อักษรศาสตร์ vs. นิเทศ จุฬาฯ

ลบ แก้ไข

อักษรศาสตร์ vs. นิเทศ จุฬาฯ


คณะอักษรศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์มีการสอนแต่ภาษาใช่หรือไม่
ความคิดนี้เป็นความคิดที่ผิด   เพราะคณะอักษรศาสตร์ไม่ใช่โรงเรียนสอนภาษา  ที่จะมานั่งสอนไวยากรณ์สำหรับการนำไปใช้ในชีวิตเท่านั้น   หากน้องๆอยากเข้าคณะอักษรศาสตร์ด้วยเข้าใจว่าสอนแต่ภาษาก็ขอให้เปลี่ยนความคิดเสียใหม่     ที่คณะอักษรศาสตร์จะเปิดการสอนทั้งหมด 14 เอก โดยแบ่งเป็นเอกภาษา 9 เอก ซึ่งก็มี ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาบาลี-สันสกฤต, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอิตาเลียนและภาษาสเปน                                           และเอกที่เป็นสายมนุษยศาสตร์อีก 5 เอก คือ ปรัชญา, สารนิเทศ, ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์และศิลปการละคร    อีกทั้งสามารถเลือกรายวิชาที่ปรากฏเป็นเอกวิชาโทได้ (เรียนประมาณ 7 ตัว) หรือภาษาเกาหลี, ภาษาศาสตร์, วรรณคดีเปรียบเทียบและภาษารัสเซีย เว้นวิชาเอกที่ขีดเส้นใต้ไว้ จะเป็นเอกที่เรียกว่า "เอกเดี่ยว" คือเอกที่ไม่สามารถเลือกวิชาโทได้
ที่นี่ในเอกที่เป็นภาษาก็จะเป็นอย่างที่ได้บอกไปว่าเราไม่ได้สอนแต่เพียงการใช้ภาษาเท่านั้น  เพราะคณะของเราจัดอยู่ในสายมนุษยศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับมนุษย์    ดังนั้นถ้าสมมติว่าน้องอยากเข้าเรียนเอกภาษาจีน  น้องก็ไม่ได้เรียนแต่เพียงภาษาจีนเท่านั้น  น้องจะต้องเรียนอารยธรรมจีน วรรณคดีจีน วัฒนธรรมจีน สื่อสิ่งพิมพ์จีนหรือแม้กระทั่งกระดูกทำนายจีนในสมัยโบราณ  น้องก็จะมีโอกาสได้เรียนด้วยว่าแกะสลักไว้ว่าอะไร   พูดง่ายๆคือน้องจะได้เรียนทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศจีน เพราะการที่น้องจะเข้าใจภาษาของชนชาติใดชนชาติหนึ่งได้อย่างดีเยี่ยม น้องจะต้องเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ ทางสังคม วัฒนธรรมของชนชาติเหล่านั้นได้
ภาควิชาศิลปการละครในคณะอักษรศาสตร์ แตกต่างจากภาควิชาการสื่อสารการแสดงของคณะนิเทศศาสตร์อย่างไร
จุดมุ่งหมายในการเรียนของทั้ง 2 คณะนี้มีความแตกต่างกัน   คณะอักษรศาสตร์ของเราเน้นการศึกษา "ศิลปะ" ของละคร สมกับชื่อคณะว่า arts   ส่วนคณะนิเทศศาสตร์เน้นเป็น Communication Arts  ซึ่งเน้น Mass ก็คือมวลชน เป็นหลัก    ดังนั้นภาควิชาการสื่อสารการแสดงของคณะนิเทศศาสตร์จะเน้นการทำละครเพื่อมวลชนหรือเพื่อตลาด  ส่วนของคณะอักษรศาสตร์จะคำนึงถึงศิลปะของละครไม่เน้นว่าจะต้องเป็นละครที่ตอบสนองต่อความต้องการตลาดเราสร้างละครที่หลากหลายแต่เมื่อเข้ามาเรียนก็จะเห็นนิสิตภาควิชาศิลปการละครไปเรียนวิชาที่คณะนิเทศศาสตร์และนิสิตคณะนิเทศศาสตร์เองก็มาเรียนวิชาที่ภาควิชาศิลปการละครเพื่อเป็นการเปิดกว้างทางความคิดและการเรียนรู้นั่นเอง
 
ภาควิชาศิลปะการละครของเราต้องการให้นิสิตมีความเข้าใจใน "มนุษย์" อย่างมากเพื่อสามารถนำความเข้าใจนี้ไปประยุกต์ใช้ในการทำละครและนำเสนอสู่สังคม   เราสามารถศึกษามนุษย์จากบทละครต่างๆมากมายจึงไม่น่าแปลกใจว่านิสิตที่อยากจะเข้าเรียนภาควิชาศิลปการละครก็จะต้องเรียนวิชาพื้นฐานของคณะเหมือนกับนิสิตคนอื่นๆ

 
 
ภาควิชาภูมิศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร แล้วจบสามารถประกอบอาชีพทางด้านใดได้บ้าง
ภาควิชาภูมิศาสตร์จะศึกษาวิธีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ข้อมูลด้านกายภาพ เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และภูมิภาคโดยใช้เทคนิคด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รีโมทเซนซิง โฟโตแกรมเมตรี แผนที่และสถิติ
สายงานที่น้องๆที่จบจากภาควิชาภูมิศาสตร์ ก็จะเป็นสายงานทางด้านภูมิศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านระบบกายภาพ สายงานด้านด้านธรณีวิทยา ด้านสิ่งแวดล้อ งานด้านทรัพยากร เป็นต้น
การที่จะเข้ามาเรียนในอักษรศาสตร์ เอกภูมิศาสตร์คงต้องถามตัวเอกว่าชอบไหมทางด้านนี้ เพราะจะเรียนออกไปทางสายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ อย่าเลือกเพราะเป็นอักษรศาสตร์ที่คะแนนต่ำ การเรียนในเอกนี้จะค่อนข้างเป็นเอกเทศกว่าเอกอื่นๆ จะไม่เน้นทางด้านภาษาเหมือนเอกภาษาในคณะอักษรศาสตร์
จบจากคณะอักษรศาสตร์แล้ว สามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง
หากพิจารณาจากวิชาการเรียน จะเห็นว่ารายวิชาส่วนใหญ่จะเน้นให้เข้าใจมนุษย์ผนวกไปกับการเสริมทักษะทางด้านภาษาให้กับนิสิต   ทำให้สายงานของบัณฑิตอักษรศาสตร์นั้นกว้างมาก  เริ่มตั้งแต่เป็นอาจารย์  นักวิชาการ         นักแปล   บรรณาธิการหนังสือพิมพหรือนิตยสาร  นักเขียน  ล่าม  นักข่าว   นักวิจารณ์   เลขานุการ เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรมนุษย์ นักประชาสัมพันธ์ นักการละคร นักโฆษณา ฯลฯ                                                                                               อีกทั้งยังสามารถทำงานกระทรวงการต่างปรเะเทศ องค์กรสหประชาชาติ (UN) องค์กรระหว่างประเทศ หรือแม้กระทั่งทูต พูดง่ายๆคือสายงานที่ต้องใช้ภาษา ใช้การคิด วิเคราะห์ ความเข้าใจมนุษย์ บัณฑิตอักษรศาสร์สามารถทำได้หมด
คณะอักษรศาสตร์ มีความแตกต่างจากคณะศิลปศาสตร์หรือคณะมนุษยศาสตร์อย่างไร
ไม่มีความแตกต่างกันเลย เพียงแค่แต่ละมหาวิทยาลัยจะใช้ชื่อที่แตกต่างกัน  แต่โดยตัวเนื้อหลักสูตรแล้วจะมีความคล้ายคลึงกัน  อาจมีรายวิชา การเรียนการสอน   วิชาเอก-โทที่เปิดต่างกันไป  เช่น ในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะมีการเปิดเอกจิตวิทยา, คณะมนุษยศาสตร์ มศว เปิดวิชาเอกภาษาเกาหลี, วิชาเอกอิตาเลียน  หรือในคณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์มีการแยกสายทักษะกับสายวรรณคดีของเอกภาษาอังกฤษ  ผิดกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯที่นำมารวมกัน, วิชาเอกภาษาญี่ปุ่นของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯจะรับเฉพาะคนที่มีพื้นฐานมาแล้วเท่านั้น ผิดกับคณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ที่รับเฉพาะคนที่ไม่มีพื้นฐานเท่านั้น เป็นต้น
คณะนิเทศศาสตร์
ตอนนี้ คณะนิเทศศาสตร์จะแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ค่ะ คือ หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยที่หลักสูตรภาษาอังกฤษจะเรียนเน้นไปทางด้านบริหารจัดการสื่อเป็นหลัก
ส่วนหลักสูตรภาษาไทยจะแบ่งเป็น 7 ภาควิชา คือ
วิชาวารสารสนเทศ(เรียกสั้นๆว่าภาค JR)
วิชาการกระจายเสียง(เรียกสั้นๆว่าภาค MC)
วิชาการประชาสัมพันธ์(เรียกสั้นๆว่าภาค PR)
วิชาการโฆษณา(เรียกสั้นๆว่าภาค AD หรือ ภาคแอด )
วิชาวาทวิทยา(เรียกสั้นๆว่าภาค Speed)
วิชาสื่อสารการแสดง (เรียกสั้นๆว่าภาค PA)
วิชาภาพยนตร์และภาพนิ่ง (เรียกสั้นๆว่าภาค Film)
 
ซึ่งสาขาวิชาทั้งหมดนี้ เราจะต้องเลือกก่อนจะขึ้นปี 3   อย่างไรก็ตาม ก็ควรจะมีตัวเลือกในใจอยู่ก่อนแล้วว่าอยากเรียนสาขาไหน เพราะแต่ละสาขาก็จะมีตัว Required Subject แตกต่างกันออกไป อย่างเช่น  ถ้าอยากเรียนภาค JR ก็จะต้องเรียนวิชา  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ หรือถ้าอยากเรียน Film ก็ต้องเรียน   ทัศนศิลป์ เสียก่อน ซึ่งบรรดาวิชา Required เหล่านี้จะมีบอกในคู่มือการศึกษา แต่ถึงจะมีวิชา Required ก็ใช่ว่าเราจะเปลี่ยนใจย้ายภาคตอนปีสามปีสี่ไม่ได้เลย  แค่อาจจะลำบากหน่อยตรงที่ต้องมานั่งเก็บวิชาพื้นฐานช่วงตอนแก่เท่านั้นเอง 
 
ช่วงปีสองปีแรกที่เข้าไปเรียน  เราจะต้องเรียนวิชาชีพพื้นฐาน อย่างเช่น  นิเทศศาสตร์เบื้องต้น  ทัศนสารปริทรรศน์ (ที่เราต้องมาปั้นๆ วาดๆ ถ่ายๆ แกะๆ เพื่อให้ผลงานของเราสื่อความหมาย สื่อความรู้สึกออกมา) หรือ ภาษาเพื่อการสื่อสาร (ที่เราต้องมาวิเคราะห์หนังสือที่เราอ่าน  และเขียนบทความส่ง) นอกจากนั้น เราก็จะได้เรียนวิชาพื้นฐานของแต่ละภาควิชา  เพื่อให้เห็นว่าโดยรวมแล้วแต่ละภาควิชาเรียนอะไรบ้าง อย่างการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น การโฆษณาเบื้องต้น การสื่อข่าวและเขียนข่าวเบื้องต้น  เป็นต้น
 ซึ่งวิชาเหล่านี้จะทำให้เราได้รู้จักภาพกว้างๆของ “สื่อ” แต่ละชนิดในสังคมของเรา เพราะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สนใจในภาควิชา หรือสื่อนั้นๆ แต่สุดท้ายแล้ว สื่อส่วนใหญ่ก็มีความเชื่อมโยง  และพึ่งพาอาศัยกันหมด ตัวโฆษณาเกิดขึ้นมาเพราะมีคนถ่ายทำหนัง  ในขณะที่การโปรโมตหนังสักเรื่องก็ต้องใช้การประชาสัมพันธ์  การประชาสัมพันธ์ก็ต้องพึ่งพานักข่าวให้ช่วยเขียนข่าวให้ เป็นสายสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
 
นอกจากนั้นในช่วงสองปีแรก นอกจากจะตามเก็บวิชาบังคับของมหาวิทยาลัยแล้ว  เราก็จะมีวิชาบังคับคณะอันแสนสนุก อย่างเช่น  การเมืองและการปกครองไทย  จิตวิทยาทั่วไป  ปรัชญาและตรรกวิทยา  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น    แต่ถึงแม้ว่าชื่อวิชาเหล่านี้จะดูไม่น่าเรียน แต่ความรู้ของสาขาวิชาเหล่านี้ก็ช่วยในการทำงานได้เป็นอย่างดีนะ อย่างความรู้ทางด้านจิตวิทยาก็ย่อมจะช่วยให้เราคิดบทภาพยนตร์ หรือโฆษณาเจ๋งๆได้
 
ต่อมาช่วงปีสามปีสี่ คราวนี้เราจะหลุดจากสวรรค์มาสู่ความเป็นจริงกันแล้ว  ช่วงปีหนึ่งปีสอง  เรามีเวลาเล่นอะไรต่อมิอะไรตามใจเราพอสมควรอยู่   ในช่วงสองปีนี้ ตารางวิชาของเราอาจจะไม่แน่นเท่าช่วงสองปีแรก แต่งานของแต่ละวิชาค่อนข้างเยอะ  เพราะงานสาขานิเทศศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์  คือการได้บทเรียนจากการทำชิ้นงานนั้นๆ  เราอาจจะพูดไม่ได้เต็มปากว่าเรารู้เรื่องโมเลกุลสสาร   รู้เรื่องคานและรอก  รู้ภาษาสเปน แต่เราจะมีประสบการณ์ในการทำชิ้นงานนั้นๆ ยิ่งทำมากก็ยิ่งได้มาก  ดังนั้น การเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือการลงมือทำ  อยากเป็นช่างภาพที่เก่งก็จง ถ่ายๆๆและถ่าย อยากเป็นนักโฆษณาที่เก่งก็จง คิดๆๆ และคิด  ถ้าคุณสนุกที่จะทำงานหนัก สนุกที่จะทุ่มเทกับสิ่งเหล่านี้ นิเทศศาสตร์ก็เป็นที่สำหรับคุณ
 
สำหรับภาค Film ชื่อก็บอกค่ะว่าเรียนเกี่ยวกับภาพยนตร์  แต่ไม่ใช่เฉพาะการถ่ายภาพยนตร์เท่านั้น  แต่ยังมีวิชาเกี่ยวกับภาพนิ่ง และการวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์ด้วย  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากว่าภาควิชานี้ยังคงเน้นภาพยนตร์เป็นหลัก  วิชาที่เราต้องเรียนก็เลยเกี่ยวกับการถ่ายทำภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทภาพยนตร์ หรือว่าการกำกับภาพยนตร์  ซึ่งแต่ละวิชาก็จะมีงานให้เราทำแบบไม่ต้องหลับไม่ต้องนอน    รายวิชาที่เป็นอิสระกว่าหน่อยก็จะเป็นวิชาเลือก  ซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนเน้นหนักไปทางการถ่ายทำภาพยนตร์  การถ่ายภาพ  หรือการวิจารณ์ภาพยนตร์ ตามแต่ที่เราสนใจ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีธรรมชาติของวิชาไม่ค่อยต่างกันคือ “งานหนัก แต่สนุก” รับรองว่า บันเทิงเริงใจแน่นอน
 อยากบอกน้องๆ ที่จะเลือกคณะนี้ว่า??
หลายคนเข้าใจผิดนะคะว่า นิเทศฯ เป็นสาขาที่เรียนสบาย เรียนง่ายๆ แต่อยากจะบอกว่าทุกสาขาวิชามีความเหนื่อย ความลำบากที่แตกต่างกันออกไป  ถ้าน้องขี้เกียจเรียน ก็จงอย่าเรียนเลยดีกว่า เสียดายเงินเปล่าๆ แต่เมื่อตัดสินใจว่าจะเรียน หรือรู้สึกว่าฉันต้องเรียน ก็จงยอมรับความลำบากให้ได้  โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ แต่ก็ไม่ยากจนเกินกว่ามนุษย์คนหนึ่งจะทำได้หรอก 

หากน้องอยากเรียนจุฬาฯ อยากรู้จักจุฬาฯ ในทุกมุม และนี่เป็นโอกาสเดียวที่จะได้ทำความรู้จักกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศ  อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไป
สอบถามข้อมูลและรายละเอียดค่ายเพิ่มเติมได้ที่
พี่นิ๋ง โทร. 0-2579-1255, 08-9783-2462
E-mail/MSN : cu_summercamp@urrac.com
Facebook : RAC summercamp
Eduzones Blog : http://blog.eduzones.com/summercamp  

Credit by : www.urrac.com/summercamp2012
 
 

loading...


โดย RAC summercamp ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 พ.ย. 54 13:56 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 6,375 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 6,375 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง