ทะลุ 6 หมื่นแล้ว ยอดผู้สมัคร #รับตรง มศว คณะไหนฮิต มาดูกัน

ลบ แก้ไข

ทะลุ 6 หมื่นแล้ว ยอดผู้สมัคร #รับตรง มศว คณะไหนฮิต มาดูกัน

ทะลุ 6 หมื่นแล้ว ยอดผู้ส


จำนวนผู้สมัครทั้งหมด : 61,143 ราย

ข้อมูล ณ วันที่ : 11/07/2555 00:30:01


20 อันดับ สุดฮิต ทุกคณะ/สาขา ทุกแผนการเรียน
 

อันดับ สาขา-กลุ่มสาขา จำนวนที่เปิดรับ จำนวนผู้สมัคร
1 พยาบาลศาสตร์-พย.บ. (รับจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ) 35 3,759
2 การประถมศึกษา-กศ.บ.(สอบตรง) 30 3,014
3 จิตวิทยา-วท.บ.(สอบตรง) 20 2,601
4 การบริบาลทางเภสัชกรรม-ภ.บ 6 ปี (สอบตรง) 15 2,233
5 วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม-ภ.บ 6 ปี (สอบตรง) 20 2,129
6 การบัญชี-บช.บ.(สอบตรง) 45 1,984
7 กายภาพบำบัด-วท.บ.(สอบตรง) 48 1,860
8 คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-กศ.บ.(สอบตรง) 28 1,833
9 เศรษฐศาสตร์-ศ.บ.(สอบตรง) 60 1,536
10 ภาษาเพื่ออาชีพ-ศศ.บ.(สอบตรง) 50 1,501
11 สังคมศึกษา (กศ.บ.)-กศ.บ.(สอบตรง) 30 1,346
12 วิศวกรรมไฟฟ้า-วศ.บ.(สอบตรง) 30 1,339
13 วิศวกรรมชีวการแพทย์-วศ.บ.(สอบตรง) 20 1,293
14 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-ร.บ. (สอบตรง) 20 1,251
15 วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (กศ.บ.)-กศ.บ.(สอบตรง) 21 1,240
16 ภาษาจีน-ศศ.บ.(สอบตรง) 15 1,082
17 สาธารณสุขชุมชน-วท.บ.(สอบตรง) 20 999
18 วิศวกรรมเครื่องกล-วศ.บ.(สอบตรง) 30 997
19 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ-วท.บ.(สอบตรง) 50 985
20 ภาษาไทย (กศ.บ.)-กศ.บ.(สอบตรง) 20 950

 


10 อันดับ สุดฮิต คณะ/สาขา สายวิทย์


อันดับ สาขา-กลุ่มสาขา จำนวนที่เปิดรับ จำนวนผู้สมัคร
1 พยาบาลศาสตร์-พย.บ. (รับจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ) 35 3,759
2 การบริบาลทางเภสัชกรรม-ภ.บ 6 ปี (สอบตรง) 15 2,233
3 วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม-ภ.บ 6 ปี (สอบตรง) 20 2,129
4 กายภาพบำบัด-วท.บ.(สอบตรง) 48 1,860
5 คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-กศ.บ.(สอบตรง) 28 1,833
6 วิศวกรรมไฟฟ้า-วศ.บ.(สอบตรง) 30 1,339
7 วิศวกรรมชีวการแพทย์-วศ.บ.(สอบตรง) 20 1,293
8 วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (กศ.บ.)-กศ.บ.(สอบตรง) 21 1,240
9 วิศวกรรมเครื่องกล-วศ.บ.(สอบตรง) 30 997
10 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ-วท.บ.(สอบตรง) 50 985


10 อันดับ สุดฮิต คณะ/สาขา สายศิลป์


อันดับ สาขา-กลุ่มสาขา จำนวนที่เปิดรับ จำนวนผู้สมัคร
1 การประถมศึกษา-กศ.บ.(สอบตรง) 30 3,014
2 จิตวิทยา-วท.บ.(สอบตรง) 20 2,601
3 การบัญชี-บช.บ.(สอบตรง) 45 1,984
4 เศรษฐศาสตร์-ศ.บ.(สอบตรง) 60 1,536
5 ภาษาเพื่ออาชีพ-ศศ.บ.(สอบตรง) 50 1,501
6 สังคมศึกษา (กศ.บ.)-กศ.บ.(สอบตรง) 30 1,346
7 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-ร.บ. (สอบตรง) 20 1,251
8 ภาษาจีน-ศศ.บ.(สอบตรง) 15 1,082
9 ภาษาไทย (กศ.บ.)-กศ.บ.(สอบตรง) 20 950
10 ธุรกิจระหว่างประเทศ-บธ.บ.(สอบตรง) 45 859


จำนวนผู้สมัคร ทุกคณะ/สาขา


สาขาวิชา - กลุ่มสาขา จำนวนที่เปิดรับ จำนวนผู้สมัคร
จิตวิทยา-วท.บ.(สอบตรง) 20 2,601
ภาษาฝรั่งเศส-ศศ.บ.(สอบตรง) 25 358
วรรณกรรมสำหรับเด็ก-ศศ.บ.(สอบตรง) 20 124
ปรัชญาและศาสนา-ศศ.บ.(สอบตรง) 40 199
ภาษาเพื่ออาชีพ-ศศ.บ.(สอบตรง) 50 1,501
ภาษาไทย (กศ.บ.)-กศ.บ.(สอบตรง) 20 950
ภาษาเขมร-ศศ.บ.(สอบตรง) 15 20
ภาษาเวียดนาม-ศศ.บ.(สอบตรง) 15 48
สารสนเทศศึกษา-ศศ.บ.(สอบตรง) 30 174
ภาษาจีน-ศศ.บ.(สอบตรง) 15 1,082
ภาษาญี่ปุ่น-ศศ.บ.(สอบตรง) 15 656
ภาษาเกาหลี-ศศ.บ.(สอบตรง) 15 474
ภาษาและวรรณคดีไทย-ศศ.บ.(สอบตรง) 15 155
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน-ศศ.บ.(สอบตรง) 15 483
คณิตศาสตร์-วท.บ.(สอบตรง) 28 414
เคมี-วท.บ.(สอบตรง) 63 758
ชีววิทยา-วท.บ.(สอบตรง) 56 909
ฟิสิกส์-วท.บ.(สอบตรง) 46 194
สถิติ-วท.บ.(สอบตรง) 21 257
วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ.(สอบตรง) 30 556
จุลชีววิทยา-วท.บ.(สอบตรง) 39 518
คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-กศ.บ.(สอบตรง) 28 1,833
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-กศ.บ.(สอบตรง) 21 573
วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (กศ.บ.)-กศ.บ.(สอบตรง) 21 1,240
วิทยาศาสตร์-เคมี (กศ.บ.)-กศ.บ.(สอบตรง) 21 758
วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (กศ.บ.)-กศ.บ.(สอบตรง) 21 493
อัญมณีและเครื่องประดับ-วท.บ.(สอบตรง) 50 249
อาหารและโภชนาการ-วท.บ.(สอบตรง) 14 335
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม-วท.บ.(สอบตรง) 15 29
การกำหนดอาหารและโภชนบำบัด-วท.บ.(สอบตรง) 15 97
ประวัติศาสตร์-ศศ.บ.(สอบตรง) 40 393
การพัฒนาชุมชนเมือง-ศศ.บ.(สอบตรง) 20 435
การบัญชี-บช.บ.(สอบตรง) 45 1,984
การตลาด-บธ.บ.(สอบตรง) 45 552
สังคมศึกษา (กศ.บ.)-กศ.บ.(สอบตรง) 30 1,346
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-วท.บ.(สอบตรง) 50 171
การเงิน-บธ.บ.(สอบตรง) 45 509
การท่องเที่ยวและการโรงแรม-บธ.บ.(สอบตรง) 45 833
ธุรกิจระหว่างประเทศ-บธ.บ.(สอบตรง) 45 859
รัฐประศาสนศาสตร์-ร.บ. (สอบตรง) 20 660
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-ร.บ. (สอบตรง) 20 1,251
การเมืองการปกครอง-ร.บ. (สอบตรง) 20 809
ผู้นำนันทนาการ-โควตานครนายก 2 3
ผู้นำนันทนาการ-ศศ.บ.(สอบตรง) 70 165
สุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-โควตานครนายก 2 7
สุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-กศ.บ.(สอบตรง) 25 215
พลศึกษา(กศ.บ.)-โควตานครนายก 3 10
พลศึกษา(กศ.บ.)-กศ.บ.(สอบตรง) 50 552
สุขศึกษา(กศ.บ.)-โควตานครนายก 2 10
สุขศึกษา(กศ.บ.)-กศ.บ.(สอบตรง) 25 158
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-โควตานครนายก 1 4
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-วท.บ.(สอบตรง) 40 268
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-โควตานครนายก 2 -
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-วท.บ.(สอบตรง) 20 49
อนามัยสิ่งแวดล้อม-โควตานครนายก 2 5
อนามัยสิ่งแวดล้อม-วท.บ.(สอบตรง) 20 194
สาธารณสุขชุมชน-โควตานครนายก 2 10
สาธารณสุขชุมชน-วท.บ.(สอบตรง) 20 999
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-โควตานครนายก 2 2
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-วท.บ.(สอบตรง) 20 203
การประถมศึกษา-กศ.บ.(สอบตรง) 30 3,014
พยาบาลศาสตร์-พย.บ. (โครงการร่วมผลิตบัณฑิตพยาบาลฯ) 20 65
พยาบาลศาสตร์-พย.บ. (หลักสูตรประกาศนียบัตรฯ) 5 47
พยาบาลศาสตร์-พย.บ. (รับจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ) 35 3,759
วิศวกรรมเคมี-วศ.บ.(สอบตรง) 10 792
วิศวกรรมเคมี-โควตาโรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)และโรงเรียนเครือข่ายใน กทม. 5 -
วิศวกรรมเคมี-โควตาโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต 7 20 23
วิศวกรรมเครื่องกล-วศ.บ.(สอบตรง) 30 997
วิศวกรรมเครื่องกล-โควตาโรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)และโรงเรียนเครือข่ายใน กทม. 30 6
วิศวกรรมเครื่องกล-โควตาโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต 7 30 37
วิศวกรรมไฟฟ้า-วศ.บ.(สอบตรง) 30 1,339
วิศวกรรมไฟฟ้า-โควตาโรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)และโรงเรียนเครือข่ายใน กทม. 10 5
วิศวกรรมไฟฟ้า-โควตาโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต 7 10 26
วิศวกรรมโยธา-วศ.บ.(สอบตรง) 10 581
วิศวกรรมโยธา-โควตาโรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)และโรงเรียนเครือข่ายใน กทม. 10 -
วิศวกรรมโยธา-โควตาโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต 7 10 11
วิศวกรรมอุตสาหการ-วศ.บ.(สอบตรง) 10 414
วิศวกรรมอุตสาหการ-โควตาโรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)และโรงเรียนเครือข่ายใน กทม. 5 -
วิศวกรรมอุตสาหการ-โควตาโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต 7 5 11
วิศวกรรมชีวการแพทย์-วศ.บ.(สอบตรง) 20 1,293
วิศวกรรมชีวการแพทย์-โควตาโรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)และโรงเรียนเครือข่ายใน กทม. 5 2
วิศวกรรมชีวการแพทย์-โควตาโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต 7 5 16
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-วศ.บ.(สอบตรง) 10 765
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-โควตาโรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)และโรงเรียนเครือข่ายใน กทม. 5 5
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-โควตาโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต 7 5 11
ดุริยางคศาสตร์สากล-ศป.บ.(สอบตรง) 25 202
เซรามิกส์-โควตานครนายก 1 -
เซรามิกส์-ศป.บ.(สอบตรง) 27 56
ศิลปะจินตทัศน์-โควตานครนายก 1 -
ศิลปะจินตทัศน์-ศป.บ.(สอบตรง) 27 218
ศิลปวัฒนธรรม-ศป.บ.(สอบตรง) 15 18
นาฏศิลป์ไทย-โควตานครนายก 1 3
นาฏศิลป์ไทย-ศป.บ.(สอบตรง) 27 158
นาฏศิลป์สากล-โควตานครนายก 1 -
นาฏศิลป์สากล-ศป.บ.(สอบตรง) 27 101
การออกแบบเพื่อการแสดง-โควตานครนายก 1 -
การออกแบบเพื่อการแสดง-ศป.บ.(สอบตรง) 27 148
การแสดงและกำกับการแสดง-โควตานครนายก 1 3
การแสดงและกำกับการแสดง-ศป.บ.(สอบตรง) 27 661
การออกแบบสื่อสาร-โควตานครนายก 1 1
การออกแบบสื่อสาร-ศป.บ.(สอบตรง) 37 816
การออกแบบผลิตภัณฑ์-โควตานครนายก 1 2
การออกแบบผลิตภัณฑ์-ศป.บ.(สอบตรง) 27 806
การออกแบบแฟชั่น-โควตานครนายก 1 2
การออกแบบแฟชั่น-ศป.บ.(สอบตรง) 27 383
ศิลปะเครื่องประดับ-โควตานครนายก 1 -
ศิลปะเครื่องประดับ-ศป.บ.(สอบตรง) 27 101
ทัศนศิลปศึกษา-โควตานครนายก 1 -
ทัศนศิลปศึกษา-กศ.บ.(สอบตรง) 22 130
ดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย)-กศ.บ.(สอบตรง) 25 87
ดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล)-กศ.บ.(สอบตรง) 15 100
นาฏศิลป์ และศิลปะการแสดงศึกษา-โควตานครนายก 1 2
นาฏศิลป์ และศิลปะการแสดงศึกษา-กศ.บ.(สอบตรง) 20 121
ทันตแพทยศาสตร์-โควตานครนายก 1 13
ทันตแพทยศาสตร์-ท.บ.(สอบตรง) 25 820
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม-ภ.บ 6 ปี (สอบตรง) 20 2,129
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม-โควตานครนายก 3 28
การบริบาลทางเภสัชกรรม-ภ.บ 6 ปี (สอบตรง) 15 2,233
กายภาพบำบัด-โควตานครนายก 1 4
กายภาพบำบัด-วท.บ.(สอบตรง) 48 1,860
การส่งเสริมสุขภาพ-โควตานครนายก 1 1
การส่งเสริมสุขภาพ-วท.บ.(สอบตรง) 19 237
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย-ศศ.บ.(สอบตรง) 50 251
การจัดการธุรกิจไซเบอร์-ศศ.บ.(สอบตรง) 50 211
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ.(สอบตรง) 50 438
การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-ศศ.บ.(สอบตรง) 30 555
การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-ศศ.บ.(สอบตรง) 30 197
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว-ศศ.บ.(สอบตรง) 50 796
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ-ศศ.บ.(สอบตรง) 35 69
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม-ศศ.บ.(สอบตรง) 50 261
การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์-ศศ.บ.(สอบตรง) 30 279
เศรษฐศาสตร์-ศ.บ.(สอบตรง) 60 1,536
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ-วท.บ.(สอบตรง) 50 985
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ-โควตาโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต 7 10 13
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์-วท.บ.(สอบตรง) 28 194
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์-โควตาโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต 7 2 1

ข้อมูลที่น่าสนใจ

จำนวนที่รับทั้งหมด ในรอบรับตรง คือ 2,960 คน

ในรอบรับตรง รับสมัครถึงวันที่ 24 ก.ค. 2555 ทาง http://admission.swu.ac.th/ รับสมัครออนไลน์เท่านั้น

สมัครรับตรง มศว สมัครได้มากกว่า 1 คณะ/สาขา ถ้าวันสอบไม่ตรงกัน 

สมัครรับตรง มศว ท่องไว้ สมัครวันนี้ จ่ายเงินค่าสมัครภายในวันพรุ่งนี้

ค่าสมัครรับตรง มศว คณะ/สาขาละ 600 บาท 

วันสอบรับตรง มศว คณะด้านสายศิลป์ สอบ 22 ก.ย. 2555  คณะด้านสายวิทย์สอบ 23 ก.ย. 2555 
โปรดระวัง สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ในคณะสังคมศาสตร์ สอบ 23 ก.ย. 2555  


ในรอบรับตรง ทุกคณะ/สาขา ต้องสอบ วิชาความถนัดทางการเรียน และ วิชาภาษาอังกฤษ

สอบข้อเขียน ในรอบรับตรง มศว เป็นการฝนตัวเลือก ไม่ใช่การเขียนตอบหรือแสดงวิธีทำนะจ้ะ

คณะ/สาขา ที่ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัครรับตรง คือ จิตวิทยา และ การประถมศึกษา

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ทุกสาขาวิชา จะไม่เปิดรับนักศึกษาในรอบ Admission ต้องสมัครในรอบรับตรงเท่านั้น


คณะศิลปกรรมศาสตร์ จะไม่เปิดรับนักศึกษาในรอบ Admission ต้องสมัครในรอบรับตรงเท่านั้น ยกเว้น สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา-กศ.บ. เปิดรับนักศึกษาในรอบ Admission จำนวน 5 คน

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ศศ.บ.(ศิลปศาสตรบัณฑิต) ไม่เปิดรับนักศึกษาในรอบรับตรง แต่จะเปิดรับนักศึกษาเฉพาะรอบ Admission จำ

 โดย P'Dome Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 ก.ค. 55 12:02 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 24,647 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 24,647 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โซนโปรแกรม


เรื่องล่าสุด
คำฮิต

คำค้นหา
สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , หลักสูตร ป.โท , หลักสูตร ป.เอก , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตSocialFeed , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ , วันปิยมหาราช , วันลอยกระทง