Statement of Cash Flow

ลบ แก้ไข

 

งบกระแสเงินสด

ในทางธุรกิจ แม้กิจการจะมีตัวเลขที่เป็นรายได้จำนวนมาก  หรือกำไรมากเพียงไร  แต่บางทีกิจการก็อาจประสบปัญหาเนื่องจากการขาดแคลนเงินสด  อันเนื่องมาจากความไม่สมดุลระหว่างรอบระยะเวลาของรายได้ที่เข้ามาและ รายจ่ายทีเกิดขึ้นในส่วนที่เป็นเงินสด    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน (Cash Flows from Operating Activities)

-          บอกถึงการรับเงินและใช้ไปของการดำเนินงาน ซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่รายงานอยู่ในงบกำไรขาดทุน  โดยมี 2 ทางเลือกที่จะแสดงใน CF (Cash Flows)

1.               Direct Method วิธีทางตรง  คิดรายการเงินสดที่เพิ่มขึ้นและจ่ายไป จากกิจกรรมทั้ง 3

 

Inflows  เงินสดรับเข้า

Outflows – เงินสดจ่ายออก

ลูกค้า

ซื้อสินค้า

เงินปันผลจากการลงทุน

เงินเดือนค่าจ้าง

ดอกเบี้ยจากการลงทุน

ภาษี  ,ดอกเบี้ยจ่าย

 

Inflow – Outflow = Net Cash Inflow หรือ Outflow จากกิจกรรมการดำเนินงาน

แต่วิธีนี้ไม่ค่อยใช้กัน มีค่าใช้จ่ายสูง จึงไม่เป็นที่นิยม

 

2.               Indirect Method  คิดจากงบกำไรขาดทุน หลังจากนั้น ให้ตัดหรือเพิ่ม รายการที่ไม่ใช่เงินสด ออก  เป็นวิธีที่ใช้กันมากในสหรัฐ ทำได้โดย การปรับปรุงจากงบกำไรขาดทุน

กำไรสุทธิ  +/- รายการปรับปรุงที่มิใช่เงินสด = Net Cash Inflow หรือ Outflow จากกิจกรรมการดำเนินงาน

ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตามแต่ สุดท้าย กระแสเงินสดที่ได้ต้องเท่ากันนะครับ

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน (Cash Flows from Investing Activities)

                ตรงนี้จะเน้นถึง เงินเข้าและออก ที่เกี่ยวกับ การซื้อและกำจัด (ตัดใช้ไป) ของสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานนาน  โดยหลักแล้วจะได้แก่

Inflows

Outflows

การขายหรือการใช้ไปของสินทรัพย์ต่างๆ  อาทิ  โรงงาน อุปกรณ์

การซื้อสินทรัพย์  โรงงาน และอุปกรณ์

การขายหรือการครบกำหนดเวลาของหลักทรัพย์ที่ได้ลงทุนไว้

ซื้อหลักทรัพย์เพื่อลงทุน

ผลต่างของสองรายการข้างบน ก็จะเรียกว่า  กระแสดเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมทางการเงิน (Cash Flows from Financing Activities)

เกี่ยวข้องกับแหล่งเงินทุนจากภายนอก (รวมทั้งเจ้าของและผู้ให้สินเชื่อ)  ถ้าง่าย ๆ ก็ เกี่ยวกับการกู้ยืมและการชำระคืนเงินกู้อันเนื่องมาจากหนี้สินระยะยาว  เพื่อประกอบกิจการหรือธุรกิจนั้น

Inflows

Outflows

การกู้ยืม สินเชื่อระยะยาว  ออกหุ้นกู้

การจ่ายเงินคืนเจ้าหนี้ (ไม่รวมดอกเบี้ย)

ออกหุ้น ทุน

จ่ายปันผลให้เจ้าของ

 

ซื้อหุ้น

ผลต่างของสองรายการข้างบน ก็จะเรียกว่า  กระแสดเงินสดสุทธิจากกิจกรรมทางการเงิน

 

ตรงนี้ก็จะมี คำถามให้ลองทำว่าเข้าใจแค่ไหน

โปรดระบุว่ารายการต่อไปนี้ เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดจากกิจกรรมใด ?

__ 1. ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้น                   ___4. ซื้อโรงงานและอุปกรณ์

__2. เก็บเงินจากลูกค้า                       ___5. การร่วมลงทุนในหลักทรัพย์

__3. จ่ายดอกเบี้ยเจ้าหนี้

 

ความสัมพันธ์ของงบดุลและงบกำไรขาดทุน  (คงอธิบายมาในบท ก่อน ๆ แล้ว ข้ามเนอะ)

การเตรียมงบกระแสเงินสด จำเป็นต้องมีข้อมูล ต่อไปนี้

งบดุล  งบกำไรขาดทุน  และก็รายการอื่น ๆ

จากสมการ  สินทรัพย์  = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ

สินทรัพย์ ก็คือ เงินสด และสิ่งที่ไม่ใช่เงินสด  จะได้สมการ

เงินสด + ทรัพย์สินที่มิใช่เงินสด  = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ

พอย้ายข้างใส่ r จะได้สมการ

rCash  = rLiabilities + rS.E. - r Noncash Assets

รายการต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเงินสด  ก็เช่น รายการในตารางด้านล่างครับ

 

แบบ A วิธีทางอ้อม

กำไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ)มาปรับ เพิ่มหรือลด รายการที่ถูกเปลี่ยนแปลงตามเกณฑ์เงินสด ดังนี้

 

 ขั้นตอนการทำ มี 2 ขั้น เอง

ขั้นแรก  ปรับปรุงกำไรสุทธิ ด้วยค่าเสื่อมราคาทั้งของทรัพย์สินและสินทรัพย์ทางปัญญา  เนื่องจากสองรายการนี้ ถูกตัดเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน  ซึ่งแท้จริงแล้ว ไม่ได้มีการใช้เงินสดออกไปจากกิจการ

ขั้นต่อไป ปรับปรุงกำไรสุทธิ  ด้วยค่าการเปลี่ยนแปลงของ สินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน ที่เกิดจากการดำเนินงาน  ด้วยวิธีการดังนี้

                - บวก รายการเปลี่ยนแปลงเมื่อ สินทรัพย์หมุนเวียนลด และหนี้สินหมุนเวียนเพิ่ม

                - ลบ การเปลี่ยนแปลง เมื่อสินทรัยพ์หมุนเวียนเพิ่ม และหนี้สินหมุนเวียนลด

คำศัพท์

Depreciation = ค่าเสื่อมราคา (ใช้กับสินทรัพย์ที่มีตัวตน เช่น อาคาร เครื่องจักร รถยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ)
Amortization = ค่าเสื่อมราคา (ใช้กับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าความนิยม ฯลฯ)
Accumulated = สะสม (ก็จะมีทั้งค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าตัดจำหน่ายสะสม เหมือนกับทบไปเรื่อยๆ น่ะ และจะอยู่ด้านเครดิต เพื่อไปหักออกจากสินทรัพย์ที่อยู่ด้านเดบิต จำนวนที่เหลืออยู่จะเรียกว่า net book value)

 

 

 

 


 

                1.             การเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้การค้า – Account Receivable

เกิดจากการดำเนินงาน (O ย่อจาก Operation)  ตัวเลขในงบดุล

อันนี้ต้องย้อนไปนิดนึงว่า รายได้จากการขาย  จะเกิดในรูปของ เงินสด และ ลูกหนี้ ดังนั้น พอพิจารณารายการนี้ จึงต้องดูตัวเลขจากงบกำไรขาดทุนประกอบด้วย  ถ้าเข้าใจการลงบัญชี ตัว T ก็จะแสดงได้ชัดเจน ว่า เมื่อ บันทึกบัญชี รายได้จากการขาย  (เชื่อ) ลูกหนี้การค้าจะเพิ่ม  และการเก็บเงินสด มาภายหลัง จะทำให้ บัญชี ลุกหนี้การค้า ลดลง

Account Receivable

 

โดย tirama ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 22 ต.ค. 51 13:50 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 63,415 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 63,415 ครั้ง ตอบ 3 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย เกียรติยศ
IP : 118.172.177.***

อ่านแล้วเข้าใจมากขึ้น

ลบ แจ้งลบ
โดย kra-buang@hotmail.com
IP : 118.173.156.***

กำลังเป็นมือปืนให้เขา  อ่านแล้วเข้าใจง่ายขอบคุณมากครับ

ขอมอบภาพให้ดูเป็นที่ระลึกในยามเหงาครับ

ลบ แจ้งลบ
โดย nana
IP : 58.10.155.***

thank you detail cash flow at my work .

i greet to meet you.

my name nana

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่