รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การขยายพันธุ์พืช

ลบ แก้ไข

รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การขยายพันธุ์พืช

ผู้รายงาน  ดนัย  เสียดขุนทด  โรงเรียนสระยายโสมวิทยา

 

บทคัดย่อ

               

                รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระ  การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง การขยายพันธุ์พืช  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง      การขยายพันธุ์พืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80              2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเอกสารประกอบการเรียน เรื่องการขยายพันธุ์พืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียน และ 3) เพื่อศึกษา   ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเอกสารประกอบการเรียน เรื่องการขยายพันธุ์พืช กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ภาคเรียน ที่ 1  ปีการศึกษา 2550   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2  จำนวน 35  คน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเอกสารประกอบการเรียน  แบบทดสอบ แบบสอบถามความพึงพอใจ  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

                    ผลการพัฒนา

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การขยายพันธุ์พืช  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 85.20/86.00

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การขยายพันธุ์พืช หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                3.  นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเอกสารประกอบการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การขยายพันธุ์พืชมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

 

Download คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  คลิ๊กที่นี่

 

ตัวอย่างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการขยายพันธุ์พืช

 

loading...


โดย TAOK ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 เม.ย. 53 18:36 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 9,739 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 9,739 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง