อัพเดตแนวข้อสอบพร้อมเฉลยสอบครูผู้ช่วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกวิชาเอก
อัพเดตแนวข้อสอบพร้อมเฉลยสอบครูผู้ช่วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกวิชาเอก
รวมข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ.


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ. ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
รวมแนวข้อสอบ 1,500 ข้อ 

ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป 
- แนวข้อสอบการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ในปัจุบัน 
วิชาพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546 
กฎหมายจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ อบจ. 
- แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู 
- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย 
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลา 
กฎหมายการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
- นโยบาย อบจ.นนทบุรี ว่าด้วยการศึกษา 
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ 
- แนวข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน (AEC) 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและปฎิบัติของวิชาชีพครู 
- แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้ 
- แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน 
- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา 
- แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษ 
- แนวข้อสอบการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา 

แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ) 
1) สาขาวิชาเอกภาษาไทย 
2) สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา 
3) สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ 
4) สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
5) สาขาวิชาเอกเคมี 
6) สาขาวิชาเอกช่างอุตสาหกรรม 
7) สาขาวิชาเอกพลศึกษา 
8) สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ 
9) สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบฉบับเต็มครอบคลุมทุกเนื้อหา 
1. ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ ราคา 399 บาท ได้ทันทีภายในวันที่โอน 

2. หนังสือ + VCD ติวภาษาไทย ราคา 679 บาท ส่งฟรี EMS ได้รับภายใน 3 วันทำการ 

สอบถามการสั่งซื้อ 

โทร 086-3185941 

อีเมล์ wchaiyakun@gmail.com 

//////////// Good Luck /////////////
แนวข้อสอบพร้อมเฉลยสอบครู

แนวข้อสอบพร้อมเฉลยสอบครู
โดย คฑา ทำดี
วันที่ 28 พฤษภาคม 2556
พิมพ์หน้านี้