มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับป.โทส่งเสริมการเกษตรภาคพิเศษ

ลบ แก้ไข

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับปริญญาโท

ส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร   ภาคพิเศษ คณะเกษตร

ตั้งบัดนี้ ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2551

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร

ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Agricultural Extension

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร)

ชื่อย่อ วท.. (ส่งเสริมการเกษตร)

ชื่อเต็ม Master of Science (Agricultural Extension)

ชื่อย่อ M.S. (Agricultural Extension)

 

การจัดการเรียนการสอน

เรียนเฉพาะ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 .

สถานที่เรียน อาคารจรัด สุนทรสิงห์ ชั้น 4 ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

หลักสูตร แผน . (ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์)

 

ระยะเวลาในการศึกษา

ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปีครึ่ง (5 ภาคการศึกษา)

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2551

เดือนพฤศจิกายน 2551 – กุมภาพันธ์ 2552

ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคฤดูร้อน ปี .. 2552

เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2552

ภาคการศึกษาที่ 3 ภาคต้น ปีการศึกษา 2552

เดือนมิถุนายน – กันยายน 2552

ภาคการศึกษาที่ 4 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552

เดือนพฤศจิกายน 2552 – กุมภาพันธ์ 2553

ภาคการศึกษาที่ 5 ภาคฤดูร้อน ปี .. 2553

เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2553

 

จำนวนรับเข้าศึกษา

รุ่นละ 40 คน

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางเกษตรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และ

2. เป็นผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐหรือภาคเอกชน มีตำแหน่งหรือหน้าที่ในฐานะหัวหน้างาน/แผนก/ฝ่าย /

กอง หรือ เป็นข้าราชการ ไม่ต่ำกว่าระดับ 5 และต้องมีประสบการณ์ทำงานภายหลังสำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

3. เป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร ในฐานะเจ้าของสถานประกอบการหรือผู้บริหารกิจการ มาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

4. เป็นบุคคลที่คณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรให้เข้ารับการศึกษา

 

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร

ผู้สมัครสามารถติดต่อขอรับเอกสารชุดใบสมัครได้ที่สำนักงานโครงการฯ หรือ Download ได้ที่

http://www.aec.agr.ku.ac.th ซึ่งเอกสารหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย

1. ใบสมัคร (บส.บว.1) (กรอกข้อมูลและลงชื่อให้ครบถ้วน) พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว

จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป เป็นรูปที่ถ่ายครั้งเดียวกับที่ใช้ติดใบสมัคร สำหรับติดบัตร

ประจำตัวผู้สมัครสอบ (บส.บว.2)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ

(สำหรับผู้สมัคร ที่มีชื่อ - ชื่อสกุล ไม่ตรงกับ Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ

6. หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย (บส.บว 
โดย SMS News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 30 ก.ค. 51 11:35 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 16,677 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 16,677 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ปริยวรรณ
IP : 210.246.186.***
อยากเรียนแต่ประสบการณ์ทำงานไม่ถึงเรียนได้มั้ย
ลบ แจ้งลบ
โดย yermbuayai@hotmail.com
IP : 117.47.169.***

อยากเรียน  แต่แพงจัง

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง