GAT, PAT รับสมัครสอบแล้ว สทศ.

ลบ แก้ไข

รับสมัครสอบ GAT และ PAT

วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ตุลาคมนี้

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. เปิดรับสมัครสอบ GAT และ PAT ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2551 ค่าสมัครสอบรายวิชาละ 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงินทางธนาคาร) จัดสอบปีละ 3 ครั้ง (เดือนมีนาคม กรกฎาคม และตุลาคม) มีรายละเอียด ดังนี้

1. ตารางสอบ GAT และ PAT (เดือนมีนาคม กรกฎาคม และตุลาคม)

ตารางวัน เวลา และสถานที่สอบ GAT / PAT ครั้งที่ 1 (มีนาคม 2552)

วันสอบ เวลา รหัสและชื่อวิชา สถานที่สอบ

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2552

09.00 – 12.00 . รหัส 85 GAT ความถนัดทั่วไป

13.00 – 16.00 . รหัส 71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2552

09.00 – 12.00 . รหัส 72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

13.00 – 16.00 . รหัส 73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2552

09.00 – 12.00 . รหัส 74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

13.00 – 16.00 . รหัส 75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2552

09.00 – 12.00 . รหัส 76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

13.00 – 16.00 .

รหัส 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

รหัส 78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

รหัส 79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

รหัส 80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

รหัส 81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

รหัส 82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

ตารางวัน เวลา และสถานที่สอบ GAT / PAT ครั้งที่ 2 (กรกฎาคม 2552)

วันสอบ เวลา รหัสและชื่อวิชา สถานที่สอบ

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2552

09.00 – 12.00 . รหัส 85 GAT ความถนัดทั่วไป

13.00 – 16.00 . รหัส 71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2552

09.00 – 12.00 . รหัส 72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

13.00 – 16.00 . รหัส 73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2552

09.00 – 12.00 . รหัส 74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

13.00 – 16.00 . รหัส 75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2552

09.00 – 12.00 . รหัส 76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

13.00 – 16.00 .

รหัส 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

รหัส 78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

รหัส 79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

รหัส 80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

รหัส 81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

รหัส 82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

ตารางวัน เวลา และสถานที่สอบ GAT / PAT ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2552)

วันสอบ เวลา รหัสและชื่อวิชา สถานที่สอบ

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2552

09.00 – 12.00 . รหัส 85 GAT ความถนัดทั่วไป

13.00 – 16.00 . รหัส 71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2552

09.00 – 12.00 . รหัส 72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

13.00 – 16.00 . รหัส 73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2552

09.00 – 12.00 . รหัส 74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

13.00 – 16.00 . รหัส 75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2552

09.00 – 12.00 . รหัส 76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

13.00 – 16.00 .

รหัส 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

รหัส 78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

รหัส 79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

รหัส 80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

รหัส 81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

รหัส 82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

2. ความหมาย

• GAT คือ ความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) ประกอบด้วย

1) ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา คะแนนเต็ม 150 คะแนน

2) ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 150 คะแนน

**สอบ 3 ชั่วโมง ด้วยข้อสอบปรนัย และอัตนัยที่ตอบแบบปรนัย**

• PAT คือ ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (Professional Academic and Aptitude Test)

ประกอบด้วย

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฏศิลป์)

PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน บาลี และอาหรับ)

**สอบ 3 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 300 คะแนน ข้อสอบปรนัยและอัตนัยที่ตอบแบบปรนัย**

3. การสมัครสอบ Online

วิธีการสมัคร Online

1) เข้าเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

2) Click ที่ Menu “เข้าระบบ GAT / PAT” หรือเข้าตรงได้ที่ http://gatpat.niets.or.th

3) Click เลือก Menu “สมัครสอบ”

จะมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นตอนที่ 1 : อ่านเงื่อนไขให้เข้าใจ เมื่ออ่านเข้าใจแล้ว กดปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไข”

ขั้นตอนที่ 2 : กรอกรายละเอียดของผู้สมัครให้สมบูรณ์ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 3 : ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมยืนยันความถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 4 : พิมพ์ใบชำระเงิน แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

(**กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสมัคร**)

4. วันที่รับสมัคร

การสอบ GAT และ PAT ในปี พ..2552 ทั้ง 3 ครั้ง (เดือนมีนาคม กรกฎาคม และตุลาคม) รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2551

5. ค่าสมัคร

รายวิชาละ 200 บาท ชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

6.คุณสมบัติของผู้สมัคร

6.1 ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ GAT/PAT จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ,5 และ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

6.2 ผู้สมัครสอบ GAT/PAT ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถสมัครสอบในครั้งที่ 2 และ 3 ในปี พ.. 2552 เท่านั้น

6.3 ผู้สมัครสอบ GAT/PAT ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 หรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สามารถสมัครสอบได้ทั้ง 3 ครั้ง ในปี พ.. 2552

6.4 คะแนนของการสอบ GAT/PAT มีอายุความ 2 ปี (นับจากวันที่ทำการสอบในแต่ละครั้ง)

6.5 กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่แจ้งในใบสมัครเป็นเท็จจะถูกตัดสิทธิ์ ไม่ประกาศคะแนนสอบครั้งนั้น

7. ผู้มีสิทธิ์สอบ

- ครั้งที่ 1 (เดือนมีนาคม) , ครั้งที่ 2 (เดือนกรกฎาคม) และ ครั้งที่ 3 (เดือนตุลาคม) ได้แก่ นักเรียนชั้น ม.5, .6 หรือเทียบเท่า , สูงกว่าชั้น ม.6

- ครั้งที่ 2 (เดือนกรกฎาคม) และ ครั้งที่ 3 (เดือนตุลาคม) ได้แก่ นักเรียนชั้น ม.4, .5, .6 หรือเทียบเท่า, สูงกว่าชั้น ม.6

8. กรณีนักเรียนชั้น ม.6 ที่พลาดการเข้ามหาวิทยาลัยในปี พ..2552 และประสงค์จะสอบ GAT และ PAT ในเดือนกรกฎาคม และตุลาคม 2552 ให้ยื่นคำร้องมาที่ สทศ.

9. ในปี พ..2553 เป็นต้นไป การสอบ GAT และ PAT สำหรับเดือนมีนาคม จะสอบต้นเดือนเพื่อให้สามารถนำคะแนนไปใช้ได้ทันการสมัคร Admissions กลาง

------------------------------------------------------

 

รวมลิ้งค์ข่าว GAT-PAT ADMISSIONS

 

Admissions ตาราง o-net, a-net

ทปอ. มั่นใจ คนแห่สมัครสอบ GAT - PAT เพียบ

Admissions 53 สัญจร เปิดใจ ประธาน ทปอ.

แอดมิสชั่นส์ 53 กำหนดสอบ GAT - PAT

แอดมิสชั่นส์ สตาร์ทเดินสาย ชี้แจงระบบปี 53

มาแล้ว ตารางสอบ เอเน็ต A-NET

แอดมิสชั่นส์ ปี 53 สตาร์ทเดินสาย 4 รอบ

สมาคม ทปอ. ดูแอดมิชชั่นส์ ปี 53

GAT PAT ADMISSIONS ภาคต่อ

GAT PAT Admissions

 

 

 

 

อ.น้อง

www.eduzones.com

www.enn.co.th

www.interscholarship.com

www.spufriends.com

www.108ezine.com

www.ictutors.com

พิเศษสุด....สำหรับผู้ที่สนใจ Pocket Book สาขาแห่งอนาคต เล่ม 2

สามารถสั่งจองได้แล้ว ที่นี่ EZ Shopping

เฉพาะ 100 คนแรกเท่านั้นที่สั่งจองวันนี้ รับทันที E-Magazine

เรื่อง การเลือกคณะ ฟรี 1 เล่ม ดูตัวอย่าง ได้ที่นี่ www.108ezine.com

หรือโทรศัพท์สั่งจองได้ที่ 0-2561-5455-7 ต่อ 16 มือถือ 08-46800660 รับหนังสือทางไปรษณีย์ได้แล้ว

วิธีสั่งจองง่าย ๆ พิมพ์ชื่อ-สกุล พร้อมเบอร์โทรและอีเมล์ ส่ง sms มาได้ที่ ปุ๋มปิ๋ม 084-6800660

 

loading...


โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 1 ก.ย. 51 04:20 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 654,635 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 654,635 ครั้ง ตอบ 147 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ปอ
IP : 122.154.140.***
ตอนนี้หนูอยู่ ม. 5กำลังจะขึ้น ม.6 จะสมัครสอบ GAT 5 ได้ตอนไหนคะ ตอบด้วยคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ปอ
IP : 122.154.140.***
สอบ Gat 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ปี 54-55 เดือนไหน วันอะไรคะ ตอบด้วยคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย น.ส.ซาร่า
IP : 203.144.180.***
ตอนนี้อยู่ม5 จะสมัครสอบ หมดเขตยังคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย fatmah
IP : 114.128.79.***
ทำไมถึงปิดรับสมัครแล้วละ เสียดายจัง  ช่วยเปิดรับสมัครอีกครั้งไหม ขอร้อง
ลบ แจ้งลบ
โดย รุ่งทิพย์
IP : 118.175.84.***
ทึงข้อสอบจายากแต่ก้อจาพยายาม เพื่ออนาคดอันใกล้ ยังไม่เคยสอบเลยแต่สมัครแว้ว
ลบ แจ้งลบ
โดย kikufreeday
IP : 124.120.205.***

ไรก๊ะมะรุ

น่าเบื่อชิบ

วุ่นวายก๊ะที่ 1

แถมข้อสอบก๊ะยังยากอิก

ทำแบบเดิมก๊ะดีอยุ่แระ

ลบ แจ้งลบ
โดย พิรุณทิพย์
IP : 114.128.129.***

ลืมรหัส ว่าจะเข้าไปสมัครเลือกสนามสอบGat-pat

ทำไงดีคะจะหมดเขต27 เมษานี้แล้ว

ลบ แจ้งลบ
โดย อัสนี
IP : 125.27.68.***

ทามไมเข้าเว็บ www.niets.or.th แล้วสมัครไม่ได้อะคับ

สมัครตั้งนาน ม้นบอกว่าปิดรับสมัคร ช่วยบอกหน่อยคับ

            

ลบ แจ้งลบ
โดย wasan
IP : 119.42.77.***
เปิดรับสมัครรอบ2หรือเปล่า
ลบ แจ้งลบ
โดย jpjp_6464@hotmail.com
IP : 114.128.51.***

อยากทราบว่าต้องสมัครยังไง

พอดีกำลังขึ้นม.5

ช่วยตอบที

 

ลบ แจ้งลบ
โดย แป๋วจร้า
IP : 117.47.174.***

สอบเอาไรไปบ้างนะ

ตอบด้วยที่

jindarut_409@hotmail.com

 

ลบ แจ้งลบ
โดย mookmickza@hotmail.com
IP : 222.123.158.***

จะขอสมัครสอบครั้งที่สองในปี2552ได้หรือป่าว

ลบ แจ้งลบ
โดย กิ่ง
IP : 125.24.82.***

คือตอนนี้อยู่ม.5ขึ้นม.6เคยสอบGAT/PATไปแร้ ว

แต่จะอยากสมัครเพิ่มอีกได้มั้ยค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย ah Love_mom @ hotmail . com
IP : 118.173.202.***
อยากทราบว่ารอบสองสอบเมื่อไร
ลบ แจ้งลบ
โดย Nulek_sansing@hotmail.com
IP : 118.175.235.***

มันสมัครไม่เห็นได้อ่ะ

เข้าไปดูแล้วไม่เห็นมี

 

ลบ แจ้งลบ
โดย เวลาที่เหลืออยู่
IP : 124.157.231.***

เราสมัครรอบ 2 ก้อได้นี่หน่า  ตอนนี้เค้าเปิดรับสมัครแล้วด้วย  ลองเข้าไปดูดิ

ลบ แจ้งลบ
โดย conan.za_kb@hotmail.com
IP : 115.67.174.***

ไม่รุอารัยข้อบGATยากชิบกว่าจารู้ว่าทำไงกินเวลาปายเปงชัวโมงชาด

 

ครังหน้าเปงแบบนี้อีป่ะ

 

ปวดหัวมากมาย

ลบ แจ้งลบ
โดย tukbo@hotmail.com
IP : 222.123.226.***

ผมไม่ได้ สมัคสอบ ทำไงดีพี่ แล้วจะมีการสมัคสอบอีกป่าว คือผมอยู่ม.5แต่ผมไม่ได้สมัคสอบ และมีเพื่อนๆๆผมอีกหลายคนที่ยังไม่ได้สมัค

ช่วยบอกผมทีนะครับ ส่งมาที่เมลล์ผมก็ได้  ขอบคุณครับ ^_^

ลบ แจ้งลบ
โดย noo_taew_zaa@hotmail.com
IP : 124.157.140.***

หายเหมือนกัลเรย

 

เซงๆๆๆๆๆๆๆ

 

โทปายก้อเตมทุกสาย

 

โทหลายครั้งแร้ว

 

เห้อๆๆ

ลบ แจ้งลบ
โดย JOM
IP : 58.9.159.***

029755599

 

สำหรับคนทำรหัสหายครับ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง