วิศวฯศิลปากรรับตรงป.ตรีโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.

ลบ แก้ไข

ศิลปากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา

ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท . ประจำปีการศึกษา 2552

-------------------------------------------------------------------------------------------------

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะให้มหาวิทยาลัยกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับ

อุดมศึกษาใหกวางขวางไปทุกภูมิภาค เพื่อสรางความเสมอภาคและลดปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ มีความรู

ความสามารถ ในทองถิ่นที่หางไกลในทุกสาขาวิชา อันจะเปนการชวยขจัดปญหาทางดานเศรษฐกิจสังคม และ

การเมืองการปกครองไดเปนอยางดี ประกอบกับคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ศิลปากร องการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักเรียนที่ ศึกษาอยูตามโรงเรียนในเขตภูมิภาคตางๆ จึงเห็นสมควร

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ศิลปากร โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท . ประจํ าปการศึกษา 2552 ซึ่งมีหลักเกณฑและ

รายละเอียดดังตอไปนี้

1. ปฏิทินกําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก

- วัน12 มิ.. - 11 .. 2551 รับสมัครสอบคัดเลือก

- 5 .. 2551 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาทดสอบความรูทางวิชาการ และสัมภาษณทาง Internet

- 9 - 31 .. 2551 ทดสอบความรูทางวิชาการ สัมภาษณและสงใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรยรางกาย (เฉพาะวันเสาร-อาทิตย)

- 15 .. 2551 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษา ทาง Internet

- 15 - 26 .. 2551 ยืนยันสิทธิดวยตนเองและทางไปรษณีย

- วันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จะประกาศใหทราบในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษา

หมายเหตุ ปฏิทินกําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ซึ่งหากมีการ

เปลี่ยนแปลงจะประกาศใหทราบภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2551

2. จํานวนที่รับเขาศึกษา

สาขาวิชา จํานวนรับ (คน)

- สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 80

- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 50

- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 30

- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 40

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 40

- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 30

- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 35

- สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส 30

- สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 50

- สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 10

3. คุณสมบัติของผูสมัคร

3.1 คุณสมบัติทั่วไป

3.1.1 เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข

3.1.2 เปนผูที่กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปที่ 6 ในปการศึกษา 2551 ในประเทศไทย

3.1.3 เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา

3.1.4 เปนผูที่มีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอมหาวิทยาลัยไดาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็ม

ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข

 



โดย SMS News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 ก.ค. 51 11:17 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 24,607 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 24,607 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง