วิดวะ สัญจร ข. ศิลปากร รับ 220 คน

ลบ แก้ไข

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับผู้ที่มีเกรด 2.5 ขึ้นไป จำนวน 220 คน เข้าเรียนต่อในโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข.ประจำปีการศึกษา 2552

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ตามโรงเรียนทั่วประเทศ จึงเห็นสมควรประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. ประจำปีการศึกษา 2552 ซึ่งมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ปฏิทินกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม

12 มิถุนายน-22 สิงหาคม 2551               รับสมัครสอบคัดเลือก

24 ตุลาคม 2551                                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนทาง Internet (เฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต)

1 พฤศจิกายน 2551                               สอบข้อเขียน (เฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต)

12 ธันวาคม 2551                                  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ทาง Internet ทุกหลักสูตร

20 ธันวาคม 2551                                  สอบสัมภาษณ์ และส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย

23 ธันวาคม 2551                                  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาทาง Internet

23 ธันวาคม 2551-2 มกราคม 2552         ยืนยันสิทธิการเข้าศึกษาด้วยตนเองและทางไปรษณีย์

วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

หมายเหตุ -สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ต้องสมัครสอบวิชาเฉพาะ 37 ความถนัดทางวิศวกรรม ที่จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2552 ประมาณวันที่ 20 สิงหาคม – 10 กันยายน 2551 เข้าสอบวิชาเฉพาะฯ ของ สกอ. ประมาณวันที่ 14-20 ตุลาคม 2551 และ สกอ. ประกาศผลสอบวิชาเฉพาะฯ ประมาณวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 (ประมาณการระยะเวลามาจากปฏิทินการสอบวิชาเฉพาะของ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2551)

- ปฏิทินกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศ ให้ทราบภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2551

2. จำนวนที่รับเข้าศึกษา

สาขาวิชา จำนวนรับ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร                                                            30 คน

เทคโนโลยีชีวภาพ                                                           30 คน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์                                             30 คน

วิศวกรรมอุตสาหการ                                                       10 คน

วิศวกรรมเครื่องกล                                                          30 คน

วิศวกรรมเคมี                                                                  30 คน

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์                    25 คน

วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์                                    10 คน

วัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี                                         15 คน

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                                            10 คน

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

3.1 คุณสมบัติทั่วไป

3.1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

3.1.2 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2551 ในประเทศไทย

3.1.3 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3.1.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

3.1.5 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

3.1.6 ผู้ที่มีอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน

3.1.7 จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

3.2 คุณสมบัติเฉพาะ

สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้

3.2.1 ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไปนี้รวมกัน ไม่น้อยกว่า 2.50 ของมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 - ม.5  นับถึงภาคการศึกษาปลายของชั้น ม.5

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

3.2.2 ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้

3.2.2.1 ตาบอดทั้งสองข้าง

3.2.2.2 ตาบอดสี สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ในสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

3.2.2.3 หูหนวกทั้งสองข้าง

3.2.2.4 มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

3.2.2.5 ติดยาเสพติดให้โทษ

3.2.2.6 โรคพิษสุราเรื้อรัง

3.2.2.7 โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพ

3.2.3 ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลด้วยการกระทำความผิดในคดีอาญา

หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 3.1 และ 3.2 ข้อใดข้อหนึ่ง อยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแล้วก็ตามจะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา

4. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ คนละ 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมนี้ เมื่อสมัครสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

5. วิธีการสมัครสอบคัดเลือก

5.1 ขั้นตอนการสมัคร

5.1.1 ผู้สมัครเข้าสู่ Website http://www.eng.su.ac.th เพื่อทำการสมัครสอบกับโปรแกรมการรับสมัคร โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

5.1.2 เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงยืนยันการสมัคร

5.1.3 พิมพ์ใบสมัคร และเมื่อการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะทำการยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครครั้งล่าสุด

5.1.4 ชำระเงินค่าสมัครโดยธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ (ตามข้อ 5.2.2) หรือชำระเงินโดยตรงที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ในกรณีที่มาสมัครด้วยตนเอง

5.1.5 ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการชำระเงินทาง Website http://www.eng.su.ac.th หลังจากส่งหลักฐานการชำระเงินแล้ว 10 วัน

5.1.6 ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ เอกสารที่ส่งถึงฝ่ายรับสมัครแล้วถือเป็นสิ้นสุด การสมัคร ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ได้อีก

หมายเหตุ ในกรณีที่มาสมัครด้วยตนเองโดยตรงที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับให้บริการสมัครสอบ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5.2 หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

5.2.1 ใบสมัคร ที่กรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วน โดยสั่งพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว

5.2.2 ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ ค่าสมัครสอบ 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) สั่งจ่าย “ประธานคณะกรรมการฯ สัญจร ข.” ปทฝ. สนามจันทร์ 73001 เท่านั้น หรือชำระเงินค่าสมัครสอบโดยตรงที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ในกรณีที่มาจัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบด้วยตนเอง

5.2.3 ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1:4) ม.4-ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา ที่มีการรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ฉบับ โดยแสดงผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ที่ระบุค่าระดับเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

5.2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ ผู้สมัครที่ส่งหลักฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายการข้างต้นถือว่าขาดคุณสมบัติ จะไม่มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์และมหาวิทยาลัยจะตรวจสอบหลักฐานตามข้อ 3.1 อีกครั้งกับต้นฉบับในวันที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในกรณีสอบคัดเลือกได้ หากพบว่าไม่ถูกต้องตามคุณสมบัติทั่วไปจะถูกตัดสิทธิเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข.

หมายเหตุ รูปถ่ายที่ใช้ติดใบสมัครใช้ขนาด 1 นิ้ว ที่เหมือนตัวจริงในวันสมัคร หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

5.3 การส่งใบสมัคร ให้ผู้สมัครที่ได้ดำเนินการสมัครกับโปรแกรมการรับสมัครจัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครโดย

5.3.1 ทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าถึง

โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

ทั้งนี้ ตราประทับของที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางจะต้องไม่เกินวันที่ 22 สิงหาคม 2551 หากพ้นกำหนดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะไม่รับสมัคร

5.3.2 ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2551

หมายเหตุ ห้ามผู้สมัครส่งใบสมัครจ่าหน้าซองโดยตรงไปยังมหาวิทยาลัยศิลปากร (ทั้งนี้จ่าหน้าซองถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยตรงตามรายละเอียดข้อ 5.3.1)

6. เกณฑ์การสอบคัดเลือกและวิชาที่สอบ

สาขาวิชา วิชาที่สอบ

สมัครสอบวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดย (สกอ.)

จัดสอบข้อเขียนโดยคณะวิศวรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

เทคโนโลยีชีวภาพ

ไม่มี พื้นฐานวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และ ชีววิทยา)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

วัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

วิชา 37 ความถนัดทางวิศวกรรม

ไม่มี

หมายเหตุ สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตต้องสมัครสอบวิชาเฉพาะ 37 ความถนัดทางวิศวกรรม ที่จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2552

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน (สำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และรายละเอียดสถานที่สอบ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2551 ทาง Internet ที่ Website http://www.eng.su.ac.th และติดประกาศ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หรือสามารถสอบถามรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนทางโทรศัพท์ ในวันเวลาราชการได้ที่หมายเลข 0-3421-9364-6 ต่อ 1125, 1127-1129 และ 1131

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ ทาง Website http://www.eng.su.ac.th และพิมพ์ “บัตรเข้าสอบข้อเขียน” มาแสดงพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน ต่อกรรมการคุมสอบ

8. การสอบข้อเขียน (สำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จะจัดให้มีการสอบข้อเขียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 สนามสอบจังหวัดนครปฐมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สาขาวิชา เวลาสอบ วิชาที่สอบ

เทคโนโลยีอาหาร เวลา 9.00-11.00 น. พื้นฐานวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา)

เทคโนโลยีชีวภาพ เวลา 9.00-11.00 น. พื้นฐานวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา)

9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ทาง Internet ที่ Website http://www.eng.su.ac.th และติดประกาศ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หรือสามารถสอบถามรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ในวันเวลาราชการได้ที่หมายเลข 0-3421-9364-6 ต่อ 1125, 1127-1129 และ 1131

10. สอบสัมภาษณ์และส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย

สอบสัมภาษณ์และส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 20 ธันวาคม 2551 รายงานตัวเวลา 08.30 - 10.30 น. สอบสัมภาษณ์ 08.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ ทาง Website http://www.eng.su.ac.th และพิมพ์ “บัตรเข้าสอบสัมภาษณ์” มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวสอบสัมภาษณ์ หมายเหตุ ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ สามารถถ่ายสำเนาเพื่อนำไปใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการต่างๆ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินการรับตรง ในปีการศึกษา 2552 ได้แก่ โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.

โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการรับนักศึกษาสำหรับผู้มีคุณธรรมและบริการสังคม โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมถ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษทุกสาขาวิชา

11. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ทาง Internet ที่ Website http://www.eng.su.ac.th และติดประกาศ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หรือสามารถสอบถามรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาทางโทรศัพท์ ในวันเวลาราชการได้ที่หมายเลข 0-3421-9364-6 1125,1127-1129 และ 1131

12. การยืนยันสิทธิการเข้าศึกษา

ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาจะต้องยืนยันสิทธิการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในช่วงระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2551-2 มกราคม 2552 โดยรายละเอียดการยืนยันสิทธิจะประกาศให้ทราบภายในวันที่ 23 ธันวาคาม 2551

(พร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา)

13. การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาจะต้องดำเนินการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จะแจ้งกำหนดวันขึ้นทะเบียน ให้ทราบในวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ทาง Internet ที่ Website http://www.eng.su.ac.th และติดประกาศ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หรือสามารถสอบถามทางโทรศัพท์ ในวันเวลาราชการได้ที่หมายเลข 0-3421-9364-6 ต่อ 1125,1127-1129 และ 1131 ผู้ที่ไม่ดำเนินการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาถือว่าสละสิทธิ

หมายเหตุ ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. ประจำปีการศึกษา 2552 ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว หากประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกในสถาบันการศึกษาต่างๆ (ยื่นคะแนน Admissions) ที่จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สามารถสมัครสอบคัดเลือกฯ ได้โดยไม่ถูกตัดสิทธิ

 

อ.น้อง

www.eduzones.com

www.enn.co.th

www.interscholarship.com

 โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 15 มิ.ย. 51 23:19 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 23,908 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 23,908 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย phai_9mm@hotmail.com
IP : 117.47.140.***
เมื่อไร รับตรง รอบ 2 จะเปิดครับ ช่วยบอกหน่อยครับ บอกทางเมล์ก็ได้ครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย ตี้
IP : 118.172.172.***
เข้าไปดูในเวบแล้ว ไม่เห็นมีบัตรผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เลยครับ รบกวนชี้แจงด้วยครับ ทางเมล์ก็ได้ครับ  ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง