โควตา ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลบ แก้ไข

การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2552

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสรรโควตาให้แก่นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (.6) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัด ในเขตพัฒนาภาคเหนือมาโดยตลอด โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้คือ

1. เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดีในเขตพัฒนาภาคเหนือ ให้ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน

2. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่จังหวัดและอำเภอ ในเขตพัฒนาภาคเหนืออย่างทั่วถึง

3. เพื่อผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชาออกไปปฏิบัติงานตามท้องถิ่นต่าง ๆ ในเขตพัฒนาภาคเหนือ

4. เพื่อช่วยให้โรงเรียน ได้พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้สูงขึ้น

สำหรับปีการศึกษา 2552 นี้ มหาวิทยาลัยจัดสรรโควตาให้แก่นักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเป็นจำนวน 50% ของจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าใหม่

ดังนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่กำลังเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับโควตาที่จัดสรรให้เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2552 โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ.-

1. จังหวัดที่ได้รับโควตา

คือ จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี

2. จำนวนที่นั่งที่จัดให้

2.1 ในปีการศึกษา 2552 นี้ มหาวิทยาลัยได้จัดจำนวนที่นั่งให้นักเรียนแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัด ประมาณ 50 % ของจำนวนที่นั่งที่จะรับนักศึกษาเข้าศึกษาทั้งหมดในทุกคณะและหรือสาขาวิชา รวมเป็นจำนวนที่นั่งโควตาภาคเหนือ

3,110 ที่นั่ง รายละเอียดตามตารางจำนวนรับและวิชาสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ ปีการศึกษา 2552

2.2 รูปแบบการให้โควตา

รูปแบบการให้โควตาแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 50% โดยจัดสรรจำนวนที่นั่งเป็นดังนี้

จำนวนที่นั่งโควตาทั้งหมด 3,110 ที่นั่ง จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน คือ

ส่วนที่ 1 จำนวนที่นั่ง 1,555 ที่นั่ง จะนำมาจัดสรรให้ตามสัดส่วนของผู้สมัครในอัตราส่วน

.รอบนอก : ทั้งจังหวัดเป็น 24 % : 76 % คิดเป็นจำนวนที่นั่ง 373 : 1,182 ที่นั่ง

ส่วนที่ 2 จำนวนที่นั่ง 1,555 ที่นั่ง จะนำมาจัดสรรโดยให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่มิได้รับการคัดเลือกจากส่วนที่ 1

แข่งขันรวมกันทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ

3. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก

คุณสมบัติทั่วไป

1. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, .5 ,.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ

โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้

2.1 เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ ตลอดปีการศึกษา 2551 เท่านั้น

2.2 เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ ตลอดปีการศึกษา 2550 เท่านั้น

2.3 เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ ตลอดปีการศึกษา 2549 เท่านั้น

สำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ต้องเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือติดต่อกัน 2 ปี

(4 ภาคเรียน) เปิดสอนในลักษณะประเภทชั้นเรียน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ..2530 ที่สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน

3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

4. จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก

4. การสมัครสอบคัดเลือก

4.1 ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์ดังกล่าวในข้อ 3 ขอซื้อเอกสารการสมัครได้ในราคาชุดละ 80 บาท และมายื่นใบสมัครพร้อมชำระเงินค่าสมัครคนละ 400 บาท ณ ที่ทำการรับสมัครของโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 กันยายน 2551

4.2 นักเรียนมีสิทธิ์เลือกคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ได้ไม่เกิน 2 คณะ/สาขาวิชา ในกลุ่มที่เน้นการเรียนด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มที่เน้นการเรียนด้านภาษาต่างประเทศ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น จะเลือก 2 กลุ่มปนกันไม่ได้ เนื่องจากวัน / เวลา

สอบ กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และกลุ่มภาษาต่างประเทศตรงกัน

4.3 ต้องมีลายมือชื่อของครูประจำชั้น และผู้อำนวยการหรืออาจารย์ใหญ่หรือครูใหญ่ของโรงเรียนที่นักเรียนสังกัดลงนามรับรองตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะถือว่าใบสมัครเป็นโมฆะ เพราะขาดคุณสมบัติและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

4.4 หน่วยรับสมัครของโรงเรียนรวบรวมใบสมัครและแบบฟอร์มต่าง ๆ พร้อมทั้งเงินค่าสมัคร และจัดทำหนังสือนำส่งถึง

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2551 โดยยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

4.5 ในการรวบรวมใบสมัครที่สมบูรณ์แล้วส่งถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอให้หน่วยรับสมัครของโรงเรียนรวบรวมส่งเพียงครั้งเดียวเท่านั้น มหาวิทยาลัยจะไม่รับใบสมัครที่ส่งมาเพิ่มเติม

4.6 เงื่อนไขที่ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ จะต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

4.6.1 ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่าคณะที่เลือกเป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มภาษาต่างประเทศกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นและวิชาสอบ วันสอบ และเวลาสอบต้องไม่ตรงกัน หากนักเรียนเลือกสอบสองสายปนกัน อาจเสียประโยชน์ หรือถูกตัดสิทธิ์ในอันดับการเลือกใดอันดับหนึ่งได้

4.6.2 ในกรณีที่เอกสารในการสมัครไม่สมบูรณ์ถูกต้องมหาวิทยาลัยจะถือว่า การสมัครสอบเป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้

4.6.3 หากผู้สมัครทำการทุจริตในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.6.4 ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน หากประสงค์จะขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะต้องสละสิทธิ์ด้วยตนเอง พร้อมแนบบัตรประจำตัวผู้สมัคร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2552 ห้ามผู้อื่นสละสิทธิ์แทนและผู้ที่ขอสละสิทธิ์แล้วจะขอถอนการสละสิทธิ์ไม่ได้

4.6.5 เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาใน โครงการ พสวท./วพ. /วคช. /เพชรทองกวาว /โอลิมปิกวิชาการ

โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์ /โครงการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน/ โครงการรับนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะหรือประสบการณ์ด้านพลังงาน และประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือหรือการสอบคัดเลือกอื่น ๆ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2552 มีดังนี้

นักเรียนที่ได้รายงานตัวยืนยันเข้าศึกษา/หรือ ทำสัญญารับทุนการศึกษาในโครงการ พสวท., วพ. / วคช. / เพชรทองกวาว /โอลิมปิกวิชาการ โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์ /โครงการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โครงการรับนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะหรือประสบการณ์ด้านพลังงาน เรียบร้อยแล้ว ไม่มีสิทธิ์หรือหมดสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน

ของการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ และ/หรือ การสอบคัดเลือกเข้าโครงการแพทย์ชนบท และ/หรือ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเพื่อเข้าศึกษาในคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ/หรือการสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2552 อีก หากพบว่าได้สอบและ/หรือสมัคร มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาตามสิทธิ์และเงื่อนไขของโครงการดังกล่าวข้างต้น และตัดสิทธิ์การสอบและ/หรือสมัครในครั้งดังกล่าวนั้นทันที

ทั้งนี้ เงื่อนไขการตัดสิทธิ์ดังกล่าวให้มีผลบังคับต่อผู้ที่ได้รับทุนโครงการ พสวท. (ต่อเนื่อง) จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยด้วย และหากผู้ได้รับทุนโครงการ พสวท. (ต่อเนื่อง) จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประสงค์จะสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโครงการ พสวท. จะต้องชดใช้ทุนตามสัญญาของโครงการ

4.6.6 เงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ปีการศึกษา 2552

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรแล้ว หากประสงค์จะเข้าสอบประเภทโควตาภาคเหนือหรือสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จะต้องสละสิทธิ์การเข้าศึกษาตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรให้เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน หากยังเข้าสอบโควตา

ภาคเหนือ หรือสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอีก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทั้งสองทางทันที

อนึ่ง ผู้ที่ได้สละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษาภายใต้โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรแล้ว จะไม่ได้รับการคืนสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาภายใต้โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรอีก ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

4.6.7 สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามโครงการพิเศษอื่น ๆ แล้ว หากประสงค์จะสอบโควตาหรือสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับสมัครเดือนเมษายน 2552 จะต้องสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโครงการฯ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้ที่ยืนยันเข้าศึกษาตามโครงการพิเศษอื่น ๆ แล้วยังเข้าสอบโควตาหรือสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบันโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับสมัครเดือนเมษายน 2552 หรือโครงการพิเศษอื่น ๆ อีก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตัดสิทธิ์ การเข้าศึกษาทั้งสองทาง

5. การสอบคัดเลือก

5.1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะจัดให้มีการสอบวิชาหลัก วิชาเลือก และวิชาเฉพาะดังนี้

กำหนดวันและเวลาสอบ วันที่ 20 –21 ธันวาคม 2551 รวม 14 วิชาดังนี้

กลุ่มวิทย์คณิต                                        กลุ่มภาษาต่างประเทศ

01 ภาษาไทย                                       01 ภาษาไทย

02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

03 ภาษาอังกฤษ                                  03 ภาษาอังกฤษ

04 วิทยาศาสตร์ 1                                 06 วิทยาศาสตร์ 2

05 คณิตศาสตร์ 1                                 07 คณิตศาสตร์ 2

วิชาเลือกสอบ

08 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 09 ภาษาฝรั่งเศส 10 ภาษาเยอรมัน

11 ภาษาจีน 12 ภาษาญี่ปุ่น 13 ทฤษฎีและปฏิบัติทางการออกแบบ

17 ความรู้ทั่วไปทางศิลปวัฒนธรรมและปฏิบัติการ

วิชาเฉพาะที่จะนำคะแนนจากการสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เดือนตุลาคม 2551 มาใช้คือ

14 ความรู้ความถนัดทางศิลป์

5.2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะไม่จัดสอบวิชา 14 ความรู้ความถนัดทางศิลป์ นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ที่ใช้คะแนน วิชานี้จะต้องสอบวิชาวิชานี้จากการสอบวิชาเฉพาะของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดือนตุลาคม 2551) และนำผลคะแนนมายื่นให้โรงเรียนที่นักเรียนสังกัดรวบรวมจัดส่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2551 มหาวิทยาลัยจะ

ไม่รับคะแนนรายบุคคล

การสอบวิชาเฉพาะ 15 องค์ประกอบศิลป์ และวิชา 16 วาดเส้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการสอบดังนี้

ผู้สมัครในคณะวิจิตรศิลป์สาขาภาพพิมพ์ จิตรกรรม ประติมากรรม ที่ต้องสอบวิชาเฉพาะ 15 องค์ประกอบศิลป์ และ 16 วาดเส้น

ผู้สมัครทุกคนต้องเดินทางมาสอบ 2 วิชานี้ ณ อาคารเรียน คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามกำหนดการดังนี้

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2551

เวลา 09.00 – 12.00 . สอบวิชา 15 องค์ประกอบศิลป์

เวลา 13.00 – 16.00 . สอบวิชา 16 วาดเส้น

นักเรียนจะต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ จึงจะนับว่าสอบได้หากนักเรียนอำเภอรอบนอก สอบได้ไม่ครบตามจำนวนโควตาที่ให้ไว้ มหาวิทยาลัยจะนำโควตาที่เหลือไปสมทบให้กับจำนวนที่นั่งของทั้งจังหวัด และหาก

นักเรียนในจังหวัดใดสอบได้ไม่ครบตามจำนวนโควตาที่ให้ไว้ มหาวิทยาลัยจะนำโควตาที่เหลือไปเฉลี่ยให้นักเรียน ในจังหวัดอื่นในเขตพัฒนาภาคเหนือที่มีผลการสอบอยู่ในเกณฑ์ หรือหากผลการสอบไม่เป็นที่น่าพอใจ มหาวิทยาลัยจะนำที่นั่งที่เหลือทั้งสิ้นไป

สมทบให้กับจำนวนที่นั่งที่จะรับจากการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ระบบ Admissions) ต่อไป

5.3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดสนามสอบไว้ 17 จังหวัด นักเรียนที่เรียนอยู่ในจังหวัดใด ให้เข้าสอบที่สนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในจังหวัดนั้น

รายชื่อจังหวัด/โรงเรียนที่เป็นสนามสอบคัดเลือก

รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด ชื่อโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ

01 เชียงใหม่ วัฒโนทัยพายัพ ยุพราชวิทยาลัย หอพระ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และศรีธนาพณิชยการและเทคโนโลยี

02 ลำปาง ลำปางกัลยาณี และบุญวาทย์วิทยาลัย

03 แพร่ พิริยาลัยจังหวัดแพร่

04 เชียงราย ดำรงราษฎร์สงเคราะห์และสามัคคีวิทยาคม

05 น่าน สตรีศรีน่าน

06 ลำพูน ส่วนบุญโญปถัมภ์

07 พะเยา พะเยาพิทยาคม

08 แม่ฮ่องสอน ห้องสอนศึกษา

09 พิษณุโลก เฉลิมขวัญสตรี

10 นครสวรรค์ สตรีนครสวรรค์

11 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ดรุณี

12 เพชรบูรณ์ เพชรพิทยาคม

13 ตาก ผดุงปัญญา

14 กำแพงเพชร กำแพงเพชรพิทยาคม

15 สุโขทัย อุดมดรุณี

16 พิจิตร พิจิตรพิทยาคม

17 อุทัยธานี อุทัยวิทยาคม

5.4 แนวปฏิบัติในการสอบของนักเรียนผู้มีความพิการทางสายตา

เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่นักเรียนผู้มีความพิการทางสายตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อนุโลมให้นักเรียนผู้มีความพิการทางสายตาใช้เวลาในการสอบวิชาละ 2 ชั่วโมง 20 นาที สำหรับนักเรียนปกติใช้เวลาสอบวิชาละ 2 ชั่วโมง และสำหรับผู้ที่มีความพิการทางสายตาที่สอบวิชา 04 วิทยาศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยอนุโลมให้ใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง 30 นาที

 

กำหนดเปิดและปิดการศึกษา

ภาคเรียนที่หนึ่ง ระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2552

ภาคเรียนที่สอง ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 – กุมภาพันธ์ 2553

ภาคเรียนฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2553

 

ผู้สมัครจะตรวจสอบรายชื่อได้ที่

1. โรงเรียนที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่

2. โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ

3. ระบบ internet ศูนย์ internet สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http:// www.reg.cmu.ac.th

หรือติดต่อ สอบถามได้ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  Tel. 053-941000 Fax. 053-217143, 943002

 

 

 

อ.น้อง

www.eduzones.com

www.enn.co.th

www.interscholarship.com

www.spufriends.com

www.108ezine.com

www.ictutors.com

 

พิเศษสุด....สำหรับผู้ที่สนใจ Pocket Book สาขาแห่งอนาคต เล่ม 2

สามารถสั่งจองได้แล้ว ที่นี่ EZ Shopping

เฉพาะ 100 คนแรกเท่านั้นที่สั่งจองวันนี้ รับทันที E-Magazine

เรื่อง การเลือกคณะ ฟรี 1 เล่ม ดูตัวอย่าง ได้ที่นี่ www.108ezine.com

หรือโทรศัพท์สั่งจองได้ที่ 0-2561-5455-7 ต่อ 16 มือถือ 08-46800660  รับหนังสือทางไปรษณีย์ได้แล้ว

วิธีสั่งจองง่าย ๆ พิมพ์ชื่อ-สกุล พร้อมเบอร์โทรและอีเมล์ ส่ง sms มาได้ที่ ปุ๋มปิ๋ม 084-6800660

 

 

loading...


โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 ส.ค. 51 01:23 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 78,324 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 78,324 ครั้ง ตอบ 5 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย รุ้งนภา
IP : 115.67.117.***

ทำงายดีไม่รู้อะไรสักอย่างจะสอบเข้าปีหน้านี่ละ

รุ่นพี่หรืออาจารย์ใจดีช่วยตอบทีเถอะค่ะ

ตอนนี้เครียดมากเลยสิวขึ้นตั้ง1เม็ด555+

ลบ แจ้งลบ
โดย ชยันต์ พลอาสา
IP : 118.174.189.***

อยากสมัครล่วงน่า

ผมเรียนอาชีวจ.ลำปาง อยากจะเข้าสายศิลป์

 จะได้ปล่าวเนีย

ลบ แจ้งลบ
โดย แมงปอ
IP : 119.42.78.***

อยากทราบว่าถ้าเราจะเข้าคณะพยาบาลศาสตร์เราจะต้องเตรียมตัวอย่างงัย  และอยากได้พี่รหัส  ผรือ รุ่นพี่ที่จะให้คำปรึกษากับน้องได้คะ

 

......................

ลบ แจ้งลบ
โดย ศุวิล
IP : 58.147.40.***

เด็กพิษณุโลก สู้ สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

เภสัชศาสตร์ เจอกัน ณ สวนดอก

ลบ แจ้งลบ
โดย ลูกชุบสีสวย
IP : 202.5.95.***
งั้นเด็กภาคกลางก็อดสิคะ 

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง