บริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ คือ อะไร จบมาทำงานอะไร

ลบ แก้ไข

บริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ คือ อะไร จบมาทำงานอะไร

บริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์

คือ อะไร จบมาทำงานอะไร

 

                โดย อ.ชัยวิชิต  เจษฎาภัทรกุล (ชัย)

ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สิงห์แดง รุ่นที่ 38

ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สิงห์ดำ รุ่นที่ 23

                                NISIT Academy

 

                บริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Public Administration” ซึ่งเป็นสาขาวิชาหนึ่งในคณะรัฐศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์ของทุกสถาบัน เช่น คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่แล้วบริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ หรือ ระบบราชการนั่นเอง รวมทั้งองค์กรของรัฐ เช่น รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชนต่างๆ โดยส่วนใหญ่มักเน้นเรื่องกรอบแนวความคิดด้านการบริหารองค์การและการจัดการ (Organization & Management) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management) การบริหารงานคลังและงบประมาณ (Fiscal Administration & Budgeting) การบัญชีรัฐบาล (Government Accounting) การวางแผนบริหาร (Administrative Planning) กฎหมายมหาชน (Public Laws) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภาครัฐ (Public Information System) นโยบายสาธารณะ (Public Policy) การบริหารงานตำรวจ (Police Administration)  และจิตวิทยาองค์การ (Organizational Psychology)

                คุณสมบัติของผู้สนใจที่จะศึกษาต่อสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ 

                1. ควรมีพื้นฐานความรู้และชอบศึกษาในกลุ่มสาระฯ วิชาสังคมศึกษา โดยเฉพาะสาระการเรียนรู้ด้านหน้าที่พลเมือง และกฎหมาย หรือ ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ นั่นเอง

                2. สนใจและติดตามข่าวสารบ้านเมืองโดยเฉพาะข่าวการเมือง ข่าวเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ข่าวเศรษฐกิจการเมือง และนโยบายของรัฐบาล โดยสามารถวิเคราะห์วิจารณ์เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ เหล่านั้นได้อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล

                3. ชอบและสนใจวิชาด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ (Bureaucracy) เพื่อการพัฒนาประเทศ (Development Administration) โดยเฉพาะองค์กรที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร (Non-Profit Organization) แต่อย่างไรก็ตาม ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชานี้สามารถนำความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือด้านการบริหารไปปรับใช้ในองค์กรธุรกิจที่แสวงหากำไรได้เช่นกัน

                4. ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้สหวิทยาการ เนื่องจากสาขาวิชานี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสาขาวิชาอื่นๆ มากมาย เช่น เศรษฐศาสตร์การเงิน-การคลัง การบัญชี การบริหารและการจัดการ กฎหมายปกครอง การพัฒนาสังคม การสื่อสารองค์กร จิตวิทยา และรัฐศาสตร์สาขาอื่นๆ

                5. ควรมีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติ และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

                6. ต้องมีอุดมการณ์ที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน โดยไม่ใช้กลไกของระบบราชการมากอบโกยผลประโยชน์เข้าพวกพ้อง และเข้าใจดีถึงทฤษฎีการพัฒนาประเทศ ความเสมอภาค และความยุติธรรมทางสังคม

                แหล่งงานสำหรับบัณฑิตสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์

                1. แหล่งงานภาครัฐ บัณฑิตสาขาวิชานี้สามารถทำงานด้านบริหาร นโยบาย และแผนงานได้ทุกหน่วยราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม กอง เช่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เลขานุการบริหาร นักวิชาการศึกษา ฯลฯ สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาต่างประเทศดีก็สามารถทำงานเป็นเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ หรือ นักการทูตได้ สำหรับในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชนก็มีตำแหน่งคล้ายคลึงกับหน่วยงานราชการ

