ระเบียบการ #รับตรง มหิดลโควตาและมหิดลเพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2556

ลบ แก้ไข

   ระเบียบการ #รับตรง   
   มหิดลโควตาและมหิดลเพื่อชาวชนบท    
   มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2556    ระเบียบการ #รับตรง มหิดล
 

   ระบบมหิดลโควตา   


          ระบบมหิดลโควตา รับสมัครเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนภายในประเทศ และมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดเท่านั้น โดยจะต้องสอบข้อเขียนรับตรงร่วมที่ดำเนินการโดย สทศ. และสอบสัมภาษณ์ หรือสอบวิชาเฉพาะ หรือสอบความถนัดทางวิชาชีพและตรวจร่างกายตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด และยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearinghouse ที่ดำเนินการโดย สอท. ทั้งนี้ได้กำหนดประเภทมหิดลโควตาไว้ 5 แบบ ดังนี้
         1. โควตาวิทยาเขต

         2. โควตาพื้นที่
         3. โควตาโครงการพิเศษ 
(รับทั่วประเทศ)
         4. โควตาโอลิมปิกวิชาการ (รับทั่วประเทศ)
         5. โควตาโครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ (รับทั่วประเทศ)

            รายละเอียดโควตาแต่ละประเภท ดูที่ ประเภทโควตาในระบบมหิดลโควตา ระเบียบการ #รับตรง มหิดล

   คุณสมบัติทางการศึกษา   

            สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรที่ใช้วิชาวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน ต้องเรียนสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมรวมกัน ดังนี้

             >> วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต


             >> คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

             >> ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

             จำนวนหน่วยกิตนับถึงวันที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

      สำหรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ จะต้องนำหลักสูตร และ/หรือสำเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาจากโรงเรียน และ/หรือสำนักวิชาการ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แนบเป็นเอกสารประกอบการสมัครด้วย


   เกณฑ์การสมัครและสิทธิเข้าศึกษา   

1. คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)  : 4 ภาคการศึกษา สำหรับการสมัคร และใช้ครบ 6 ภาคการศึกษา สำหรับได้สิทธิ์เข้าศึกษา

         (ก)ผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
ไม่ต่ำกว่า 3.50 

              >> โครงการพิเศษสำหรับผู้ได้รับเหรียญทองโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา หรือ เคมี) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

         (ข)ผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
ไม่ต่ำกว่า 3.25 

              >> โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น (ด้านวิชาการ) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมชีวการแพทย์
              >> โควตาโครงการพิเศษ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

       (ค)ผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.00
 

              >> หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
              >> หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์   + ต้องมี Portfolio และผลงานการปฏิบัติโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับเต็ม(ส่งในวันสอบสัมภาษณ์) + เขียนเรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 โดยแสดงเหตุผลและแรงจูงใจที่ต้องการเรียนวิชาชีพเภสัชศาสตร์(ส่งพร้อมใบสมัคร)
  

              >> หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
              >> หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา และพฤกษศาสตร์ โดยได้รับทุนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์
              >> หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ โดยได้รับทุนในโครงการศรีตรังทอง คณะวิทยาศาสตร์
              >> หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
              >> หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
              >> หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย และสาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปะศาสตร์

        (ง)ผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ำกว่า 2.75

              >> หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
              >> หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
              >> หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
              >> หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ในโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น                
              >> หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ)
              >> หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์
              >> หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์
              >> หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด และสาขากิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด
              >> หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
              >> หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
              >> หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม ชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโควตาวิทยาเขต โควตาพื้นที่ และโควตาโครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ

         (จ)ผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ำกว่า 2.50

              >> หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
              >> หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
              >> หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ วิทยาศาสตร์การเกษตร และธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
              >> หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
              >> หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
              >> หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
              >> หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
              >> หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา

       (ฉ)ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

              >> หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค ที่รับผู้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค
              >> หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ที่รับผู้จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ไม่กำหนด GPAX ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลไม่ต่ำกว่า 3.00
              >> หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. คะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) : 4 ภาคการศึกษา (ม.4-5) และใช้ครบ 6 ภาคการศึกษา (ม.4-6) ในการได้สิทธิ์เข้าศึกษา

           
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.75 วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาแต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.00

           
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการพิเศษสำหรับผู้ได้รับเหรียญทองโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา หรือ เคมี) กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.50

         
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ โครงการ พสวท. กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ แต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า3.25

           
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการ และโครงการศรีตรังทอง กำหนดคะแนนเฉลี่ยหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00

           
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00

           
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกกำลังกายและการกีฬา) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00

           
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะศิลปศาสตร์
                  >> โควตาวิทยาเขต กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00
                  >> 
โควตาโครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 และวิชาภาษาไทย 3.00 ขึ้นไปและจะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงความสามารถพิเศษหรือความถนัดเป็นพิเศษด้านภาษาไทย  จำนวน 2 รางวัล หรือ 3.50 ขึ้นไปและจะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงความสามารถพิเศษหรือความถนัดเป็นพิเศษด้านภาษาไทย จำนวน 1 รางวัล          

           หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คณะศิลปศาสตร์
                 >> โควตาวิทยาเขต กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00
                 >> โควตาโครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาไทย แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 และวิชาภาษาอังกฤษ  3.00 ขึ้นไปและจะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงความสามารถพิเศษหรือความถนัดเป็นพิเศษด้านภาษาอังกฤษ  จำนวน 2 รางวัล หรือ   3.50 ขึ้นไปและจะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงความสามารถพิเศษหรือความถนัดเป็นพิเศษด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 1 รางวัล  


   เกณฑ์การพิจารณาเข้าศึกษา   

          >> ผู้สมัคร #รับตรง มหิดลโควตา ปีการศึกษา 2556 ต้อง สมัครสอบวิชาสามัญ กับ สทศ. ระหว่างวันที่ 10 - 30 ตุลาคม 2555 และสอบข้อเขียน วันที่ 5 - 6 มกราคม 2556

   x = วิชาสามัญที่ต้องสมัครสอบ   

ระเบียบการ #รับตรง มหิดล

ระเบียบการ #รับตรง มหิดล

ระเบียบการ #รับตรง มหิดล


  รายละเอียดการสมัครและการสอบคัดเลือก   

           รายละเอียด การสมัคร การสอบคัดเลือก ดูที่ กำหนดการและขั้นตอนในการสอบคัดเลือกนักศึกษา ระเบียบการ #รับตรง มหิดล

   ขั้นตอนการสมัคร  

            วิธีการสมัคร ดูที่ ขั้นตอนการสมัครระบบมหิดลโควตา ระเบียบการ #รับตรง มหิดล

    ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท   


         ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท เป็นการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ตามความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลกับกระทรวงสาธารณสุข ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ที่ดำเนินการโดยศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก 4 แห่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และของโครงการผลิตทันตเพิ่มแพทย์เพื่อชาวชนบท ที่ดำเนินการโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
        1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD)และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (One District One Doctor, ODOD)
        2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
         >> โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ผู้สมัครจะต้องศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ต้องไม่เรียนอยู่ในโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองของจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
         >> โควตาวิทยาเขต ผู้สมัครจะต้องศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
               กลุ่มกาญจนบุรี ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี (ยกเว้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)
               กลุ่มนครสวรรค์ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กำแพงเพชร และ เพชรบูรณ์
               กลุ่มอำนาจเจริญ ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร และร้อยเอ็ด
         >> โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น (ด้านกีฬา และศิลปะ)
         >> โครงการรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการของกระทรวงมหาดไทย โดยรับนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
       3. โครงการผลิตทันตแพทย์เพื่อชาวชนบท
       4. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
       5. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน เฉพาะจังหวัดกาญจนบุรี และสุพรรณบุรี ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี


            รายละเอียดแต่ละโครงการ ดูที่ โครงการในระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท ระเบียบการ #รับตรง มหิดล


   เกณฑ์การสมัครและสิทธิเข้าศึกษา   

        เหมือนเกณฑ์ของระบบมหิดลโควตา และมีเพิ่มเติม ดังนี้
       
              >> กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.00

             
              >>
มีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00  ยกเว้น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ทุกโควตา) และโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้

  รายละเอียดการสมัครและการสอบคัดเลือก   

           รายละเอียด การสมัคร การสอบคัดเลือก ดูที่ กำหนดการและขั้นตอนในการสอบคัดเลือกนักศึกษา ระเบียบการ #รับตรง มหิดล

   ขั้นตอนการสมัคร  

            วิธีการสมัคร ดูที่ ขั้นตอนการสมัครระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท ระเบียบการ #รับตรง มหิดล

 


     กำหนดการรับสมัคร   


          >>   ระบบมหิดลโควตา : วันที่ 15 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2555

          >>   ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท วันที่ 15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2555

 

     ค่าสมัคร    


          >>  ระบบมหิดลโควตา :  ค่าสมัคร 100 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ)

          >>  ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท ค่าสมัครและสอบข้อเขียน 700 บาท

 

   พี่โดม #แนะน้อง   


          >>  การสมัคร : สมัครออนไลน์ (online) ทางอินเตอร์เน็ต

          >>  ผู้สมัคร สมัครได้เพียง 1 โควตา เท่านั้น หากสมัครในระบบมหิดลโควตาแล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครในระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท และ เลือกสมัครได้ 1 คณะ 1 หลักสูตร เท่านั้น 

          >>  การเปลี่ยนแปลงการเลือกคณะ/หลักสูตร/โควตา ทำได้ภายในระยะเวลาการรับสมัครและเปลี่ยนได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 

          >>  การเปลี่ยนแปลงการการสมัครจาก ระบบมหิดลโควตา เป็น ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท ต้องชำระเงินค่าสมัครในระบบเดิมก่อนสมัครระบบใหม่และจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ต้องส่งเอกสารหลักฐานเหมือนกับการสมัครใหม่ด้วย

         >>  หลังจากที่ สมัครออนไลน์ (online) ทางอินเตอร์เน็ต แล้ว ผู้สมัคร ต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วย   

         >>  #รับตรง มหิดลโควตา ปีการศึกษา 2556 เข้าร่วมระบบ Clearinghouse          

         >>  ผู้สมัคร #รับตรง มหิดลโควตา ปีการศึกษา 2556 ต้อง สมัครสอบวิชาสามัญ กับ สทศ. ระหว่างวันที่ 10 - 30 ตุลาคม 2555 และสอบข้อเขียน วันที่ 5 - 6 มกราคม 2556

         >>  จำนวนที่รับ : ระบบมหิดลโควตา จำนวน 1,999 ที่นั่ง ,ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท จำนวน 194 ที่นั่ง

         >>  ตารางข้อมูลจำนวนรับนักศึกษา ระเบียบการ #รับตรง มหิดล

         >>  ดาวน์โหลด : ระเบียบการรับสมัครระเบียบการ #รับตรง มหิดล

         >>  เว็บไซต์การรับสมัคร : มหิดลโควตาและมหิดลเพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2556 ระเบียบการ #รับตรง มหิดล

 

 

ระเบียบการ #รับตรง มหิดล

ระเบียบการ #รับตรง มหิดล

ระเบียบการ #รับตรง มหิดล

ระเบียบการ #รับตรง มหิดล

กำหนดการ #รับตรง แพทยศาส

 โดย P'Dome Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 ส.ค. 55 19:05 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 6,184 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 6,184 ครั้ง ตอบ 11 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Nan Kanokkan
IP : 180.180.59.***
คนที่จะสมัครได้ต้องสอบ7วิชาสามัญทุกคน ทุกคณะ ทุกโควตา เลยใช่ไหมค่ะ??
ลบ แจ้งลบ
โดย P'Dome Eduzones
IP : 58.11.34.***
Y-Yui Kittiya : คือ ว่าใบสมัครของหนูอ่าค่ะ ไม่มีที่เซ็นรับรองข้างล่างอ่าค่ะ หนูต้องทำยังไงค่ะ โปรดรบกวนตอบด้วยนะค่ะ

พี่โดม : ปริ้นใหม่ให้อยู่ใน 1 หน้ากระดาษนะจ้ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย P'Dome Eduzones
IP : 58.11.34.***
Baitoey An An : พีโดมค่ะ โควตาวิทยาเขตคือจังหวัดอะไรหรอคะ

พี่โดม : โควตาโรงเรียนที่มีพื้นที่ในเขตจังหวัด นครสวรรค์ กาญจนบุรี อำนาจเจริญ และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ลบ แจ้งลบ
โดย Y-Yui Kittiya
IP : 125.25.246.***
คือ ว่าใบสมัครของหนูอ่าค่ะ ไม่มีที่เซ็นรับรองข้างล่างอ่าค่ะ หนูต้องทำยังไงค่ะ โปรดรบกวนตอบด้วยนะค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย จ้า
IP : 124.122.50.***
พีโดมค่ะ โควตาวิทยาเขตคือจังหวัดอะไรหรอคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย P'Dome Eduzones
IP : 58.9.113.***
Saliita : หลักฐานที่แสดงความสามารถพิเศษหรือความถนัดเป็นพิเศษด้านภาษาอังกฤษ ทำยังไงดีไม่มีก็ถูกตัดสิทธิ์ถูกไหมคะ ?

พี่โดม : ถ้าไม่มี สมัครไปก็ไม่มีสิทธิ์อยู่ดี เพราะกำหนดไว้ในระเบียบการชัดว่าต้องมี
ลบ แจ้งลบ
โดย P'Dome Eduzones
IP : 58.9.113.***
tienAndcandara : พี่คะ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ใช้เกรด2.75 >>อันนี้ก็เป็นโควตาเหมือนกันใช่ไหมคะ

พี่โดม : ใช้กับทุกโครงการของมหิดล
ลบ แจ้งลบ
โดย Saliita
IP : 125.24.10.***
หลักฐานที่แสดงความสามารถพิเศษหรือความถนัดเป็นพิเศษด้านภาษาอังกฤษ ทำยังไงดีไม่มีก็ถูกตัดสิทธิ์ถูกไหมคะ ?
ลบ แจ้งลบ
โดย tienAndcandara
IP : 61.90.88.***
พี่คะ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ใช้เกรด2.75 >>อันนี้ก็เป็นโควตาเหมือนกันใช่ไหมคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย P'Dome Eduzones
IP : 58.9.167.***
โครงงานวิทยาศาสตร์สาขาไหนก็ได้ ที่เคยทำไว้ตอน ม.ปลาย ฉบับเต็มจ้ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย Nackky Pitchakorn Budchat
IP : 1.4.206.***
เภสัช มหิดล เค้าเอาโครงงานวิทยาศาสตร์แบบไหน
แบบที่ทำขึ้นเอง หรือต้องให้ครูรับรองด้วย

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โซนโปรแกรม


เรื่องล่าสุด
คำฮิต

คำค้นหา
สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , หลักสูตร ป.โท , หลักสูตร ป.เอก , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตSocialFeed , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ , วันปิยมหาราช , วันลอยกระทง