ONET ม.6 ปีการศึกษา 2555 ทางออกของปัญหานี้ ควรเป็นอย่างไร

ลบ แก้ไข


   ONET ม.6 ปีการศึกษา 2555   
   ทางออกของปัญหานี้ ควรเป็นอย่างไร  ONET ม.6 ปีการศึกษา 2555
 

         หมายเหตุ : รายงานพิเศษ " ONET ม.6 ปีการศึกษา 2555 ทางออกของปัญหานี้ ควรเป็นอย่างไร "  เป็นบทความพิเศษที่ได้ลำดับเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจในบริบทต่างๆที่เกิดขึ้นในการสอบ ONET ม.6 ปีการศึกษา 2555 ตามลำดับดังนี้


   สัญญาณบอกเหตุ   
 

ONET ม.6 ปีการศึกษา 2555

7 พฤศจิกายน 2555  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)ประกาศต่อสื่อมวลชนในช่วงท้ายของแถลงข่าวการประกาศผลคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556ว่า การสอบ ONET  ปีการศึกษา 2555  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)  ด้กำหนดนโยบายการจัดสอบที่เข้มข้นมากขึ้น หนึ่งในนโยบายดังกล่าวคือ  ปีการศึกษา 2555 จะเป็นปีแรก ที่การสอบ ONET ทุกระดับชั้น ทุกรายวิชา มีเพิ่มข้อสอบเป็น 6 ชุด ทั้งนี้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ให้เหตุผลว่า เพื่อป้องกันการทุจริตในห้องสอบ
 
31 มกราคม 2556  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) เผยแพร่ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ONET ม.6  ปีการศึกษา 2555ทางเว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ทำให้นักเรียน ม.6  ทั่วประเทศทราบอย่างเป็นทางการว่า ONET ม.6  ปีการศึกษา 2555 ปรากฏว่ามีข้อสอบแค่ 2 ชุด เท่านั้น คือ ชุด 100 และ ชุด 200

ONET ม.6 ปีการศึกษา 2555ก่อนสอบก็มีปรากฏการณ์ คดีพลิก!! ให้เห็นกันแล้ว หรือนี่จะเป็นสัญญาณบอกเหตุ

 

   ปัญหาเริ่มปรากฏ   


สอบ ONET ม.6 วันสุดท้าย
สอบ ONET ม.6 วันสุดท้าย

 


10 กุมภาพันธ์ 2556  วันสุดท้ายของการสอบ ONET ม.6  ปีการศึกษา 2555 ในระหว่างการสอบวิชา ONET วิทยาศาสตร์ เวลา 11.30 - 13.30น. ปรากฏว่า ข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200 มีปัญหาใน 7 ศูนย์สอบ คือ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์สอบมหาวิทยานราธิวาสราชนครินทร์ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภายหลังการสอบ พี่โดม ได้รับข้อมูล ปัญหาข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200 ใน 7 ศูนย์สอบ จากนักเรียน ม.6 ที่เข้าสอบ ผ่าน 3 ช่องทาง คือ Facebook FanPage :  Eduzones , P'Dome Eduzones   ,Twitter : @SocialDome  , E-mail : socialdome@eduzones.com คือ

1.มีข้อสอบเกิน คือ มีจำนวนข้อสอบ 93 ข้อ แต่ในกระดาษคำตอบมี 90 ข้อ
2.ไม่มีข้อสอบ จำนวน 6 ข้อ คือ  29, 42, 43, 55, 71, 72
3.มีข้อสอบซ้ำกันจำนวน 16 คู่ คือ
ข้อ 2   ซ้ำกับ 38
ข้อ 3   ซ้ำกับ 39 
ข้อ 12 ซ้ำกับ 30 
ข้อ 13 ซ้ำกับ 31 
ข้อ 14 ซ้ำกับ 32 
ข้อ 17 ซ้ำกับ 53 
ข้อ 18 ซ้ำกับ 54 
ข้อ 26 ซ้ำกับ 44 
ข้อ 27 ซ้ำกับ 45 
ข้อ 57 ซ้ำกับ 66 
ข้อ 58 ซ้ำกับ 67 
ข้อ 59 ซ้ำกับ 68 
ข้อ 73 ซ้ำกับ 77
ข้อ 79 ซ้ำกับ 80
ข้อ 87 ซ้ำกับ 89 
ข้อ 88 ซ้ำกับ 90

โดย
ในจำนวนข้อสอบที่ซ้ำกับข้ออื่น ยังปรากฏว่า มีหมายเลขข้อสอบซ้ำกันเอง อีก 9 ข้อด้วย คือ  30, 31, 32, 44, 45, 57, 58, 59, 73
 
นอกจากปัญหาตัวข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200 ใน 7 ศูนย์สอบ ที่มีปัญหาแล้ว ยังพบว่า เมื่อเกิดปัญหาขึ้น
การแก้ไขปัญหาของศูนย์สอบทั้ง 7 ศูนย์สอบ ไม่เป็นในแนวทางเดียวกัน เช่น

ONET ม.6 ปีการศึกษา 2555

สนามสอบโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาครและ โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม กรรมการคุมสอบในห้องสอบให้นักเรียนที่ทำข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200 ที่มีปัญหา กากบาทลงไปในตัวข้อสอบ
 
สนามสอบโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จังหวัดราชบุรีในช่วงแรกกรรมการคุมสอบในห้องสอบให้นักเรียนที่ทำข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200 ที่มีปัญหา
ฝนคำตอบลงในกระดาษคำตอบถึงข้อ 28 หลังจากนั้นมีประกาศเปลี่ยนแปลง ให้นักเรียนใช้ปากกาวงกลมลงในตัวข้อสอบตั้งแต่ข้อแรก
 
สนามสอบโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐมในช่วงแรกกรรมการคุมสอบในห้องสอบให้นักเรียนที่ทำข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200 ที่มีปัญหา
ฝนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ ตั้งแต่ข้อ 1 - 28และกากบาทข้อที่เหลือลงไปในตัวข้อสอบ หลังจากนั้นมีประกาศให้ เพิ่มการฝนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ ในข้อ 81 - 90ด้วย
 
สนามสอบโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐมเวลา 11:58 น. กองอำนวยการสอบประกาศให้นักเรียนที่ทำข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200 ที่มีปัญหา
กากบาทลงไปในตัวข้อสอบและในระหว่างนั้นจะมีคุณครูจากกองอำนวยการสอบเดินประกาศตามห้องสอบ ให้ทำข้อสอบในส่วนที่ซ้ำด้วย
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม จังหวัดนครปฐม กรรมการคุมสอบในห้องสอบให้นักเรียนที่ทำข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200 ที่มีปัญหา 
กากบาทลงไปในข้อสอบ ถ้าข้อไหนต้องการเปลี่ยนคำตอบใหม่ให้ทำเครื่องหมายเท่ากับแนวตั้ง ฆ่าทิ้ง แล้วให้เซ็นชื่อกำกับ(ป้องกันคนอื่นแก้คำตอบ)
 
สนามสอบโรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง กองอำนวยการสอบประกาศให้นักเรียนที่ทำข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200 ที่มีปัญหา ทำข้อสอบบางข้อ และไม่ต้องทำข้อสอบประมาณ 15 ข้อ
 
สนามสอบโรงเรียน มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 ในช่วงแรกกองอำนวยการสอบประกาศให้นักเรียนที่ทำข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200 ที่มีปัญหา กากบาทลงไปในตัวข้อสอบไปพลางก่อน ในช่วงท้ายของการสอบมีประกาศเปลี่ยนแปลงให้ฝนคำตอบลงในกระดาษคำตอบโดยใช้ดุลยพินิจของผู้เข้าสอบเอง
 
สนามสอบโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา 
มีทั้งข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200 ที่มีปัญหาและชุด 200 ที่ไม่มีปัญหา กรรมการคุมสอบในห้องสอบให้นักเรียนที่ทำข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200 ที่มีปัญหา ฝนคำตอบลงในกระดาษคำตอบถึงข้อ 28 และกากบาทลงไปในตัวข้อสอบ ในข้อที่เหลือ
 
กองอำนวยการประกาศให้นักเรียนหยุดทำข้อสอบชั่วคราว จนกว่าจะได้รับคำสั่งจากกองอำนวยการสอบ โดยมีการชดเชยเวลาที่เสียไประหว่างหยุดทำข้อสอบชั่วคราวให้ผู้เข้าสอบทำข้อสอบได้ถึงเวลา 14.15 น.
 
สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต กรรมการคุมสอบในห้องสอบให้นักเรียนที่ทำข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200 ที่มีปัญหา ฝนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ ในข้อที่ไม่มีปัญหา และ กากบาทลงไปในตัวข้อสอบในข้อที่มีปัญหา
 
สนามสอบโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ กรรมการคุมสอบในห้องสอบให้นักเรียนที่ทำข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200 ที่มีปัญหา
ฝนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ แต่ห้ามทำข้อสอบที่มีปัญหา
 
สนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(สาธิต มอ.) จังหวัดปัตตานีกรรมการคุมสอบในห้องสอบให้นักเรียนที่ทำข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200 ที่มีปัญหา
ฝนคำตอบลงในกระดาษคำตอบเฉพาะข้อ 1 - 28, ข้อ33 - 41,ข้อ 46 - 54,ข้อ 56,ข้อ 60 - 70,ข้อ 74 - 90ข้อที่เหลือให้เว้นไว้ไม่ต้องทำ
 
สนามสอบโรงเรียนเดชะปัตนยานุกูล จังหวัดปัตตานีกรรมการคุมสอบในห้องสอบให้นักเรียนที่ทำข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200 ที่มีปัญหา
 ฝนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ ตั้งแต่ข้อ 1 - 28และให้ผู้เข้าสอบใช้ดุลยพินิจของตนเองในข้อที่เหลือ
 
สนามสอบโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการคุมสอบในห้องสอบให้นักเรียนที่ทำข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200 ที่มีปัญหา
ในส่วนของข้อสอบที่ซ้ำกันให้ฝนคำตอบลงในกระดาษคำตอบเฉพาะข้อแรกที่โจทย์ซ้ำ หรือ ให้ผู้เข้าสอบใช้ดุลยพินิจของตนเองโดยไม่มีการขยายเวลาออกไป
 
สนามสอบโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูนและ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยากรรมการคุมสอบในห้องสอบให้นักเรียนที่ทำข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200 ที่มีปัญหา
ให้วงกลมลงไปในตัวข้อสอบ
 
สนามสอบโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปางกรรมการคุมสอบในห้องสอบให้นักเรียนที่ทำข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200 ที่มีปัญหา
ฝนคำตอบบางข้อลงในกระดาษคำตอบและ กากบาทบางข้อลงไปในตัวข้อสอบ
 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่กรรมการคุมสอบในห้องสอบให้นักเรียนที่ทำข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200 ที่มีปัญหา 
กากบาทลงไปในตัวข้อสอบ
 
สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่กองอำนวยการสอบประกาศให้นักเรียนที่ทำข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200 ที่มีปัญหา
โดยใช้ดุลยพินิจของผู้เข้าสอบเอง
 
สนามสอบโรงเรียนวารี จังหวัดเชียงใหม่ 
ในช่วงแรกกองอำนวยการสอบประกาศให้นักเรียนที่ทำข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200 ที่มีปัญหา กากบาทลงไปในตัวข้อสอบ หรือ ฝนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ ก็ได้ หลังจากนั้น มีประกาศเปลี่ยนแปลงให้กากบาทลงไปในตัวข้อสอบ โดยไม่ต้องฝนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ
 
สนามสอบโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่กรรมการคุมสอบในห้องสอบให้นักเรียนที่ทำข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200 ที่มีปัญหา
รอประกาศจากกองอำนวยการสอบซึ่งใช้ระยะเวลานาน กว่าที่กองอำนวยการสอบจะประกาศให้นักเรียนกากบาทลงไปในตัวข้อสอบ โดยไม่มีการชดเชยเวลาที่เสียไประหว่างรอประกาศจากกองอำนวยการสอบ
 
ประเด็นนี้ งานประชาสัมพันธ์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ให้ข้อมูลกับ Eduzones ว่า ได้ให้ศูนย์สอบได้ต่อสายโดยตรงถึงสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ตลอดเวลาที่มีการสอบ
 