                2. แหล่งงานภาคเอกชน ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า บัณฑิตสาขาวิชานี้ได้เรียนรู้ความรู้ และเครื่องมือทางการบริหารงานมากกว่าสาขาอื่นๆ ของวิชารัฐศาสตร์จึงทำให้บัณฑิตสามารถนำความรู้เทคนิคด้านการบริหารจัดการไปใช้ในการทำงานภาคเอกชนได้ดีในการบริหารงานทุกระดับของบริษัท โดยเฉพาะบัณฑิตที่มีความรู้การคำนวณ และภาษาดี ขอบข่ายงานก็ยิ่งจะกว้างขวางมากขึ้น เช่น นักวิเคราะห์โครงการ นักวิเคราะห์การลงทุน นักวิเคราะห์ระบบงาน นักบริหารองค์การระดับสูงที่สามารถวิเคราะห์การบริหารเศรษฐกิจมหภาคได้

                การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

                บัณฑิตสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือ เอก ในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ได้เกือบทุกสาขา เช่น บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ปรัชญา ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา นิเทศศาสตร์  ครุศาสตร์ และ รัฐศาสตร์ ทุกสาขาวิชาเอก เป็นต้น

                บุคคลที่มีชื่อเสียงและสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ 

                พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี (รป.บ. (ตำรวจ)) กวาง (กมลชนก  เขมะโยธิน) อู๋ (ธนากร โปษยานนท์) พี่กี้ (อริสมันต์  พงษ์เรืองรอง) เม หรือ Mé (จีระนันท์ - - RS) สว. ระเบียบรัตน์  พงษ์พานิช  ดร.รุ่ง แก้วแดง (รมช.ศึกษาธิการ) คุณหญิงณฐนนท  ทวีสิน (ปลัดกรุงเทพมหานคร) นางจุฑามาศ  ศิริวรรณ (ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) และ ผู้ว่าราชการจังหวัดอีกมากมายทั่วประเทศ

                หากน้องคนใดสงสัย มีปัญหาข้อข้องใจ ต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมสามารถติดต่อพี่ได้ที่ NISIT Academy โทร. 0 2884 9898 หรือ  www.nisit.org  พี่ยินดีตอบคำถามของน้องทุกคำถามเกี่ยวกับสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ครับ

 

loading...


โดย gogo ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 มี.ค. 51 00:51 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 235,271 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 235,271 ครั้ง ตอบ 22 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Mae Kha Ning
IP : 27.55.224.***
เรียนรัฐประศาสนศาสตร์ เอก การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สอบตำรวจธุรการได้มั้ยค่ะ หนูอยากเป็นตำรวจ แต่หนูสอบติดคณะนี้อ่ะค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย วาสนา บัวล้อม
IP : 202.29.65.***
รปศคือรปศ กับคำว่า รปศคือศาสตร์บริหารความหมายเดียวกันไหมค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย เรวัฒน์ สุขใสย์
IP : 171.99.220.***
เราสามารถทำงานในศาลได้ใหมครับ?
ลบ แจ้งลบ
โดย namtan mahahin
IP : 223.206.85.***
เรียน ร.ปศ. ปี3 ค่ะ อยากฝึกงาน เร์อนจำมินบุรี ทำไงค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ฟรีแมน ไฟส์
IP : 182.53.118.***
โหลดข้อสอบฟรี รวบรวมเก็งแนวข้อสอบมากมาย ที่กำลังเปิดสอบในตอนนี้
www.caithai1.com
ลบ แจ้งลบ
โดย Eve
IP : 61.7.241.***
เมื่อเรียนจบ รปศ ปี2558 แล้วสามารถเรียนศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ยังได้หรือเปล่าค่ะ และเงินเดือนขั้นต่ำเท่าไหร่ค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ืnok
IP : 223.206.77.***
อยากทราบว่า รปส ด้านการบริหารการคลัง เรียนยากหรือแตกต่างจากสาขาอื่นๆๆยังไงค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ว่าที่เด็กปีหนึ่ง
IP : 113.53.205.***
แล้วถ้าเรียนมนุษยืศาสตร์และสังคมศาสตร์(พัฒนาชุมชน)เหมือนกับรัฐศาสตร์มัยคับ
ลบ แจ้งลบ
โดย add
IP : 125.26.160.***
ขอบคุณมากค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย PA. VRU
IP : 182.53.77.***
รปศ. จงเจริญ ถ้าหากว่าบัณฑิณที่จบรปศ.มามีหน่วยงานรองรับเหมือนเรียนครูก็ดีซิ ถ้าหน่วยงานของไทยมีเจ้าหน้าที่ที่จบรปศ.หน่วยงานละสัก20 คนประเทศเราคงเจริญกว่านี้ เพราะสายเลือดรปศ.มันเจ๋งทุกคน จริงไหมครับพี่น้อง จาก(เด็กรปศ.ตกงาน)
ลบ แจ้งลบ
โดย SIng thong
IP : 223.207.142.***
แจ่มเลย
ลบ แจ้งลบ
โดย เอ็ม
IP : 180.180.194.***
น่าสนใจมากครับ ขอบคุณครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย ชิดชนก คำแสนเดช
IP : 124.122.157.***
เป็นเนื้อหาที่เยี่ยมากค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย คนอายุเยอะ
IP : 125.27.6.***
อายุ 36 ปี เนี่ยถ้าเรียนจบ สาขานี้ จะมีงานรองรับไหมค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย สิงห์น้อย
IP : 125.27.186.***
เรียน ป.ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ อยากเป็น ปลัดอำเภอ จะต้องไปทางไหนบ้าง(วิธีการที่จะไปถึง ตำแหน่ง ป.อำเภอ (น่ะ).
ลบ แจ้งลบ
โดย gubu
IP : 27.130.200.***
ถ้าจบป.ตรี รัฐประศาสนศาสตร์แล้วต่อป.โทครุศาสตร์เป็นครูได้ใช้ไหมคะแล้วยังสามารถสอบรับราชการได้หรือเปล่า คือถ้าไม่สามารถสอบติดราชการได้ก็อยากเป็นครูคะถ้าจบรัฐปรศาสนสาตร์แล้วจะต่อป.โทสาขาไหนดีที่สามารถได้เป็นทั้งข้าราชการและครูได้ด้วย
ลบ แจ้งลบ
โดย a_vespa_ao.com
IP : 124.121.32.***
ตามหาคุณ นันที่พึ่งจบป.โทสาขาบริหารรามคำแหงที่เคยรู้จักกับเนยอยู่แถวงามวงค์วานเรียนรามคำแหงเหมื่อนกันอายุ20ปีตามหามานานแล้วเนยทำมือถือหายเบอร์โทรก็หายไปด้วย
ลบ แจ้งลบ
โดย reggae_army@hotmail.com
IP : 61.7.149.***
รปศ   เรียนไม่อยากอย่างที่คิดครับ สำหรับน้องๆที่ชื่นชอบการเมืองการปกครอง คุณมาถูกทางแล้วครับ จบมาก็ทำงานเกี่ยวกับ  ตำรวจ ปลัดอำเภอ นักการเมือง  กำนัน อบต  หรืองานบริษัท(ฝ่ายบุคล ฯลฯ) ก็ได้ครับ   หลายคนถามว่าเรียน รัฐประศาสนศาสตร์ เนี้ยเพื่ออะไร? สั้นๆง่ายๆ เรียนเพื่อไปเป็น " หัวหน้า " คร๊าบผ๊ม 
ลบ แจ้งลบ
โดย น.อ.
IP : 58.147.36.***

เรียน รปส.มีโอกาสตกงานมากไหมค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย หนึ่งค่ะ
IP : 118.174.212.***

ตอนนี้กำลังจะสมัครเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอมรับว่าหนักใจมาก เพราะยังไม่รู้เลยว่าจะเรียนอะไร แต่ที่คิดไว้คือคณะสังคมศาสตร์ สาขามนุษยวิทยาและจิตวิทยา ต้งสอบไม่ติดโควต้าแน่เลย ใครก็ได้ช่วยแนะนำเราหน่อย ไม่มีที่ปรึกษาเลย

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง