เห็นด้วยหรือไม่ การเล่นเกมส์ ช่วยพัฒนาสมอง??

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 154 คน
ณ 17/08/2017 08:59
  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
94.2%
1. เห็นด้วย
5.8%
2. ไม่เห็นด้วย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่