คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
ปุ๋มปิ๋มซ่าส์
ชุมชม คนหางาน
จำนวนผู้ติดตาม 91 คน

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานกิจการยุติธรรม [ No. 56426 ]

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานกิจการยุติธรรม


1. ข้อใดคือทรัพยากรมนุษย์


ก. Human Capital ค. Core Competency


ข. Human Resource ง. Human Resource Management


ตอบ ข. Human Resource


2. ข้อใดคือความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


ก. กระบวนการเพิ่มความรู้ ความสามารถ โดยรวมของประชากรในสังคม


ข. กระบวนการเพิ่มความรู้ ความชำนาญ และความสามารถโดยรวมของประชากรในสังคม


ค. ผลรวมของความรู้ ความชำนาญ ความถนัดของประชากรทั้งหมดในประเทศ


ง. กิจกรรมต่างๆ หรือพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่อระดับรายได้ที่เป็นเงิน


ตอบ ข. กระบวนการเพิ่มความรู้ ความชำนาญ และความสามารถโดยรวมของประชากรในสังคม


3. ข้อใดเป็นขั้นตอนการบริหารทรัพยากรมนุษย์


ก. การได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ ค. การพ้นจากองค์การหรือการทำงาน


ข. การรักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ง. ถูกทุกข้อ


ตอบ ง. ถูกทุกข้อ


4. การบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันเป็นอย่างไร


ก. ยึดกฎระเบียบเป็นที่ตั้ง


ข. มุ่งเน้นงานธุรการบุคคลและยึดติดกับกิจกรรมที่ทำ


ค. จัดโครงสร้างการบริหารโดยยึดกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหลัก


ง. ถูกทุกข้อ


ตอบ ง. ถูกทุกข้อ


5. เทคโนโลยีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะซึ่งติดตัวคนในองค์กรและมีความจำเป็นในการปฏิบัติงาน เรียกว่าอะไร


ก. ทุนมนุษย์ ค. สมรรถนะ


ข. ทรัพยากรมนุษย์ ง. ความสามารถหลัก


ตอบ ก. ทุนมนุษย์


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานกิจการยุติธรรม ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
(๑) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (เนื้อหา +แนวข้อสอบ)
(๒) แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล
(๓) ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
- แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๒ แนวข้อสอบด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (Conversation, Reading )


สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168 , 080-604-2510
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่งเป็นหนังสือ 2 เล่ม เนื้อหา + แนวข้อสอบ + VCD ในราคาเพียงชุดละ 679 บาท รวมค่าจัดส่งแล้ว (EMS)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10944thaionline1 ( อ่าน 4794 | ตอบ 0 ) ( 2012-05-31 00:41:30 ) แจ้งลบ

 

เสนอความคิดเห็น
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 200 KB)
*กรุณา Login ก่อนโพส