นักเรียน โรงเรียน พระราชทานปี 2550

ลบ แก้ไข

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐

นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐

กลุ่มจังหวัดที่ ๑ ระดับประถมศึกษา

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กหญิงปรียาภรณ์ บัววัจนา โรงเรียนวัดบัวปากท่า บางเลน นครปฐม สพฐ.

กลาง เด็กหญิงวรยา สินธนไพศาล โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ไทรน้อย นนทบุรี สพฐ.

ใหญ่ เด็กหญิงวรรณวเรศ บุญคง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กชายรัตน์ ปทุมรัตน์ โรงเรียนพิชญศึกษา ปากเกร็ด นนทบุรี สช.สป.

กลาง นายอาภากร โพธิ์สุข โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ลำลูกกา ปทุมธานี สพฐ.

ใหญ่ เด็กหญิงนภัสสร เขื่อนยัง โรงเรียนสายปัญญารังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก นางสาวกฤติมา สันติวัฒนา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล เมือง สมุทรปราการ

สมุทรปราการ สช. สป.

กลาง นางสาวบุศราพร สุรจารุสาร โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน นครปฐม สพฐ.

ใหญ่ นางสาวณัชชา ทิพฉากฉลัก โรงเรียนสายปัญญารังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี สพฐ.

กลุ่มจังหวัดที่ ๒ ระดับประถมศึกษา

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กชายจิรายุส ขาวสังข์ โรงเรียนวัดสุนทรวารี โคกโพธิ์ ปัตตานี สพฐ.

กลาง เด็กหญิงบาจรีย์ สินฉิม โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดประชาภิรมย์)

เมืองนราธิวาส นราธิวาส อปท.

ใหญ่ เด็กหญิงอรอุทัย นิลนาม โรงเรียนอนุบาลยะลา เมืองยะลา ยะลา สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก นางสาวอารียา มาเล็ก โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา)

สุไหงโก-ลก นราธิวาส อปท.

กลาง เด็กชายพลวัฒน์ เกื้อขำ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา โคกโพธิ์ ปัตตานี สพฐ.

ใหญ่ นายชินภัทร ตันติสุวรรณโณ โรงเรียนสตรียะลา เมืองยะลา ยะลา สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก นางสาวจุฑามาศ ทองเพชร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ เมืองยะลา ยะลา สพฐ.

กลาง นายอลัน สาดีน โรงเรียนควนโดนวิทยา ควนโดน สตูล สพฐ.

ใหญ่ นางสาวศันสนีย์ สว่างโรจน์ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” เบตง ยะลา สพฐ.

กลุ่มจังหวัดที่ ๓ ระดับประถมศึกษา

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กหญิงศุภลักษณ์ ละเอียด โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านอู่มาด) บ้านนาสาร

สุราษฎร์ธานี อปท.

กลาง เด็กหญิงสิทธินี แสวงศรี โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย รัตภูมิ สงขลา สพฐ.

ใหญ่ เด็กหญิงธัญลักษณ์ วัชราเวคิน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ หาดใหญ่ สงขลา สช.สป.

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก นางสาวลัดดาวัลย์ ยาจาติ โรงเรียนวัดท้ายสำเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช สพฐ.

กลาง เด็กหญิงภันทิลา สายบัณฑิต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ สงขลา สช.สป.

ใหญ่ นางสาวอุ้มฝัน ศิริคติธรรม โรงเรียนมหาวชิราวุธ เมืองสงขลา สงขลา สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก นายเทียนชัย สว่างรัตน์ โรงเรียนปัญญาวุธ ควนขนุน พัทลุง สพฐ.

กลาง นางสาวกาญจนา มีหมื่นพล โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ป่าพะยอม พัทลุง สพฐ.

ใหญ่ นายรุตจิโรจน์ สุขาทิพย์ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ฉวาง นครศรีธรรมราช สพฐ.

กลุ่มจังหวัดที่ ๔ ระดับประถมศึกษา

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กหญิงสุวรรณี หวลศรีทัย โรงเรียนบ้านกะทู้ กะทู้ ภูเก็ต สพฐ.

กลาง เด็กหญิงอินทิรา หนูฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน) เมืองตรัง ตรัง อปท.

ใหญ่ เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ตันประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต อปท.

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กหญิงเกวลิน กีรติวุฒิพงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต อปท.

กลาง นายจิระพงษ์ เขตตะเคียน โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ เมืองตรัง ตรัง สช.สป.

ใหญ่ เด็กหญิงชนิกานต์ กัลยวณิชย์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เมืองกระบี่ กระบี่ สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก นางสาวสุลาวรรณ์ เสวตจันทร์ โรงเรียนปากจั่นวิทยา กระบุรี ระนอง สพฐ.

กลาง นางสาวศรัญญา ชัยวิสูตร โรงเรียนกระบุรีวิทยา กระบุรี ระนอง สพฐ.

ใหญ่ นายเจษฎา จริยา โรงเรียนสตรีภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต สพฐ.

กลุ่มจังหวัดที่ ๕ ระดับประถมศึกษา

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กหญิงณัฐริกา ราชสิงโห โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) บ้านคา ราชบุรี สพฐ.

กลาง ไม่มีนักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน

ใหญ่ เด็กหญิงกมลชนก ปิ่นปรีชาชัย โรงเรียนสุพรรณภูมิ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กหญิงปิยธิดา เฉียบแหลม โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี สช.สป.

กลาง ไม่มีนักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน

ใหญ่ นางสาวใบบุญ สกุลกรุณาอารีย์ โรงเรียนสงวนหญิง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก นายปรีชา ทรัพย์ย้อย โรงเรียนท่ามะขามวิทยา โพธาราม ราชบุรี สพฐ.

กลาง นายสุธาวี กลิ่นอุบล โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฏร์) เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี สพฐ.

ใหญ่ นายสมเกียรติ เวชการ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย อัมพวา สมุทรสงคราม สพฐ.

กลุ่มจังหวัดที่ ๖ ระดับประถมศึกษา

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กหญิงอักษรสวรรค์ ช่วยเงิน โรงเรียนไกรราษฏร์วิทยา หันคา ชัยนาท สพฐ.

กลาง เด็กหญิงมณีรัตน์ สุขจันทร์ โรงเรียนวัดศรีสโมสร หนอง มะโมง ชัยนาท สพฐ.

ใหญ่ เด็กหญิงณัฐฏฎาธรณ์ ลิ้มสกุล โ รงเรียนบรรจงรัตน์ เมืองลพบุรี ลพบุรี สช.สป.

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก นางสาวสุรีพร กิจประสงค์ โรงเรียนวัดวังชะโด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา สพฐ.

กลาง เด็กหญิงน้ำเพชร เอนกลาภ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา สช.สป.

ใหญ่ เด็กหญิงพูธิตา สินณรงค์ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” เสาไห้ สระบุรี สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก นางสาวอมรา วาอุทัศน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย หนองขาหย่าง อุทัยธานี สพฐ.

กลาง นางสาวขวัญเรือน พานแก้ว โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ท่าหลวง ลพบุรี สพฐ.

ใหญ่ นางสาวสุดาพร ไชยบุตร โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑“ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา สพฐ.

กลุ่มจังหวัดที่ ๗ ระดับประถมศึกษา

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กหญิงฐานิดา มีรอด โรงเรียนวัดสว่าง ลับแล อุตรดิตถ์ สพฐ.

กลาง เด็กหญิงธวัลพร ศรีจันทร์มาก โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สพฐ.

ใหญ่ เด็กหญิงชีวภัฏ หลวงฟอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กชายวรดนย์ สุนรกุมภ์ โรงเรียนบ้านข่อยสูง ตรอน อุตรดิตถ์ สพฐ.

กลาง เด็กหญิงบุญรักษา สมุทร โรงเรียนวังทองพิทยาคม วังทอง พิษณุโลก สพฐ.

ใหญ่ เด็กหญิงอภิชญา ภักดีไพฑูรย์ โรงเรียนตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก นายชัยณรงค์ พิฤก โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ตะพานหิน พิจิตร สพฐ.

กลาง นายวินิจ เกิดเพ็ง โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดโบสถ์ พิษณุโลก สพฐ.

ใหญ่ นายสุรพงศ์ อินแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สพฐ.

กลุ่มจังหวัดที่ ๘ ระดับประถมศึกษา

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กหญิง ณ หฤทัย เปลื้องอภัย โรงเรียนอนุบาลสุภาพวิทยา ท่าวังผา น่าน สช.สป.

กลาง เด็กหญิงวรรณรัตน์ ณ ลำพูน โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่ สช.สป.

ใหญ่ เด็กหญิงกุลนิษฐ์ พุทธรักษา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์)

เมืองน่าน น่าน อปท.

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กชายบดินทร์ สุดใจ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เมืองลำพูน ลำพูน อปท.

กลาง เด็กชายอรรถพล ปัญญายิ่ง โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ หางดง เชียงใหม่ สพฐ.

ใหญ่ เด็กชายสุรภาพ ฉิมพลีย์ โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สช.สป.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก นางสาวปานหทัย ยาดิบ โรงเรียนแม่พริกวิทยา แม่พริก ลำปาง สพฐ.

