<< กลับหน้าแรก | ตั้งกระทู้ใหม่
 

ทดสอบ Pre-Admission


 จุดเด่นของการสอบ PRE-ADMISSTIONS

ระบบการทํางานใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกขั้นตอน เพื่ออํานวยความสะดวกและถูกต้องให้แก่โรงเรียนและนักเรียน เริ่มตั้งแต่แบบฟอร์มใบสมัครที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านข้อมูลจากที่นักเรียนระบายมาโดยตรง, การพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ, บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ
ตลอดจนถึงการตรวจ - ประเมินผลและพิมพ์ใบประกาศผลสอบ

จัดสอบปีละ 2 ครั้ง โดยกําหนดช่วงวัน - เวลาสอบ และวันประกาศผล ที่สอดคล้องกับการสอบ ADMISSIONS ของ สํานักงานคณะกรรมการการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้นักเรียน และโรงเรียนได้รับประโยชน์จากการสอบอย่างเต็มที่

ข้อสอบและการประเมินผลที่ได้มาตรฐาน หัวใจของการสอบ ก็คือ ข้อสอบและการ ประเมินผล ดังนั้น โครงงานทดสอบ ความสามารถทางวิชาการ PRE-ADMISSIONS ที่ทางบัณฑิตแนะแนวจัดทําขึ้น จึงให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับการจัดทําข้อสอบให้ได้มาตรฐาน อาจารย์แต่ละท่านที่ได้รับเชิญมาเป็นกรรมการออกข้อสอบจะได้รับการเลือกสรรจากผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆ อย่างแท้จริง และข้อสอบทุก วิชาที่จัดทําขึ้นเพื่อใช้ในการสอบนั้น จะยึดหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ

- ต้องออกครอบคลุมเนื้อหาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ระดับชั้นมัธยมปลาย (ม.4-ม.6)

- สัดส่วนของเรื่องที่ออก และแนวการตั้งโจทย์ถือเอาข้อสอบ O-NET และ A-NET ของ ADMISSIONSจริงเป็นเกณฑ์

- ต้องไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป, คําถาม - คําตอบ ทุกข้อต้องถูกต้องชัดเจน และต้องสามารถจําแนกความรู้ของนักเรียนได้

นอกจากนั้น ลักษณะเด่นสุดของโครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการ คือ แนวการประเมินผล ซึ่งจะแตกต่างจากการจัดสอบโดยทั่วไปเพราะสํานักงานบัณฑิตแนะแนวใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประเมินผลคะแนนสอบรายวิชาและคะแนนรวม ให้เห็นขีดความสามารถทางวิชาการของนักเรียน ที่เข้าสอบแต่ละคนอย่างละเอียด โดยการนําไปเปรียบเทียบกับผู้เข้าสอบคนอื่นๆ ใน 3 ขอบเขต คือ ระดับจังหวัด (จะเปรียบเทียบกับนักเรียนในจังหวัดเดียวกัน) ระดับภาค (จะเปรียบเทียบกับนักเรียนในภาคเดียวกัน) และระดับประเทศ (คือเปรียบเทียบกับนักเรียนทั้งประเทศ) ซึ่งการประเมินผลใน ลักษณะเช่นนี้ทั้งทางโรงเรียนและตัวนักเรียนเองสามารถนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้โดยตรงกล่าวคือ

ต่อฝ่ายบริหาร - วิชาการของโรงเรียนก็จะสามารถวางแผนปรับปรุงมาตรฐานการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ต่อฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนก็จะสามารถให้บริการแนะแนวสําหรับนักเรียนแต่ละคนได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริง

ต่อตัวนักเรียนจะทําให้รูจักตัวเองมากขึ้นว่ามีความพร้อมเพียงใดในแต่ละวิชาก็จะได้พยายามปรับปรุงตัวก่อนที่จะถึงการสอบจริง

 

เลือก "วิธีการสมัคร" ได้ตามความสะดวก โดยนักเรียนสามารถเลือกได้ 4วิธีดังนี้

สมัครผ่านฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน กรอกใบสมัครแล้วชำระเงินค่าสมัครสอบได้ที่ฝ่ายแนะแนวโรงเรียน

สมัครที่สํานักงานบัณฑิตแนะแนว นําใบสมัครพร้อมเงินค่าสมัครสอบไปยื่นที่สํานักงานบัณฑิตแนะแนว (สมัครแทนกันได้)

สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครพร้อมธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินค่าสมัครสอบมาทางไปรษณีย์

สมัครทางแฟกซ์ โดยโอนเงินค่าสมัครสอบเข้าบัญชีธนาคารแล้วส่งแฟกซ์ "สําเนาใบโอนเงินพร้อมใบสมัคร" มาที่บัณฑิตแนะแนว

สมัครทาง Website ให้เข้าไปกรอกใบสมัครสอบใน www.bunditnaenaew.com หรือ www.bunditonline.com แล้วโอนเงินค่าสมัครสอบ เข้าบัญชีนายไพบูลย์ ศุภพิมล ของธนาคารที่ระบุ

 

เลือก "สถานที่สอบ" ได้ตามความต้องการ ทั้ง "สอบที่สนามสอบ" (มีให้เลือกกว่า 500 แห่งในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ผู้ที่ "ขาดสอบ" ขอข้อสอบไป "สอบเองที่บ้าน" แล้วส่งมาตรวจ - ประเมินผล เพิ่มได้ชมรม

บัณฑิตแนะแนวเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เลือก "สอบที่สนามสอบ" แต่ขาดสอบ สามารถติดต่อขอรับข้อสอบพร้อมกระดาษคําตอบ นํากลับไป "สอบเองที่บ้าน" แล้วส่งกระดาษคําตอบกลับมาให้ชมรมฯ ตรวจ - ประเมินผล ใหม่ได้ตามกําหนด โดย เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเพียงคนละ 50 บาท ต่อการสอบหนึ่งครั้ง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนที่ขาดสอบได้รับประโยชน์จากการสมัครสอบอย่างเต็มที่

 

พิเศษ !!! ใบประกาศผลสอบ PRE-ADMISSIONS ปีนี้ จะ "ประเมินผลการเลือกคณะ" เพิ่ม ให้ด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนําไปใช้เป็นแนวทางในการเลือกคณะและจัดอันดับ เวลาสมัคร ADMISSIONS จริงของ สกอ. ในเดือนเมษายน 2550

 

วันสอบ
การสอบครั้งที่ 1

สอบพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2549 (เลือกสอบได้ทั้งที่ “สนามสอบ” และ สอบเองที่บ้าน”)
การสอบครั้งที่ 2
ในวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 20 - 21 และ 27 - 28 มกราคม 2550 สอบได้เฉพาะที่บ้านเท่านั้น

 

ประเภทวิชาสอบ
ได้จัดกลุมวิชาสอบ ทั้ง O-NET และ A-NET ตามการจัดสอบ ADMISSIONS ของ สกอ. คือ

สายวิทย์ แบ่งการสมัครสอบ ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (โดยผู้สมัครต้องเลือกสอบเพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น)

ประเภทวิทย์ - ทั่วไป คือ ผู้สมัครที่เลือกสอบ O-NET 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย และ สังคมศึกษา
และเลือกสอบ A-NET อีก 3 วิชา ดังนี้ คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และ วิทยาศาสตร์ (ฟสิกส์+เคมี+ชีวะ)

ประเภทวิทย์ - วิศวะ คือ ผู้สมัครที่เลือกสอบ O-NET 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย และ สังคมศึกษา
และเลือกสอบ A-NET อีก 4 วิชา ดังนี้ คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์ (ฟสิกส์+เคมี+ชีวะ) และความถนัดทางวิศวกรรม

 

สายศิลป์ แบ่งการสมัครสอบ ออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ (โดยผู้สมัครต้องเลือกสอบเพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น)

ประเภทศิลป์ - ทั่วไป คือ ผู้สมัครที่เลือกสอบ O-NET 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย และ สังคมศึกษา
และเลือกสอบ A-NET อีก 3 วิชา ดังนี้ ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทยและสังคมศึกษา

ประเภทศิลป์ - คํานวณ คือ ผู้สมัครที่เลือกสอบ O-NET 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย และ สังคมศึกษา
และเลือกสอบ A-NET อีก 4 วิชา ดังนี้ คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และ สังคมศึกษา

หมายเหตุ นักเรียนมีสิทธิสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู เพิ่มอีก 1 วิชา (จะสอบ หรือ ไม่สอบก็ได้) ยกเว้น ประเภทวิทย์ - วิศวะ ไม่มีสิทธิสอบวิชาชีพครู

 

ลักษณะข้อสอบ
ข้อสอบทุกวิชาเป็นปรนัยล้วน เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรมัธยมปลายสายสามัญ (ม.4-ม.6) สัดส่วนของเรื่องที่ออกและระดับ
ความยาก - ง่าย จะยึดแนวข้อสอบ ADMISSIONS เป็นเกณฑ์

ตารางสอบ


วันสอบ

เวลาสอบ

วิชาสอบสายวิทย์

วิชาสอบสายศิลป์

วันเสาร์

08.00-10.00

O-NET คณิตศาสตร์

O-NET คณิตศาสตร์

10.00-11.30

O-NET ภาษาอังกฤษ

O-NET ภาษาอังกฤษ

12.30-14.00

O-NET วิทยาศาสตร์

O-NET วิทยาศาสตร์

14.00-15.30

O-NET ภาษาไทย

O-NET ภาษาไทย

15.30-17.00

O-NET สังคมศึกษา

O-NET สังคมศึกษา

วันอาทิตย

08.00-10.00

A-NET คณิตศาสตร์

A-NET คณิตศาสตร์

10.00-11.30

A-NET ภาษาอังกฤษ

A-NET ภาษาอังกฤษ

12.30-14.00

A-NET วิทยาศาสตร์
(ฟิสิกส์+เคมี+ชีวะ)

A-NET วิทยาศาสตร์

14.00-15.30

A-NET สังคมศึกษา

15.30-17.00

A-NET ความถนัดทาง วิศวะ/วิชาชีพครู

A-NET ความถนัดทางวิชาชีพครู

 

กรณีนักเรียนเลือก "สอบเองที่บ้าน"
สํานักงานบัณฑิตแนะแนวจะจัดส่งข้อสอบไปให่นักเรียนที่บ้านในวันรุงขึ้นหลังจากการสอบตามสนามสอบเสร็จสิ้น ซึ่งนักเรียนควรจะได้รับข้อสอบดังกล่าวภายใน 3 - 5 วัน (หากเลยกําหนดวันสอบไปแลว 7 วัน นักเรียนยังไม่ได้รับซองข้อสอบ โปรดติดต่อสํานักงานบัณฑิตแนะแนวโดยด่วน เพราะไปรษณีย์อาจทําสูญหายได้) โดยมีกําหนดวันส่งข้อสอบ ดังนี้จะส่งข้อสอบให้ที่บ้าน ในวันที่ 2 ตุลาคม 49 นักเรียนต้องส่งกระดาษคําตอบกลับมาใหตรวจ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 50 และเมื่อนักเรียนได้รับซองข้อสอบไว้เรียบร้อย ให้นําข้อสอบออกมาทดสอบตัวเองทีละวิชา ตามเวลาที่กําหนดไว้เหมือนการสอบจริง แล้วรีบส่งกระดาษคําตอบกลับมาให้สํานักงานบัณฑิตแนะแนวตรวจ - ประเมินผล โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จะมีคําอธิบายเรื่องวิธีการทําข้อสอบ และกําหนดเวลาในการจัดส่งกระดาษคําตอบกลับมาให้สํานักงานบัณฑิตแนะแนวตรวจ - ประเมินผลในซองข้อสอบทุกชุด)

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bunditonline.com

ข้อมูลจาก http://www.bunditonline.com/Pre-Test/Pre-Test-3.html#5


ตั้งกระทู้โดย : kukuri เมื่อ 2006-07-02 21:02:51 IP : 0.0.0.xxx ผู้ชม : 35755 ผู้ตอบ : 0
ตั้งกระทู้ใหม่   เก็บไว้ใน Favorites   พิมพ์   แจ้งลบ   ส่งบทความนี้ให้เพื่อนตอบกระทู้
ข้อความ :
ใส่รูปแสดงอารมณ์ :
ชื่อผู้ตอบกระทู้ :
รหัสยืนยัน :
Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
E-mail :
  *กรุณา Login ก่อนโพส หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
สมัครสมาชิกฟรี เพื่อใช้เว็บเต็ม 100% ที่นี่
 


ประเด็นร้อน

เรียนต่อ ขอทุน

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสนับสนุน