<< กลับหน้าแรก | ตั้งกระทู้ใหม่
 

ม.ราชภัฏนครปฐม รับสมัครเรียนปริญญาใบที่ สอง สาขาไอซีที เรียน 1 ปี 30,000 บาทเฉพาะเสาร์อาทิตย์


 

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครนักศึกษาโครงการพิเศษ เพื่อรับปริญาตรีใบที่สอง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคกศ.พป.(เสาร์-อาทิตย์) เป็นหลักสูตรต่อเนื่องสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา เรียน 1 ปีหรือ 3 ภาคเรียน ค่าใช้จายประมาณ 30,000 บาท (ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 1,000 บาท ค่าธรรมเนียมภาคเรียนละ 9,500) ตำราแจกฟรี

จำนวนนักศึกษาและวิชาเอกที่รับ

 1. วิชาเอกเทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ จำนวนประมาณ 40 คน สำหรับผู้สนใจทำงานด้านดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 2. วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา จำนวนประมาณ 80 คน สำหรับผู้สนใจประยุกต์ไอทีกับกับงานในองค์กรหรือวิชาชีพของตนเอง เน้นด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ

การรับสมัคร

ติดต่อรับสมัครที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น ระหว่างวันที่ 2 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2551

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

 1. ใบสมัครตามแบบกำหนด ครบถ้วนถูกต้อง
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 3 ฉบับ (สำหรับผู้จะสำเร็จการศึกษา ให้แนบใบรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาประกอบ)
 5. ค่าสมัคร 100 บาท
 6. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 1,000 บาท และค่าประกันของเสียหาย 300 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1.  
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา (ยกเว้นวิชาเอกทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร รับผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์หรือมีประสบการณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์)
  2. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และมีความสนใจในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในงานอาชีพหรือประกอบอาชีพใหม่ทางด้านไอซีที่
  3. สามารถเรียนได้ในวันเสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2551 - กุมภาพันธ์ 2552

กำหนดการเรียนและค่าใช้จ่าย

เริ่มเรียน ภาคเรียน 3/2550 วันที่ 15  มีนาคม 2551 วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30 - 17.10(18.00) น.

ค่าใช่จ่าย

 • ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1,000 บาท
 • ค่าประกันของเสียหาย 300 บาท (คืนเมื่อสำเร็จการศึกษา)
 • ค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนละ 9,500 บาท หากมีรายวิชาติดค้างหลังจาก3 ภาคเรียน เรียนฟรีจนสำเร็จการศึกษา ชำระเฉพาะค่ารักษาสภาพ)
 • ตำราฟรี ทุกรายวิชา

โอกาสและความสำเร็จ

 1. รับปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตรบัณฑิต) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(วิชาเอกที่สมัคร) เป็นหลักสูตร 4 ปี เทียบโอนต้องเรียนเพิ้มเติมประมาณ 46 หน่วยกิต ใช้เวลาเพียง 3 ภาคการศึกษา
 2. มีพื้นฐานวิชาชีพเดิมเป้นรากฐาน นำความรู้ทางด้านไอซีทีเสริมงานเดิมให้แข็งแกร่ง เพิ่มโอกาสการสมัครงานหรือเลือกอาชีพได้มากยิ่งขึ้น

แผนการเรียน

 1. วิชาเอกเทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร เรียน 46 หน่วยกิต ได้แก่
  • ภาษาอังกฤษสำหรับไอที
  • เศรษฐศาสตร์สำหรับไอที  
  •  ระบบฐานข้อมูล
  • การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
  • การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง
  • การสื่อสารและเครือข่ายเบื้องต้น
  • ทฤษฎีการสื่อสารและโทรคมนาคม
  • สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และซ่อมบำรุง
  • การประมวลสัญญานดิจิตอล
  • การบริหารและออกแบบระบบเครือข่าย
  • โครงงานนักศึกษา
  • เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  • ระบบเครือข่ายเฉพาะที่ (หรือระบบปฏิบัติการเครือข่าย)
  • เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  • (วิชาอาจเปลี่ยนแปลงบ้างภายหลัง)
 2. วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์
  • ภาษาอังกฤษสำหรับไอที
  • เศรษฐศาสตร์สำหรับไอที
  • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ระบบฐานข้อมูล
  • การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
  • การออกแบบและเขียนโปรแกรมเว็บเพจ
  • ระบบสารสนเทศเบื้องต้น
  • การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
  • พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  • โปรแกรมสำเร็จรูปด้านมัลติมีเดีย
  • การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับชุมชน
  • เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  • (วิชาอาจเปลี่ยนแปลงบ้างภายหลัง)

สนใจ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) อาจารย์เสวี  เหลือบุญชู โทร.0-3426-1095 หรือ 08-1826-1608 e-Mail swl144@yahoo.com


ตั้งกระทู้โดย : เสวี เหลือบุญชู เมื่อ 2008-01-02 15:34:32 IP : 202.29.8.xxx ผู้ชม : 36931 ผู้ตอบ : 2
ตั้งกระทู้ใหม่   เก็บไว้ใน Favorites   พิมพ์   แจ้งลบ   ส่งบทความนี้ให้เพื่อนความคิดเห็นที่ 2

อยากทราบว่ามีราชภัฎแห่งใหนอีกบ้าง ที่ไกล้บ้านกระผมจะได้ไปเรียน
ตอบโดย : บ๊อบ เมื่อ 2009-03-23 00:58:42 IP : 124.121.80.xxx

ความคิดเห็นที่ 1

สมัครไม่ทันทำไงดี  ต้องการสาขานี้เลยค่ะ
ตอบโดย : อยากรู้ เมื่อ 2008-03-10 08:58:03 IP : 203.146.16.xxx

หน้า : 1
ตอบกระทู้
ข้อความ :
ใส่รูปแสดงอารมณ์ :
ชื่อผู้ตอบกระทู้ :
รหัสยืนยัน :
Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
E-mail :
  *กรุณา Login ก่อนโพส หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
สมัครสมาชิกฟรี เพื่อใช้เว็บเต็ม 100% ที่นี่
 


ประเด็นร้อน

เรียนต่อ ขอทุน

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสนับสนุน