<< กลับหน้าแรก | ตั้งกระทู้ใหม่
 

โควตาเภสัชมหิดล


แนะนำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล


วิชาชีพเภสัชศาสตร์ รับผิดชอบในการผลิตยา ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ ปรุงยาตามวิธีทางเภสัชกรรม การจ่ายยา
และแนะนำการใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงรับผิดชอบและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

จำนวนรับทั้งหมด 153 คน โดยมีการรับนักศึกษาปี 2549 เป็น 3 รอบ ดังนี้

1. รอบพิเศษ (ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย)

            1.1 ระบบโควต้าวิทยาเขต/พื้นที่
            1.2 โครงการพัฒนาเภสัชกร
            1.3 โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น

2. ระบบรับตรง (Direct Admission ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

3. ระบบรับรวม (Central Admission ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)


บัณฑิตเภสัชศาสตร์สามารถประกอบวิชาชีพด้านเภสัชกรรม เช่น เภสัชกรประจำโรงพยาบาล เภสัชกรประจำร้านยา
เภสัชกรในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา เภสัชกรในส่วนราชการต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติม ที่

website    : www.pharmacy.mahidol.ac.th/admission
โทรศัพท์  : 026448677-89 ต่อ 1508

*************************************************************************************

รายละเอียดเรื่องการคัดเลือกนักศึกษาจากรอบพิเศษ (ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย)

รอบพิเศษดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยซึ่งคัดเลือกจาก

1. ระบบโควตาวิทยาเขต/พื้นที่      28 คน
          (ก) 4 จังหวัดภาคตะวันตก --------------------------------------------------------------------------12 คน
          (ข) จังหวัดนครสวรรค์ ---------------------------------------------------------------------------------3 คน
          (ค) จังหวัดอำนาจเจริญ -------------------------------------------------------------------------------3 คน
          (ง) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ---------------------------------------------------------------------10 คน

2. โครงการพัฒนาเภสัชกร      20 คน
          (ก) มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำ --------------------------------------------------------------------15 คน
          (ข) มีบิดาหรือมารดาเป็นผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ----------------------------------------5 คน

3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น      5 คน


คุณสมบัติทั่วไป

- ผู้สมัครทุกโครงการต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

- ผู้สมัครระบบโควตาวิทยาเขต/พื้นที่ และโครงการพัฒนาเภสัชกร ต้องมีเกรดเฉลี่ยการศึกษามัธยมปลาย 6 ภาค
  การศึกษา ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป เฉพาะผู้สมัครโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น 2.5 ขึ้นไป

- ไม่มีตาบอดสีขั้นรุนแรง

- ไม่มีปัญหาสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิต ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ


คุณสมบัติเฉพาะ

          1. ผู้สมัครโครงการพัฒนาเภสัชกร 2(ก) ให้แสดงประวัติการทำกิจกรรม
แสดงความเป็นผู้นำในช่วงชั้นมัธยมปลายเช่น ประธานนักเรียน กรรมการนักเรียน ประธานห้องหรือผู้นำของห้องเรียน
โดยมีเอกสารรับรองจากโรงเรียน ผู้สมัครโครงการพัฒนาเภสัชกร 2(ข) ให้แสดงสำเนาทะเบียนบ้าน
และสำเนาใบรับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันของบิดาหรือมารดา
          2. ผู้สมัครโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น ต้องมีความสามารถพิเศษทางกีฬา หรือศิลปะวัฒนธรรม
ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหิดล หรือมีความสามารถทางวิชาการ
ในระดับที่ผ่านค่ายโอลิมปิกสาขา ชีววิทยา หรือเคมี ตั้งแต่รอบ 2 ขึ้นไป


การสอบข้อเขียน

จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล มีวิชาสามัญ 4 วิชา ซึ่งได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา


การสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและ/หรือสุขภาพ และการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

- โควตาวิทยาเขต/พื้นที่ และโครงการพัฒนาเภสัชกร มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ
  ทั้ง ตามลำดับคะแนนรวม วิชาสามัญ 4 วิชา โดยต้องผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ  35 %

- โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น ต้องผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ 25 % และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ลงความเห็น
  ว่าสามารถเรียนจบการศึกษา

จำนวนผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ไม่เกินสองเท่าของจำนวนที่จะรับทุกโควตาและโครงการ
โดยจะประกาศรายชื่อเรียงลำดับตามเลขรหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ ผู้ไม่ลงนามยืนยันการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา
หรือไม่มาสอบตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

******************************************************************************

การคัดเลือกนักศึกษาจากระบบรับตรง (Direct Admission)|

ระบบรับตรงรับจำนวน    60 คน  ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


คุณสมบัติทั่วไป

- ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย การศึกษามัธยมปลาย 6 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

- ไม่มีตาบอดสีขั้นรุนแรง และไม่มีปัญหาสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ
  การประกอบวิชาชีพ


การสอบและเกณฑ์การรับ

ตามลำดับคะแนนรวมของ ANET 5 รายวิชา ตามส่วนดังนี้ คือ คณิต และอังกฤษ อย่างละ 20%
วิทยาศาสตร์ 30% สังคม และภาษาไทย อย่างละ 15%

****************************************************************************

การคัดเลือกนักศึกษาจากระบบรับรวม (Central Admission)

ระบบรับรวม (Central Admission) รับจำนวน   40 คน ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  
คุณสมบัติทั่วไป

- ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- ไม่มีตาบอดสีขั้นรุนแรง และไม่มีปัญหาสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ
  การประกอบวิชาชีพ


การสอบและเกณฑ์การรับ

ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หลักสูตร 5 ปี รายวิชาที่ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 185 หน่วยกิต ประกอบด้วย

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 53 หน่วยกิต

- หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

- หมวดวิชาเฉพาะ 126 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับเภสัชภัณฑ์ทั้งด้านการผลิตและการประกัน
  คุณภาพ กลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับผู้ป่วย กลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบยา และต้องฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพ
  สาขาต่าง ๆรวมไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง

ตั้งกระทู้โดย : baby_pharmy@yahoo.com เมื่อ 2005-09-30 12:31:00 IP : 0.0.0.xxx ผู้ชม : 32820 ผู้ตอบ : 0
ตั้งกระทู้ใหม่   เก็บไว้ใน Favorites   พิมพ์   แจ้งลบ   ส่งบทความนี้ให้เพื่อนตอบกระทู้
ข้อความ :
ใส่รูปแสดงอารมณ์ :
ชื่อผู้ตอบกระทู้ :
รหัสยืนยัน :
Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
E-mail :
  *กรุณา Login ก่อนโพส หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
สมัครสมาชิกฟรี เพื่อใช้เว็บเต็ม 100% ที่นี่
 


ประเด็นร้อน

เรียนต่อ ขอทุน

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสนับสนุน