ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

ลบ แก้ไข

  ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

   คณะ สาขาและจำนวนที่รับ   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ


ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ


   องค์ประกอบคะแนนที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก   
 

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

 

   เงื่อนไขการสมัคร   
 

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
 

   การรับสมัคร   
  

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ  

 

   ค่าสมัคร   
 

  ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ  


   รายละเอียดการสมัครในแต่ละคณะ   

   คณะนิติศาสตร์   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

   คณะรัฐศาสตร์   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

   คณะเศรษฐศาสตร์   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

   คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ


ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

   คณะวิศวกรรมศาสตร์   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

   คณะสหเวชศาสตร์   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

   คณะทันตแพทยศาสตร์   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

   คณะศิลปกรรมศาสตร์   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ


ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

   คณะสาธารณสุขศาสตร์   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

   สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
 

   พี่โดม #แนะน้อง   
 

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ


   คณะไหน? ฮิต!! เมื่อปีที่แล้ว   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ


   คณะไหน? สอบติดแล้วมีการสละสิทธิ์เยอะ   

   คลิกที่ภาพเพื่อดูแบบขยาย   ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ


   ข้อมูลเพิ่มเติม   


          >>  ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ  ระเบียบการรับสมัคร  ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

          >>  ฝ่ายรับเข้าศึกษา ม.ธรรมศาสตร์  : www.facebook.com/Admissions.TU ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

          >>  เว็บไซต์การรับสมัคร ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