เห็นด้วยหรือไม่ การเล่นเกมส์ ช่วยพัฒนาสมอง??

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 151 คน
ณ 30/03/2017 17:47
  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
94.7%
1. เห็นด้วย
5.3%
2. ไม่เห็นด้วย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่