<< กลับหน้าแรก | ตั้งกระทู้ใหม่
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. รับตรง 25 คน


เฉพาะพื้นที่ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา

สำหรับปีการศึกษา 2550 นี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้สนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการตามโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ ด้วยการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติจากพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา เพิ่มขึ้นจากการคัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในระบบปกติ อีกรวม 25 คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะทันตแพทยศาสตร์

(โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อการแก้ไขปัญหาของประเทศ)

รหัสสาขา

1

3

0

1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีภารกิจหลักประการหนึ่งคือ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการในสาขาต่างๆ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม สำหรับปีการศึกษา 2550 นี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้สนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการตามโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ ด้วยการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติจากพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา เพิ่มขึ้นจากการคัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในระบบปกติ อีกรวม 25 คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. 1. พื้นที่เป้าหมาย จำนวนนักศึกษาที่จะรับ เงื่อนไขของผู้ได้รับการคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 1.1 พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา โดยรับนักศึกษารวมจำนวน 25 คน

1.2 1.2 เงื่อนไขของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการนี้

1) 1) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อการแก้ไขปัญหาของประเทศ ต้องมารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาหลังจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

2) 2) ผู้มารายงานตัวในโครงการนี้แล้ว จะไม่สามารถสมัครคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดำเนินการได้อีก โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะแจ้งรายชื่อผู้มารายงานตัว

ทุกรายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบและดำเนินการตัดชื่อ (ถ้ามี) ออกจากระบบการ

คัดเลือกอื่น ๆ

3) 3) ผู้มารายงานตัวฯ ถือเป็นคู่สัญญากับกระทรวงสาธารณสุข โดยก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิด เพื่อให้สัญญาว่า จะปฏิบัติงานตามคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ เมื่อสำเร็จการศึกษา ในสถานที่ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกันตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับกระทรวงสาธารณสุข แต่มิได้ผูกพันให้ส่วนราชการต้องบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานในหน่วยงานของรัฐ โดยผู้มารายงานตัวจะต้องทำสัญญากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามวันเวลาที่กำหนด กรณีไม่อาจปฏิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษาได้ตามสัญญาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ต้องชดใช้ทุนให้กับรัฐบาลในวงเงินไม่น้อยกว่า 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ตามระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ทั้งนี้ มีผลบังคับตั้งแต่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตัวอย่างเช่น ขอลาออกระหว่างหรือเมื่อจบชั้นปีที่ 1 ต้องชำระเงินค่าปรับไม่น้อยกว่า 66,667 บาท ให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4) นักศึกษาทันตแพทย์ในโครงการนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยต้องผ่านการสอบทุกรายวิชาเช่นเดียวกับนักศึกษาทันตแพทย์ที่

คัดเลือกจากโครงการอื่น ๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และต้องสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามหลักเกณฑ์ของทันตแพทยสภาด้วย

1.3 1.3 คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป

1) 1) มีสัญชาติไทย

2) 2) มีบัตรประจำตัวประชาชน (อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) แต่อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร

3) 3) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2549 ในจังหวัดชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา

4) 4) ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามระบบโควต้า หรือโครงการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของสถาบัน

การศึกษาของรัฐที่ทำการคัดเลือกสำหรับปีการศึกษา 2550 เว้นแต่จะได้สละสิทธิ์ที่ได้รับการคัดเลือก

ดังกล่าวก่อนการสมัคร

5) 5) ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือในการสอบใด ๆ ที่ผ่านมา

6) 6) มีใบระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 รวม 4 ภาคการศึกษา หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

(เทอม 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ที่มีผลการเรียนสะสม (GPA.) ไม่ต่ำกว่า 3.00

7) 7) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จะเป็นข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

1.4 1.4 คุณสมบัติผู้สมัครเฉพาะหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

1) 1) มีบุคลิกภาพเหมาะสม มีประวัติความประพฤติดี และมีสุขภาพกายและจิตตามเกณฑ์ที่กำหนด

2) 2) ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

3) 3) ไม่มีปัญหาทางจิตเวช ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

4) 4) ไม่เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรืออาจส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม เช่น โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง

5) 5) ไม่เป็นโรคไม่ติดต่อหรือไม่มีภาวะอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม เช่น

5.1) 5.1) โรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)

5.2) 5.2) โรคหัวใจระดับรุนแรง

5.3) 5.3) ความดันโลหิตสูงรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร

5.4) 5.4) ภาวะไตวายเรื้อรัง

5.5) 5.5) การติดสารเสพติดให้โทษ

5.6) 5.6) โรคเบาหวานทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้

6) 6) ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง

7) 7) ไม่มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้

7.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง

7.2) สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว

7.3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ

8) 8) ไม่หูหนวก หรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน

9) 9) ไม่มีโรคหรือไม่มีความพิการอื่น ๆ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษาหลักสูตร

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550 เห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป หรือคุณสมบัติผู้สมัครเฉพาะหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

หรือหากตรวจพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็นเท็จ จงใจปกปิดข้อมูล หรือไม่ครบถ้วน หรือแม้แต่ปรากฏว่าเป็นความเท็จ

ขึ้นภายหลัง ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์การสอบและการเข้าเป็นนักศึกษาในการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งนี้ นอกจาก

นี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะได้แจ้งชื่อบุคคลดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ รวมทั้งผู้สมัครอาจ

ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

กำหนดการสอบข้อเขียน

วันสอบข้อเขียน

เวลา

วิชาสอบ

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2549

09.00 – 12.00 น.

วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์)

และวิชาคณิตศาสตร์

13.00 – 15.00 น.

วิชาภาษาอังกฤษ

สถานที่สอบข้อเขียน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เกณฑ์การคัดเลือก

1. การสอบ วิชาที่สอบมีสองส่วนได้แก่

1) วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)และคณิตศาสตร์ รวม 400 คะแนน

2) ภาษาอังกฤษ 100 คะแนน ตั้งกระทู้โดย : sutthira เมื่อ 2006-09-16 15:10:05 IP : 0.0.0.xxx ผู้ชม : 40563 ผู้ตอบ : 0

ตั้งกระทู้ใหม่   เก็บไว้ใน Favorites   พิมพ์   แจ้งลบ   ส่งบทความนี้ให้เพื่อนตอบกระทู้
ข้อความ :
ใส่รูปแสดงอารมณ์ :
ชื่อผู้ตอบกระทู้ :
รหัสยืนยัน :
Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
E-mail :
  *กรุณา Login ก่อนโพส หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
สมัครสมาชิกฟรี เพื่อใช้เว็บเต็ม 100% ที่นี่
 


ประเด็นร้อน

เรียนต่อ ขอทุน

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสนับสนุน