รวม #รับตรง หลังแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2556

ลบ แก้ไข

   รวม #รับตรง หลังแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2556  


รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั

 

   หมดเขตรับสมครแล้ว   


   หมดเขต 25 เม.ย.   

         >> รับตรง รอบที่ 2 เศรษฐศาสตร์ประกอบการ(หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่   หมดเขต 26 เม.ย.   

         >> รับตรง รอบที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (ภาคภาษาอังกฤษ) โครงการTEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
 

         >> รับตรง หลักสูตรวิศวกรรมซอฟแวร์ (นานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
              ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่


         >> รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> โครงการเรียนดี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
              ใบสมัคร คลิกที่นี่
 


   หมดเขต 27 เม.ย.   

         >> โควตา รอบ 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
 

รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั
   หมดเขต 28 เม.ย.   

         >> โควตา รอบ 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
   หมดเขต 30 เม.ย.   

         >> รับตรง รอบที่ 2 คระแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง รอบที่ 2 โครงการทับทิมสยาม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลับูรพา 
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
              ใบสมัคร คลิกที่นี่


         >> รับตรง เพิ่มเติม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาคปกติ  มหาวิทยาลับูรพา
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
              ใบสมัคร คลิกที่นี่         >> รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
 

         >> โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง รอบที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
 

         >> รับตรง การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
 

         >> รับตรง การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (TESOL) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง เพิ่มเติม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> โควตารับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
              ใบสมัคร คลิกที่นี่


         >> รับตรง รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
 

รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั


 

   หมดเขต  1 พ.ค.   

         >> รับตรง ครั้งที่ 2 โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่         >> รับตรง รอบที่ 2 แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ม.รังสิต
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ 
    หมดเขต  2 พ.ค.   

         >> โครงการวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (TEP/TEPE) รอบที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
   หมดเขต  3 พ.ค.   

         >> โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
              ดูรายละเอียดและเข้าสู่ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่


         >> รับตรง รอบที่ 2 โครงการหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่   หมดเขต  7 พ.ค.            >> รับตรง สาขาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
             ดูรายละเอียด คลิกที่นี่         >> รับตรง รอบที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
             ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
 

รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั   หมดเขต  8 พ.ค.   

         >> รับตรง ทั่วประเทศ รอบที่ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
              ดูรายละเอียดและเข้าสู่ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่


         >> รับตรง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556 -2557 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
              ดูรายละเอียดและเข้าสู่ระบบการรับสมัคร 
คลิกที่นี่ 
 

รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั
   หมดเขต  9 พ.ค.   


         >> รับตรง โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
              เข้าสู่ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่


         >> รับตรง ภาคพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั
              ดูรายละเอียดและใบสมัคร คลิกที่นี่
              รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่
 

รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั

 

        >> รับตรง รอบที่ 2 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว(ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
             ดูรายละเอียดและใบสมัคร คลิกที่นี่

 
รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั
 


        >> รับตรง วิศวกรรมขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั
             ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
 

รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั


        >> รับตรง ภาคพิเศษ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั
 

รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั   หมดเขต  10 พ.ค.   

         >> รับตรง ครั้งที่ 3 โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
              Website โครงการ คลิกที่นี่
 

   รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั   รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั         >> โครงการ iPEN-iEE สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
              ดูรายละเอียดและเข้าสู่ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่


         >> โครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> โครงการผลิตนักภูมิศาสตร์สารสนเทศสู่ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยพะเยา
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
              Website การรับสมัคร คลิกที่นี่


         >> รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
              ใบสมัคร คลิกที่นี่


         >> รับตรง โครงการปริญาตรีภาคพิเศษ สาขาสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง เศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง รอบที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง รอบที่ 3 ภาคพิเศษคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาวิทยาเขตศรีราชา รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
              Website การรับสมัคร  คลิกที่นี่
 

รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั         >> รับตรง โครงการปริญาตรีการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
              ใบสมัคร คลิกที่นี่

 

รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั         >> รับตรง ทั่วประเทศ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> ทุนเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั         >> โครงการพิเศษเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
 

รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั
    หมดเขต  11 พ.ค.   

         >> รับตรง ครั้งที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
              เข้าสู่ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่         >> โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่   หมดเขต  12 พ.ค.   


         >> รับตรง รอบหลัง Admissions (เฉพาะคณะพยาบาลฯ/เภสัชฯ/เทคนิคฯ/กายภาพฯ/แพทย์แผนจีน/ สาธารณสุขฯ/วิทยาศาสตร์ฯ - วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
             ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
             Website การรับสมัคร คลิกที่นี่


         >> โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
              ดูรายละเอียดและเข้าสู่ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่


         >> รับตรง ครั้งที่ 2 สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> โครงการพิเศษ สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง รอบที่ 2 ทุนประเภทเรียนดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
 


   หมดเขต  13 พ.ค.   


         >> รับตรง ภาคพิเศษ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร คณเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
              ใบสมัคร คลิกที่นี่
 

รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั         >> โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง รอบที่ 3 หลักสูตรนานาชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
              ดูรายละเอียดและเข้าสู่ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่


         >> รับตรง รอบพิเศษ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ 
 

รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั

    หมดเขต  14 พ.ค.   

         >> รับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี) ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
              เข้าสู่ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่         >> รับตรง รอบที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง สาขาระบบสาสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
 

รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั         >> รับตรง โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั   หมดเขต  15 พ.ค.   


         >> รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง รอบที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง รอบที่ 2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ 


         >> โครงการสมทบพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
              ดูรายละเอียดและเข้าสู่ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่


         >> รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> โครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษา กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับนักศึกษาใหม่ รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั

รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั

 

         >> ทุนแจ้งเกิด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
 

รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั
   หมดเขต  16 พ.ค.   

         >> โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง รอบที่ 2 โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาคณิตศาสตร์การจัดการ หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 5 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยนครพนม 
                ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั         >> รับตรง รอบสุดท้าย โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ (ภาคสมทบ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 

รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั


         >> มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
 

รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั         >> รับตรง รอบสุดท้าย ภาคพิเศษ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั   หมดเขต  17 พ.ค.   


         >> รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 4 วิทยาลัยเชียงราย
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
              ใบสมัคร คลิกที่นี่
              กำหนดการสอบ คลิกที่นี่         >> รับตรง หลักสูตรแพทย์แผนจีน วิทยาลัยเชียงราย
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
              ใบสมัคร คลิกที่นี่
              กำหนดการสอบ คลิกที่นี่

 

         >> รับตรง ภาคพิเศษ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
 

รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั         >> รับตรง เพิ่มเติม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
 


   หมดเขต  18 พ.ค.   

         >> รับตรง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั   หมดเขต  19 พ.ค.   

         >> รับตรง รอบที่ 2 (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั   หมดเขต  20 พ.ค.   

         >>