ประวัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนใหม่

ลบ แก้ไข

รู้จักกับนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่

ประวัติส่วนตัว
 • เกิดวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2499
 • ที่อยู่ 3 หมู่ 8 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
 ประวัติการศึกษ
 • ปริญญาโท : สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ปริญญาตรี : สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2525
 ประวัติการทำงาน
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช 7 สมัย พ.ศ. 2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 2544, 2548, 2551
 • เลขานุการคณะกรรมาธิการกิจการเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ 2525/1
 • เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 2525/2
 • เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2538
 • เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2540
 • โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2538,2546 และ 2547
 • รองประธานคณะกรรมาธิการการติดตามการบริหารงบประมาณ ปี 2539,2544-2547
 • กรรมการบริหารพรรค
 • นายทะเบียนพรรค
 • รองประธานกรรมาธิการกระทรวงศึกษาธิการปี 2551
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เงา) พรรคประชาธิปัตย์
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2553 ถึงปัจจุบัน
 เกียรติประวัติ
 • นักเรียนดีเด่น 2515 สอบได้ที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรสภานักเรียน
 • นักศึกษาดีเด่น 2517 ได้รับเกียรติบัตรนักศึกษากิจกรรมดีเด่น
 • ครูผู้สอนดีเด่น 2521 (ครูหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2521)
 • ครูผู้สอนดีเด่น 2521 (ครูหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2521)
 • ผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น 2523 ของ สปช.
 • ปฏิบัติราชการได้รับเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ 2 ขั้น 5 ครั้ง ได้เลื่อน 5 ขั้น
  2 ครั้ง ในรอบ 12 ปี
 • เหรียญทองสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2531
 • เครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" กระทรวงมหาดไทย 2540
 • รับพระราชทานเหรียญทองคำผู้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
  กระทรวงศึกษาธิการ 2540
 • เครื่องหมาย "เกษตราธิปัตย์" กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2543
 • รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยทักษิณปี 2546 จาก พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ
 • โล่รางวัลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นปี 2546,2547 จากนายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภา
  ผลงานด้านการเมือง
 • เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 7 สมัย
 • เป็นเลขานุการรัฐมนตรี 3 กระทรวง
      - กระทรวงต่างประเทศ (ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ)
      - กระทรวงศึกษาธิการ (นายอาคม เอ่งฉ้วน)
      - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอาคม เอ่งฉ้วน)
 • เป็นผู้เสนอกระทู้ปากเปล่าคนแรกของเรื่อง การให้เงินแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  จำนวน 10 ล้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุขวิช รังสิตพล)
 • เป็นผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 2 กระทรวง
      - อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
      - อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายปองพล อดิเรกสาร)
      - อภิปรายไม่ไว้วางใจและยื่นถอดถอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอดิศัย โพธารามิก)
  ผลงานด้านนิติบัญญัติ
 • เป็นกรรมาธิการกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2 ประเด็น
 • เป็นกรรมาธิการกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
 • เป็นผู้เสนอร่างและกรรมาธิการ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ฉบับแก้ไข 2542 ฉบับแก้ไข พ.ศ.2547
 • เป็นผู้เสนอร่างและกรรมาธิการ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
 • เป็นผู้เสนอร่างและกรรมาธิการ พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • เป็นผู้เสนอร่างและกรรมาธิการ พ.ร.บ.ประกันสังคม
 • เป็นโฆษกกรรมาธิการพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี 2538
 • เป็นรองประธานกรรมาธิการติดตามนโยบายและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • เป็นเลขานุการกรรมาธิการกิจการเยาวชนสตรีและผู้สูงอายุ
 • เป็นผู้เสนอร่างและกรรมาธิการพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ
 • เป็นผู้เสนอร่างและกรรมาธิการพระราชบัญญัติสภาครูและใบประกอบวิชาชีพครู
 • เป็นผู้เสนอร่างและกรรมาธิการระเบียบพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • เป็นผู้เสนอร่างและกรรมาธิการ พ.ร.บ.วิสาหกิจชุมชน
 • เป็นผู้เสนอญัตติและกระทู้ นำความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อให้สภาพิจารณาหลายเรื่อง เช่น
  - การแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ่ และราคาผลไม้ตกต่ำ่
  - การแก้ไขที่ดินทำมาหากินในเขตป่าสงวนและเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
  - การแก้ไขปัญหาสินค้าราคาแพง
  - การแก้ไขปัญหาราคาไม้ยางพารา
  - การแก้ไขปัญหาอ่างเก็บน้ำคลองกะทูน อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง
  - ปัญหาการสร้างทางหลวงสายพิปูน-ยอดเหลือง (หมายเลข 4189)
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

ลำดับเสนาบดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๓๕ -ปัจจุบัน รวม ๕๓ ราย

 • เสนาบดีกระทรวงธรรมการ (พ.ศ.๒๔๓๕ - ๒๔๗๕)

๑. เจ้าพระยาภาสกรวงษ์

๒. เจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร

. เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี

๔. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

๕. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร

 •  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ (พ.ศ.๒๔๗๕ - ๒๔๘๓)

๖. พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา

๗. พระสารสาสน์ประพันธ์

๘. พลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน

 •  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.๒๔๘๓ - ปัจจุบัน)

๙. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม

๑๐. พลโท ประยูร ภมรมนตรี

๑๑. นายทวี บุณยเกตุ

๑๒. พระตีรณสารวิศวกรรม

๑๓. นายเดือน บุนนาค

๑๔. พระยาศราภัยพิพัฒ (เลื่อน ศราภัยวานิช)

๑๕. หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช

๑๖. พลเอก มังกร พรหมโยธี

๑๗. พลโท สวัสดิ์ ส. สวัสดิเกียรติ

๑๘. นายเลียง ไชยกาล

๑๙. พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์

๒๐. หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

๒๑. นายสุกิจ นิมมานเหมินท์

๒๒. นายอภัย จันทวิมล

๒๓. นายเกรียง กีรติกร

๒๔. นายก่อ สวัสดิพาณิชย์

๒๕. นายนิพนธ์ ศศิธร

๒๖. นายประชุม รัตนเพียร

๒๗. พลตรี ศิริ สิริโยธิน

๒๘. นายภิญโญ สาธร

๒๙. นายแพทย์บุญสม มาร์ติน

๓๐. นายสิปปนนท์ เกตุทัต

๓๑. นายเกษม ศิริสัมพันธ์

๓๒. นายชวน หลีกภัย

๓๓. นายมารุต บุนนาค

๓๔. พลเอก มานะ รัตนโกเศศ

๓๕. พลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์

๓๖. พล.อ.อ.สมบุญ ระหงษ์

๓๗. นายสัมพันธ์ ทองสมัคร

๓๘. นายสุขวิช รังสิตพล

๓๙. นายชิงชัย มงคลธรรม

๔๐. นายชุมพล ศิลปอาชา

๔๑. นายปัญจะ เกสรทอง

๔๒. นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล

๔๓. ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย

๔๔. พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร

๔๕. นายสุวิทย์ คุณกิตติ

๔๖. นายปองพล อดิเรกสาร

๔๗. ดร.อดิศัย โพธารามิก

๔๘. นายจาตุรนต์ ฉายแสง

๔๙. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

๕๐. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

๕๑. นายศรีเมือง เจริญศิริ

๕๒. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

๕๓. นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ

 

ที่มา http://www.moe.go.th/websm/minister/chinnaworn.htm

 loading...


โดย Staff_pix ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 17 ม.ค. 53 20:21 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 15,001 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 15,001 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง