อัพเดทข้อสอบรวมข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล ทั่วประเทศ
แนวข้อสอบตำแหน่งอื่น ๆ และหน่วยงานอื่น ๆ เข้าดูได้ที่ 

http://www.topbooks.lnwshop.com 
--------------------------------------------------------- 

รวมข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล ทั่วประเทศ ส่าสุด 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วยเทศบาลตำบล 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ความรู้ความสามารถทั่วไป 
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป _ภาค ก 
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550 
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษา 
- แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
- แนวข้อสอบสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 
- แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
- แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา 
- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้ 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
- แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
- แนวข้อสอบเจตคติต่อวิชาชีพครู 
- แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
- แนวข้อสอบเรื่องการปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 
- แนวข้อสอบเรื่องการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
- แนวข้อสอบ ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ 
- แนวข้อสอบ ความเป็นพลเมืองดี 
- แนวข้อสอบ การการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
- แนวข้อสอบ การจัดการความรู้ 

1. จัดส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ในราคา 399- บาท ได้รับภายใน 24 ชม. 

2. จัดส่ง EMS หนังสือ + VCD ติว ราคา 679- บาท ใช้เวลา 3 วัน 

ขั้นที่ 1 สอบถามการสั่งซื้อ 
wchaiyakun@gmail.com หรือ 086-3185941 

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร 

ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น. 
แจ้งอีเมล์ กรณีที่สั่งซื้อเป็นไฟล์ PDF 
แจ้งที่อยู่ กรณีสั่งซื้อเป็นหนังสือ 

**********************ขอให้ทุกท่านโชคดี*******************
โดย คฑา ทำดี
วันที่ 16 ตุลาคม 2555
พิมพ์หน้านี้