ผลงานดีเด่นของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (Our Awards)

ลบ แก้ไข

ผลงานดีเด่นครู กล่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2551

นางพิกุล บัวป่า

ได้รับรางวัล โล่ดีเด่นประเภทครูผู้สอน คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3-4

การประกวดวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice)

ในงานนิทรรศการและการประกวดวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice)

28 พฤศจิกายน 2551

ณ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร

โดยกล่มเครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.สพท.อบ.1 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ และผอ.โรงเรียนเยี่ยมชมผลงาน

***********

************

นายสุระสิทธิ์ คุดนา หัวหน้ากล่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นำเสนอผลงานดีเด่นด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

*******

********

ตัวคนเดียวทำได้แค่ลงแข่ง อยากเป็นแชมป์ต้องทำงานกันเป็นทีม

ความสำเร็จ ครูพิกุล บัวป่า เพราะมีทีมงานที่มีความสามารถ

********************************

นางพิกุล บัวป่า ถ่ายรูปกับรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

นำเสนอผลงาน ( Best Practice )เพื่อประเมินส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

*****************************

ศึกษานิเทศ สพท.อบ.4 นายสมศักดิ์ พรหมจารีย์

และนางนลินรัตน์ วงศ์เมืองแสน

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ได้เยี่ยมชมผลงาน และมอบเกียรติบัตร

รางวัล “เหรียญเงิน”

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2550

และ

รางวัล “เหรียญทอง”

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2550

******************************************************

นางสุวจี นูรักษา รับเกียรติบัตรจาก ผอ.อภิชาติ ทองแจ่ม

มีผลการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปีการศึกษา 2551

***********************************************

ผลงานดีเด่น / ความภาคภูมิใจ

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ที่

กิจกรรม

รางวัลที่ได้รับ

1

ปฏิบัติการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปีการศึกษา 2551

ระดับเหรียญทอง

2

เป็นโรงเรียนต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กิจกรรมโครงงานปีการศึกษา 2550

ระดับดีเด่น

3

ประกวดแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์บูรณาการคุณธรรมนำความรู้และประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กิจกรรมโครงงาน ( Project Approach ) ช่วงชั้นที่ 3 ( ม.3 )

ระดับเหรียญทอง

4

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2550

ระดับเหรียญเงิน

5

โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพนักเรียนทางการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2551

ด.ญ.ณัชญา โทนะพันธ์

สอบได้ลำดับที่ 5 ของจังหวัด

6

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.อุบลราชธานี

ปีการศึกษา 2551

ช่วงชั้นที่ 3

1.นายเสกสรรค์ ภูมิคง 2.นายศักดิ์ดา คุณโคตร

3.นายสถาพร เรืองศรี 4.นายศราวุธ ทรายงาม

ช่วงชั้นที่ 4

1.น.ส.นวลละออง ทองมา

นำนักเรียนเข้าร่วมทดสอบ

“โครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่มีอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์”

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 24 กันยายน 2551

ได้ทดสอบผ่านการคัดเลือก คือ เด็กหญิงณัชญา โทนะพันธ์

นำนักเรียน เด็กหญิงณัชญา โทนะพันธ์ นักเรียนชั้น ม .1

เข้าค่าย “โครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่มีอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์”

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1-5 ตุลาคม 2551

ณ โรงแรมปทุมรัตน์ จ. อุบลราชธานี

**********************************************

ได้รับรางวัล “เหรียญทอง”

1. นายเสกสรรค์ ภูมิคง

2. นางสาวอัจราภรณ์ พิลาสันต์

3. นางสาวยุภารัตน์ แก่นจันทร์

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (Project Approach)

บูรณาการคุณธรรมนำความรู้และประยุกต์ใช้เปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
loading...


โดย สุระสิทธิ์ ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 พ.ค. 52 12:05 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 30,080 ครั้ง

แชร์หน้านี้


เรื่องที่เกี่ยวข้อง