รับสมัครนักศึกษาใหม่รับทุนเรียนฟรี ปี 2553
 โครงการพิเศษที่รับผ่านโรงเรียน 

(รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. - 4 ธ.ค. 52 ไม่เสียค่าสมัคร !)

ผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ภาคเรียนสุดท้าย
โครงการกระจายโอกาสเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีฯ (คลิกชื่อโครงการเพื่อ download pdf format) 
       รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
       ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ตาม
GPAX
ขั้นต่ำ ที่กำหนด
       พิจารณาจากใบสมัคร  สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย 
       ไม่ใช่โครงการทุน ไม่เสียค่าสมัคร เลือกได้อันดับเดียว
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ฯ

GPA.>=2.25

 ม. 6 สายวิทย์
ม. 6 สายศิลป์ / ปวช.

 
โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม (คลิกชื่อโครงการเพื่อ download pdf format) 
       รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
       ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา
ไม่กำหนด
GPAX
ขั้นต่ำ 
       ต้องเป็นนักกิจกรรมเพื่อสังคม พิจารณาจากใบสมัคร แฟ้มสะสมผลงาน สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย 
       ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการนี้จะได้ทุนค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร 
    
  โครงการทุน ไม่เสียค่าสมัคร เลือกคณะสังคมสงเคราะห์ฯได้อย่างเดียว
โครงการทุนร่มโพธิ์ทอง  (คลิกชื่อโครงการเพื่อ download pdf format) 
       รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
       ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป  
       พิจารณาจากใบสมัคร แฟ้มสะสมผลงาน สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย 
       ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการนี้จะได้ทุนค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร  
       โครงการทุน ไม่เสียค่าสมัคร เลือกได้อันดับเดียว

โครงการทุนร่มโพธิ์ทอง (สนับสนุนทุนการศึกษา ฯ)

 คณะ/สาขาวิชา

จบการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

 ม. 6 สายวิทย์

คณะศิลปศาสตร์* / นิติศาสตร์ / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ฯ
คณะบริหารธุรกิจ (ยกเว้นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) / คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล

 ม. 6 สายวิทย์
ม. 6 สายศิลป์ / ปวช.

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 ม. 6 สายวิทย์
ม. 6 สายศิลป์-คำนวณ

*ให้ทุนเฉพาะสาขาที่กำหนด กรุณาดูรายละเอียดโครงการ

 โครงการพัฒนานักกีฬา (คลิกชื่อโครงการเพื่อ download pdf format) 
       กีฬาบาสเก็ตบอล ชาย / หญิง  กีฬากอล์ฟชาย  กีฬาเชียร์ลีดเดอร์ ชาย / หญิง
      
รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
       ผู้สมัครต้องเป็นนักกีฬาระดับทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ หรือ เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ/เยาวชนแห่งชาติ และได้รับรางวัลเหรียญใดเหรียญหนึ่งจากการแข่งขัน หรือ เคยเข้าร่วมแข่งขันในนามนักเรียนไทย/นักเรียนอาเซี่ยน หรือ เคยเข้าร่วมการแข่งขันที่จัดโดยสมาคมกีฬา/การกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับรางวัลเหรียญใดเหรียญหนึ่งจากการแข่งขัน หรือ  เป็นผู้ที่มีความโดดเด่นแต่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติตามที่กล่าวมา จะพิจารณาจากความสามารถ
       พิจารณาจากใบสมัคร  แฟ้มสะสมผลงาน สอบสัมภาษณ์ การทดสอบความสามารถ และตรวจร่างกาย 
       ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการนี้จะได้ทุนค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร  
       โครงการทุน ไม่เสียค่าสมัคร เลือกได้อันดับเดียว


โครงการพัฒนานักกีฬา (สนับสนุนทุนการศึกษา ฯ)

 คณะ/สาขาวิชา

จบการศึกษา

นิติศาสตร์ / นิเทศศาสตร์ /
คณะศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ /ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย /
ภาษาและวัฒนธรรมไทย

 ม. 6 สายวิทย์ /
ม. 6 สายศิลป์ / ปวช.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

 ม. 6 สายวิทย์

คณะบริหารธุรกิจ การบัญชี / การจัดการ / การตลาด / การเงิน
ธุรกิจระหว่างประเทศ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ม. 6 สายวิทย์ /
ม. 6 สายศิลป์ / ปวช.

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 ม. 6 สายวิทย์
ม. 6 สายศิลป์-คำนวณ


 โควตาพิเศษรับผู้สนใจที่จะเข้าเรียนใน ม.หัวเฉียวฯกำหนดให้เข้าเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552 (วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2553) ยกเว้นโครงการพัฒนานักกีฬา ให้เข้าเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 (วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2553) ถ้าผู้สมัครมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถสมัครได้ โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน ถึงวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2552 
รายละเอียดนะที่
http://swhcu.net/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=137
โดย 788887
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
พิมพ์หน้านี้