มาแล้ว! ครบ! ทุกรายละเอียด 4 โครงการ #รับตรง แพทย์ จุฬาฯ 2556

ลบ แก้ไข

มาแล้ว! ครบ! ทุกรายละเอียด 4 โครงการ #รับตรง แพทย์ จุฬาฯ 2556 
โครงการที่รับสมัคร
 คุณสมบัติเฉพาะแต่ละโครงการ
 
กำหนดการสมัครและการสอบ


กิจกรรม

วัน เดือน ปี
รับสมัคร 15 - 31 สิงหาคม 2555 ทางอินเตอร์เน็ต
ชำระเงินค่าสมัคร 15 สิงหาคม - 3 กันยายน 2555 (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์)
ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2555
(ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องวันประทับตรา จะพิจารณาจากหลักฐานไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่านั้น)
ส่งที่ "โครงการรับตรง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ปีการศึกษา 2556"
ฝ่ายวิชาการ (ตึกอานันทมหิดล ชั้น 4)
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
การขอเปลี่ยนโครงการที่สมัคร 5 - 7 กันยายน 2555
ผ่านอินเตอร์เน็ต ส่งเอกสารและชำระเงินอีกครั้งภายใน
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555
ตรวจสอบสถานภาพการสมัคร 12 - 14 กันยายน 2555
ทางอินเตอร์เน็ต
ทักท้วงสถานภาพการสมัคร ภายใน 19 กันยายน 2555
ในกรณีที่การสมัครไม่สมบูรณ์ต้องทำการแก้ไข
และส่งเอกสารเพิ่มเติมให้เรียบร้อย
ภายในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2555
สอบ GAT, PAT 1, PAT 2 
ครั้งที่ 1/2556
(ตามประกาศของ สทศ.)
สอบวิชาเฉพาะทางการแพทย์กับ กสพท.
(ใช้คะแนนวิชาจริยธรรมเท่านั้น)
(ตามประกาศของ กสพท.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ขึ้นอยู่กับการประกาศคะแนน GAT / PAT ของ สทศ.
และผลการทดสอบวิชาเฉพาะของ กสพท.
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 1 - 2 สัปดาห์หลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภายในเดือนมกราคม 2556
การรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ภายในเดือนมกราคม 2556
ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การส่งรายชื่อไป กสพท. เพื่อลบชื่อออกจาก
ระบบการคัดเลือกของ กสพท.
หลังจากรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา
การยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ตามประกาศของ สอท.

เอกสารประกอบการสมัครที่ต้องจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ให้ลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ)

1. ใบสมัครฉบับย่อ (ที่สมัครบนอินเตอร์เนต) พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร 
2. ใบสมัครฉบับเต็ม กรอกรายละเอียด ติดรูปถ่ายเดี่ยวขนาด 3 x 4 ซม. หน้าตรง ต้องถ่ายหน้าเต็ม ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ในช่องที่กำหนด พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร 
3. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (ปพ. 1:4) หรือใบแสดงผลการศึกษาที่สถาบันการศึกษาออกให้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือระดับชั้นปีที่ 1 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในเดือนมีนาคม พศ. 2556 
4. สำเนาประกาศนียบัตรและ/หรือสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (ปพ. 1:3) เฉพาะกรณีสมัครโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยใช้สิทธิ์สถานศึกษา ข้อ 2.2.1.1(ข) 
5. สำเนาเกียรติบัตรแสดงว่าได้ผ่านการแข่งขันระดับชาติ วิชาชีววิทยา ของ สอวน. ที่ส่งเข้าค่ายอบรมของ สสวท. ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ เฉพาะกรณีสมัครโครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา) ข้อ 2.2.3.1 
6. สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงภูมิลำเนาตามประกาศฯ ทั้งของผู้สมัครและบิดา/มารดา หรือเอกสารอื่นที่จะใช้สิทธิ์ กรณีสมัครโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท หรือโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน 
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร โดยถ่ายเอกสาร หน้า-หลัง ให้อยู่ในหน้าเดียวกัน 
8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารสมัครไม่ตรงกัน

จำนวนที่รับคะแนนที่ใช้พิจารณารับเข้าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดที่ 
  
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2556 

สรุปกันชัดๆ 

โครงการที่รับเฉพาะ 8 จังหวัด คือ สมุทรปราการ ชลบุรี จัทรบุรี ระยอง ตราด นครนายก พระนครศรีอยุทยา นครปฐม คือ
1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
2. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข


โครงการที่รับทั่วประเทศ
คือ
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ(ชีวะวิทยา)
4. โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับแพทย์ทหารอากาศ


นอกจาก 4 โครงการนี้ ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับตรงเองแล้ว คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯยังมีการรับผ่าน กสพท. ด้วย ซึ่งน้องๆสามารถติดตามได้จากประกาศของทาง กสพท. นะจ้ะ 

เข้าสู่ระบบการรับสมัคร
 
          >>  การสอบเข้าเป็นนิสิตแพทย์จุฬา กำหนดการ #รับตรง แพทยศาสด่วน! เลื่อนสอบ โครงการร

 โดย P'Dome Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 5 ก.ค. 55 15:16 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 45,434 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 45,434 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โซนโปรแกรม


เรื่องล่าสุด
คำฮิต

คำค้นหา
สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , หลักสูตร ป.โท , หลักสูตร ป.เอก , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตSocialFeed , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ , วันปิยมหาราช , วันลอยกระทง