สนามสอบเดียวกันก็มีหลายมาตรฐาน ศูนย์สอบเดียวกันก็มีหลายมาตรฐาน สะท้อนภาพรวมปัญหาการประสานงานกัน ระหว่างสนามสอบกับศูนย์สอบ และระหว่างศูนย์สอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) 
 
ข้อเท็จจริงเดียวกัน แต่ได้รับการปฏิบัติแตกต่างกัน เป็นสิ่งยืนยันว่า ผู้เข้าสอบทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เสมอภาคกัน   เหตุสุดวิสัย ระบบคอมพิวเตอร์รวน   
   สทศ.
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียน  แจกฟรี 24 คะแนน    
   ผู้เข้าสอบ
ONET วิทยาศาสตร์  ทั้งหมด 409,083 คน   


ONET ม.6 ปีการศึกษา 2555


11 กุมภาพันธ์ 2556 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ชี้แจงสาเหตุความผิดพลาดของข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200 เกิดจาก ในช่วงท้ายของการผลิตข้อสอบ มีข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิตข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200 คือ ระบบคอมพิวเตอร์รวน ทำให้การดึงข้อสอบจาก ONET วิทยาศาสตร์  ชุด 100 ไปชุด 200 ผิดพลาด เกิดเป็ข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200 ที่ผิดพลาดประมาณ 8 หมื่นชุด

โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียน  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) มีมติให้คะแนนฟรี 24 คะแนน ในรายวิชา ONET วิทยาศาสตร์ ม.6 ทั้ง 2 ชุด เพื่อความยุติธรรมแก่ผู้เข้าสอบทั้งหมด 409,083 คน
 
เหตุการณ์นี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย อย่างนั้นหรือ?  เป็นเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันโดยไม่มีบุคคลใดคาดหมายหรือคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น และไม่อาจป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นไปได้ อย่างนั้นหรือ?

แจกฟรี ดูจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบต่อกันมาช้านานสำหรับองค์กรแห่งนี้

 
 

   ยุติปัญหา ONET วิทยาศาสตร์  ไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม   


 


การให้คะแนนฟรี 24 คะแนน แก่ผู้เข้าสอบทั้งหมด 409,083 คนดูจะเป็นมาตรการที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)นำมาใช้เพื่อยุติปัญหาที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200
 
การยุติปัญหาในครั้งนี้ของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ไม่โปร่งใส คือ

1.ในวันแถลงข่าว  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ได้ชี้แจง เฉพาะจำนวนข้อสอบที่มีปัญหาเท่านั้น โดยไม่เปิดเผยตัวข้อสอบที่มีปัญหา เป็นเพียงการสรุปโดยฝ่ายเดียว โดยไม่เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ ปิดโอกาสให้ผู้เสียหายเข้าถึงข้อมูลเพื่อทำการโต้แย้ง นักเรียน ม.6 ไม่อาจทราบได้เลยว่าข้อสอบข้อใดบ้างที่จะถูกตัดออกข้อสอบทั้ง 2 ชุด แล้วเปลี่ยนเป็นคะแนนฟรี 24 คะแนน
 
2.ในวันแถลงข่าว  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)  ได้ชี้แจง เฉพาะจำนวนมีข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200 ที่ปัญหา  ประมาณ 8 หมื่นชุด โดยไม่ได้ชี้แจงให้คลายความสงสัยและคลางแคลงใจ ว่า ข้อสอบที่มีปัญหาทั้ง 8 หมื่นชุดเหมือนกันหรือไม่ มีปัญหาในลักษณะเดียวกันทุกข้อทุกประการหรือไม่
 
3.ในวันแถลงข่าว สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)  ได้ชี้แจงแต่เพียงว่า หลักการทำข้อสอบที่ถูกต้อง คือ การฝนคำตอบลงในกระดาษคำตอบเท่านั้น ตามคู่มือการสอบที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)  มอบไว้ให้กับกรรมการคุมสอบ และกรรมการคุมสอบไม่สามารถให้ความเห็นในแนวทางอื่นที่แตกต่างไปจากคู่มือการสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)ได้โดยไม่ได้ชี้แจงว่า นักเรียน ม.6 ที่กาคำตอบลงในตัวข้อสอบ ONET  วิทยาศาสตร์ ชุด 200 ที่มีปัญหา แทนการฝนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ ทั้งนี้ตามคำสั่งของกรรมการคุมสอบในสนามสอบที่มีปัญหา และนักเรียน ม.6  เชื่อโดยสนิทใจและตามสถานการณ์ในขณะนั้น นักเรียน ม.6  เหล่านี้นอกจากจะได้คะแนนฟรี 24 คะแนนแล้ว ในข้อสอบข้ออื่นๆจะได้รับการตรวจข้อสอบหรือไม่
 
ในกรณีที่ได้รับการตรวจข้อสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)  จะดำเนินการตรวจข้อสอบอย่างไร
 
4.ในวันแถลงข่าว สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ไม่ได้กล่าวถึง  ปัญหาข้อสอบ ONET วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ชุด 200 ข้อ 31-32  กรณีของ Flowchart ที่โยงลูกศรสับสน ไม่ชัดเจน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)  จะดำเนินการ หรือ ชี้แจงกรณีนี้อย่างไร
 
การยุติปัญหาในครั้งนี้ของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ไม่เป็นธรรม คือ
 
1.ในระหว่างผู้เข้าสอบที่ได้ข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200 ที่มีปัญหาด้วยกัน

นักเรียน ม.6 ที่ได้ข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200ที่มีปัญหา ได้รับคำสั่งในการแก้ไขปัญหา ข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200 จากศูนย์สอบทั้ง 7 ศูนย์สอบ ไม่เป็นในแนวทางเดียวกัน ย่อมหมายถึงว่า นักเรียน ม.6 แต่ละคนได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันเกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันกันเอง ทั้งในแง่ของระยะเวลาในการทำข้อสอบ  อุปสรรคขัดขวางต่างๆในระหว่างการสอบ
 
2.ในระหว่างผู้เข้าสอบที่ได้ข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 100 และชุด 200 ที่ไม่มีปัญหา  กับ ชุด 200 ที่มีปัญหา

นักเรียน ม.6ทั้ง 2 กลุ่มนี้ ก็เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบกัน คือ ผู้เข้าสอบที่ได้ข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200 ที่มีปัญหา รู้สึกว่า ผู้เข้าสอบที่ได้ข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 100 และชุด 200ที่ไม่มีปัญหา  ไม่มีอุปสรรคขัดขวางต่างๆในระหว่างการสอบ ไม่ต้องเสียเวลากับข้อสอบที่มีปัญหาในระหว่างการสอบ
 
ขณะเดียวกัน การให้คะแนนฟรี 24 คะแนน แม้ ผู้เข้าสอบที่ได้ข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 100 และชุด 200ที่ไม่มีปัญหา จะได้คะแนนด้วยเช่นกัน ก็ไม่เป็นธรรมต่อนักเรียนเหล่านี้ที่บางคนมีความถนัดในเนื้อหาวิชา ONET วิทยาศาสตร์ แตกต่างกันออกไปเช่น บางคนถนัดฟิสิกส์ บางคนถนัดเคมี บางคนถนัดชีววิทยา บางคนถนัดดาราศาสตร์ หากการแจกคะแนนฟรี 24 คะแนน อยู่ในกลุ่มข้อสอบที่เป็นฟิสิกส์ นักเรียนบางคนถนัดฟิสิกส์ก็รู้สึกว่าตนเองเสียเปรียบเพราะได้คะแนนเท่ากัน
 
3.ในระหว่างผู้เข้าสอบที่ให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวสอบ ONET มาอย่างดี กับ ผู้เข้าสอบที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวสอบ ONET

ต้องยอมรับว่า นักเรียน ม.6 มีทั้งนักเรียนที่ให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวสอบ ONET มาอย่างดี เช่น กลุ่มนักเรียน ม.6 ที่ต้องใช้เกณฑ์ ONET 60 % ในการรับนักศึกษาของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.) หรือกลุ่มนักเรียน ม.6 ที่ต้องการใช้คะแนน ONET 30 % ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระบบ Admissions  กับ นักเรียน ม.6  ที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวสอบ ONET
 
การแจกคะแนนฟรี 24 คะแนน ทำให้ นักเรียน ม.6  ทั้ง 2 กลุ่มนี้ ได้คะแนนเท่ากันในส่วนของข้อสอบที่แจกคะแนนฟรี ทำให้ไม่มีความแตกต่างระหว่างผู้เข้าสอบที่ให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวสอบ ONET มาอย่างดี กับ ผู้เข้าสอบที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวสอบ ONET
 
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกมากระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการสอบ ONET และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการไม่ให้ความสำคัญกับการสอบ ONETเพราะปีการศึกษา 2555 จะเป็นแรกที่มีการนำคะแนน ONET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2555 ในสัดส่วนร้อยละ 80 : 20
 
นอกจากนี้ ONET ยังเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบ Admissions  ที่ต้องสามารถจำแนกความแตกต่างระหว่างบุคคลได้
 
4.ในระหว่าง เด็กซิ่ล กับ นักเรียน ม.6

ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ Admissions ในทุกๆปีนี้ ไม่ได้มีเฉพาะนักเรียน ม.6 เท่านั้น แต่ยังมีนักเรียน ม.6รุ่นก่อนๆ ที่เรียกกันว่า เด็กซิ่ลด้วย  การให้คะแนนฟรี 24 คะแนนในปีนี้ ถือว่าสูงมาก คิดเป็น 360 คะแนน ในระบบ Admissions คะแนนในจำนวนนี้เป็นตัวสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบกันได้
 
นอกจากนี้หากเปรียบเทียบระหว่าง นักเรียน ม.6กับ นักเรียน ม.5 ที่ Admissionsในปีหน้า ก็มีความได้เปรียบเสียเปรียบเช่นกัน
 

 


 

   ONET วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555   
   ทางออกของปัญหานี้ ควรเป็นอย่างไร   

 


ภายหลังสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)  การชี้แจงสาเหตุความผิดพลาดของข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200 และการยุติปัญหาด้วยการให้คะแนนฟรี 24 คะแนน แก่ผู้เข้าสอบทั้งหมด 409,083 คน มีการออกมาให้ความเห็นในประเด็นนี้อย่างกว้างขวาง อาทิ
 
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)เปิดเผยถึงข้อบกพร่องแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต จนต้องแจกคะแนนฟรีให้เด็ก ว่า ได้มีการพูดคุยกับ นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) แล้ว โดยขอให้ สทศ. เร่งดำเนินการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาข้อบกพร่องของข้อสอบโอเน็ต ก่อนจะนำมาแก้ไข จะได้ไม่เกิดปัญหาแบบนี้อีก สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น ยอมรับว่า เกิดจากการสลับข้อสอบ เพื่อป้องกันการทุจริตการสอบ ประกอบกับปีนี้ เป็นปีแรกในการออกข้อสอบหลายชุดจึงทำให้เกิดปัญหาได้ง่าย ส่วนกรณีที่จะการเรียกร้องให้ยกเลิกการสอบ เพื่อให้มีการสอบโอเน็ตใหม่อีกครั้งนั้นเป็นไปไม่ได้แน่ ๆ เพราะหากทำอย่างนี้จะส่งผลกระทบกับเด็กโดยตรง เนื่องจากจะทำให้คนที่ไปสอบแล้ว เสียเวลาในการเตรียมตัวอีกครั้ง
 
ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเห็นว่า ตนเชื่อว่าปัญหาดังกล่าวไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อความมั่นใจในการดำเนินการจัดสอบของ สทศ. หรือแม้กระทั่งการที่มหาวิทยาลัยจะนำคะแนนโอเน็ต มาใช้เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ส่วนที่มีข้อเสนอจัดสอบโอเน็ตวิทยาศาสตร์ใหม่นั้น ตนมองว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยข้อดี เพื่อแก้ไขปัญหาความผิดพลาดทั้งหมด แต่ข้อเสีย คือการสอบแต่ละครั้งต้องใช้เวลาในการเตรียมการมาก มีขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ มากมาย ดังนั้นวิธีแก้ไขของ สทศ. ในเวลานี้เป็นการเยียวยาเด็กที่ดีที่สุด
 
รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ให้ความเห็นในกรณีดังกล่าวว่า ทุกครั้งที่ออกข้อสอบผิด สทศ. จะแก้ปัญหาด้วยการให้คะแนนฟรี แต่ครั้งนี้เป็นการให้คะแนนค่อนข้างสูง ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องดังกล่าวจะดันคะแนนโอเน็ตเด็กปีนี้ให้สูงกว่าทุกปี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเด็กซิลในการยื่นคะแนนสมัครเรียนมหาวิทยาลัยแน่นอน ทั้งนี้ คิดว่าทางแก้ปัญหาปัญหาที่ดีคือ สทศ.ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการจัดสอบใหม่ในชั้นที่มีปัญหา และจะต้องยกเลิกการใช้ผลสอบดังกล่าว เพราะวัดผลไม่ได้ตามจริง โดย สทศ.ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพราะทำงานผิดพลาดเอง
 
ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความเห็นว่า การนำคะแนนโอเน็ตมาเป็นส่วนหนึ่งการสอบคัดเลือกคงต้องดูว่า การตัดคะแนนของผู้สอบคัดเลือกนั้น มีช่วงห่างของแต่ละคนเป็นเท่าไร โดยเฉพาะในส่วนของคะแนนวิทยาศาสตร์ ม.6 ที่มีคะแนนเพิ่ม 24 คะแนนจะมีผลมากน้อยเพียงใด ซึ่งตนมอบให้ ดร.สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ไปนำข้อมูลต่าง ๆมาคำนวณดูว่าเป็นอย่างไร ทั้งนี้การสอบโอเน็ตเป็นการทดสอบระดับชาติตนเห็นว่าไม่ควรเกิดปัญหาขึ้น และมองไม่เห็นทางออกเรื่องนี้ นอกจาก สทศ.จะจัดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ใหม่
 
ดร.สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความเห็นว่า จากที่สทศ.เพิ่มคะแนนวิทยาศาสตร์ จะส่งผลกระทบดังนี้
1. กลุ่มเด็กซิ่ล ซึ่งจะมาแอดมิชชั่นใหม่ในปีนี้ จะมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเด็ก ม.6 ปีนี้ เพราะโอเน็ตสอบได้เพียงครั้งเดียว
2. คะแนนเฉลี่ยของโอเน็ตในภาพรวมของเด็กจะสูงขึ้น
3. คะแนนเฉลี่ยของแต่ละคณะที่ใช้คะแนนสอบวิทยาศาสตร์จะสูงขึ้นเช่น
ส่วนตัวเห็นว่าการที่ สทศ.ให้คะแนนฟรี 24 คะแนนกับเด็กทุกคนนั้น ถ้ามองอีกมุมหนึ่งหากตัดคะแนนส่วนนี้ออกไป แล้วปรับคะแนนวิชาวิทยศาสตร์ จาก 100 คะแนนเหลือคะแนน 76 คะแนน แล้วจึงเทียบคะแนนเป็นคะแนนเต็ม 100คะแนน  ก็น่าจะพอลดผลกระทบของเด็กซิล กับ เด็กม.6 ปีนี้ รวมทั้งเด็กม.6 ด้วยกันเองด้วย 
 
นายองศา จรรยาประเสริฐ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากล่าวว่า การที่ สทศ. ให้ฟรี 24 คะแนน ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง เพราะจะทำให้ไม่สามารถวัดมาตรฐานของเด็กได้ และไม่เป็นธรรมแก่เด็ก เนื่องจากบางคนตั้งใจอ่านหนังสือ แต่บางคนกลับมองว่าวิชานี้ยากแล้วไม่ได้อ่าน กลับได้คะแนนฟรีเท่ากัน  ดังนั้น ควรจะมีการวางระบบให้รัดกุมและรอบคอบมากกว่านี้ ไม่ใช่พอเกิดปัญหาโทษว่าเกิดจากระบบรวน
 
Eduzones ขอสรุป ทางเลือก แนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้

1. การให้คะแนนฟรี 24 คะแนน แก่ผู้เข้าสอบทั้งหมด 409,083 คน ยุติธรรมดีแล้ว แต่ทั้งนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ต้องเปิดเผยข้อมูลข้อสอบ ข้อใดบ้างที่จะให้คะแนนฟรี เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการทักท้วง หรือโต้แย้งจากผู้เข้าสอบได้
 
อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้ค่อนข้างจะสร้างความไม่เป็นธรรมให้แก่ ผู้เข้าสอบที่ได้ข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200 ที่มีปัญหา 
 
2.จัดสอบใหม่ วิชา ONET วิทยาศาสตร์ สำหรับผู้เข้าสอบทั้งหมด 409,083 คน
 
อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้ค่อนข้างจะสร้างความไม่เป็นธรรมให้แก่ ผู้เข้าสอบที่ได้ข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 100 และชุด 200 ที่มีปัญหา เพราะสร้างภาระเกินสมควร ต้องเสียเวลาทั้งในการเตรียมสอบและการสอบใหม่อีกครั้ง และการสอบครั้งใหม่อาจทำข้อสอบได้ไม่ดีเท่าครั้งแรก
 
3.จัดสอบใหม่ วิชา ONET วิทยาศาสตร์ เฉพาะผู้เข้าสอบที่ได้ข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200 ที่มีปัญหา  ประมาณ 8 หมื่นคน
 
วิธีการนี้ดูจะเป็นการเยียวยา ผู้เข้าสอบที่ได้ข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200 ที่มีปัญหาได้มากที่สุด นอกจากจะขจัดความเสียเปรียบในการทำข้อสอบแล้ว ยังแก้ปัญหาเรื่อง การแก้ไขปัญหาของศูนย์สอบทั้ง 7 ศูนย์สอบ ที่ปฏิบัติไม่เป็นในแนวทางเดียวกันในการสอบ ONET วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์
 
แต่วิธีการนี้ก็สร้างปัญหาใหม่คือ ผู้เข้าสอบที่ได้ข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 200 ที่มีปัญหา มีเวลาเตรียมตัวในการสอบ ONET วิทยาศาสตร์ มากกว่านักเรียนคนอื่นๆ  และได้เปรียบในเรื่องแนวข้อสอบด้วยเช่นกัน
 
4.ตัดคะแนนส่วนข้อสอบที่มีปัญหาออกไป แล้วปรับคะแนน ONETวิทยศาสตร์ จาก 100 คะแนนเหลือคะแนน 76 คะแนน แล้วจึงเทียบคะแนนเป็นคะแนนเต็ม 100คะแนน
 
แม้วิธีการนี้มองผิวเผินอาจจะเป็นธรรมมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้ค่อนข้างจะสร้างความไม่เป็นธรรมให้แก่ ผู้เข้าสอบที่ได้ข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ทั้งชุด 100 และ ชุด 200 เพราะ
1.ในขณะทำข้อสอบ ผู้เข้าสอบที่ได้ข้อสอบ ONET วิทยาศาสตร์ ชุด 100 ไม่มีอุปสรรคขัดขวางเหมือนกับชุด 200 ที่มีปัญหา
2.ข้อสอบที่ตัดออกไป หากเป็นข้อสอบที่นักเรียนบางคนถนัด นักเรียนเหล่านั้นก็จะได้รับผลกระทบ
 

ในเวลานี้จึงไม่ใช่ห้วงเวลาแห่งการโยนความผิดให้ตกอยู่กับผู้ใดผู้หนึ่ง แต่คือเวลาแห่งการร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ผู้ได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ไม่ว่าผู้มีส่วนรับผิดชอบ จะเลือกแนวทางใด ก็ล้วนมีผู้ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง


ONET ม.6 ปีการศึกษา 2555


    บทความที่เกี่ยวข้อง   

         >> สอบ ONET ม.6 วันสุดท้าย วุ่น!! ข้อสอบ ONET มีปัญหา  ONET ม.6 ปีการศึกษา 2555

         >> ฟรี!! สทศ. แจกฟรี 24 คะแนน ทั้ง 2 ชุด ONET วิทย์ ม.6 ONET ม.6 ปีการศึกษา 2555

         >> รอลุ้น!! พรุ่งนี้!! ประธานบอร์ด สทศ. ชี้ขาด 'จัดสอบใหม่' ONET วิทย์ ม.6 หรือไม่ ONET ม.6 ปีการศึกษา 2555

 โดย P'Dome Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 ก.พ. 56 17:24 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 10,195 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 10,195 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โซนโปรแกรม


เรื่องล่าสุด
คำฮิต

คำค้นหา
สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , หลักสูตร ป.โท , หลักสูตร ป.เอก , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตSocialFeed , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ , วันปิยมหาราช , วันลอยกระทง