คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับป.ตรีแพทย์

ลบ แก้ไข

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ประจำปีการศึกษา 2552  รับตรงโดยวิธีพิเศษ

                คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552  รับตรงโดยวิธีพิเศษของ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ และผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่   http://home.kku.ac.th/admismd  

1.   โดยการรับตรงด้วยวิธีพิเศษ

รหัส

โครงการ

พื้นที่การรับ

จำนวนรับ

MD X  

ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ

ทั่วประเทศ

55 คน

MD 02

ผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

19 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

46 คน

MD 10

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ทั่วประเทศ

4 คน

 

2.      คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา  สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสมัครเข้าศึกษาในโครงการ  MD X และ MD 02 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

2.1      คุณสมบัติทั่วไป ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.1.1        เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.1.2        เป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2.1.3        เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และโรงเรียนเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาใน
              คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้
2.1.4
        เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์คือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือน              
              ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการรับบุคคลเข้าศึกษาพิจารณาเห็นว่าไม่เป็น
              อุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
2.1.5
         เป็นผู้ที่ปราศจากโรคดังต่อไปนี้
              2.1.5.1         โรคเรื้อน
              2.1.5.2         วัณโรคปอดที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ
              2.1.5.3         โรคพิษสุราเรื้อรัง
              2.1.5.4         ติดยาเสพติดให้โทษ
              2.1.5.5         โรคหัวใจที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าจะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ง่าย
              2.1.5.7         โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ โรคไตที่รักษาหายขาดไม่ได้ และความดัน
                               โลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้
              2.1.5.8         โรคอื่น ๆ หรือความผิดปกติที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
                               และการประกอบวิชาชีพ
              2.1.6           กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจากข้อ 2.1.1 ถึงข้อ 2.1.5  คณะกรรมการอำนวยการ
                              จะไม่พิจารณาผลการคัดเลือกฯ เพื่อเข้าศึกษาใน คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                               รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552

 2.2
       คุณสมบัติทั่วไปของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะสมัครเข้าศึกษาในโครงการ MD 10   ต้องมี

คุณสมบัติดังนี้
2.2.1
           มีสัญชาติไทย
2.2.
2           มีสุขภาพดี  ไม่เป็นโรค  อาการของโรค  หรือพิการตามประกาศ  สำนักงานคณะ   
                 กรรมการการอุดมศึกษา
2.2.3
            เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือบุคคลทั่วไป
2.2.4
            อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 1 มิถุนายน ของปีที่เริ่มการศึกษา
2.2.5
            ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
                  ต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขไม่น้อยกว่า 2  ปี  นับถึง
                  วันที่ 1 มิถุนายน ของปีที่เริ่มการศึกษา
2.2.6
            สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา    ทันตแพทยศาสตร์
                  เภสัชศาสตร์    พยาบาลศาสตร์    เทคนิคการแพทย์    กายภาพบำบัด    รังสีเทคนิค
สหเวชศาสตร์
   สัตวแพทยศาสตร์   และสาธารณสุขศาสตร์ โดยต้องศึกษาวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษา มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  และต้องศึกษาวิชาชีวเคมีไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต และทุกรายวิชาต้องได้เกรดไม่ต่ำกว่า C
2.2.7            มีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX.) ไม่ต่ำกว่า 2.50
2.2.8            ในกรณีที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ก่อนขึ้น
                  ทะเบียนเป็นนักศึกษา จะต้องทำสัญญาเพื่อลาไปศึกษาต่อกับสำนักงานสาธารณ
                  สุขจังหวัดที่ปฏิบัติงานก่อนเข้ารับการศึกษา
2.2.9
            ในกรณีที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะต้อง
                  ได้รับการ รับรองจากผู้บังคับบัญชาว่ามีประวัติความประพฤติ และบุคลิกภาพดี 
                   และมีความตั้งใจที่จะเป็นแพทย์ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน และเพื่อชุมชน
2.2.10
          ก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องทำสัญญาเป็นนักศึกษาโครงการร่วมผลิต
                 แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทเพื่อเข้ารับราชการหรือการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว
                 ตามระเบียบ และเงื่อนไขของกระทรวงสาธารณสุข
2.2.11
          ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หาก
                 สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่คณะแพทยศาสตร์กำหนดจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกก่อน

2.3       คุณสมบัติเฉพาะ ในโครงการ MD X ,MD 02  และ MD 10

ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2552   รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง และปราศจากโรค  หรืออาการของโรค  หรือความพิการอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
2.3.1
        มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  การปฏิบัติงาน และการประกอบ
              วิชาชีพแพทย์
2.3.2
        มีปัญหาทางบุคลิกภาพ และทางจิตเวชที่อาจมีผลกระทบ หรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และ/
             หรือการประกอบวิชาชีพแพทย์  และ/หรือ เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย  เช่น  โรคประสาท  อารมณ์
             แปรปรวน โรคจิตทุกชนิด บุคลิกภาพผิดปกติ  มีพฤติกรรมต่อต้านสังคม  เป็นต้น
2.3.3
       โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย  หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร
2.3.4
        โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  เช่น
              -       โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมี
              การรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
              
-       โรคหัวใจระดับรุนแรงจนอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
              -       โรคความดันโลหิตสูงขั้นรุนแรง  และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะ
              อย่างถาวร
              -       ภาวะไตวายเรื้อรัง
              -       โรคติดสารเสพติดให้โทษ
              -        
โดย SMS News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 3 ก.ค. 51 02:45 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 32,295 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 32,295 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย kwan
IP : 110.49.205.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง