<< กลับหน้าแรก | ตั้งกระทู้ใหม่
 

รับสมัครเข้าศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก


วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเปิดรับบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2549

รับจำนวน 100 คน โดยจำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. ประเภททุนกองทัพบก รับจำนวน 20 คน เป็นเพศชาย 10 คน เพศหญิง 10 คน

1.1 เพศหญิง ( 10 คน ) รับจากบุคคลพลเรือนทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามระเบียบที่กำหนด

1.2 เพศชาย ( 10 คน ) รับจากบุคคลพลเรือนทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามระเบียบที่กำหนด จำนวน 8 คน และ รับจากผู้ที่สำเร็จหลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าแพทย์ ที่มีผลการเรียนได้เป็นลำดับที่ 1 และ 2 ของรุ่น และมีคุณสมบัติตามระเบียบที่กำหนด จำนวน 2 นาย

2. ประเภททุนส่วนตัว รับจำนวน 80 คน แบ่งเป็น

2.1 ประเภทบุคคลทั่วไป รับจำนวน 35 คน

2.2 ประเภทบุตรข้าราชการกองทัพบก รับจำนวน 25 คน

2.3 ประเภทสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ รับจำนวน 20 คน

.........

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(สายสามัญ)ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้ที่สถานศึกษารับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2548

2. มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( O – NET) และผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นสูง( A – NET) หรือ มีผลการสอบวัดความรู้ 7 วิชา(รหัสวิชา 01 –07 ) ประจำปี 2547 หรือ ปี 2548 ของสำนักทดสอบกลางกระทรวงศึกษาธิการ

3. สำหรับผู้สมัครในประเภทบุตรข้าราชการกองทัพบก และประเภทสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ต้องมีผลคะแนนตามคุณสมบัติในข้อ 2 และ มีคะแนนสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5 และ มีผลการเรียนผ่านทุกวิชา

4. มีสถานภาพโสด อายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัคร

5. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาหรือบิดาจะไม่ใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

6. มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตรและไม่เป็นโรคหรือมีความพิการตามที่กำหนดไว้ใน ระเบียบการรับสมัครฯ

.....

การซื้อระเบียบการและใบสมัคร

1. ซื้อด้วยตนเอง : ชุดละ 120 บาท ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2548 ถึง วันอังคารที่ 4 เมษายน 2549

1.1 ในกรุงเทพมหานคร : ที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

1.1.1 วันเวลาราชการ ( เวลา 0900 – 1600 )

- ที่ แผนกธุรการกำลังพล อาคารกองอำนวยการ ชั้น 2 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

- ที่ ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฯ

1.1.2 วันหยุดราชการ ( เวลา 0900 – 1600 ) ที่ อาคารสโมสรนักเรียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

1.2 ในต่างจังหวัด : ที่ โรงพยาบาลค่าย ในสังกัดกองทัพบก สอบถามรายละเอียด ชื่อ รพ.ที่จำหน่ายใบสมัครได้ที่

0-2354-7600ต่อ 93554 ( เวลาราชการ ) ต่อ 93569 ( วันหยุดราชการ )

2. สั่งซื้อทางไปรษณีย์ : ชุดละ 150 บาท ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2548 ถึง วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2549

3 ผ่านทางเว็บไซด์ www.rtanc.ac.th : ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2548 ถึง วันอังคารที่ 4 เมษายน 2549

…………

ชี้แจงประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี ) ประจำปีการศึกษา 2549วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด ทั่วไปได้ที่ :
1 ) ( วันเวลาราชการ ) ที่ แผนกธุรการ กำลังพล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โทร. 0-2354-7842 หรือ 0-2354-7600 ต่อ 93554 ( ให้บริการสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร ฯในวันเวลาราชการ เท่านั้น ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น. )
2. ) ( วันหยุดราชการ และวันราชการ นอกเวลาทำการ ) ที่
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำวัน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โทร. 0-2354-7834 หรือ 0-2354-7600 ต่อ 93569 ( ให้บริการสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร ฯ เฉพาะในวันราชการ นอกเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 18.00 น. และ ในหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 18.00 น. )
ติดต่อสอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับ

1) การใช้ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2548 ของสำนักงานทดสอบกลาง กระทรวงศึกษาธิการ และการใช้ผลคะแนนการสอบวัดความรู้ 7 วิชาหลัก ( รหัส 01-07 แบบเดิม ) ของปี 2547 และ ปี 2548 สำหรับผู้สมัครที่มีผลคะแนนสอบแบบเดิมอยู่แล้ว และจะใช้เป็นหลักฐานในการยื่นสมัคร
2 ) จำนวนการรับสมัคร ,การจัดสรรที่นั่งประเภททุนต่างๆ , หลักฐานประกอบการสมัคร
3 ) วิธีการ Download ใบสมัครระเบียบการ ทางเว็บไซด์ ของ วพบ. ( www.rtanc.ac.th ) และการยื่นสมัครทางไปรษณีย์ โดยใช้ใบสมัครที่ Download จาก www.rtanc.ac.th
4) ข้อมูลด้านอื่นๆที่ ผู้ให้ข้อมูลตามหมายเลขโทรศัพท์ ที่กล่าวข้างต้น ไม่สามารถให้ข้อมูลกับท่านได้ กรุณาติดต่อที่ :        
พ.อ.หญิง สมพิศ พรหมเดช อจ.หน.ภาควิชา รักษาราชการแทน หน.แผนกเตรียมการประเมินผลและสถิติ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โทร. 0-2354-7600 ต่อ 94259 ( เวลาราชการ ) หรือ ( นอกเวลาราชการ ) ที่ 0 -1567-7787 (ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. 48 – วันที่ 30 เม.ย. 49, เฉพาะเวลา 17.00 น. – 22.00 น. E-mail : rtanc 2002@yahoo.com )


ตั้งกระทู้โดย : พ.อ.หญิง สมพิศ พรหมเดช เมื่อ 2005-12-04 10:03:00 IP : 0.0.0.xxx ผู้ชม : 43472 ผู้ตอบ : 1
ตั้งกระทู้ใหม่   เก็บไว้ใน Favorites   พิมพ์   แจ้งลบ   ส่งบทความนี้ให้เพื่อนความคิดเห็นที่ 1

dddddddddddddddddddddd
ตอบโดย : noo เมื่อ 2010-01-21 10:20:27 IP : 58.10.96.xxx

ตอบกระทู้
ข้อความ :
ใส่รูปแสดงอารมณ์ :
ชื่อผู้ตอบกระทู้ :
รหัสยืนยัน :
Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
E-mail :
  *กรุณา Login ก่อนโพส หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
สมัครสมาชิกฟรี เพื่อใช้เว็บเต็ม 100% ที่นี่
 


ประเด็นร้อน

เรียนต่อ ขอทุน

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสนับสนุน