โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2552

ลบ แก้ไข

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประจำปีการศึกษา 2552

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีแนวคิดและนโยบายที่จะส่งเสริม และรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ให้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ขณะทำการสมัคร

1.2 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ

1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร , คณะ / สาขาวิชา ที่เปิดรับ , และจำนวนรับ ( 1,312 คน)

ดังรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

3. หลักฐานการสมัคร

3.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ (download ใบสมัครได้ที่ http://www.entrance.psu.ac.th)

3.2 ระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 (รวม 4 ภาคเรียน) โดยมีหัวหน้าสถานศึกษา

หรือนายทะเบียนลงนามรับรอง และประทับตราของโรงเรียนเป็นสำคัญ

3.3 จดหมายของครูผู้สอน (Recommendation letter) ซึ่งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร และต่อการเลือก

เรียนสาขาวิชานั้นๆ ของผู้สมัคร (ครูผู้เขียน ปิดผนึกจดหมายลับเฉพาะก่อนมอบให้ผู้สมัคร)

3.4 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) ที่แสดงความสามารถทางวิชาการ หรือความสามารถพิเศษของผู้สมัคร

3.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน (ต้องมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักด้วย)

3.6 หลักฐานการจ่ายเงินค่าสมัคร 200 บาท

4. การสมัคร

ผู้สมัครต้องตรวจคุณสมบัติทั่วไปของตนเอง และคุณสมบัติเฉพาะ ของแต่ละคณะ/สาขาวิชา ตามที่ระบุไว้ในท้าย

ประกาศฉบับนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จ

จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา แม้ว่าจะผ่านกระบวนการคัดเลือกได้เข้าศึกษาแล้ว ก็จะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

2

4.1 ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านทางไปรษณีย์ได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2551 โดยมหาวิทยาลัยจะ

ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ หากพ้นกำหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณา

ใบสมัคร

4.2 ส่งใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัครต่างๆ (ตามข้อ 3) พร้อมทั้งชำระเงินค่าสมัครจำนวน 200 บาท

(เป็นธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ. คอหงส์ ในนามของ นายสุรเดช จารุธนเศรษฐ์ ) และจ่าหน้าซองส่งไปที่

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา

งานรับนักศึกษา กองบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตู้ ปณ 22 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขคอหงส์

. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90112

5. องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาคัดเลือก

5.1 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ไม่คิดน้ำหนักคะแนน แต่ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่

มหาวิทยาลัยประกาศ จึงจะได้รับการพิจารณา)

5.2 ดัชนีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของชั้น ม. 4-5 (รวม 4 เทอม) คิดค่าน้ำหนัก 75%

5.3 การสอบสัมภาษณ์ และประเมินข้อมูลอื่นๆ ของผู้สมัคร คิดค่าน้ำหนัก 25%

หมายเหตุ ค่า GPAX ของนักเรียนจะถูกคำนวณแปลงเป็นคะแนนโดยมหาวิทยาลัย ก่อนนำไปใช้จัดลำดับที่

6. วิธีพิจารณาคัดเลือก

6.1 มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในเบื้องต้น หากผู้ใดมีคุณสมบัติ

ไม่ตรงตามที่คณะ/สาขาวิชา กำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

6.2 เมื่อผู้สมัครผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ (ข้อ 6.1) แล้ว มหาวิทยาลัยจะนำดัชนีผลการเรียน (GPAX) ของผู้สมัคร

ไปแปลงเป็นคะแนน โดยคิดค่าน้ำหนัก 75% (ตามข้อ 5.2) เพื่อใช้จัดลำดับที่คัดเลือก เรียกตัวเข้าสอบสัมภาษณ์

(มหาวิทยาลัยจะแปลงค่า GPAX เป็นคะแนน จากนั้นจะปรับค่าคะแนนนี้ โดยนำไปคูณกับตัวเลขสัมประสิทธิ์

ที่สร้างขึ้นมาจากตำแหน่ง (Ranking) ของโรงเรียนที่ได้จากการสอบ O-NET ของนักเรียนในโรงเรียนนั้นๆ

ประจำปี พ.. 2551)

6.3 เมื่อผู้สมัครได้รับการคัดเลือก (ตามข้อ 6.2) ให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์แล้ว คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

จะทำการสอบสัมภาษณ์ , ทดสอบความพร้อมทางการศึกษาเพิ่มเติม (ถ้าจำเป็นสำหรับบางคณะ/ สาขาวิชา) , และ

พิจารณา ข้อมูลอื่นๆ ของผู้สมัคร จากหลักฐานประกอบการสมัครซึ่งผู้สมัครได้แจ้งไว้ (ในข้อ 3.2 - 3.4) จากนั้น

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จะประเมินให้เป็นคะแนนการสอบสัมภาษณ์

6.4 มหาวิทยาลัย (โดยคณะกรรมการอีกชุด) จะนำค่าคะแนนที่ได้จากการสอบสัมภาษณ์ ไปคำนวณถ่วงค่าน้ำหนัก

เป็น 25% (ตามข้อ 5.3) แล้วนำคะแนนที่คำนวณได้ ไปรวมกับคะแนนที่แปลงจาก GPAX (ในข้อ 5.2) อีกครั้ง

ได้เป็นคะแนนสุดท้ายที่ใช้พิจารณาจัดลำดับที่ ตัดสินผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถือเป็นที่

สิ้นสุด

3

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น ให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

และทดสอบความพร้อมทางการศึกษา ในวันที่ 25 กันยายน 2551 โดยผ่านทางสื่อต่างๆ ดังนี้

7.1 ระบบ Internet ที่ http://www.entrance.psu.ac.th

7.2 โทรศัพท์สอบถามที่ งานรับนักศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 0-7444 6977, 0-7428 2245-7

8. การสอบสัมภาษณ์

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องไปสอบสัมภาษณ์ ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งตามที่นักเรียนได้ระบุไว้แล้วใน

ใบสมัคร หากนักเรียนไม่ไปสอบสัมภาษณ์ในวันเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์

8.1 สอบสัมภาษณ์ที่ กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2551

รายงานตัวเวลา 08.30 – 09.30 . สถานที่จะแจ้งอีกครั้งในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

8.2 สอบสัมภาษณ์ที่ คณะ/วิทยาเขต ที่ได้รับคัดเลือก ในวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2551

รายงานตัวเวลา 08.30 – 09.30 . สถานที่จะแจ้งอีกครั้งในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 โดยผ่านทางสื่อต่างๆ ดังนี้

9.1 ระบบ Internet ที่ http://www.entrance.psu.ac.th

9.2 โทรศัพท์สอบถามที่ งานรับนักศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 0-7444 6977, 0-7428 2245-7

10. การตรวจสุขภาพร่างกาย ,การยืนยันขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษา

10.1 ให้ผู้ได้รับคัดเลือกทุกคน ทำการตรวจสุขภาพร่างกาย และเอ็กซเรย์ โดยนำแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพของ

มหาวิทยาลัย (download ได้ที่ http://www.entrance.psu.ac.th) ไปขอรับการตรวจร่างกาย จากโรงพยาบาล

ของรัฐ หรือเอกชน

10.2 ผู้ได้รับคัดเลือกทุกคน จะต้องยื่นหนังสือแสดงความจำนง " ยืนยันขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษา " โดยใช้แบบฟอร์มที่

กำหนด (download แบบฟอร์ม ได้ที่ http://www.entrance.psu.ac.th)

10.3 ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้โครงการนี้แล้ว จะไม่มีสิทธิ์ในการรับตรง

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในรูปแบบอื่นๆ อีก และมหาวิทยาลัยจะส่งชื่อไปให้สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อตัดชื่อออกจากกระบวนการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ Admissions ด้วย

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทุกคน ส่งเอกสารตามข้อ 10.1 และ ข้อ 10.2 ไปยัง งานรับนักศึกษา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตู้ปณ. 22 ปณฝ.คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 90112 ภายในวันที่ 10-28 พฤศจิกายน 2551 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 loading...


โดย boya ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 ก.ค. 51 16:57 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 15,477 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 15,477 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย sai_perfect@hotmail.com
IP : 118.173.169.***
ดีมากโครงการนี้

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง