มหาวิทยาลัยแม้ฟ้าหลวง

ลบ แก้ไข

รายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2552 : ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
 
 

          ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีนโยบายที่จะส่งเสริม และกระจายโอกาสให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพัฒนา 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2552 จึงจัดโครงการรับนักศึกษา ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรสาขาวิชาและจำนวนนักศึกษาที่จะรับ

ที่

หลักสูตร

สาขาวิชา

จำนวนรับ

1

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

50

2

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาอังกฤษ)

40

3

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาจีน)

10

4

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาจีน (เลือกสอบภาษาอังกฤษ)

10

5

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาจีน (เลือกสอบภาษาจีน)

5

6

นิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

80

7

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

20

8

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์

20

9

บริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

50

10

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการท่องเที่ยว

35

11

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

20

12

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจการบิน

35

13

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

15

14

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

15

15

วิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

20

16

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

20

17

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

15

18

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

15

19

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

10

20

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)

10

21

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (เทคโนโลยีชีวภาพ)

10

22

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (จุลชีววิทยาประยุกต์)

10

23

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วิทยาศาสตร์การเกษตร)

10

24

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการอาหาร

20

25

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ

15

26

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

20

27

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีความงาม

15

28

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

15

29

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

20

30

กายภาพบำบัดบัณฑิต

กายภาพบำบัด

15

31

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาลศาสตร์

20

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

2.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง

2.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

2.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.5 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า ของโรงเรียนในเขตพัฒนา 17 จังหวัดภาคเหนือ

2.6 เป็นผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาชั้น ม.4 - ม.5 (รวม 4 เทอม) หรือเทียบเท่า ดังนี้

กลุ่มสาชาวิชาด้านภาษาและนิติศาสตร์ (สาขาวิชาที่ 1 -6) จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (GPA) และกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 2.50

กลุ่มสาขาวิชาด้านการจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขาวิชาที่ 7 - 18) จะต้องมีผลการเรียนฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50

กลุ่มสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาที่ 19 - 31) จะต้องมีผลการเรียนฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50

2.7 คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

3. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร

3.1 หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว เรียบร้อยแล้ว

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)

4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1หรือ ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคเรียน (ชั้น ม.4 -ม.5) โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร และผลการเรียนรวมเฉลี่ย พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย

3.2 ใบสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2 สามารถขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ หรือที่ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง 108 อาคารเรียนรวม C1 หรือ Download ใบสมัครทาง http://www.mfu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

3.3 การยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 2 สาขาวิชา โดยผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 สามารถยื่นหลักฐานการสมัครตามข้อ 3.1 โดยวิธี

1. สมัครผ่านโรงเรียน

โดยให้นักเรียนสมัครผ่านโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ พร้อมทั้งชำระค่าสมัครคนละ 300 บาท ทั้งนี้ ขอทางโรงเรียนโปรดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และรวบรวมเอกสารการสมัคร พร้อมธนาณัติค่าสมัคร สั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปณ. สาขาบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จัดส่งทางไปรษณีย์ไปตามที่อยู่ข้างล่างนี้ ภายในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2551 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

                                เรียน หัวหน้าส่วนรับนักศึกษา

                                         มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                                         333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด

                                         อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

                    ใบสมัคร ป.ตรี โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

2. สมัครด้วยตนเอง โดย

2.1 ทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งเอกสารการสมัคร พร้อมค่าสมัคร 300 บาท ในรูปของไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ปณ. สาขาบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2551 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) แล้วจัดส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษตามที่อยู่ในข้อ 1.

2.2 สมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง 108 อาคารเรียนรวม C1 พร้อมค่าสมัคร 300 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2551 ระหว่างเวลา 08.00 - 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

** เมื่อผู้สมัครยื่นใบสมัครแล้ว จะถือว่าผู้สมัครได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว หากตรวจพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกฯ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้แก่ผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

วันพุธที่ 3 กันยายน 2551www.mfu.ac.th (ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะทยอยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป)

5. กำหนดการสอบคัดเลือก

     วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2551 ณ อาคารเรียนรวม C1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

               07.30 - 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าสอบ

               08.30 - 10.30 น. สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ /ภาษาจีน* (ให้เตรียมดินสอดำ 2B และปากกามาด้วย)

               10.30 - 12.00 น. สอบวัดแววความเป็นครู**

               10.30 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ (สาขาวิชาการสอนภาษาจีน เริ่มตั้งแต่ 13.00 น.เป็นต้นไป)

                * เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาจีน) และสาขาวิชาการสอนภาษาจีน

                ** เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาการสอนภาษาจีน

     วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2551

                08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าสอบสัมภาษณ์

                09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ (ต่อ)

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

      วันพุธที่ 10 กันยายน 2551 ทาง www.mfu.ac.th หรือ สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6103-6

7. การรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าศึกษาพร้อมชำระค่าธรรมเนียม

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะต้องรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันการเข้าศึกษา โดย

7.1 รายงานตัวด้วยตนเอง พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการยืนยันการเข้าศึกษา 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ที่ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง 108 อาคารเรียนรวม C1 ภายในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2551 เวลา 08.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

7.2 รายงานตัวโดย Download ใบรายงานตัว ทาง http://www.mfu.ac.th กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และจัดส่งใบรายงานตัว พร้อมค่าธรรมเนียมการยืนยันการเข้าศึกษา 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ในรูปของ

      1. ไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ณ ที่ทำการไปรษณีย์ สาขาบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย หรือ

      2. ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่บัญชี 429-1-00011-6

แล้วนำไปรษณีย์ธนาณัติ หรือ ใบแจ้งยอดการชำระเงินพร้อมใบรายงานตัว จัดส่งไปตามที่อยู่ข้างล่างนี้ภายในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2551 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

                                   เรียน    หัวหน้าส่วนรับนักศึกษา

                                               มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                           333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด

                           อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

          ใบรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าศึกษาโควตาฯ

 

หมายเหตุ

1. ค่าธรรมเนียมการยืนยันการเข้าศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาทุกคนจะต้องชำระเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

2. ผู้ที่รายงานตัวยืนยันการเข้าศึกษาแล้ว หากประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ในระบบกลาง (Admissions) จะต้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยยื่นต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2552 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ลำดับ

สาขาวิชา

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา

(บาท)

1

ภาษาอังกฤษ

 

 

15,000

2

การบัญชี

3

เศรษฐศาสตร์

4

บริหารธุรกิจ

5

การจัดการการท่องเที่ยว

6

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

7

นิติศาสตร์

8

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

18,000

9

เคมีประยุกต์

10

เทคโนโลยีสารสนเทศ

11

วิทยาการคอมพิวเตอร์

12

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

13

วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

14

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

15

เทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ

 

18,000

16

เทคโนโลยีการอาหาร

17

เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ

18

สาธารณสุขศาสตร์

19

การสอนภาษาจีน

20

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

22,300

21

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

25,900

22

ภาษาจีนธุรกิจ

ปีที่ 1 - 2 ภาคการศึกษาละ 25,000

ปีที่ 3 - 4 ภาคการศึกษาละ 35,000

23

กายภาพบำบัด

28,000

24

เทคโนโลยีความงาม

25

พยาบาลศาสตร์

30,000

26

การจัดการธุรกิจการบิน

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ และหรือ ภาษาจีน สำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 15 หน่วยกิต และ 60 หน่วยกิต ตามลำดับ หน่วยกิตละ 600 บาท

2. ค่าหอพัก ห้องละ 4 คน ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท ต่อ คน

3. ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร 2,000 บาท

4. ค่าบริการสาธารณะภาคการศึกษาละ 400 บาท

   และเนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ผู้ที่มีคะแนน O – Net วิชาภาษาอังกฤษต่ำกว่า  51 คะแนน จะต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษา ซึ่งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตละ 600 บาท ดังนี้

       1. ผู้ที่มีคะแนน O – Net วิชาภาษาอังกฤษ 0 - 35 คะแนน จะต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอีก 15 หน่วยกิต

       2. ผู้ที่มีคะแนน O – Net วิชาภาษาอังกฤษ 36 - 50 คะแนน จะต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอีก 6 หน่วยกิต

       3. ผู้ที่มีคะแนน O – Net วิชาภาษาอังกฤษ 51 คะแนน ขึ้นไป ไม่ต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

            ยกเว้น ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตร/สาขาวิชาทางบัญชี เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ผู้ที่มีคะแนน O-Net วิชาภาษาอังกฤษ 51 คะแนนขึ้นไป ไม่ต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ผู้มีคะแนน O-Net 0 – 50 คะแนน จะต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอีก 15 หน่วยกิต

            สำหรับผู้ที่ไม่มีคะแนน O-Net จะต้องสอบ Placement Test ของทางมหาวิทยาลัยฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  หรือ โทรศัพท์ 053-916103 ถึง 4

 
 ใบสมัครโควตา [ 124.00 KB]
 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาพยาบาลฯ [ 82.49 KB]
 
 loading...


โดย KillerNight ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 29 ก.ค. 51 22:21 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 5,730 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 5,730 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง