มาตรฐานของกฏหมายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

ลบ แก้ไข

มาตรฐานของกฏหมายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

บทที่ 10

มาตรการทางกฏหมายเกี่ยวกับการควบคุมที่พักอาศัย

         

          ในการดำเนินงานด้านการสุขาภิบาลอาคารที่พักอาศัยและสถานทำการนั้น  นอกจากจะใช้หลักวิชาการในการออกแบบ  ดูแล  และควบคุมแล้ว  ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการทางกฏหมายที่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติด้วย  กฏหมายจึงนับเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำให้หลักวิชาการทั้งหลายสามารถเกิดผลได้

 

10.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย 

          10.1.1 ความหมายของกฏหมาย กฏหมายคือ “ข้อบังคับที่กำหนดความประพฤติของคนในสังคม” จะเห็นได้ว่าทุกสังคมต้องมีระเบียบข้อบังคับ  ซึ่งระเบียบดังกล่าวก็ต้องมาจากตัวบุคคล  หรือคณะบุคคลผู้เป็นหัวหน้าของสังคมนั้นเอง  ในบางกรณีผู้เป็นหัวหน้าของสังคมนั้นก็สามารถออกระเบียบได้เอง  แต่บางกรณี เช่น ในสังคมประชาธิปไตยก็จะมอบให้หัวหน้าของสังคมซึ่งเป็นบุคคลเดียวกันเป็นผู้ออกระเบียบ  โดยความเห็นชอบของคณะบุคคลซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาอนุมัติระเบียบนั้นตามหลักของการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่

          10.1.2 ลักษณะของกฏหมาย  มีดังนี้

- กฏหมายต้องเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับ หมายความว่าต้องเป็นการแสดงออกซึ่งความประสงค์ของผู้มีอำนาจในลักษณะที่เป็นการบังคับ  ให้บุคคลอีกคนหนึ่งปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ

- กฏหมายต้องมาจากรัฐาธิปัตย์  หมายความว่า ต้องมาจากผู้มีอำนาจในสังคมนั้น เช่น มาจากรัฐสภาของชาติ

- กฏหมายต้องเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับที่ใช้ได้ทั่วไป  หมายความว่า ต้องเป็นเรื่องที่เมื่อประกาศใช้ออกมาแล้วจะมีผลบังคับเป็นการทั่วไป  ไม่ระบุเฉพาะเจาะจงว่าสำหรับผู้ใด  และไม่มีการยกเว้นสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งทุกสถานที่ในประเทศ  นอกจากนี้  กฏหมายเมื่อประเทศมีผลบังคับใช้แล้วก็ใช้ได้ตลอดไป  จนกว่าจะถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยกระบวนการที่ถูกต้องตามขั้นตอนภายหลัง  ดังนั้น หากไม่มีการยกเลิกไปแล้วจะหยิบขึ้นมาใช้เมื่อใดก็ยังคงมีผลบังคับใช้ได้เสมอ

- กฏหมายต้องมีสภาพบังคับ  หมายความว่า กฏหมายนั้นเมื่อประกาศใช้แล้ว ถ้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามก็จะได้รับโทษตามที่กฏหมายบัญญัติไว้ นั่นคือ ผู้ใดฝ่าฝืนก็จะมีบทลงโทษ เช่น คดีอาญา จะมีบทลงโทษตั้งแต่ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน แล้วแต่ความหนักเบาของโทษานุโทษ  ส่วนคดีแพ่งก็จะมีบทลงโทษตั้งแต่ยึดทรัพย์สิน บังคับให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนต่อกัน  เรียกเบี้ยประกัน ริบมัดจำ บังคับให้ชำระหนี้ หรือกำหนดให้การกระทำที่ฝ่าฝืนกฏหมายนั้นตกเป็นโมฆะ หรือโมฆียะ

10.1.3 ประเภทของกฏหมาย มีหลายแบบ ซึ่งสามารถจำแนกได้ 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

1) กฏหมายเอกชน เป็นกฏหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกัน เป็นเรื่องที่รัฐไม่เข้ามายุ่งเกี่ยว  เพราะไม่มีผลกระทบต่อสังคมโดยส่วนรวม  จึงปล่อยให้ประชาชนมีอิสระในการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างกันแต่อยู่ภายในกรอบของกฏหมายที่จะช่วยมิให้มีการเอารัดเอาเปรียบกันเกินไปจนเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้น  เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด

กฏหมายแพ่งซึ่งเป็นกฏหมายที่ว่าด้วยนิติสัมพันธ์ของบุคคลตั้งแต่ปฏิสนธิไปจนกระทั่งตาย เช่น กฏหมายว่าด้วยสภาพบุคคล  ครอบครัว หนี้สิน และมรดก เป็นต้น

2) กฏหมายมหาชน เป็นกฏหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนในฐานะที่รัฐเป็นผู้ปกครองประชาชน  เพราะในการบริหารประเทศนั้น  รัฐจะต้องมีอำนาจที่จะบังคับให้ประชาชนปฏิบัติตามกฏหมาย เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม  ประชาชนจะต้องอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข เช่น กฏหมายรัฐธรรมนูญ  กฏหมายปกครอง  กฏหมายอาญา  กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และพระราชบัญญัติบางฉบับ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พระราชบัญญัติประถมศึกษา  และพระราชบัญญัติค้ากำไรเกินควร เป็นต้น  ลักษณะกฏหมายมหาชนอาจแบ่งแยกย่อยได้อีกดังต่อไปนี้

- กฏหมายรัฐธรรมนูญ  เป็นกฏหมายที่กำหนดระเบียบ แบบแผนในการใช้อำนาจอธิปไตยและกำหนดสิทธิและหน้าที่ของประชาชน

- กฏหมายปกครอง   เป็นกฏหมายที่กำหนดการแบ่งส่วนราชการ   เพื่อการบริหารประเทศ  บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน

- กฏหมายอาญา เป็นกฏหมายที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองความสงบในสังคม  ความผิดทางอาญาที่กฏหมายได้บัญญัติเอาโทษไว้นั้นเป็นความผิดที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมรัฐจึงต้องลงโทษผู้กระทำความผิด  เพื่อให้สังคมโดยส่วนรวมดำรงอยู่ได้ กล่าวโดยสรุปก็คือ “กฏหมายที่บัญญัติลักษณะความผิด และลักษณะโทษที่ลงแก่ผู้กระทำความผิด เช่น ความผิดต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินและการประทุษร้ายต่อราชอาณาจักร เป็นต้น

- กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา  เป็นกฏหมายที่กำหนดวิธีการและขั้นตอนที่จะเอาตัวคนผิดมาลงโทษทางอาญา

3) กฏหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ กฏหมายที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ และการปฏิบัติต่อกันระหว่างประเทศ ซึ่งแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ

- กฏหมายระหว่างประเทศ  แผนกคดีเมือง

- กฏหมายระหว่างประเทศ  แผนกคดีบุคคล

- กฏหมายระหว่างประเทศ  แผนกคดีอาญา

ในการพิจารณาว่ากฏหมายใดเป็นกฏหมายแพ่งหรือกฏหมายอาญานั้น  สามารถพิจารณาได้จากสภาพบังคับ  หากบทบัญญัติใดมีโทษทางอาญาสถานใดสถานหนึ่ง เช่น โทษประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ หรือริบทรัพย์สิน  บทบัญญัตินั้นก็ย่อมเป็นกฏหมายอาญา  หากบทบัญญัติใดมีสภาพบังคับเป็นอย่างอื่น  นอกจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว  โดยปกติกฏหมายนั้นย่อมเป็นกฏหมายแพ่ง

นอกจากนี้  ในกฏหมายบางฉบับอาจจะมีสภาพบังคับทั้งทางอาญา  และทางแพ่งควบคู่กันไปก็ได้  เช่น ประมวลกฏหมายที่ดิน  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  และพระราชบัญญัติล้มละลาย  เป็นต้น

10.1.4 การจัดลำดับความสำคัญของกฏหมาย สามารถจัดลำดับได้ตามที่มา และขอบเขตของอำนาจในการบังคับใช้  ดังต่อไปนี้

          1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  เป็นกฏหมายที่กำหนดรูปแบบของการปกครองและระเบียบการบริหารประเทศ  ตลอดจนสิทธิหน้าที่ของประชาชนพลเมืองภายในประเทศ  รัฐธรรมนูญจึงเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศ  และเป็นกฏหมายที่สำคัญกว่ากฏหมายฉบับใดทั้งสิ้น  กฏหมายอื่นจะบัญญัติขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญมิได้

          2) พระราชบัญญัติและประมวลกฏหมาย  เป็นกฏหมายที่ออกโดยผ่านกระบวนการนิติบัญญัติตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  โดยความเห็นชอบของรัฐสภา  แล้วจึงนำทูลเกล้าฯ ถวายเพื่ลงพระปรมาภิไธยใช้บังคับเป็นกฏหมาย  แต่ถ้าหากกฏหมายฉบับใดมีลักษณะครอบคลุมเรื่องที่เกี่ยวพันกันหลายเรื่องก็อาจจะออกในรูปประมวลกฏหมายได้ เช่น ประมวลกฏหมายอาญา ประมวลกฏหมายรัษฎากร  เป็นต้น  แต่เมื่อประมวลกฏหมายเหล่านี้ร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมีพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฏหมายนั้น ๆ อีกทีหนึ่ง

          ตัวอย่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายการก่อสร้าง  เช่น

          พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม                                       .. 2505

          พระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม                                  .. 2508

          พระราชบัญญัติประกอบอาชีพงานก่อสร้าง                              .. 2522

          พระราชบัญญัติอาคารชุด                                                      .. 2522

          พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร                                             .. 2522

          พระราชบัญญัติงบประมาณ                                           .. 2528

          3)พระราชกำหนด  เป็นกฏหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ  และทรงตราขึ้นตามคำแนะนำของฝ่ายบริหารในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ เช่น

          - ในกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วน    เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  ความปลอดภัยสาธารณะ  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  และปัดป้องภัยพิบัติสาธารณะ

          - ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องมีกฏหมายเกี่ยวกับภาษีอากร  หรือเงินตรา  ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและเป็นความลับ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ

          พระราชกำหนดดังกล่าวเมื่อตราขึ้นแล้ว  จะต้องนำเสนอต่อรัฐสภาโดยไม่ชักช้า  และเมื่อรัฐสภาอนุมัติก็ประกาศใช้เป็นกฏหมายได้ต่อไป  แต่ถ้ารัฐสภาไม่อนุมัติพระราชกำหนดนั้นก็ตกไป หรือสิ้นผลบังคับ   แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงกิจการที่ได้ทำไปแล้วระหว่างที่ใช้พระราชกำหนดนั้น

          3) พระราชกฤษฎีกา  คือ กฏหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นใช้บังคับตามคำแนะนำของฝ่ายบริหาร และต้องไม่ขัดต่อกฏหมายอื่น ๆ ที่มีลำดับฐานะสูงกว่า  โดยปกติพระมหากษัตริย์มักจะทรงตราพระราชกฤษฎีกาบังคับใช้ก็ต่อเมื่อมีพระราชบัญญัติถวายพระราชอำนาจไว้เช่นนั้น

          นอกจากนี้  พระราชกฤษฎีกาจะไม่มีบทลงโทษ  ไม่ต้องขอความยินยอมและความเห็นชอบจากรัฐสภา แต่ประการใด เช่น

          - พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎร

          - พระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร

          - พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร

4) กฏกระทรวง คือ กฏหมายที่รัฐมนตรีของแต่ละกระทรวงเป็นผู้ออก  โดยอาศัยอำนาจในบทบัญญัติในกฏหมายฉบับใด ฉบับหนึ่ง  เพื่อวางระเบียบให้เป็นไปตามกฏหมาย  แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายในอำนาจที่พระราชบัญญัติให้อำนาจไว้ ตัวอย่างกฏกระทรวงที่เกี่ยวกับกฏหมายก่อสร้าง เช่น กฏกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.. 2522   กฏกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.. 2522 เป็นต้น

          5) เทศบัญญัติ   คือกฏหมายซึ่งเทศบาลได้ตราขึ้นใช้ในเขตเทศบาลของท้องถิ่นนั้น ๆ และจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฏหมายอื่น ๆ ที่มีลำดับศักดิ์สูงกว่า  ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.. 2496 ได้ให้อำนาจเทศบาลตราเทศบัญญัติขึ้นใช้บังคับได้ในเขตเทศบาลของท้องถิ่นตน และสามารถวางโทษปรับแก่ผู้ละเมิดเทศบัญญัติได้ เช่น เทศบัญญัติ กทม. เรื่องการรักษาความสะอาด เทศบัญญัติ กทม. เรื่องการการควบคุมการก่อสร้างอาคาร

          6) ประกาศกระทรวง หรือทบวง หรือประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นประกาศที่ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง  หรือปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ออก  โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติฉบับใด ฉบับหนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฉบับนั้น ๆ เช่น  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง

          จากความสำคัญและระดับชั้นของกฏหมายที่กล่าวมาทั้งหมด  สามารถสรุปเป็นแผนผังได้ดังภาพที่ 10.1

 

 

 

 

รัฐธรรมนูญ

 

พระบรมราชโองการบังคับใช้เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ

ประมวล

กฏหมาย

พระราชบัญญัติ

พระราชกำหนด

 

 

 

 

 

 


 

พระราชกฤษฎีกา 

กฏกระทรวง

 

ภาพที่ 10.1 แผนผังแสดงความสำคัญและระดับชั้นของกฏหมาย

 

10.2 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการก่อสร้างและการสุขาภิบาลอาคาร

10.2.1 กฏหมายที่ใช้ในการกำหนดบทบาทหน้าที่และสถานภาพของบุคคล  นิติบุคคล ทั้งของทางราชการและเอกชนที่เกี่ยวกับการออกแบบ และการควบคุมการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ในปัจจุบัน  ได้ใช้ระเบียบว่าด้วยการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร พ.. 2521 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบ และการควบคุมการก่อสร้างอาคารของหน่วยงานราชการ โดยจะขอนำมาเฉพาะข้อความในหมวดที่ 1 ข้อความทั่วไป ข้อ 4  ซึ่งกล่าวถึงคำจำกัดความของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร   ดังต่อไปนี้

1) ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการตามกฏหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนกลาง  ในภูมิภาค หรือในต่างประเทศ       

          2) ผู้ให้บริการ หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง

          3) ผู้ว่าจ้าง หมายถึง ส่วนราชการซึ่งได้รับงบประมาณรายจ่ายตามกฏหมาย หรือตามระเบียบข้อบังคับ  หรือเงินอื่นใดเพื่อดำเนินการก่อสร้าง หรือว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

4) อาคาร หมายถึง สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่ หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารทำการ โรงพยาบาล หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน และรวมถึงสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยอาคารนั้น ๆ

          5) หลักทรัพย์ หมายความถึง  เงิน  เช็คธนาคาร  พันธบัตรรัฐบาลไทย  หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ

          10.2.2 กฏหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคารให้ยึดถือตามเทศบัญญัติท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้     ในปัจจุบันได้ใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.. 2522    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง พ.. 2479      โดยอนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  และมาตรา 67  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร เป็นหลักในการกำหนดเทศบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง  ซึ่งท้องถิ่นใดที่ยังไม่มีเทศบัญญัติในการก่อสร้างเป็นของตนเองก็ให้ปฏิบัติตามข้อความในข้อบัญญัตินี้เป็นหลัก   แต่ท้องถิ่นใดที่สามารถออกเทศบัญญัติเองได้ก็ให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินั้น  สำหรับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.. 2522  ที่จะขอนำมาเป็นตัวอย่างเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุขาภิบาลอาคารในหมวดที่ 1, 2, 3, 4, 5, 7, และ 8  โดยจะขอสรุปดังเนื้อความต่อไปนี้

          หมวด 1 วิเคราะห์ศัพท์ มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความหมาย  ลักษณะ  รูปแบบ รายละเอียดตลอดจนประเภทการใช้งานอาคารในด้านต่าง ๆ ที่ถูกต้องเหมาะสม รวมไปถึงชื่อของส่วนต่างๆที่สำคัญของอาคารด้วย

หมวด 2 การอนุญาตปลูกสร้าง มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการขออนุญาตต่อหน่วยงานของทางราชการในการปลูกสร้างอาคารใดๆ ให้เกิดความถูกต้องตามหลักวิชาการและหลักนิติศาสตร์

          หมวด 3 แผนผังแบบต่าง ๆ และรายการคำนวณ มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับลักษณะของแผนผังก่อสร้างอาคารที่ถูกต้อง  เช่น ขนาด มาตราส่วน และรายการคำนวณ

          หมวด 4 ลักษณะอาคารต่าง ๆ มีเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะของอาคารชนิดต่าง ๆ และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ รวมทั้งการดัดแปลงหรือต่อเติมอาคาร

          หมวด 5 ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการกำหนดขนาด ลักษณะของส่วนประกอบต่าง ๆ ที่สำคัญของตัวอาคาร เช่น ประตู หน้าต่าง ฯลฯ ที่เหมาะสม 

          หมวด 7 แนวอาคารและระยะต่าง ๆ มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับข้อบังคับในการกำหนดขนาดพื้นที่ การใช้ประโยชน์  ส่วนประกอบอื่นๆ นอกเหนือจากอาคาร  รวมถึงลักษณะที่ตั้งเฉพาะของอาคารประกอบบางชนิด

          หมวด 8 การสุขาภิบาล มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการจัดการห้องน้ำ ห้องส้วม น้ำเสีย จากตัวอาคารให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาล

          สำหรับเนื้อหาโดยละเอียดจะขอนำเอาข้อความในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.. 2522 มานำเสนอไว้ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.. 2522

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคารพุทธศักราช 2479 โดยอนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  และมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการกรุงเทพฯมหานคร พ.. 2518  กรุงเทพฯมหานครโดยได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพฯมหานคร  จึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.. 2522

ข้อ 2 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และกรุงเทพกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

(1) เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพ เรื่อง  ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2483

(2) เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพ เรื่อง  ควบคุมการก่อสร้างอาคาร (ฉบับที่ 2)  พุทธศักราช 2488

(3) เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพ เรื่อง  ควบคุมการก่อสร้างอาคาร (ฉบับที่ 3)  พุทธศักราช 2491

(4) เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพ เรื่อง  ควบคุมการก่อสร้างอาคาร (ฉบับที่ 4)  พุทธศักราช 2504

(5) เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพ เรื่อง  ควบคุมการก่อสร้างอาคาร (ฉบับที่ 5)  พุทธศักราช 2505

(7) เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพ เรื่อง  ควบคุมการก่อสร้างอาคาร (ฉบับที่ 7)  พุทธศักราช 2508

(8) เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพ เรื่อง  ควบคุมการก่อสร้างอาคาร (ฉบับที่ 8)  พุทธศักราช 2509

(9) เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพ เรื่อง  ควบคุมการก่อสร้างอาคาร (ฉบับที่ 9)  พุทธศักราช 2510

(10) เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพ เรื่อง  ควบคุมการก่อสร้างอาคาร  (ฉบับที่ 10) พุทธศักราช 2511

(11) เทศบัญญัติของเทศบาลนครธนบุรี เรื่อง  ควบคุมการก่อสร้างอาคาร  พุทธศักราช 2489

(12) เทศบัญญัติของเทศบาลนครธนบุรี เรื่อง  ควบคุมการก่อสร้างอาคาร (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2503

บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งอื่น ๆ ในส่วนที่ได้บัญญัติไว้แล้วในข้อบัญญัติหรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

หมวด 1

วิเคราะห์ศัพท์

ข้อ 4 ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

(1)  “อาคารที่พักอาศัย” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง แพ ซึ่งโดยปกติบุคคลอาศัยอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืน

(2)  “ห้องแถว” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างติดต่อกันเป็นแถวยาวตั้งแต่ 2   คูหาขึ้นไป มีผนังร่วมแบ่งอาคารเป็นคูหาและ   ประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่

(3)  “ตึกแถว” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างติดกันเป็นแถวยาวตั้งแต่ 2 คูหาขึ้นไป มีผนังร่วมแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่

(4) “อาคารพาณิชย์” หมายความว่า อาคารที่ใช้ประโยชน์แห่งการค้าหรือโรงงานที่ใช้เครื่องจักรซึ่งเทียบได้ไม่เกิน 5 แรงม้า  หรืออาคารที่ก่อสร้างห่างแนวทางสาธารณะหรือทางซึ่งมีสภาพเป็นสาธารณะไม่เกิน 20 เมตร  ซึ่งอาจใช้เป็นอาคารเพื่อประโยชน์แห่งการค้าได้

(5) “โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความว่า โรงงานสำหรับประกอบกิจการอุตสาหกรรม โดยใช้เครื่องจักรซึ่งเทียบได้เกิน 5 แรงม้าเป็นปัจจัย

          (6) “อาคารสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ซึ่งกำหนดให้เป็นที่ชุมชนได้ทั่วไป เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงเรียน ภัตตาคาร หรือ โรงพยาบาล เป็นต้น

          (7) “อาคารเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างเพื่อให้สัตว์พาหนะพักอาศัย เช่น ช้าง ม้า โค กระบือ เป็นต้น

          (8) “อาคารชั่วคราว” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างซึ่งมีกำหนดเวลาที่จะรื้อถอน

          (9) “อาคารพิเศษ” หมายความถึงอาคารดังต่อไปนี้

(ก)    โรงมหรสพ อัฒจันทร์ หรือหอประชุม

(ข)     อู่เรือ คานเรือ หรือท่าเรือสำหรับเรือขนาดใหญ่เกิน 100 ตัน และโป๊ะจอดเรือ

(ค)    อาคารสูงเกิน 15 เมตร หรือสะพานช่วงหนึ่งยาวเกิน 10 เมตร

          (10) “อาคารแผงลอย” หมายความว่า โต๊ะ แท่น แคร่ มีหลังคาตั้งอยู่บนพื้นดิน สามารถเคลื่อนที่ได้ ขนาดไม่เกิน 4 เมตร ไม่มีฝาหรือผนังซึ่งใช้ประโยชน์แห่งการค้าย่อย โดยมีกำหนดเวลาเข้าใช้สอยและเลิกเป็นประจำวัน และไม่ได้ใช้เป็นที่พักอาศัย

          (11) “ผู้ออกแบบ” หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการคำนวณเขียนแบบ และกำหนดรายการเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง

          (12) “ผู้ควบคุมงาน” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างให้ผู้ได้รับอนุญาต

          (13) “แผนผัง” หมายความว่า แผนที่แสดงลักษณะที่ดินบริเวณปลูกสร้างอาคารและที่ดินติดต่อ

          (14) “แบบก่อสร้าง” หมายความว่า แบบของตัวอาคารเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกสร้าง

          (15) “รายการก่อสร้าง” หมายความว่า ข้อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวแก่การก่อสร้างตามแบบก่อสร้าง

          (16) “รายการคำนวณ” หมายความว่า รายละเอียดแสดงวิธีการคิดกำลังต้านทานของส่วนอาคารตามที่ปรากฏในแบบก่อสร้าง

          (17) “แบบสังเขป” หมายความว่า แบบชนิดที่เขียนไว้พอเป็นประมาณ

          (18) “แผนอาคาร” หมายความว่า แบบแสดงลักษณะส่วนราบของอาคาร

          (19) “รูปด้าน” หมายความว่า แบบแสดงลักษณะส่วนตั้งภายนอกของอาคาร

          (20) “รูปตัด” หมายความว่า แบบแสดงลักษณะส่วนตั้งภายในของอาคาร

          (21) “พื้นอาคาร” หมายความว่า เนื้อที่ส่วนราบของอาคารซึ่งอยู่ภายในขอบเขตของคานหรือรอดที่รับพื้นหรือภายในพื้นนั้น หรือภายในขอบเขตของเสาอาคาร

          (22) “ฝา” หมายความว่า ส่วนก่อสร้างในด้านตั้งซึ่งกั้นแบ่งพื้นอาคารให้เป็นห้อง ๆ

          (23) “ผนัง” หมายความว่า ส่วนก่อสร้างในด้านตั้งซึ่งกั้นด้านนอกของอาคารให้เป็นหลังหรือหน่วยจากกัน

          (24) “ผนังกันไฟ” หมายความว่า ผนังซึ่งทำด้วยวัสดุทนไฟและไม่มีช่องให้ไฟผ่านได้

          (25) “หลังคา” หมายความว่า สิ่งปกคลุมส่วนบนของอาคารสำหรับบังแดดและฝนรวมทั้งสิ่งใดซึ่งประกอบขึ้นเพื่อยึดเหนี่ยวสิ่งปกคลุมนี้ให้มั่นคงแข็งแรง

          (26) “ฐานราก” หมายความว่า ส่วนรับน้ำหนักของอาคารนับจากใต้พื่นชั้นล่างลงไปจนถึงที่ฝังอยู่ในดิน

          (27) “เสาเข็ม” หมายความว่า เสาที่ตอกฝังลงไปในดิน เพื่อช่วยรับน้ำหนักบรรทุกของอาคาร

          (28) “ช่วงบันได” หมายความว่า ระยะตั้งบันไดซึ่งมีขั้นต่อกันโดยตลอด

          (29) “ลูกตั้ง” หมายความว่า ระยะตั้งของขั้นบันได

          (30) “ลูกนอน” หมายความว่า ระยะราบของขั้นบันได

          (31) “บ่อตรวจระบายน้ำ” หมายความว่า ส่วนที่เปิดได้ของท่อระบายน้ำ ซึ่งกำหนดไว้ใช้ในการชำระล้างท่อ

         

 

loading...


โดย gogo ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 มี.ค. 51 02:15 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 202,367 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 202,367 ครั้ง ตอบ 10 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Jak As
IP : 223.204.229.***
ขอบคุณค้าบบบบบบบบบ
ลบ แจ้งลบ
โดย Kanchana Kaewbangkeud
IP : 115.87.77.***
ขอรบกวนถามว่าเมื่อคืนฝนตกแรงลมแรงทำให้หน้าต่างของชั้น5 ตกลงมาใส่กันสาดของชั้น4ของเราพังไม่รู้ว่าเขาจะรับผิดชอบมั๊ย ถ้าไมเราจะทำอย่างไร รบกวนตอบมาที่ pratran13@hotmail.com ด้วยคะลำบากจังอยู่แฟลต
ลบ แจ้งลบ
โดย น้องภา
IP : 58.8.63.***
สาระครบถ้วน สามารถนำไปเป้นความรุ้ในการเรียน ได้เปนอย่างดี ขอบคุนมากน้ะค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ]ลลิตภัทร
IP : 58.147.59.***

ขอรบกวนถามคนที่รู้ล่ะกันนะคะ....คืออยากทราบว่าที่ดินสูงเนินเขา  ที่ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ เนี้ย สามารถปลูกสร้างบ้านรึว่าตึกอาคารใด้กี่ชั้นค่ะ? คือ ตอนนี้มีนายทุนมาสร้างตึกสูงหกชั้น  ขนาดบ้านอยู่ทุกวันนี้ว่าสูงแล้วนะคะยังโดนบังวิวหมดเลยค่ะ  คือมันสูงน่าเกลียดอ่ะคะ  แถวๆนั้นมีแต่คนพื้นที่อาศัยอยู่  ขนาดโรงแรมใกล้บ้านยังสูงแค่สามชั้นเองอ่ะค่ะ   ตอนนี้ชาวบ้านใกลๆก็ไม่พอใจอ่ะคะ  บอกว่าของทางเทศบาลให้ทำบ้านเช่าใด้แค่สองชั้นเอง  แต่ใหนเลยตึกหลังนี้กลับทำซะสูงใด้เฉยเลย  ทั้งๆที่บริเวณนี้ก็อยู่สูงแล้ว   แบบนี้จะมีการติดสินบนเพื่อจะใด้ก่อสร้างรึเปล่าคะ?  ก็มันสูงน่าเกลียดนะคะ  อยากให้มีการตรวจสอบกันหน่อยอ่ะค่ะ   เพราะว่าที่เนินเขากฏหมายเค้ากำหนดให้ก่อสร้างสูงกี่ชั้นใด้ค่ะ  แต่ที่ ซ. พระบารมี3 ต.ป่าตอง อ. กระทู้ จ.ภูเก็ต  เค้าทำการก่อสร้างใด้หกชั้นมันเข้าขายผิดต่อกฏระเบียบอ่ะค่ะ  อยากให้มีการตรวจสอบว่า  พนักงานเทศบาล ป่าตองมีส่วนใด้เสียกระการก่อสร้างครั้งนี้รึเปล่าอ่ะคะ  

ลบ แจ้งลบ
โดย พิพัฒน์
IP : 125.24.221.***
ขอบคุณมากครับทำให้รู้เรื่องกฎ และ ระเบียบในงานก่อสร้างมากขึ้นซึ่งเกี่ยวกับเทศบัญญัติการก่อสร้างใช่ไหมครับ พอดีเลยผมกำลังจะสอบนายช่างโยธา2ของกทม. พอจะแนวข้อสอนบ้างไหมครับ ถ้ายังไงรบกวนด้วยนะครับ ผมอยากได้มากเลยครับ   เพราะผมจะสอบวันอาทิตย์ที่23ส.ค.52นี้แล้วคับ ต้องขอขอบคุณล่วงหน้าอีกครั้งครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย แม่น้องมิ้น
IP : 124.120.102.***
ขอบคุณมากค่ะ เข้าใจมาก ๆ เลยค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ด.ช.จิรพัฒน์
IP : 117.47.62.***

ขอข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายการต่อเติมบ้านเดียวหน่อยครับ ข้างบ้านกำลังต่อเติมข้างบ้านอยู่ ข้างบ้านจะทำเป็นระเบียง ซึ่งถ้ามองลง มาก็จะเห็นถายในบ้านทั้งหมด เลย จะ หากฏหมายที่สามารถ ไม่ให้ข้างบ้านทำห้องด้านข้างที่ด้านบนห้องเป็นระเบียง อ่ะครับมีกฏหมายข้อไหนที่สามารถ หยุด ข้างบ้าน ได้ ไหม  ครับ เพราะ ว่าบ้านพึงซื้อ อ่ะครับ ใคร รูข้อกฏหมายที่สามารถเอาผิดได้ ช่วยส่งเมล์มาบอกหน่อยนะครับ ผมเดื่อร้อนจริงๆ

ลบ แจ้งลบ
โดย มาวิน
IP : 125.27.20.***

ขอบคุณมากๆครับ

เป็นประโยชน์กับผมมากเลยที่เดียว

ขอบคุณครับ....

ลบ แจ้งลบ
โดย ทีมงานมดคันไฟ
IP : 203.113.23.***

นำไปใช้ทำรายงานส่งอาจารย์ได้

 ขอบคุณมากๆค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย ขอบคุงคับ
IP : 124.157.165.***

ใจนะที่ให้ความรู้กับกระผม

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง