มรภ.พระนครรับป.ตรีวิชาพระพุทธศาสนาตั้งแต่บัดนี้

ลบ แก้ไข

วิทยาลัยพุทธศาสตร์และปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ร่วมกับ วัดพระศรีมหาธาตุฯบางเขน กรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครนักศึกษาพระภิกษุ– สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี .บัณฑิต ปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 

จำหน่ายใบสมัคร

· ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สถานที่รับสมัคร

· สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การจำหน่ายใบสมัคร

จำหน่ายใบสมัคร พร้อมระเบียบการรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (ราคาชุดละ 20 บาท)

· สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

สถานที่รับสมัคร

· สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

เอกสารที่ต้องนำมาสมัคร

1. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา(สำเนา)

2. ทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนหรือใบสุทธิ(สำเนา)

3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับ .6 / ปวช. / ..3 / หรือเทียบเท่า

สถานที่ศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครค่าเล่าเรียน

-ระดับ ปริญญาตรี ภาคการศึกษาละประมาณ 10,000 บาท

-ระดับ .บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

(ตลอดหลักสูตร) 20,000 บาท

ปรัชญา

สร้างคนดี มีปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

คติพจน์

ปญฺญา นรานํ รตนํปัญญาเป็นแก้วของนรชน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 0-25448000 ต่อ 3134,1415 แฟกซ์0-2521-0378-9  www.pnru.ac.th หรือ ผศ. สมบูรณ์ บุญโท 084-6464081

 

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 4 ปี

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต

2.1 วิชาแกน (บังคับ)

· พระไตรปิฏกและคัมภีร์เกี่ยวเนื่อง

· บาลีและสันสกฤตเบื้องต้น

· จิตภาวนา 1

· จิตภาวนา 2

· จิตภาวนา 3

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

2.2.1 วิชา : วิชาด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา

· ประวัติพระพุทธศาสนา

· หลักพุทธธรรม

· เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน

· ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ

· ศาสนาเปรียบเทียบ

· การจัดการทั่วไป

· สรรนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนา

2.2.2 วิชา : วิชาด้านการจัดการและเผยแผ่

· การจัดการเชิงพุทธ

· ธรรมนิเทศ

· การศึกษาวิธีการสอนของพระพุทธเจ้า

· เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่

2.2.3 วิชา : วิชาด้านนวัตกรรมพระพุทธศาสนา

· ปรากฏการณ์พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

· พระพุทธศาสนากับวิกฤตการณ์

· พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน

· การวิจัยพระพุทธศาสนา

2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (เตรียมประสบการณ์)

· ประสบการณ์การเผยแผ่

· ประสบการณ์ใช้สื่อผสม

2.4 วิชาชีพ (ฝึกประสบการณ์)

· วิปัสสนากรรมฐาน 1

· วิปัสสนากรรมฐาน 2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

วิชา : วิชาเลือกเสรี

· ปรัชญาเบื้องต้น

· วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

· พุทธประวัติภาคภาษาอังกฤษ

· ธรรมบทและชาดกศึกษา

· ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุที่สำคัญทางพุทธศาสนา

· เทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา

· สหวิทยาการในพระพุทธศาสนา

· การจัดการความรู้ในพระพุทธศาสนา

· พุทธศิลป์

· ภูมิสถาปัตย์เชิงพุทธ

· พลังมหัศจรรย์แห่งชีวิต

· ศาสตร์แห่งความรัก

· พุทธวิธีขจัดความขัดแย้ง

· พระสงฆ์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

· วิทยาศาสตร์เชิงพุทธ

· พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์

· ธรรมทูตกับชุมชนท้องถิ่น

· สถิติเพื่อการวิจัยพุทธศาสตร์

· จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อพระพุทธศาสนา

 

การเดินทางมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

รถประจำทางสาย 29 , 59 , 95 , 150 , 356

รถประจำทางปรับอากาศ ปอ.13 , ปอ.59 , ปอ.513

ปอ. 554 ,  


loading...


โดย SMS News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 7 ก.ค. 51 11:24 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 17,332 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 17,332 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ปัญจมา
IP : 58.181.143.***
เมื่อไหร่จะมีสอบตรงคณะเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง