นักเรียน รับตรง admissions
update! การคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ ปีการศึกษา 2561 มีการอัปเดทกันอีกรอบนะครับ สำหรับการคัดเลือกเข้ามหาลัยในปีหน้าสำหรับน้องๆ เด็ก61 จากที่ประชุม ทปอ ที่ได้จัดการประชุมในวันนี้...
by P'Hand Eduzones
รับตรง ในโครงการเรียนล่วงหน้าของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2561 กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร3 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2560 ประกาศผลการสอบ ภายในเดือนตุลาคม 2560...
by P'Hand Eduzones
โปรแกรมคำนวณคะแนน รับตรง แบบปกติ จุฬา 2560 ใช้โปรแกรม คลิก ----------------------------------------------------------------------------------------------------------...
by P'Hand Eduzones
รับตรง ใช้ GAT PAT รอบ 2 โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์เเละเทคโนโลยีมีเดีย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 60 กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ มีเดียอาตส์ 46 คน มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ 23 คน คุณสมบัติ ม.6...
by P'Hand Eduzones
รับตรง สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ 60 กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ 100 คน คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ค่าสมัคร 400 บาท รายละเอียดการสมัคร...
by P'Hand Eduzones
รับตรง รอบ 2 ม.ราชภัฏพระนคร 2560 กำหนดการรับสมัคร คณะและจำนวนที่เปิดรับ -วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -วิทยาลัยการฝึกหัดครู -มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -วิทยาการจัดการ -เทคโนโลยีอุตสาหกรรม -วิทยาลัยนานาชาติพระนคร คุณสมบัติ...
by P'Hand Eduzones
ทุนเยอะ!มทร.ธัญบุรีรับตรงโค้งสุดท้าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมมีทุนการศึกษามอบให้แก่นักศึกษาอีกด้วย...
by tui sakrapee
รับตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560 รวม 9 โครงการ...
by P'Hand Eduzones
รับตรง คณะดุริยางค์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2560 กำหนดการรับสมัคร คณะและจำนวนที่เปิดรับ คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก ค่าสมัคร 2,000 บาท รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์คลิก ระเบียบการคลิก...
by P'Hand Eduzones
กำหนดการรับสมัครสำหรับหลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น ในปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะมีหลักสูตรนานาชาติ เปิดใหม่ 4 หลักสูตร ในระดับปริญญาตรี - วิศวกรรมสื่อดิจิตัล - วิศวกรรมเคมี - วิศวกรรมโทรคมนาคม -...
by Eduzones Pr News
รับตรง ระบบพิเศษ ม.มหาสารคาม 2560 กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร 15 มึ.ค. - 15 พ.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 9 มิ.ย. 2560 สอบสัมภาษณ์20 มิ.ย. 2560 ประกาศผล 23 มิ.ย. 2560 คณะและจำนวนที่เปิดรับ คุณสมบัติ...
by P'Hand Eduzones
รับตรง ทัศนมาตรศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี ม.รามคำแหง 2560 1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) จำนวน 238 หน่วยกิต 2. คณะทัศนมาตรศาสตร์ เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้...
by P'Hand Eduzones
รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศิลป์ ภาคพิเศษ ม.บูรพา 2560 กำหนดการรับสมัคร คณะและจำนวนที่เปิดรับ คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก สอบข้อปฎิบัติและสอบสัมภาษณ์ ค่าสมัคร 500 บาท รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์คลิก...
by P'Hand Eduzones
รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.นเรศวร ปีการศึกษา 2560 กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หน่วยบริหารการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2...
by P'Hand Eduzones
รับตรง โควตาทั่วประเทศ ม.ขอนแก่น 2560 กำหนดการรับสมัคร คณะและจำนวนที่เปิดรับ - คณะเภสัชศาสตร์ - คณะเทคนิคการแพทย์ - คณะพยาบาลศาสตร์ - คณะสาธารณสุขศาสตร์ - คณะเกษตรศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์ - คณะเทคโนโลยี -...
by P'Hand Eduzones
รับตรง โควตาวิชาสามัญ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2560 กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร 6 - 23 ก.พ. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 22 มี.ค. 2560 สอบสัมภาษณ์ 1 เม.ย. 2560 ประกาศผล 5เม.ย. 2560 คณะและจำนวนที่เปิดรับ คุณสมบัติ...
by P'Hand Eduzones
รับตรง โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2560 กำหนดการรับสมัคร คณะและจำนวนที่เปิดรับ คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก GPAX ,GPA , GAT และ PAT ค่าสมัคร 300 บาท รายละเอียดการสมัคร...
by P'Hand Eduzones
นโยบายการจัดสอบ O-NET และระบบการประเมินการเรียนการสอน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ...
by Eduzones Pr News
สถิติค่าฟื้นฐาน ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------...
by P'Hand Eduzones
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งในประเทศและต่างประเทศสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ภาคพิเศษ 2...
by P'Hand Eduzones
พิเศษ สมัครเรียนวันนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมมอบทุนการศึกษาให้ 15,000 บาท ทันที!! เมื่อสัมภาษณ์และลงทะเบียน วันนี้ -31มี.ค.60 สมัครออนไลน์ที่goo.gl/KdOXrn สำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ ม.6 /กศน./ ปวช. และ ปวส....
by Eduzones Pr News
อยากเป็นมืออาชีพในวงการบันเทิง สมัครด่วน!! สถาบันกันตนาเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ววันนี้ อยากเป็นมืออาชีพในวงการบันเทิงก็ต้องเริ่มก้าวสู่วงการสื่อสารมวลชนแบบมืออาชีพอย่างมั่นใจ...
by Eduzones Pr News
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษาปี 2560 วันที่ 30 มกราคม 2560 Page การรับเข้าระดับปริญญาตรี คณะพาณิชย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง...
by Eduzones Pr News
รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 2560 กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร วันที่ 24 มกราคม 20 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาที่เปิดรับ คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก ค่าสมัคร 300 บาท รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์คลิก...
by P'Hand Eduzones
สถิติการเลือกสาขา KU Admission ปีการศึกษา 2560 ใกล้จะถึงวันหมดเขตรับสมัครแล้วนะครับสำหรับการรับตรง ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 หรือKU Admission ซึ่งจะหมดเขตรับสมัครในวันที่ 30 ม.ค.นี้...
by P'Hand Eduzones
รับตรง โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2560 กำหนดการรับสมัคร คณะและจำนวนที่เปิดรับ คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก ผลสอบ 9 วิชาสามัญและการสอบสัมภาษณ์ ค่าสมัคร 400 บาท...
by P'Hand Eduzones
รับตรง สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ มศว 2560 กำหนดการรับสมัคร คณะและจำนวนที่เปิดรับ คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก ค่าสมัคร 600 บาท รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์คลิก ระเบียบการคลิก...
by P'Hand Eduzones
รับตรง นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ มีทุนการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีสิริธร SIIT ม.ธรรมศาสตร์ 2560 กำหนดการรับสมัคร ประเภทโครงการและคณะที่เปิดรับ คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดการสมัคร...
by P'Hand Eduzones
เช็คคะแนนเฉลี่ย 9 วิชาสามัญ ตั้งแต่ปี 2555 - 2560 คะแนนเฉลี่ยของวิชาสามัญในปีนี้ ต้องบอกว่าน้องๆในปีนี้ทำคะแนนได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับ เพราะแต่ละวิชามีคะแนนสูงกว่าปีที่แล้วทุกวิชายกเว้นแค่วิชาเดียวคือคณิตศาสตร์ 1...
by P'Hand Eduzones
สทศ.เปิดให้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ 9 วิชาสามัญ สทศ.เปิดให้บริการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560 วันที่ 24-26 มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ.ที่ทำการ สทศ. ชั้น 35...
by P'Hand Eduzones
Page 1 of 64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last