กลาง นายธงชัย คำอ้ายด้วง โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม นาหมื่น น่าน สพฐ.

ใหญ่ นายอิทธิพล ศรีสองสม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เมืองเชียงราย เชียงราย สพฐ.

กลุ่มจังหวัดที่ ๙ ระดับประถมศึกษา

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก ไม่มีนักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน

กลาง เด็กหญิงอาจารี มูลทิพย์ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทพระยืน ขอนแก่น สพฐ.

ใหญ่ เด็กหญิงธีรดา เตมียสถิต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กหญิงสิริดารา รัตนพรหม โรงเรียนทับกุงประชานุกูล หนองแสง อุดรธานี สพฐ.

กลาง เด็กหญิงณัฐณิชา อภิชนกิจ โรงเรียนเซนต์เมรี่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี สช.สป.

ใหญ่ นายวิจักษ์ ยศปัญญา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก นางสาวมยุรี วิบูลย์กุล โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม กุมภวาปี อุดรธานี สพฐ.

กลาง นายณัฐพล คะบุญมั่ง โรงเรียนอมตวิทยา หนองสองห้อง ขอนแก่น สช.สป.

ใหญ่ นายธนัช พรหมเมตตา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา วังสะพุง เลย สพฐ.

กลุ่มจังหวัดที่ ๑๐ ระดับประถมศึกษา

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กหญิงศิริเนตร เกษียร โรงเรียนบ้านโพนขวาว หัวตะพาน อำนาจเจริญ สพฐ.

กลาง เด็กหญิงดาหวัน วิมโลดม โรงเรียนบ้านโคกเจริญ เลิงนกทา ยโสธร สพฐ.

ใหญ่ เด็กหญิงจิตตราพร จันทร์พันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก นางสาวกมลวรรณ ทามนตรี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)

เมืองนครพนม นครพนม อปท.

กลาง นางสาวเซลซิเลีย แอนเนท ลินด์ควิสท์ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร คำเขื่อนแก้ว ยโสธร สพฐ.

ใหญ่ นางสาวพรรัตน์ กาญจนศิริรัตน์ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร พนมไพร ร้อยเอ็ด สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก นายศิริพงษ์ ศรีมีเทียน โรงเรียนสามขาวิทยา โพนทราย ร้อยเอ็ด สพฐ.

กลาง นางสาวบุหลัน ปลายสวน โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูน มหาสารคาม สพฐ.

ใหญ่ นางสาวธัญวัชร ฉัตรอุทัย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด สพฐ.

กลุ่มจังหวัดที่ ๑๑ ระดับประถมศึกษา

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กชายสันติราษฎร์ ไพรป่า โรงเรียนบ้านตาหมื่น ขุนหาญ ศรีสะเกษ สพฐ.

กลาง เด็กหญิงสร้อยฟ้า เลายี่ปา โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ ภูสิงห์ ศรีสะเกษ สพฐ.

ใหญ่ เด็กหญิงเอกไพลิน สิงห์ลา โรงเรียนศรีเทพบาล จัตุรัส ชัยภูมิ สช.สป.

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เล็ก นางสาวอัจฉรี แสวงผล โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสุรินทร์ปราสาท สุรินทร์ สพฐ.

กลาง นางสาวประภาวดี บุญช่วย โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วังหิน ศรีสะเกษ สพฐ.

ใหญ่ เด็กชายรชต สรณาคมน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก นายเริงชัย บุญด้วง โรงเรียนตาเบาวิทยา ปราสาท สุรินทร์ สพฐ.

กลาง นายกิตติศักดิ์ เทพเกาะ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา โนนสูง

นครราชสีมา สพฐ.

ใหญ่ นางสาววันกวี ประจงจิตร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สพฐ.

กลุ่มจังหวัดที่ ๑๒ ระดับประถมศึกษา

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กหญิงกิตติพร เหลืองรุ่งรัส โรงเรียนวัดบางตลาด คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา สพฐ.

กลาง เด็กหญิงชญานี โชติสุวรรณ์ โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)

ท่าใหม่ จันทบุรี สพฐ.

ใหญ่ เด็กหญิงรพีพร มโนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กหญิงกุลกานต์ สุขสำราญ โรงเรียนยอแซฟวิทยา ท่าใหม่ จันทบุรี สช.สป.

กลาง เด็กชายสรวิศ อุจจาภิมุข โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี สช.สป.

ใหญ่ นายปกป้อง วงษ์สรรพ์ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" แกลง ระยอง สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก นางสาวสุธาสินี โคกคำ โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ เมืองสระแก้ว สระแก้ว สพฐ.

กลาง นายชัยวัฒน์ เจริญกลิ่น โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์ จันทบุรี สพฐ.

ใหญ่ นายจิรวัฒน์ เหมมี มาบตาพุดพันพิทยาคาร เมืองระยอง ระยอง สพฐ.

กลุ่มจังหวัดที่ ๑๓ ระดับประถมศึกษา

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา เขต จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กหญิงอินทิรา สุขพลกิจ โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กทม.

กลาง เด็กหญิงรังสิมา คุณมาศ โรงเรียนเผดิมศึกษา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สช.สป.

 


loading...


โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 มิ.ย. 51 10:09 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 112,044 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 112,044 ครั้ง ตอบ 19 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ไทรน้อย
IP : 124.122.253.***
วรยา เก่งๆๆๆๆๆๆๆๆ
ลบ แจ้งลบ
โดย ด.ช.อรงกรณ์ หาญธงชัย
IP : 118.172.156.***
บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ.....................................................................................................อิอิ
ลบ แจ้งลบ
โดย ด.ช.อรงกรณ์ หาญธงชัย
IP : 118.172.156.***
ไม่มีผลการสอบ nt ของ ป.5บ้างเลย เซ็ง
ลบ แจ้งลบ
โดย mam_zazaza@hotmail.com
IP : 118.173.239.***
รักรงเรียน
ลบ แจ้งลบ
โดย คน สกุล มนุยษ์
IP : 125.26.140.***
เก่งจังเลย
ลบ แจ้งลบ
โดย ribbin123@hotmail.com
IP : 58.10.24.***

อยากให้มีรางวัลพระราชทานทุกๆปีเยย

แต่ถ้าปีนี้ไม่มีจะโกรธหน้าแดงเยยคอยดูนะ

แต่จะร้องไห้ด้วย

ลบ แจ้งลบ
โดย mozartzeed@sanook.com
IP : 125.24.118.***

ขอบคุณพวกคุณครูที่อนุบาลอุดรมากเลยครับที่ไห้ผมำด้เรืยนอยู่จุฬาตอนนี้ผมอายุ17จะ18เเล้วครับรักครูทุกคน

ลบ แจ้งลบ
โดย เฟรส
IP : 118.172.235.***

อยากเเข้เซนต์โย

ลบ แจ้งลบ
โดย earnyjuae
IP : 125.26.152.***
อยากให้โรงเรียนมหาไถ่เป็นโรงเรียนพระราชทานจัง
ลบ แจ้งลบ
โดย เด็ก บ.บ.
IP : 58.8.93.***

มีเด็ก โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรด้วย สุดยอดเลย

เบญจมบพิตรเกรียงไกรจริงๆๆ

รุ่นพี่เกรียงไกร รุ่นน้องชายจะชายรักษา

ลบ แจ้งลบ
โดย วิว
IP : 125.24.210.***
เก่งจังเลยนะคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย earnyjuae
IP : 125.26.147.***
คนเขียนเก่งสุดๆเลยล่ะ(น่าจะหล่อสวยด้วยล่ะหมั่ง)ดีใจจัง
ลบ แจ้งลบ
โดย earnyjuae
IP : 125.26.147.***

น่ารักๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ลบ แจ้งลบ
โดย earnyjuae
IP : 125.26.147.***
เว็บนี้ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ลบ แจ้งลบ
โดย earnyjuae
IP : 125.26.147.***

very GooDๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยเว็บนี้เยี่ยมสุดๆเลยล่ะอิอิอิๆๆๆตอบล่ะเดี่ยวหนาว

ลบ แจ้งลบ
โดย earnyjuae
IP : 125.26.147.***
อยากให้มีโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่อยู่ด้วยจังเลยได้ป่ะขอร้องล่ะถ้าไม่ได้โกรธแน่ระวังตัวด้วยล่ะไม่ได้ใช่ไหม ฮือๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ลบ แจ้งลบ
โดย earnyjuae
IP : 125.26.147.***
ดีที่มีเว็บไวซ์นี้แต่ก็งงๆอยู่ตรงคำว่าไม่มีเหรอ
ลบ แจ้งลบ
โดย เด็กหญิงมลธิรา ประภาโส
IP : 222.123.116.***
อยากให้มีเว็บไซต์ของโรงเรียนวัดหนองคัน(ไจ พิทยาคาร)จังโดยไม่ได้อยู่ในเว็บไซต์ gogle
ลบ แจ้งลบ
โดย ด.ญ.ภรภัทร รัตนกนกสิน
IP : 125.26.153.***

เก่งจังเลยมีการได้ที่1ด้วยชื่นใจสบายหนูไม่ชอบคนสวยหล่อแค่ชอบคนน่ารักค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง