มสธ. เปิดรับ ป.โท ถึง 15 ม.ค.52

ลบ แก้ไข

 

สาขานิเทศศาสตร์ มสธ.เปิดรับ ป.โท ภาค1/2552


 


                  สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดกว้างสำหรับผู้บริหาร ผู้ประกอบการวิชาชีพต่างๆ หรือผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการเพิ่มศักยภาพทางด้านการสื่อสาร ศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งจัดการเรียนการสอนในระบบทางไกลมีทั้งแผน ก (วิทยานิพนธ์) และแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) ส่วนใหญ่เรียนนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ ชุดวิชาที่เปิดสอน อาทิ ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสาร นิเทศศาสตร์ศึกษา การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ เป็นต้น 
 


                กำหนดเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 15 มกราคมนี้ สนใจหาซื้อใบสมัครได้ที่ สำนักบัณฑิตศึกษา มสธ. โรงเรียนสารวิทยา โรงเรียนบางกะปิ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนปทุมวิลัย และที่ศูนย์วิทยบริการ มสธ.ทั้ง10 แห่งทั่วประเทศ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ฟรีที่ www.stou.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-504-8341, 02-503-3579-80

 

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2552
สมัครใน วันที่ 15 ตุลาคม 2551 - 15 มกราคม 2552

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2552
โดยเปิดสอนหลักสูตรแผน ก สำหรับนักศึกษาที่เลือกทำวิทยานิพนธ์
และแผน ข สำหรับนักศึกษาที่เลือกศึกษาค้นคว้าอิสระ
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

ผู้สนใจที่ต้องการสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สามารถ download ใบสมัครได้ฟร
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2551 - 15 มกราคม 2552

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 0-2504-7560-4

มหาวิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท ดังนี้

1. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
– แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ แผน ก
– แขนงวิชาไทยคดีศึกษา แผน ก
2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
– นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก และ ข
3. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
– แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ก
– แขนงวิชาบริหารการศึกษา แผน ก และ ข
– แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก และ ข
– แขนงวิชาการแนะแนว แผน ก
– แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ แผน ก
– แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แผน ก และ ข
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน
4. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
– แขนงวิชาบริหารธุรกิจ แผน ก และ ข
– แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ แผน ก และ ข
5. สาขาวิชานิติศาสตร์
– วิชาเอกกฏหมายธุรกิจ แผน ก และ ข
– วิชาเอกกฏหมายมหาชน แผน ก และ ข
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
– วิชาเอกบริหารสาธารณสุข แผน ข
– วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม แผน ข
– วิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล แผน ก
7. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
– แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก
8. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
– วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม แผน ก และ ข
9. สาขาวิชารัฐศาสตร์
– แขนงวิชาการเมืองการปกครอง แผน ก และ ข
10. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
– แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร แผน ก และ ข
– แขนงวิชาสหกรณ์ แผน ก และ ข
– แขนงวิชาการจัดการการเกษตร แผน ก และ ข

 

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา
สำนักบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ 0-2504-7560-4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.น้อง

www.eduzones.com/

www.enn.co.th/

www.interscholarship.com/

http://shopping.eduzones.com/

www.108ezine.com/

http://www.spufriends.com/

http://www.ezplusonline.com/

http://www.ictutors.com/

 

 

 พิเศษสุด....สำหรับผู้ที่สนใจ Pocket Book สาขาแห่งอนาคต เล่ม 2

สามารถสั่งซื้อได้แล้ว ที่นี่ EZ Shopping

เฉพาะ 100 คนแรกเท่านั้นที่สั่งจองวันนี้ รับทันที E-Magazine

เรื่อง การเลือกคณะ ฟรี 1 เล่ม ดูตัวอย่าง ได้ที่นี่ www.108ezine.com/

หรือโทรศัพท์สั่งซื้อได้ที่ 0-2561-5455-7 ต่อ 16 มือถือ 08-46800660 รับหนังสือทางไปรษณีย์

วิธีสั่งซื้อง่าย ๆ พิมพ์ชื่อ-สกุล พร้อมเบอร์โทรและอีเมล์ ส่ง sms มาได้ที่ ปุ๋มปิ๋ม 084-6800660

 

 



โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 5 ม.ค. 52 13:42 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 41,051 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 41,051 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง