<< กลับหน้าแรก | ตั้งกระทู้ใหม่
 

มัณฑนศิลป์ ศิลปากร รับตรงรอบ2


คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2550 ครั้งที่ 2 ในสาขาวิชาการออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ประยุกตศิลปศึกษา เครื่องเคลือบดินเผา และออกแบบเครื่องประดับภายในวันที่ 1 - 25 กุมภาพันธ์ 2550

 

จากเมื่อวันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2549 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ตรงตามวัตถุประสงค์และปรัชญาในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้าน ศิลปะและการออกแบบของคณะฯ เสร็จสิ้นลงแล้วนั้น ปรากฏว่า มีผู้สอบคัดเลือกและมารายงานตัวสอบสัมภาษณ์ได้ไม่ครบจำนวนที่จะรับ ตามแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2550 ที่กำหนดไว้ ดังนั้น คณะมัณฑนศิลป์ จึงเห็นสมควรกำหนดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2550 ครั้งที่ 2 เพื่อรับนักศึกษาในสาขาวิชาที่ขาด ให้ครบตามแผนการรับนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2250 ต่อไป

1. จำนวนที่รับเข้าศึกษา

1.1 สาขาวิชาการออกแบบภายใน จำนวน 3 คน

1.2 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 5 คน

1.3 สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา จำนวน 7 คน

1.4 สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา จำนวน 5 คน

1.5 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ จำนวน 4 คน

รวม 24 คน

 

2. คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ

ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า

สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา

3. เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยวิธีการสอบรับตรง ปีการศึกษา

2550 ครั้งที่ 1 ระบบโควตาพิเศษ และโครงการความสามารถพิเศษศิลปะ เว้นแต่แจ้งขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาคณะ

มัณฑนศิลป์ในสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกฯ ก่อนวันยื่นใบสมัครสอบ

4. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา

5. ต้องไม่มีความผิดปกติต่างๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เห็นว่าจะเป็นอุปสรรค

ต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพ เช่น ตาบอดสีทั้งสองข้าง หูหนวกทั้งสองข้าง มีความพิการของมือ แขนหรือขาทั้งสองข้าง

6. ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย

 

3. กำหนดการและวิธีการสมัครสอบคัดเลือก

3.1 กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครระหว่าง   วันที่ 1 - 25 กุมภาพันธ์ 2550

3.2 การรับสมัคร

3.2.1 ขั้นตอนการสมัคร ให้ผู้สมัครเข้าสู่หน้าเวปไซต์ http://www.decentrance.su.ac.th

ทำการสมัครสอบกับโปรแกรมการรับสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยผู้สมัครต้องปฎิบัติดังนี้ คือ.-

3.2.1.1 ให้เลือกสาขาวิชาที่ประสงค์สมัครคัดเลือกรับตรงตามความต้องการเข้าศึกษาได้

เพียง 1 สาขาวิชา

3.2.1.2 ผู้สมัครสามารถเลือกยื่นใช้คะแนนการสอบรับตรง ครั้งที่ 1/2550 หรือเลือก

สมัครสอบใหม่ (จะใช้คะแนนที่ดีที่สุดในการพิจารณา) โดยผู้สมัครสอบต้องมีผลคะแนนการสอบในรายวิชาบังคับ

และวิชาออกแบบของสาขาวิชา ดังนี้ คือ

3.2.1.2.1 วิชาบังคับ 3 วิชา ประกอบด้วย

- วิชา 01 ภาษาและสังคม

- วิชา 02 วิทย์และคณิต

- วิชา 60 วาดเส้นมัณฑนศิลป์

3.2.1.2.2 วิชาออกแบบของสาขาวิชา 1 รายวิชา ตามสาขาวิชาที่ประสงค์สมัคร

คัดเลือกเข้าศึกษา ประกอบด้วย

- วิชา 61 ออกแบบภายใน

- วิชา 63 ออกแบบผลิตภัณฑ์

- วิชา 64 ประยุกตศิลปศึกษา

- วิชา 65 เครื่องเคลือบดินเผา

- วิชา66 ออกแบบเครื่องประดับ

3.2.1.3 ตรวจสอบถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ยืนยันการสมัคร สั่งพิมพ์ใบสมัคร

และบัตรประจำตัวสอบ ทั้งนี้ เมื่อการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วย

ข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะทำการยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครล่าสุด

3.2.1.4 โอนเงินค่าสมัครสอบตามหมายเลขบัญชีธนาคารที่กำหนด (ตามข้อ 3.3 )

3.2.1.5 ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัคร ทางไปรษณีย์ หรือด้วยตนเอง เอกสารที่

ส่งถึงฝ่ายรับสมัครแล้ว ถือเป็นสิ้นสุดการสมัคร ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ได้อีก กรณีที่ประสงค์จะ

เปลี่ยนแปลงการสมัคร ต้องเริ่มต้นขั้นตอนการสมัครตามข้อ 3.2.1.1 ใหม่

3.2.2 หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

(1) ใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบ (ทั้งสองส่วน) กรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วน โดย

สั่งพิมพ์ออกจากระบบ ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบให้เรียบร้อย

(2) หลักฐานใบโอนเงินของธนาคาร ค่าสมัครสอบ (ฉบับจริง) พร้อมเขียนชื่อผู้สมัคร และ

วิชาที่สมัครสอบ ลงในหลักฐานการโอนเงิน โดยให้ผู้สมัครถ่ายสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานของตนเอง

(3) ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ1: 4 ) 4 ภาคการศึกษา

(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

(5) ซองจดหมาย ขนาด 11 x 22 ซม. จำนวน 1 ซอง จ่าหน้าซองชื่อ สกุล และที่อยู่ที่ติดต่อได้

สะดวกของผู้สมัคร พร้อมทั้งผนึกแสตมป์ เพื่อคณะฯจะได้จัดส่งบัตรประจำตัวสอบ กลับไปให้ผู้สมัครในภายหลัง

3.2.3 การส่งใบสมัคร ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครที่ได้ดำเนินการสมัครกับโปรแกรมการรับสมัคร

และเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ โดย

- ทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าถึง

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยสอบรับตรง   สำนักงานเลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ถนนหน้าพระลาน พระนคร กรุงเทพฯ 10200  ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2550 ทั้งนี้ คณะฯ ถือตามวัน เวลา ที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และให้ผู้สมัคร สอดไปรษณียบัตร 1 ฉบับ จ่าหน้าถึงผู้สมัคร เพื่อคณะฯ จะได้ตอบกลับเมื่อได้รับเอกสารหลักฐานการสมัครเรียบร้อยแล้ว

- ด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ถนนหน้าพระลาน พระนคร กรุงเทพ ฯ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 09.00 - 16.00 . (หยุดวันอาทิตย์

ยกเว้นวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2550) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2221-5874

3.3 ค่าสมัครสอบคัดเลือก คณะมัณฑนศิลป์ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี

3.3.1 ค่าสมัครสอบรายวิชาละ 300 บาท

3.3.2 สำหรับผู้สมัครที่ประสงค์ยื่นคะแนนการสอบรับตรงครั้งที่ 1/50 เพื่อพิจารณาใช้คะแนนที่ดี

ที่สุด จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครเพิ่ม คนละ 100 บาท

โดยให้ผู้สมัครโอนเงินค่าสมัครสอบเข้าบัญชี

ธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด สาขาท่าพระจันทร์

ชื่อบัญชี คณะมัณฑนศิลป์ (สอบรับตรง)  บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 015 – 2 – 23956 – 2

หรือ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขาท่าเตียน  ชื่อบัญชี คณะมัณฑนศิลป์ (สอบรับตรง)

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 026 – 0 – 02849 – 5

 

4. หลักเกณฑ์และองค์ประกอบการคัดเลือก

4.1 คะแนนผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX ) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 – 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ยกเว้น

นักเรียนแลกเปลี่ยนศึกษาต่างประเทศ และนักเรียนการศึกษานอกโรงเรียน ให้ใช้คะแนนผลการเรียนเฉลี่ย

(GPAX ) ตามจำนวนภาคการศึกษา ที่ระบุในหลักฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาผู้สมัครนั้นๆ

ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 10

4.2 คะแนนวิชาความรู้ขั้นพื้นฐาน 2 วิชารวมกัน มีเกณฑ์ผ่านไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 30 ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 40

ดังนี้

4.2.1 วิชา 01 ภาษาและสังคม ประกอบด้วย ภาษาไทย สังคมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ

4.2.2 วิชา 02 วิทย์ และคณิต ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

4.3 คะแนนวิชาเฉพาะ 2 วิชา ทุกวิชามีเกณฑ์ผ่านไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน และ ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 50 คือ

สาขาวิชาที่สมัครคัดเลือก วิชาเฉพาะ 2 วิชา

ออกแบบภายใน 60 วาดเส้นมัณฑนศิลป์ 61 ออกแบบภายใน

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 60 วาดเส้นมัณฑนศิลป์ 63 ออกแบบผลิตภัณฑ์

ประยุกตศิลปศึกษา 60 วาดเส้นมัณฑนศิลป์ 64 ประยุกตศิลปศึกษา

เครื่องเคลือบดินเผา 60 วาดเส้นมัณฑนศิลป์ 65 เครื่องเคลือบดินเผา

ออกแบบเครื่องประดับ 60 วาดเส้นมัณฑนศิลป์ 66 ออกแบบเครื่องประดับ

ตารางสรุปหลักเกณฑ์และองค์ประกอบการคัดเลือกโดยวิธีรับตรง

สาขาวิชา GPAX

วิชาความรู้ขั้นพื้นฐาน 2 วิชา

คะแนนรวมกัน ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 30

วิชาเฉพาะ  2 วิชา

ที่สมัครคัดเลือก ค่าน้ำหนัก ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 40 ค่าน้ำหนัก

ร้อยละ 10 วิชาที่ 01 วิชาที่ 02 ร้อยละ 50

ออกแบบภายใน 4 ภาคการศึกษา วิชาภาษาและสังคม วิชาวิทย์และคณิต 60, 61

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 ภาคการศึกษา วิชาภาษาและสังคม วิชาวิทย์และคณิต 60, 63

ประยุกตศิลปศึกษา 4 ภาคการศึกษา วิชาภาษาและสังคม วิชาวิทย์และคณิต 60, 64

เครื่องเคลือบดินเผา 4 ภาคการศึกษา วิชาภาษาและสังคม วิชาวิทย์และคณิต 60, 65

ออกแบบเครื่องประดับ 4 ภาคการศึกษา วิชาภาษาและสังคม วิชาวิทย์และคณิต 60, 66

4.4 ผู้สอบผ่านข้อเขียนต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนสุดท้าย (ดูรายละเอียด ข้อ 8 และ 9ในประกาศ)

 

5. กำหนดการสอบ

ในวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2550 ณ โรงเรียนมัธยม บริเวณใกล้เคียง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

กรุงเทพฯ

 

วันสอบ เวลาสอบ รายวิชาสอบ

เสาร์ 10 มีนาคม 2550 08.30 – 10.30 . 02 วิชาวิทย์และคณิต

ตั้งกระทู้โดย : manang เมื่อ 2007-03-03 13:41:45 IP : 0.0.0.xxx ผู้ชม : 21675 ผู้ตอบ : 0

ตั้งกระทู้ใหม่   เก็บไว้ใน Favorites   พิมพ์   แจ้งลบ   ส่งบทความนี้ให้เพื่อนตอบกระทู้
ข้อความ :
ใส่รูปแสดงอารมณ์ :
ชื่อผู้ตอบกระทู้ :
รหัสยืนยัน :
Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
E-mail :
  *กรุณา Login ก่อนโพส หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
สมัครสมาชิกฟรี เพื่อใช้เว็บเต็ม 100% ที่นี่
 


ประเด็นร้อน

เรียนต่อ ขอทุน

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสนับสนุน