คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
viewwrom
view
จำนวนผู้ติดตาม 0 คน

รับตรงสาขาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ [ No. 55850 ]

 

เวปไซต์ประจำโครงการ : http://www.hum.ku.ac.th/webkitman/index_kitman_2555.html

facebook : http://www.facebook.com/pages/KITMAN/134237356694440

แผนและหลักการรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรการจัดการการท่องที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) โดยวิธีรับตรง ไม่ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ สำหรับปีการศึกษา 2555

 

 1.       ช่วงระยะเวลาการรับสมัคร การสอบ และการเปิดภาคการศึกษา

1.1  ระยะเวลาการรับสมัคร  19 กันยายน 2554 – 9 พฤษภาคม 2555

รับสมัครเฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ

เวลา 9.00 – 12.00 และ 13.00 – 16.00 น.

1.2  วันสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉพาะนักเรียนจาก โรงเรียนนานาชาติหรือสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ที่ไม่มีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS

อังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555

1.3  วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555

1.4  วันสอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ) ศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555

1.5  วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555

1.6  วันรายงานตัว ยืนยันสิทธิ์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 4 – 5 มิถุนายน 2555

1.7  ช่วงเวลาการเปิดภาคการศึกษา ต้นเดือนสิงหาคม 2555

 

 2.      สถานที่สมัครสอบและบุคลากรผู้รับผิดชอบ

สถานที่สมัครสอบ: ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์

โทรศัพท์ 02 579 5566 ต่อ 1101, 1104

บุคลากรผู้รับผิดชอบ:  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย: โทรศัพท์ 081 801 2727  e-mail: fhumnnw@ku.ac.th

อาจารย์เจริญพร เพ็ชรกิจ: โทรศัพท์ 081 485 0085 e-mail: fhumjpp@ku.ac.th

 

3.      คุณสมบัติผู้สมัคร

3.1 กรณีนักเรียนจากโรงเรียนไทย

     3.1.1 สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า) โดยมี GPA ณ วันสมัคร ไม่น้อยกว่า 2.75 และ

     3.1.2 มีผลคะแนน GAT และ PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) หรือ GAT และ PAT 7   (ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ) ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถนำผลคะแนน GAT และ  PAT ครั้งใดก็ได้ในรอบ 2 ปี นับจนถึงวันสมัคร มาใช้ในการสมัครสอบ และ

     3.1.3 มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548 

3.2 กรณีนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติหรือจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ     

     3.2.1 สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามระบบการศึกษาของโรงเรียนนั้น (เช่น มัธยมศึกษาปีที่ 6, เกรด 12, ปี 12) โดยมี GPA ณ วันสมัคร ไม่น้อยกว่า  2.75 ทั้งนี้ต้องมีจดหมายรับรองการเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก              กระทรวงศึกษาธิการ และ

     3.2.2 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL Score แบบ IBT 75 คะแนนขึ้นไป   หรือ IELTS Score 6.0 ขึ้นไป   หรือผ่านการสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ซึ่งจะจัดสอบให้แก่นักเรียนที่ไม่มีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้นักเรียนต้องจ่ายค่าสอบภาษาอังกฤษแยกต่างหากจากค่าสมัครสอบเข้าศึกษา ในหลักสูตรฯ) และ

    3.2.3 มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548 

 

 4.      เอกสารในการสมัคร

4.1 กรณีนักเรียนจากโรงเรียนไทย

           - ใบรับรองผลการศึกษา (transcript) ฉบับจริงพร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง 4 ฉบับ

           - รูปสีขนาด 2” จำนวน 4 รูป พร้อมเขียนชื่อด้านหลัง

           - ใบแจ้งคะแนนผล GAT และ PAT ฉบับจริงพร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง 4 ฉบับ

           - เรียงความชี้แจงความประสงค์ในการเข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการการท่องที่ ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) ขนาดไม่เกิน 500       คำ จำนวน 4 สำเนา

           - บัตรประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง 4 ฉบับ       

           - ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงพร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง 4 ฉบับ

            - ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท

4.2 กรณีนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติหรือจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

           - ใบรับรองผลการศึกษา (transcript) ฉบับจริงพร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง 4 ฉบับ

           - รูปสีขนาด 2” จำนวน 4 รูป พร้อมเขียนชื่อด้านหลัง

           - ใบแจ้งคะแนนผล TOEFL หรือ IELTS ฉบับจริงพร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง 4 ฉบับ

              (หากไม่มีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS นักเรียนจำเป็นต้องสมัครสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน

               ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีค่าสอบภาษาอังกฤษแยกต่างหาก 1,500 บาท)

           - เรียงความชี้แจงความประสงค์ในการเข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการการท่องที่ ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) ขนาดไม่เกิน 500       คำ จำนวน 4 สำเนา

           - บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง 4 ฉบับ   

           - ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงพร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง 4 ฉบับ

           - ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท

 

 5.      วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือก

การคัดเลือกประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

5.1  กรณีนักเรียนจากโรงเรียนไทย: คะแนนรวมจากการถ่วงน้ำหนักคะแนน GPA ซึ่งมีค่าน้ำหนัก 10% คะแนน GAT และ PAT มี ค่าน้ำหนัก 50%  

กรณีนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติหรือต่างประเทศ: คะแนนรวมจากการถ่วงน้ำหนักคะแนน GPA ซึ่งมีค่าน้ำหนัก 10% และ คะแนนสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค่าน้ำหนัก 50%  

ผู้ที่ได้คะแนนในส่วนนี้สูงสุด 70 อันดับแรก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ด้วยภาษาอังกฤษ

 

5.2 การสอบสัมภาษณ์ด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค่าน้ำหนัก 40%        

      ทั้งนี้ เรียงความที่นักเรียนส่งมาเพื่อชี้แจงความประสงค์ในการเข้าศึกษาหลักสูตรการ จัดการ       การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) จะนำมาใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์

 

โครงการฯจะคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสอบรวมทั้งหมดสูงสุด จำนวน 40 คน เข้าศึกษาต่อ ทั้งนี้กำหนดสำรองไว้ 10 คน

 

   หมายเหตุ คุณสมบัติอื่นๆ ของผู้สมัคร ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีตามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548 ประกอบด้วย                 

  1. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
  2. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
  3. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
  4. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย


minimalism ( อ่าน 6333 | ตอบ 0 ) ( 2012-01-31 16:08:54 ) แจ้งลบ

 

เสนอความคิดเห็น
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 200 KB)
*กรุณา Login ก่อนโพส