มีความขยันขันแข็งเป็นอย่างยิ่ง ทุกวันหลังเลิกเรียน จะมารับจ้างล้างจานในตลาดเพื่อจะได้มีรายได้เก็บไว้เป็นค่าเทอมเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่อีกทางหนึ่ง ท่านก็สามารถเขียนเล่าเรื่องราวของเธอส่งมาให้คณะกรรมการพิจารณา

เขียนชื่อที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ (ถ้ามี) ของเยาวชนผู้กระทำความดีนั้น (คนต้นเรื่อง) พร้อม ชื่อ ที่อยู่
และ เบอร์โทรศพัท์ของท่าน (ผู้ส่งเรื่องราว) มาที่ ตู้ ปณ. ๙ ปณฝ. เสนานิคม กรุงเทพ ๑๐๙๐๒ หรือ
ทางโทรสาร หมายเลข ๐๒-๙๔๐๙๙๔๖ ต่อ ๑๑


วิธีการคัดเลือก

คณะกรรมการคัดเลือกจากเรื่องราวของเยาวชนผู้ประพฤติดีหรือมีคุณธรรม ที่ท่านส่งเข้ามา ตามกลุ่มคุณธรรมทั้ง ๘ (ขยัน, ประหยัด, ซื่อสัตย์, มีวินัย, สุภาพ, สามัคคี, มีน้ำใจ, กตัญญู) คุณธรรมละ ๔ ตัวแทน

๒ บันทึกภาพของทั้ง ๔ ตัวแทนจาก ๘ คุณธรรม เพื่อออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ของ รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา หรือ ทางสื่อสิ่งพิมพ์ และทางเวปไซต์ www.8kondee.com และ www.moralcenter.or.th

๓ เชิญชวนประชาชนทั่วไปโหวตให้กับเยาวชนเจ้าของเรื่องที่ชื่นชอบ โดยผ่านทางข้อความสั้น และ/หรือ เวปไซต์ www.8kondee.com และ www.moralcenter.or.th

การประกาศผล/แจ้งผล ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑

รางวัล

๑ คนต้นเรื่อง

- เยาวชนที่ได้รับการโหวตจากประชาชนมากที่สุด ตามคุณธรรมและความดีแต่ละข้อจะได้รับทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศคุณความดี (จำนวน ๘ ราย)
-
เยาวชนที่ได้รับการโหวตรองลงมา จำนวน ๓ ราย จากแต่ละคุณธรรม จะได้รับทุนการศึกษารายละ ๓,๐๐๐ บาท (รวม ๒๔ ราย)

๒ ผู้ส่งเรื่องราว
-
ผู้ส่งเรื่องราวที่ของเยาวชนที่ได้รับการโหวตมากที่สุด จะได้รับทุนการศึกษา หรือ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท (จำนวน ๘ ราย)

คุณธรรม ๘ ประการ หมายถึง

๑. ขยัน หมายถึง มีความขยันหมั่นเพียรเรียนรู้ และขยันอดทนในการปฏิบัติหน้าที่ และอาชีพของตน

๒.ประหยัด หมายถึง รู้จักกิน รู้จักใช้ ดำรงตนอยู่ใน “ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน”

๓. ซื่อสัตย์ หมายถึง การดำรงตนให้อยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต และซื่อตรงต่อคำมั่นสัญญาที่ให้กับทุกคน

๔. มีวินัย หมายถึง การอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่ ทุกคนต้องรักษา “กฏ กติกา มารยาท” ที่สังคมนั้นกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมีระเบียบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกัน

๕. สุภาพ หมายถึง คนไทยได้รับการปลูกฝังให้เป็น “คนมีสัมมาคารวะ” รู้จักเด็ก รู้จักผู้ใหญ่ พูดจากันด้วยความสุภาพอ่อนโยน ใช้ความรู้และเหตุผลในการพูดจากัน รวมทั้งเป็นคนเปิดใจกว้างต่อความเห็นที่แตกต่าง โดยมีปฏิสัมพันธ์กันด้วยสติสัมปชัญญะและปราศจากกิเลส “รัก โลภ โกรธ หลง และ กลัว”

๖. สามัคคี หมายถึง หมั่นเตือนตนเองอยู่เสมอว่า ไม่มีงานใดสำเร็จด้วยตัวคนเดียว ทุกคนต้องแสวงหาแนวทางความร่วมมือ ร่วมใจ และเอื้ออาทรต่อทุกคนในสังคมอย่างจริงใจ เพื่อให้งานทุกอย่างสำเร็จไปได้ด้วยดี ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองให้กับสังคมในภาพรวมอย่างยั่งยืน

๗.มีน้ำใจ หมายถึง ทุกคนในสังคมต้องมีความเมตตา กรุณา สงสารและช่วยเหลือผู้ที่อ่อนด้อยกว่าและมี “จิตอาสา” ที่จะร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในงานต่างๆของสังคมให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

๘.กตัญญู หมายถึง การตอบแทนในสิ่งที่ดีและถูกต้องต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งสิ่งที่มีพระคุณสูงสุดของคนไทยที่ต้องกตัญญูรู้คุณด้วยการตอบแทนพระคุณ คือ ชาติและแผ่นดินที่ให้พวกเราเกิดมาบนผืนแผ่นดินนี้ รวมทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ที่ดำรงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้พวกเราได้อยู่เย็นเป็นสุขมาจนถึงทุกวันนี้

++สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐๒-๙๔๐๙๙๔๖ หรือ ๐๘๑-๘๑๐-๒๕๑๐ (คุณอภิดล) ++

อขอบคุณที่มา : http://www.8kondee.com/apply03.htm

---------------------------------------------

By..Nutvaraipan ChaiChote (PumPim_Za')

กองบรรณาธิการข่าว Eduzones Magazine

---------------------------------------------

 

loading...


โดย SMS News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 มิ.ย. 51 11:14 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 46,423 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 46,423 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง