ไม่ต้องสอบ! สมัครเลย #รับตรง โควตา 14 จังหวัดภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์ 2556

ลบ แก้ไข

ไม่ต้องสอบ! สมัครเลย #รับตรง โควตา 14 จังหวัดภาคใต้
 ม.วลัยลักษณ์ 2556

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2556

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทโควตา โดยไม่มีการสอบข้อเขียนแต่ต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้


วิธีการรับเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2555

โดยจะรับเฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ประกอบด้วย จังหวัดระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คุณสมบัติหลักของผู้สมัครประเภทโควตา
1. ผู้สม้ครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น 
2. โรงเรียนต้องอยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้เท่านั้น 
3. ผู้สมัครสามารถสมัครได้ไม่เกิน 2 หลักสูตร/ประเภทการรับสมัคร

จำนวนการรับเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2556 จำแนกตามสำนักวิชาและหลักสูตร ดังนี้

สำนักวิชา/หลักสูตร จำนวนรับ GPA
4 หรือ 5
ภาค
การเรียน
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวน
หน่วยกิต
กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
จำนวน
หน่วยกิต
กลุ่ม
คณิตศาสตร์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ 30 2.75 ≥ 15 ≥ 8
รวม 30      
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษ 60 2.50 - -
ภาษาจีน 70 2.50 - -
อาเซียนศึกษา 50 2.50 - -
รัฐศาสตร์ 50 2.50 - -
ไทยศึกษาบูรณาการ 40 2.50 - -
รวม 270      
สำนักวิชาการจัดการ
บัญชี 80 3.00 - ≥ 10
บริหารธุรกิจ 160 2.50 - ≥ 8
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 70 2.50 - -
เศรษฐศาสตร์ 70 2.75 - ≥ 10
รวม 380      
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์ 80 2.50 - -
เทคโนโลยีสารสนเทศ 50 2.50 ≥ 15 หรือ ≥8
การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 50 2.00 - -
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 60 2.00 - -
วิศวกรรมซอฟแวร์ 50 2.75 ≥ 15 หรือ ≥8
รวม 290      
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) 30 2.25 ≥ 15 ≥ 8
เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) 20 2.25 ≥ 15 ≥ 8
เกษตรศาสตร์ (ประมง) 30 2.25 ≥ 15 ≥ 8
อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร) 60 2.50 ≥ 15 ≥ 8
อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ) 30 2.50 ≥ 15 ≥ 8
รวม 170      
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
วิศวกรรมศาสตร์โยธา 50 2.40 ≥ 15 ≥ 8
วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า 40 2.40 ≥ 15 ≥ 8
วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 50 2.40 ≥ 15 ≥ 8
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 2.40 ≥ 15 ≥ 8
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (พอลิเมอร์ ยาง ไม้) 40 2.40 ≥ 15 ≥ 8
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 40 2.40 ≥ 15 ≥ 8
เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 40 2.40 ≥ 15 ≥ 8
รวม 320      
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
เทคนิคการแพทย์ 45 3.00 ≥ 15 ≥ 8
อนามัยสิ่งแวดล้อม 45 3.00 ≥ 15 ≥ 8
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 45 3.00 ≥ 15 ≥ 8
กายภาพบำบัด 45 3.25 ≥ 15 ≥ 8
รวม 180      
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์ 50 3.00 ≥ 15 ≥ 8
รวม 50      
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 30 2.50 ≥ 15 หรือ ≥ 8
การออกแบบอุตสาหกรรม 30 2.50 - -
รวม 60      

หมายเหตุ
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง จะต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีจำนวนหน่วยกิต ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด

สำหรับผู้สมัครหลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ) จะมีผลการเรียน (GPAX) ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75

สำหรับผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จะมีผลการเรียน (GPAX) ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00

หลักสูตรสถาปัตยกรรม และหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม จะจัดสอบสัมภาษณ์ พร้อมแสดงแฟ้มผลงานทางศิลปะ สอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม หรือการออกแบบอุตสาหกรรม และทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ในวันสอบสัมภาษณ์คุณสมบัติผู้สมัคร
ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเรียนอยู่ในโรงเรียนในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้เท่านั้น

ต้องเป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ

ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท 

หมายเหตุ 
นักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทโควตา ในปีการศึกษา 2556 จะใช้ผลการเรียน 4 ภาคการเรียน กรณีสมัครตอนกำลังเรียนชั้น ม. 6 (ภาคเรียนที่ 1) และใช้ผลการเรียน 5 ภาคเรียน กรณีสมัครเมื่อผลการเรียนของ ม. 6 ภาคเรียนที่ 1 ออกแล้ว

การรับสมัคร
รับสมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2555

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นรายครั้ง จำนวน 3 รอบ จึงขอให้ผู้สมัครติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาประเภทโควตา ในวันที่ 31 มกราคม 2555 ณ ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับนักศึกษา โทรศัพท์ 0 7567 3101-5

การรายงานตัวเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ไปรายงานตัวเข้าศึกษา ในเดือน พฤษภาคม 2556 สำหรับกำหนดวันรายงานตัวเข้าศึกษาจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 31 มกราคม 2555 ณ ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th หรือติดต่อได้ที่ฝ่ายรับนักศึกษา โทรศัพท์ 075-673101-5

เงื่อนไขต่างๆ ในการคัดเลือกเข้าศึกษา
หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังว่า เอกสารการสมัครไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาประเภทโควตาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และยืนยันสิทธิ์แล้ว มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อไปยังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) และตัดสิทธิ์ในระบบ Admissions กลาง

ผู้ที่ประสงค์จะยกเลิกการยืนยันสิทธิ์ จะต้องดำเนินการแจ้งยกเลิกตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด (สามารถ Download จาก Website และให้จัดส่งถึงมหาวิทยาลัย ทางโทรสาร หรือจดหมาย (ไปรษณีย์ ประทับตรา ภายในวันที่ 21 มกราคม 2556 เท่านั้น หากมหาวิทยาลัยได้รับหลังจากวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยจะไม่ดำเนินการใด ๆ ในทุกกรณี และทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ได้ชำระให้กับมหาวิทยาลัยไม่ว่ากรณีใด ๆ


ดาวน์โหลดระเบีบยการ ข้อมูลเพิ่มเติมที่
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บทความรับตรงที่เกี่ยวข้อง
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2556  น้องๆติดตามได้ที่ เด็กกิจกรรม เฮ! #รับตรง โควตาผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2556


ด่วน! เลื่อนสอบ โครงการร

 โดย P'Dome Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 ก.ค. 55 13:39 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 4,415 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 4,415 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
IP : 110.77.158.***
ผมอยากเรียนที่นี้มากๆเลยคับ ผมแอบปิ๊งอาจารย์ในมหาลัยด้วย ทำยังไงผมจึงจะได้เข้าเรียน ผมหวังไว้ตั้งแต่อายู2ขวบ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โซนโปรแกรม


เรื่องล่าสุด
คำฮิต

คำค้นหา
สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , หลักสูตร ป.โท , หลักสูตร ป.เอก , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตSocialFeed , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ , วันปิยมหาราช , วันลอยกระทง