<< กลับหน้าแรก | ตั้งกระทู้ใหม่
 

โควตาประเภทโรงเรียน ม.สุรนารี


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประเภทโควตาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2550

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทโควตาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2550 ดังนี้

1. จำนวนรับเข้าศึกษา 560 คน

สาขาวิชา

จำนวน

1. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมการผลิต หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร หลักสูตรวิศวกรรมขนส่ง หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมเคมี หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมเซรามิก หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมโยธา หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ หลักสูตรวิศวกรรมโลหการ หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรเทคโนโลยีธรณี และหลักสูตรวิศวกรรมอากาศยาน

375

2. กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตร

ประกอบด้วย หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร

60

3. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

40

ประกอบด้วย หลักสูตรนิเทศศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และหลักสูตรสารสนเทศศึกษา

4. กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการ

ประกอบด้วย หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ

25

5. กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์

ประกอบด้วย หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม

45

6. กลุ่มวิทยาศาสตร์

ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา

15

2. คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัคร

2.1 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2.2 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 ในปีการศึกษา 2549 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่สมัครในกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตร กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์

- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนศิลป์คำนวณ สำหรับนักเรียนที่สมัครในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์คำนวณ หรือศิลป์ภาษา สำหรับนักเรียนที่สมัครในกลุ่มเทคโนโลยีการจัดการ

2.3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกวิชา นับรวมภาคเรียนที่ 1 ของชั้น ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทล์ไม่ต่ำกว่า 75

2.4 มีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังต่อไปนี้ ไม่ต่ำกว่า 2.50

- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

- แผนการเรียนศิลป์คำนวณ และศิลป์ภาษา ประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ), ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ

3. วิธีการสมัคร

นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และประสงค์จะทำการสมัคร ให้ดำเนินการดังนี้

3.1 ให้บันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2549 ที่ www.sut.ac.th/ces และพิมพ์ใบยืนยันการสมัครจากระบบ แล้วยื่นสมัครผ่านโรงเรียน พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 150 บาท

3.2 เอกสารประกอบการสมัคร

- ใบยืนยันการสมัคร

- สำเนา ใบ ปพ. 1 ที่มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (ตั้งแต่ชั้น ม.4 – ภาคเรียนที่ 1 ของชั้น ม.6)

3.3 การเลือกกลุ่มสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร

- นักเรียนที่เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สามารถเลือกได้ไม่เกิน 2 กลุ่มวิชา โดยให้จัดอันดับการเลือกไว้ด้วย

- นักเรียนที่เรียนแผนการเรียนศิลป์คำนวณ เลือกได้เฉพาะกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มเทคโนโลยีการจัดการ โดยให้จัดอันดับการเลือกไว้ด้วย

- นักเรียนที่เรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษา เลือกได้เฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีการจัดการ

3.4 โรงเรียนรวบรวมใบยืนยันการสมัครของนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ เสนอผู้อำนวยการ/ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามและประทับตราโรงเรียนเป็นสำคัญ และจัดส่งใบยืนยันการสมัครให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมใบสรุปรายชื่อผู้สมัคร ใบสำคัญรับเงิน และค่าธรรมเนียมการสมัคร โดยส่งเป็น

§ ตั๋วแลกเงินธนาคาร ในนาม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” หรือ

§ ธนาณัติ สั่งจ่าย “ปทจ. นครราชสีมา” ในนาม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”

จ่าหน้าซองส่งถึง ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 โดยมหาวิทยาลัยจะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ


4. วิธีการคัดเลือก

มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก โดยพิจารณาจากผลการเรียนตั้งแต่ชั้น ม. 4 ถึงภาคเรียนที่ 1 ของชั้น ม.6 และผลการสัมภาษณ์

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2549 โดยแจ้งผลผ่านทางเว็บไซต์ www.sut.ac.th/ces

6. การเข้ารับการสัมภาษณ์

ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ มารายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ 28 หรือ 29 ธันวาคม 2549 ตามที่ระบุในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 12 มกราคม 2550 โดยจะแจ้งผลให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.sut.ac.th/ces

8. การยืนยันเข้าศึกษา

8.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องยืนยันการเข้าศึกษา ภายในวันที่ 26 มกราคม 2550 พร้อมทั้งชำระเงินค่าบำรุงมหาวิทยาลัย จำนวน 5,000 บาท โดยส่งธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

อนึ่ง สำหรับผู้ที่ได้ยืนยันการเข้าศึกษาแล้วสละสิทธิ์การเข้าศึกษาภายหลัง หรือไม่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือไม่ลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินจำนวนดังกล่าวให้

8.2 มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ที่ได้ยืนยันการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2550 ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ 5 เมษายน 2550

8.3 ผู้ที่ยืนยันการเข้าศึกษาไว้ หากสละสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้วจะขอถอนการสละสิทธิ์ไม่ได้

8.4 ผู้ที่ได้ยืนยันการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้ว ไม่สามารถไปยื่นสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (Admissions) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้อีก ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะตัดสิทธิ์การคัดเลือกดังกล่าว และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาด้วย

9. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันการเข้าศึกษา ให้มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2549

เสาวนีย์ รัตนพานี (ลงนาม)

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ รัตนพานี)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี


ตั้งกระทู้โดย : pwat เมื่อ 2006-09-04 10:37:11 IP : 0.0.0.xxx ผู้ชม : 42829 ผู้ตอบ : 6
ตั้งกระทู้ใหม่   เก็บไว้ใน Favorites   พิมพ์   แจ้งลบ   ส่งบทความนี้ให้เพื่อนความคิดเห็นที่ 6

อยากเข้า  แต่มันคงยากมากเลยน่ะ

                  มันจะยากเกินไปมั้ยอ่ะ   ยังไงก็จะพยายาม..สู้..สู้


ตอบโดย : ผ้มีความใฝ่ฝัน เมื่อ 2009-03-06 11:50:35 IP : 58.147.41.xxx

ความคิดเห็นที่ 5

คณะวิศวะคอมฯ ยากไหมครับต้องทำอะไรบ้างครับ

ตอบให้ผมหน่อยนะครับ

 


ตอบโดย : love เมื่อ 2008-12-12 13:00:43 IP : 118.175.211.xxx

ความคิดเห็นที่ 4

คณะวิศวะคอมฯ ยากไหมครับต้องทำอะไรบ้างครับ

 


ตอบโดย : love เมื่อ 2008-12-12 12:44:26 IP : 118.175.211.xxx

ความคิดเห็นที่ 3

อยากเรียนแต่เรียนมั่ยเก่งคะทำยังงัยดีบอกได้ไหม

ตอบโดย : ผีเสื้อเจ้าคะ เมื่อ 2008-11-24 15:14:15 IP : 118.175.76.xxx

ความคิดเห็นที่ 2

ยากมัยคะ

ตอบโดย : นางฟ้า เมื่อ 2008-11-24 15:11:14 IP : 118.175.76.xxx

ความคิดเห็นที่ 1

อยากเรียนวิศวะที่นี้จังเยย
ตอบโดย : ต๋อม เมื่อ 2008-10-24 12:33:21 IP : 125.26.183.xxx

หน้า : 1
ตอบกระทู้
ข้อความ :
ใส่รูปแสดงอารมณ์ :
ชื่อผู้ตอบกระทู้ :
รหัสยืนยัน :
Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
E-mail :
  *กรุณา Login ก่อนโพส หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
สมัครสมาชิกฟรี เพื่อใช้เว็บเต็ม 100% ที่นี่
 


ประเด็นร้อน

เรียนต่อ ขอทุน

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสนับสนุน