ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับโควต้าป.ตรี เภสัชศาสตร์

ลบ แก้ไข

คณะเภสัชศาสตร์   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เปิดรับปริญญาตรี ระบบโควต้า

 

กําหนดการรับสมัครและสอบสัมภาษณหลักสูตรเภสัชศาสตรประกอบดวย   คุณสมบัติของผูที่มีสิทธิ์สมัคร สํานักวิชาเภสัชศาสตร    สํานักวิชาเภสัชศาสตรหลักสูตรเภสัชศาสตรเปดรับสมัครนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูชั้น   มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีผลการเรียนสะสม 4 ภาคการเรียน (GPAX) ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป   โดยตองผานการเรียนกลุมสาระการเรียนรูกลุมวิทยาศาสตรไมน้อยกว 15 หนวยกิต รับจํานวน 30 คน

 

กําหนดการ วัน / เดือน /

รับสมัคร 16 กรกฎาคม 2551 – 8 กันยายน 2551

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน 25 กันยายน 2551

สอบขอเขียน 5 ตุลาคม 2551

ประกาศผลการสอบขอเขียน 15 ตุลาคม 2551

สอบสัมภาษณ/ประกาศผลสอบสัมภาษณและยืนยันสิทธิ์ 22 ตุลาคม 2551

 

รายวิชาที่ใชในการทดสอบวัดความรูพื้นฐาน หลักสูตรเภสัชศาสตรมี 5 วิชา ดังนี้

1. ภาษาอังกฤษ

2. เคมี

3. ชีววิทยา

4. ความสามารถในการสรุปความคิดวิเคราะหและตีความ

5. ทัศนคติตอวิชาชีพ

 

ผูสมัครสํานักวิชาเภสัชศาสตรหลักสูตรเภสัชศาสตรเมื่อสมัครในระบบ  คอมพิวเตอรเรียบรอยแล

ใหพิมพใบสมัครที่สมัคร     านระบบคอมพิวเตอรพรอมส  ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินคาสมัคร จํานวน 300 บาท

(ธนาณัติ สั่งจายในนาม วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ) ไปยัง ายรับนักศึกษา ศูนยบริการการศึกษา222

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ.ไทยบุรี .าศาลา .นครศรีธรรมราช 80161(โปรดวงเล็บมุมซองว ใบสมัครหลักสูตรเภสัชศาสตร)

 

ขอขอบคุณที่มา: http://masterorg.wu.ac.th/file/20080715-NQvIZ.pdf

---------------------------------------------

By..Nutvaraipan ChaiChote (PumPim_Za')

กองบรรณาธิการข่าว Eduzones Magazine

---------------------------------------------

 

 

loading...


โดย SMS News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 ก.ค. 51 00:53 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 38,587 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 38,587 ครั้ง ตอบ 7 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย gift
IP : 118.173.6.***

บอกเว็บใบสมัครให้หน่อยได้ไมค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย daejunguem
IP : 161.200.255.***
ลบ แจ้งลบ
โดย --
IP : 61.91.188.***

ง่า

 หน่วยกิตม่ายถึง

ลบ แจ้งลบ
โดย SMS News
IP : 125.24.116.***

ยังไงลองโทรสอบถามโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัย ได้เลยนะคะ ด้านล่างเป็นเบอร์ของมหาวิทยาลัย ลองสอบถามดูคะ เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนๆนะคะ 

ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฝ่ายรับนักศึกษา) ::
:: อาคารไทยบุรี 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทร.0 7567 3109 - 0 7567 3112 โทรสาร 0 7567 3135 ::   

พี่ปุ๋มปิ๋ม  (กองบรรณาธิการข่าว EDUZONES)

ลบ แจ้งลบ
โดย พลภัค
IP : 202.91.19.***
เด็กที่จบม.6 แล้ว 1 ปี ก็สมัครไม่ได้ใช่มั้ยค่ะ ดร็อปเรียนไป 1 ปี
ลบ แจ้งลบ
โดย เบีย
IP : 117.47.168.***

ขอทราบรายละเอียดมากกว่านี้ค่ะ

ว่าใบสมัครโหลดยังไง เข้าเวปไหน

สมัครที่ไหน ที่ไหนเป็นศูนย์สอบบ้าง

 

ลบ แจ้งลบ
โดย นายภานุวัฒน์
IP : 202.91.19.***
แสดงรายละเอียดมากกว่านี้ได้เปล่าครับ เช่น สมัครที่เว็บไหนอะครับ จากเด็กตรังฮับผม

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง