อัพเดตแนวข้อสอบพร้อมเฉลย ครูผู้ช่วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อัพเดตแนวข้อสอบพร้อมเฉลย ครูผู้ช่วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ. ,องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 
- ทดสอบความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์ 
- ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน 
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
- กฎหมายและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
- นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
- เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
แบบทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ดังนี้ 
- หลักการศึกษา 
- การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
- หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
- จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
- การพัฒนาผู้เรียน 
- การบริหารจัดการชั้นเรียน 
- การวิจัยทางการศึกษา 
- สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
- การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
- วัดแววความเป็นครู 
- จิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น 
- เทคนิคและวิธีการจัดการเรียน 
*********************************** 
1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ 
สามารถนำไปปริ้นหรืออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 

2.ส่งเป็นหนังสือ+VCD ติวภาษาไทย ทางไปรษณีย์แบบ EMS ราคาชุดละ 679 บาท 

สนใจติดต่อสั่งซื้อ 
086-3185941 
อีเมล์ wchaiyakun@gmail.com 

แนวข้อสอบอื่นๆ เข้าชมได้ที่ 
http://www.topbooks.lnwshop.com 

-----------------------ขอให้ทุกท่านประสพความสำเร็จดังมุ่งหมายค่ะ------------------------------
โดย คฑา ทำดี
วันที่ 10 มิถุนายน 2556
พิมพ์หน้านี้