ชวนน้องไป #ค่าย เยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหิดล

ลบ แก้ไข

ชวนน้องไป #ค่าย เยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหิดล 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ The Power Green Camp จำนวน 6 รุ่น และดำเนินการจัดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจำนวน 4 รุ่น โดยได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและศักยภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสังคมและประเทศ การจัดโครงการนี้มุ่งเน้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ฝึกทักษะ มีจิตสาธารณะ คิดเป็น ทำเป็น มีเหตุมีผล และรู้จักการคิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ปลูกฝังเยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการเรียนรู้เนื้อหา การฝึกทักษะโดยการทดลอง พร้อมทั้งปฏิบัติจริง และการศึกษานอกสถานที่ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในสถานที่จริง ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริม และเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนให้ได้รับการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพร้อมให้กับเยาวชนสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555 – 2559) อันประกอบด้วยความร่วมมือ 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของตนในการเป็นพลเมืองอาเซียน มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดประชาคมอาเซียนที่มีความเคลื่อนไหว ประชาคมที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างประชาชนอาเซียนเพื่อประชาชนอาเซียน

ในปี 2555นี้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)ให้ดำเนินการจัดโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 7 และ โครงการค่ายผู้นำเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5 โดยมุ่งเน้นการการเรียนรู้แบบบูรณาการ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเตรียมเยาวชนให้สามารถปรับตัว เตรียมพร้อม และดำเนินชีวิต ในโลกแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีแนวทางการเรียนรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based learning) ทฎษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง (Constructivism) รวมทั้งการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Learning by doing) จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งนอกและในห้องเรียน รวมทั้งในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภายใต้กรอบแนวคิด “ร่วมรักษ์โลกเขียว ร่วมลดโลกร้อน เตรียมสู่อาเซียนหนึ่งเดียว” ("Going Green - Going Cool - Going One ASEAN")โดยมุ่งเน้นพัฒนาเยาวชนให้มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนในการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายและแกนนำทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อถ่ายทอดให้เยาวชน ชุมชน และสังคม ต่อไป

Important Dates
  • เปิดรับสมัคร : 1 กรกฏาคม - 15 สิงหาคม 2555
    เข้าค่าย : 14-16 ตุลาคม 2555
    ประกาศผลการคัดเลือก : 31 สิงหาคม 2555

  • ยืนยันการเข้าร่วม : ภายใน 14 กันยายน 2555
  •  
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 70 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

  

1. นักเรียนสายวิทยาศาสตร์ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนทั้งของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ และ

2. มีระดับเกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 2 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 

 

วิธีการสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการรับสมัครของโครงการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ http://www.powergreencamp.com พร้อมแนบเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

- สำเนาใบแสดงผลการเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 2 ภาคการศึกษา

- เรียงความ เขียนด้วยลายมือตนเองจำนวนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษขนาด A4 หรือ คลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 1 นาที ในหัวข้อ "ร่วมรักษ์โลกเขียว ร่วมลดโลกร้อน เตรียมสู่อาเซียนหนึ่งเดียว"

                 วิธีการส่งคลิปวีดีโอ 
                 อัพโหลด (upload) คลิปวีดีโอ บน Youtube เท่านั้น
                 ส่ง Link ของคลิปวิดีโอที่ได้อัพโหลด (upload) มาที่ 
                  e-mail address:powergreencamp@hotmail.com หรือ 
                 facebook: www.facebook.com/powergreencamp หรือ
                 twitter: http://twitter.com/powergreencamp) 


- หนังสือยินยอมการเข้าร่วมโครงการจากผู้ปกครอง

- เอกสารที่แสดงหลักฐาน แสดงการทำโครงงาน หรือ การเข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/ค่าย หรือ การได้รับรางวัลในการประกวด การแข่งขันในด้านที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
 

ส่งเอกสารมาที่ 
"งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170" 

วงเล็บมุมซอง "ใบสมัครค่ายเพาเวอร์กรีน" เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2555 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0 2441 5000 ต่อ 2110 โทรสาร 0 2441 9510 หรือ E-mail: powergreencamp@hotmail.com


เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ

- เรียงความ หรือ คลิปวีดีโอ ในหัวข้อ "ร่วมรักษ์โลกเขียว ร่วมลดโลกร้อน เตรียมสู่อาเซียนหนึ่งเดียว"

- หากเคยหรือกำลังทำโครงงานฯ เข้าร่วมชมรม หรือมีผลงาน หรือประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัล หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม จะมีการพิจารณาคะแนนพิเศษเพิ่มเติม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคุณภาพและจำนวนของผลงาน/โครงงาน หรือรางวัล หรือกิจกรรมที่ทำ

คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจำนวน 70 คน 

โดยประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์ http://www.powergreencamp.com http://www.en.mhidol.ac.th และ http://www.facebook.com/powergreencamp ภายในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 และจะส่งผลการคัดเลือกแจ้งให้โรงเรียนต้นสังกัดและผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ 

ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต้องตอบยืนยันการเข้าร่วมโครงการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ 

โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือโทรสารหมายเลข 0 2441 9510 หรือ E-mail: powergreencamp@hotmail.com ทั้งนี้ผลพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ถือเป็นข้อยุติ

Download
ด่วน! เลื่อนสอบ โครงการร

 โดย P'Dome Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 5 ก.ค. 55 10:09 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 5,820 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 5,820 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โซนโปรแกรม


เรื่องล่าสุด
คำฮิต

คำค้นหา
สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , หลักสูตร ป.โท , หลักสูตร ป.เอก , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตSocialFeed , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ , วันปิยมหาราช , วันลอยกระทง