มก.รับป.โทพัฒนาสังคมภาคพิเศษถึง12กย.

ลบ แก้ไข

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดรับระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ)

 

 

1. แผนการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ระหว่าง พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

ภาคการศึกษาที่ 2 ระหว่าง มิถุนายน-กันยายน

ภาคฤดูร้อน ระหว่าง เมษายน-พฤษภาคม

วันและเวลาเรียนปกติ นอกเวลาราชการ

วันศุกร์ เวลา 18.00-21.00 .

วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 .

วันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 .

 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ

เอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ .. หรือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรองวิทยฐานะ

2.2 เป็นผู้มีความตั้งใจและสามารถจัดหาเวลาให้กับการศึกษาได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

3. การสมัครเข้าศึกษา

3.1 การซื้อใบสมัคร

1) ซื้อใบสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 12กันยายน 2551) ชุดละ 200 บาท

ได้ที่สาขาพัฒนาสังคม ชั้น 1 อาคารบรรเจิด คติการ (พัฒนาสังคม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระหว่างเวลา 09.00-16.30 . ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ส่วนวันเสาร์ เวลา 09.00- 14.00 . เว้นวันอาทิตย์

และวันนักขัตฤกษ์

2) ซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์ (ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2551) ชุดละ

250 บาท โดยส่งธนาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์ เกษตรศาสตร์ ในนาม นายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์ หรือส่งเป็นเช็คที่

ธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) สั่งจ่าย นายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์ ส่งไปที่ : สาขาพัฒนาสังคม

ตู้ปณ.1060 ปณฝ. เกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 พหลโยธิน เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10903

วงเล็บมุมซองว่า “ซื้อใบสมัคร” และพร้อมกันนี้ต้องเขียนชื่อที่อยู่ของตัวท่านให้ชัดเจน

ลงบนกระดาษเปล่าขนาด 4x5 นิ้ว สอดมาในซองด้วย เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ผนึกกระดาษนี้บนซองที่จะส่ง

ใบสมัครมาให้ท่านทางไปรษณีย์ และโปรดแจ้งเบอร์โทรศัพท์หรือ e-mail address ที่สามารถติดต่อท่านได้มาพร้อม

ด้วย

3) การพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครทางเวบไซต์ ซึ่งสาขาพัฒนาสังคมได้จัดทำแบบฟอร์ม

ใบสมัครสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการซื้อและสมัครที่มหาวิทยาลัยด้วยตนเอง โดยผ่านทางเวบไซต์ของมหาวิทยาลัย

http://www.grad.ku.ac.th , http://calendar.ku.ac.th

3.2 วิธีการสมัคร

1) การสมัครด้วยตนเอง (กรณีซื้อใบสมัครที่มหาวิทยาลัย หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์)

สมัครได้ที่สาขาพัฒนาสังคม ชั้น 1 อาคารบรรเจิด คติการ (พัฒนาสังคม) บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2551 ระหว่างเวลา 09.00-16.30

. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ส่วนวันเสาร์ เวลา 09.00 - 14.00 . เว้นวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ ค่าสมัคร

สอบ คนละ 500 บาท

2) สมัครทางไปรษณีย์ (กรณีซื้อใบสมัครที่มหาวิทยาลัย หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์)

ผู้สมัครต้องส่งใบสมัคร หลักฐานการสมัคร และค่าสมัครสอบทางไปรษณีย์

คนละ 550 บาท  
โดย SMS News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 ก.ค. 51 09:22 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 8,231 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 8,231 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง