หน้าที่ของพลเมืองดี

ลบ แก้ไข

 
สิทธิ  เสรีภาพ  และหน้าที่พลเมืองดีของประเทศและของโลก

 

                   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราชไทย 2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ยึดมั่นในหลักการของระบอบประชาธิปไตยได้บัญญัติรับรองสิทธิ  เสรีภาพ  และหน้าที่ของชาวไทย  ต่อครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติไว้หลายประการ  ทั้งนี้เพราะในระบอบประชาธิปไตยนั้นชาวไทยจะเรียกร้องให้รัฐรับรองสิทธิเสรีภาพเพียงอย่างเดียวไม่ได้  แต่ชาวไทยมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติต่อครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติรวมทั้งต่อโลกด้วย จึงจะทำให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยดำรงอยู่อย่างมั่นคง  อำนวยประโยชน์สุขให้แก่ชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้อย่างทั่วถึงกัน  รวมทั้งช่วยพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า และอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับนานาประเทศด้วย
 สิทธิ  เสรีภาพ  และหน้าที่ต่อครอบครัว
สิทธิ  เสรีภาพ  และหน้าที่ของพลเมืองไทยต่อครอบครัวมีดังนี้
1)        เด็ก  เยาวชน  และบุคคลในครอบครัวย่อมได้รับความคุ้มครองโดยรัฐจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม  หมายความว่า  พ่อแม่และลูกๆ  จะต้องไม่ใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติต่อกันอย่างไม่เป็นธรรม  โดยสามีและภรรยาต้องไม่ทำร้ายกัน  หรือไม่ทำร้ายลูกๆ  ในทางตรงกันข้ามสามีภรรยาจะต้องปฏิบัติต่อกันด้วยการเคารพในสิทธิเสรีภาพของกันและกัน และเลี้ยงดูลูกด้วยความรักและเอื้ออาทร  ส่วนลูกก็จะต้องเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่  โดยจะต้องไม่ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสวงหาความสุขส่วนตัวและก่อให้เกิดความเดือนร้อนหรือภาระใดๆ  ให้แก่พ่อแม่
2)        สิทธิของบุคคลในครอบครัว  และความเป็นอยู่ส่วนตัว  หมายความว่า  ชาวไทยทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะจัดการกับครอบครัวของตนได้ตามที่ตนเห็นสมควร  เช่น  จะมีครอบครัวขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้และจะดำรงชีวิตอยู่อย่างหรูหราหรือสมถะ  หรือจะแต่งกายตามสมัยนิยมหรือแบบเรียบง่ายประหยัดก็ได้  เป็นต้น  แต่ทั้งนี้  การดเนินชีวิตในครอบครัวดังกล่าวนั้นจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย  หรือรบกวนสิทธิในครอบครัวของคนอื่น
1.2        สิทธิ  เสรีภาพ และหน้าที่ต่อชุมชน
สิทธิ  เสรีภาพ และหน้าที่ของชนชาวไทยต่อชุมชนและสังคมมีหลายประการ  แต่ที่สำคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 loading...


โดย supanne ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 18 ก.ย. 52 11:02 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 26,812 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 26,812 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง