เห็นด้วยหรือไม่ การเล่นเกมส์ ช่วยพัฒนาสมอง??

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 153 คน
ณ 29/06/2017 21:22
  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
94.1%
1. เห็นด้วย
5.9%
2. ไม่เห็นด้วย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่