เจาะลึก!!! #รับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557

ลบ แก้ไข

เจาะลึก!!! #รับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557

เจาะลึก!!! #รับตรง มหาวิ 

  อัพเดท!!! มาแล้ว!!! ระเบียบการรับสมัคร  

เจาะลึก!!! #รับตรง มหาวิ
 

          >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร #รับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557  คลิกที่นี่

          >> ดาวน์โหลด คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัครและจำนวนที่รับเข้าศึกษา คลิกที่นี่

......................................

 

  ปฏิทิน #รับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557  


  ระบบมหิดลรับตรง  (เดิมปีที่แล้ว เรียกว่า ระบบมหิดลโควตา)
 

ปฏิทิน #รับตรง มหาวิทยาล
 

  ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท  
 

ปฏิทิน #รับตรง มหาวิทยาล
ปฏิทิน #รับตรง มหาวิทยาล

#รับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล


 

......................................

  ระบบมหิดลรับตรง  
 

ระบบมหิดลรับตรง รับสมัครเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนภายในประเทศ และมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดเท่านั้น โดยจะต้องสอบข้อเขียนรับตรงร่วมที่ดำเนินการโดย สทศ. และสอบสัมภาษณ์ หรือสอบวิชาเฉพาะ หรือสอบความถนัดทางวิชาชีพและตรวจร่างกายตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด และยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearinghouse ที่ดำเนินการโดย สอท.

   ประเภทการรับของระบบมหิดลรับตรง   

1. โครงการวิทยาเขต (รับเขตจังหวัดหรือจังหวัดที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล) จำนวน 36 หลักสูตร รับ 488 คน

2. โครงการพื้นที่ (รับเฉพาะพื่นที่ที่บางคณะกำหนดไว้เป็นพิเศษ) จำนวน 14 หลักสูตร รับ 165 คน

3. โครงการพิเศษ (รับทั่วประเทศ) จำนวน 25 หลักสูตร รับ 240 คน

4. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (รับทั่วประเทศ) จำนวน 2 หลักสูตร รับ 40 คน

5. โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ (รับทั่วประเทศ) จำนวน 32 หลักสูตร รับ 1,176 คน
 

   คุณสมบัติทางการศึกษา   

            สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรที่ใช้วิชาวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน ต้องเรียนสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมรวมกัน ดังนี้

             >> วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 


             >> คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

             >> ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

             จำนวนหน่วยกิตนับถึงวันที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

      สำหรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ จะต้องนำหลักสูตร และ/หรือสำเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาจากโรงเรียน และ/หรือสำนักวิชาการ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แนบเป็นเอกสารประกอบการสมัครด้วย


   เกณฑ์การสมัครและสิทธิเข้าศึกษา   

1.คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX): 5 ภาคการศึกษา สำหรับการสมัคร และใช้ครบ 6 ภาคการศึกษา สำหรับได้สิทธิ์เข้าศึกษา

     (ก)ผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ำกว่า 3.50

     >>โครงการพิเศษสำหรับผู้ได้รับเหรียญทองโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา หรือ เคมี) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 

       (ข)ผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.00
 

              >> หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
              >> หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
              >> หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ + ต้องมี Portfolio และผลงานการปฏิบัติโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับเต็ม(ส่งในวันสอบสัมภาษณ์) + เขียนเรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 โดยแสดงเหตุผลและแรงจูงใจที่ต้องการเรียนวิชาชีพเภสัชศาสตร์(ส่งพร้อมใบสมัคร)
              >> หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา และพฤกษศาสตร์ โดยได้รับทุนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์
              >> หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ โดยได้รับทุนในโครงการศรีตรังทอง คณะวิทยาศาสตร์
              >> หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
              >> หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
              >> โครงการพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า/ไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์
              >> หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย และสาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์


        (ค)ผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.75

              >> หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
              >> หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
              >> หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
              >> หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ในโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น
              >> หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ)
              >> หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์
              >> หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์
              >> หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด และสาขากิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด
              >> หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
              >> หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
              >> หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม ชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโครงการวิทยาเขต โครงการพื้นที่ และโครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ

              >> หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาพาณิชศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตกาญจนบุรี


         (ง)ผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.50

              >> หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
              >> หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
              >> หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
              >> หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ วิทยาศาสตร์การเกษตร และธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
              >> หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
              >> หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา                     
              >> 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
              >> หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
              >> หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
 

       (จ)ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

              >> หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค ที่รับผู้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค
              >> หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ที่รับผู้จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ไม่กำหนด GPAX ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลไม่ต่ำกว่า 3.00
              >> หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. คะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) : 5 ภาคการศึกษา และใช้ครบ 6 ภาคการศึกษา ในการได้สิทธิ์เข้าศึกษา

           
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.75 วิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00 วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาแต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.00

           
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการพิเศษสำหรับผู้ได้รับเหรียญทองโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา หรือ เคมี) กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.50

           หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00  สังคมศึกษาและภาษาไทย  แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00
 

           หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ โครงการ พสวท. กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ แต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า3.25

           
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการ และโครงการศรีตรังทอง กำหนดคะแนนเฉลี่ยหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00

           
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00

           
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกกำลังกายและการกีฬา) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00

           
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะศิลปศาสตร์
                  >> โครงการวิทยาเขต กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00
                  >> 
โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 และวิชาภาษาไทย 3.00 ขึ้นไปและจะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงความสามารถพิเศษหรือความถนัดเป็นพิเศษด้านภาษาไทย  จำนวน 2 รางวัล หรือ 3.50 ขึ้นไปและจะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงความสามารถพิเศษหรือความถนัดเป็นพิเศษด้านภาษาไทย จำนวน 1 รางวัล          

           หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คณะศิลปศาสตร์
                 >> โควตาวิทยาเขต กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00
                 >> โควตาโครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาไทย แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 และวิชาภาษาอังกฤษ  3.00 ขึ้นไปและจะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงความสามารถพิเศษหรือความถนัดเป็นพิเศษด้านภาษาอังกฤษ  จำนวน 2 รางวัล หรือ 3.50 ขึ้นไปและจะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงความสามารถพิเศษหรือความถนัดเป็นพิเศษด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 1 รางวัล
 

......................................

  ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท  

ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท เป็นการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ตามความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลกับกระทรวงสาธารณสุข ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโครงการผลิตทันตเพิ่มแพทย์เพื่อชาวชนบท

ที่ดำเนินการโดยศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก 4 แห่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


   โครงการในระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท   
 

         >> หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

1.โครงการวิทยาเขต 
(รับเขตจังหวัดหรือจังหวัดที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล)

2.โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น (ด้านกีฬา และศิลปะ)

3.โครงการรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ สตูล ยะลา ปัตตานีและนราธิวาส


         >> หลักสูตรทันแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันแพทยศาสตร์

1.โครงการวิทยาเขต (รับเขตจังหวัดหรือจังหวัดที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล)

2.โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น (ด้านวิชาการ ด้านกีฬา และศิลปะ)

3.โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 
(รับเฉพาะนักเรียนที่ศึกษา ม.4-6 ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด อำนาจเจิรญ กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช)

         >> โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD) สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ 


   เกณฑ์การสมัครและสิทธิเข้าศึกษา   

        เหมือนเกณฑ์ของระบบมหิดลรับตรง และมีเพิ่มเติม ดังนี้
       
              >> 
กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.00

             
              >> 
มีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00  ยกเว้น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล(ทุกโครงการ) และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์(ทุกโครงการ) ที่ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้

......................................


     ค่าสมัคร    


          >>  ระบบมหิดลรับตรง :  ค่าสมัคร 100 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ)

          >>  ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท ค่าสมัครและสอบข้อเขียน 700 บาท

 

   การส่งเอกสารประกอบการสมัคร   

          >>  ระบบมหิดลรับตรง : ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร

          >>  ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครด้วย


   พี่โดม #แนะน้อง   


         >>  การสมัคร : สมัครออนไลน์ (online) ทางอินเตอร์เน็ต

         >>  ผู้สมัคร สมัครได้เพียง 1 โควตา เท่านั้น หากสมัครในระบบมหิดลโควตาแล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครในระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท และ เลือกสมัครได้ 1 คณะ 1 หลักสูตร เท่านั้น 

         >> Website : รับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง 2557 มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกที่นี่

         >> ช่องทางการรับเข้าศึกษาทั้งหมดของ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557

ปฏิทิน #รับตรง มหาวิทยาล


         >> รายละเอียด รับตรงผ่าน กสพท.
 

ปฏิทิน #รับตรง มหาวิทยาล


         >> รายละเอียด รับตรงโดยคณะ/วิทยาลัย

ปฏิทิน #รับตรง มหาวิทยาล

 

#ค่าย หมอสายตา ครั้งที่
 โดย P'Dome Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 8 ส.ค. 56 09:06 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 9,787 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 9,787 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โซนโปรแกรม


เรื่องล่าสุด
คำฮิต

คำค้นหา
สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , หลักสูตร ป.โท , หลักสูตร ป.เอก , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตSocialFeed , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ , วันปิยมหาราช , วันลอยกระทง